Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - WERTY

Strony: [1] 2
1
Sposób na cukrzycę / Coraz g³o¶niej o cukrzycy w TV
« dnia: Grudzień 06, 2005, 18:22:40 »
Ogl±da³em przed chwil± "Kronike" w telewizji regionalnej. Wypowiada³ siê miêdzy innymi dr. Sieradzki. Du¿o by³o a analogach insulin, o cenach, o tym ¿e nawet w Albanij jest lepiej. O strasznie wysokich cenach analogów d³ugodzia³aj±cych.
Wcze¶niej (ostatnie 3 tygodnie, mo¿e miesi±c) widzia³em równiez inne materia³y (4, mo¿e nawet 5) na temat cukrzycy w TV. Mo¿e co¶ w koñcu zaczyna siê dziaæ je¶li chodzi o s³odko¶ci nasze :D :D :D :D


Pozdrawiam:
Piotrek

2
Cukrzyca a inne choroby / Oczy, astygmatyzm....
« dnia: Czerwiec 03, 2005, 00:43:26 »
Mówi siê ¿e oczy to jedno z pierwszych powik³añ cukrzycy (:. Wstyd siê przyznaæ, ale u okulisty by³em oko³o 2 lata temu :oops: . Jeszcze by³em zdrowy. Mia³em wtedy w lewym oku lekki astygmatyzm. Dzi¶ sobie zasponsorowa³em wizyte u okulisty i nowe bryle. Astygmatyzm w lewym oku jest dalej podobno niewielki. Ale w prawym oku jest ju¿ troszke wiêkszy, choæ go wcze¶niej nie by³o. Sam nie wiem czy braæ to jako pierwsze powik³anie s³odkiej choroby czy jako postêp wady wzroku jaki mo¿e byæ u zdrowego cz³owieka. W ka¿dym razie po doborze szkie³ widze o niebo lepiej :D :D


pozdrawiam;
Piotrek

3
Cukrzyca a inne choroby / Wyrostek
« dnia: Maj 22, 2005, 01:22:59 »
Wrzuce pierwszy temat w nowym dziale :D:D:D:D

Jak to jest u s³odkich z wyrostkiem? Czego siê mo¿na spodzieewaæ? Ostatnio znajoma pojecha³a z wielkimi bólami do szpitala. I pomy¶la³am co by by³o gdybym to mnie dopad³o. Niby choroba nie skomplikowana, ale nie wiem jak by siê cukry zachowywa³y> Ja mam jeszcze wyrostek zdrowy. Jeszcze nie oznacza zawsze. I tak z ciekawo¶ci pytam


pozdrawiam;
Piotrek

4
Hyde Park / Koncert
« dnia: Maj 02, 2005, 17:18:01 »
Mam do Was takie malutkie pytanko   ;)  Otó¿ trafi³a mi siê okazja wyskoczyæ na malutki koncert. Chcia³by od Was uzyskaæ odpowied¼ na pytanie...... Jak mam robiæ ¿eby by³o dobrze  :roll:  Mo¿e jest to troszke g³upawe pytanie, ale napali³em siê troszke na ten wypad. Czasu jest jeszcze sporo, bo do 15 maja. Echhh pochwale siê nawet na co jedziemy  :601:  Na klasyke w Polskim wykonaniu "D¿em"   :580:    :gitara:    :gitara:    :580:  


Pozdrawiam;
Piotrek

5
Hyde Park / No i min±³ roczek
« dnia: Kwiecień 26, 2005, 17:34:43 »
Ju¿ rok jak do³±czy³em do grona s³odkich. W profilu napisa³em ¿e 27 kwietnia, ale prawdziwe wykrycie to 26 kwietnia oko³o godziny 21. 27 jest szpitalne. Rok min±³ szybko. Ju¿ siê przyzwyczai³em. Pozna³em wspania³ych ludzi, przede wszystkim WAS. Jeste¶cie wspaniali. Bez Was by³o by mi trudniej. DZIÊKI ¿e jeste¶cie, ¿e jest forum gdzie zawsze mo¿na zachaczyæ, gdzie nie raz siê zda¿y³o nie jedn± g³upote napisaæ.
Nawet nie przesz³o mi przez g³owe pytanie: czemu ja? Tak musia³o by³ i tyle? Tak jest i tak ju¿ zostanie. Trzeba walczyæ i brn±æ dalej
Zda¿aj± siê ciê¿sze chwile. Teraz cukry nie s± rewelacyjne. Aceton ++, ale to nic. Czasami siê zda¿a.


pozdrawiam;
Piotrek

6
Pół żartem, pół serio / Zagadka matematyczna
« dnia: Kwiecień 22, 2005, 19:26:01 »
Zadam Wam zagadke matematyczn±:

Jest 12 kulek i waga szalkowa.
11 kulek ma tak± sam± wage, a 12 jest albo ciê¿sza albo l¿ejsza. Tego nie wiemy
Mamy 3 warzenia.
Zagadka polega na znalezieniu tej nieprawid³owej wagowo kulki spo¶ród 12 w trzech warzeniach. Mo¿na k³a¶æ na szalkach ile siê chce kulek i jak siê chce. Wa¿ne ¿eby siê "wyrobiæ" w trzech wa¿eniach.

Jak kto¶ tego nie zna, a chce pogówkowaæ to ta zagadka siê nadaje i to bardzo. Ja odpowied¼ ju¿ znam  :D  :D  :D  :D  :D  :520:  :520:  :520: . My¶la³em baaardzo d³ugo nad ni±.

ps. nie wiem czy nie pogmatwa³em troszke opisuj±c t± zagadke. Wydaje mi siê, ¿e jest przejrzy¶cie napisanePozdrawiam;
Piotrek

7
Balsam Dla Duszy / Co¶ ode mnie o ..........
« dnia: Kwiecień 15, 2005, 00:52:23 »
Piêkna jak wschód s³oñca
Cudna jak gwia¼dziste niebo
Oczy g³êbokie bez koñca
Ale¿ jest gor±ca

Usta pe³ne niczym galaktyka
Rzêsa jej na powiece bryka
U¶miech cudownie przepe³niony
Wzrok nieskoñczony

Blondw³osy cud Bo¿y
Lok siê zawsze jej u³o¿y
Nosek lekko lewoskrêtny
Ochhhh jaki jest przepiêkny

Od malutkiego paluszka
Od samego opuszka
Po sam wierzcho³ek piêkno¶ci
Po granice cudowno¶ci

Po jej uj¿eniu
I pe³nym onie¶mieleniu
Drêtwieje podobnie do stali
Ale stal szybciej rozwali

Widze j± zawsze i wszêdzie
Jak królewskie orêdzie
Gdziekolwiek jest w danym czasie
Widze j± w swoim obrazie

Wzdychaæ tylko mogê sam
To nie jest rynkowy kram
Nie mój wybór wa¿ny
Lecz jej – chyba odwa¿ny

Gdyby mnie zechcia³a
G³owa by mi oszala³a
Ze szczê¶cia i rozkoszy
Ale tak siê niestety nie u³o¿y

Smutny koñca pocz±tek
Taki musia³ byæ zacz±tek
Bez niej to nie ¿ycie
Niestety pozostaje ukrycie  

THE ENDPozdrawiam:
Zdo³owany Piotrek

8
Pół żartem, pół serio / SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« dnia: Marzec 31, 2005, 23:32:11 »
Jutro 1 kwietnia. Przygotowa³em co¶ takiego. Poprzyklejam to na szybach aut na parkingu ko³o zak³adu.  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :064:  :064:  :065:  :gitara:  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D


SPSZEDAM

Gumioki, cholewioki, onuce.
To co w lato wymuce.
Dwa barany i os³a
Cztery trybiki i posla
Wentylek z tylnej opony
Mo¿e nawet obie ¿ony
Kopke siana i dwa bole.
Kase wezme i siê napier……e

Prosze o kontakt telewoniczny
0 700  0 700  0 700  0 700
Dzwonic w samym srodku nocy
Chwilke po pó³nocy

Ni¿ej podpisany:
Bronek Sprzedacmusze


Pozdrawiam;
Piotrek

9
Hyde Park / Tolerancja to rzecz z³udna :(
« dnia: Marzec 19, 2005, 23:29:25 »
Dzi¶ po raz kolejny spotka³em siê z objawem braku tolerancji. Facet wypi³ (za du¿o) i zacz±³ mi wymawiaæ takie tam ró¿ne rzeczy. Najbardziej mnie ude¿y³o to ¿e zaczê³o mu przeszkadzaæ moje mierzenie poziomu cukru i ewentualne korekty (przy piwie to norma). Szlak mnie trafia gdy mi kto¶ mówi ¿e to komu¶ przeszkadza. Rozumiem osoby którym to naprawde przeszkadza i które toleruj± moj± chorobe, ale nie mog± znie¶æ tych widoków.  Jak napisa³em w temacie -------- tolerancja to rzecz z³udna----- i punkt widzenia zale¿y od miejsca siedzenia. Czemu niektórzy nie potrafi± zrozumieæ prostych rzeczy, prostych normalnych spraw, które mog± Nam pomóc , które osoby zdrowe nie s± w stanie zrozumieæ.
 Innym razem, inny znajomy mówi³ mi, ¿e siê brzydzi widoku krwi i ¿e nie mo¿e na "te" rzeczy patrzeæ. Wys³ucha³em, zrozumia³em i ju¿ przy nim nigdy nic zwi±zanego z cukrzyc± nie robi³em. Wychodzi³em. Moge zrozumieæ takie podej¶cie, ale gdy kto¶ w ró¿nych stanach umys³u ma inne zdanie to ja tego poj±æ nie umiem. Wszyscy dooko³a mnie toleruj± moj± chorobê, moj± s³odko¶æ. Wszyscy oprócz tych 2 osób. Jedn± rozumiem, staram siê nie wchodziæ w drogê, ale drugiego podej¶cia nie moge rozgry¶æ.


Pozdrawiam:'
Piotrek

10
Balsam Dla Duszy / Cytaty, sentencje ...............
« dnia: Styczeń 29, 2005, 23:52:32 »
A tak mi siê umy¶la³o taki temacik za³o¿yæ

------------------------------------------------
"¯ycie otrzymuje siê bez podziêkowania, za¿ywa siê go nie wiedz±c jak, daje siê innym bez ¶wiadomo¶ci o tym i traci siê nie spostrzegaj±c kiedy."

Wolter
-------------------------------------------------
"Nikt nic nie czyta; je¶li czyta nie rozumie; je¶li rozumie natychmiast zapomina."

prawo Lema
--------------------------------------------------
"Wstrz±saj±ce wydarzenia ¿yciowe odkrywaj± w ludziach prawdziwe osobowo¶ci, rodz± nowe postawy."

Jan Józef Szczepañski
---------------------------------------------------
"Czas nie p³ynie - czas trwa."

Miguel Cervntes
----------------------------------------------------
"Któ¿ nie chcia³by staæ siê przez szczê¶cie g³upszy, zamiast byæ m±drzejszym przez szkodê?"

Cyprian Kamil Norwid
-----------------------------------------------------
"Choroba pozwala poznaæ s³odycz zdrowia, z³o - dobra, g³ód - syto¶ci, zmêczenie - wypoczynku."

Heraklit
------------------------------------------------------
"Ludzie b³agaj± Boga o zdrowie. Nikt jednak ze ¶miertelników nie my¶li, ¿e zachowanie zdrowia le¿y w jego w³asnych rêkach."

Demokryt
-------------------------------------------------------
"Przez zdrowie rozumiem mo¿no¶æ istnienia pe³nym, dojrza³ym, ¿ywym, radosnym ¿yciem, w ¶cis³ym zwi±zku z tym, co kocham - ziemi± i wszystkimi jej cudowno¶ciami."

Katherine Mansfield
--------------------------------------------------------
Aequam memento rebus in arduis servare mentem - Pomnij zachowaæ umys³ niezachwiany po¶ród z³ych przygód (Horacy)
---------------------------------------------------------
Nulla sors longa est, dolor et voluptas invicem cedunt. Ima permutat brevis hora summis - Nie ma nic sta³ego, cierpienie i przyjemno¶æ nastêpuj± kolejno po sobie. Jedna krótka godzina wszystko zmieni
----------------------------------------------------------
 summum ius, summa iniura - najwy¿sze prawo to najwy¿sza niesprawiedliwo¶æ; zbyt surowa kara jest krzywd±.
-----------------------------------------------------------
 nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit - nie by³o wielkiego geniuszu bez domieszki szaleñstwa
------------------------------------------------------------
 non est bonum esse hominem solum - nie jest dobrze cz³owiekowi byæ samemu.
-------------------------------------------------------------
 nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu - nie ma nic w umy¶le, czego by przedtem w zmys³ach nie by³o (z Arystotelesa)
--------------------------------------------------------------


ps: niech to bêdzie temat my¶li a nie rozwa¿añ. Nie komentujmy. Please


Pozdrawiam:
Piotrek

11
Hyde Park / Jak by³o... bêdzie
« dnia: Grudzień 30, 2004, 19:12:05 »
Jutro koniec tego roku, pojutrze ju¿ bêdzie nastêpny 2005 rok. Jak oceniacie to co siê wyda¿y³o w Waszym ¿yciu w roku poprzednim i jakie macie marzenia, oczekiwania w nadchodz±cym roku? :arrow: Poprzedni rok (jeszcze ten) by³ dla mnie chyba najgorszym rokiem w ¿yciu. Nawet nie sam fakt, ¿e w³a¶nie w nim zachorowa³em. Na³o¿y³o siê w nim sporo spraw z którymi nie zawsze mog³em sobie poradziæ. Ale takie jest niestety ¿ycie i trzeba dalej brn±æ do przodu

 :arrow: W nadchodz±cym roku oczekuje jednego. Oby by³o lepiej. Mam tak± cich± nadzieje ¿e tak w³a¶nie bêdzie.  :D  :D  :D  


Pozdrawiam:
Piotrek

12
Hyde Park / +/-
« dnia: Grudzień 07, 2004, 23:10:39 »
Nie wiem czy ju¿ by³ podobny temat. Nie moge znale¶æ.
Tak sobie siedze i my¶le co mi da³a ta choroba.
Je¶li chodzi o plusy to da³a mi wiêksz± pewno¶æ siebie, wiêcej dbam o siebie, dosz³em prawie do prawid³owej wagi. Praktycznie dziêki cukrzycy posz³em na studia. Wiêcej przemy¶leñ zwi±zanych z przysz³o¶ci±.
Niestety minusów jest sporo wiêcej. Ona mnie poch³onê³a, ale nie bardzo w t± strone co potrzeba. Pó³ roku choroby a ja nie potrafie sobie z ni± poradziæ. Jeszcze tylko jedno  wypisze, ale jest tego naprawde sporo. Ale jak cz³owiek jest cz³owiekiem tak siê zawsze boi przyznaæ do niektórych rzeczy. W ka¿dym razie cukrzyca mnie najbardziej dra¿ni, wkurza, do³uje i ogranicza je¶li chodzi o sprawy .....wiecie jakie..... . Po prostu ja nie chce aby moja druga po³ówka musia³a siê ze mn± mêczyæ w przysz³o¶ci. Aby musia³a siê opiekowaæ cz³owiekiem który ma mnóstwo powik³añ. I takie tam. Wiem ide na ³atwizne, ale podobno Ja mam du¿e prawdopodobieñstwo powik³añ (tak powiedzia³a lekarka). Przepraszam za te brednie na koñcu.

Jak jest u Was z tymi + i - ?


pozdrawiam:
Piotrek

13
Hyde Park / No to mamy 7000!!!
« dnia: Listopad 14, 2004, 12:56:13 »
Mamy ju¿ 7000 po¶cików.  Misioza gratulacje, ten 7000 to chyba twój :?:


Pozdrawiam:
Piotrek

14
Ogólnie o diecie / Jajecznica Piotrka (moja)
« dnia: Październik 14, 2004, 21:35:26 »
Przepis na moj± jajecznicê


Pokroiæ w paski kie³baskê
Pokroiæ w kostke papryke, ogórek kiszony, mog± byæ jeszcze grzybki (ale ma³o), mo¿e byæ jeszcze boczek albo nawet kawa³ki ma³ego miêsa
Wrzuciæ to wszystko na patelnie. Na bardzo wolnym ogniu sma¿yæ (góra 5 min) potem przez d³u¿szy czas dusiæ na wolnym ogniu.
W miêdzy czasie wbiæ do jakiego¶ kubka 5 jajek i dodaæ:
-ziele prowandzlanckie
-oregano
-bazylie
-estragon
-czosnek suszony ( ja daje sporo)
-ostr± papryke w proszku
-chili
-posiekany ser ¿ó³ty (du¿o)

Gdy potrawa na patelni bedzie wam ju¿ odpowiada³a "wlewamy" to wszystko i postêpujemy jak przy robieniu "normalnej" jajecznicy.
Chlebka prosze nie ruszaæ. Roz³o¿yæ cieñko na tale¿u polaæ majonezem i kethupem. wskazany jest jeszcze sos do kanapek.
Je¶li kto¶ woli na ostro to wiêcej przypraw ostrych, a je¿eli ³agodniej to wiêcej "ziela"


nie mam pojêcia ile ma to WW ani innych rzeczy. Ostatnio jad³em przed wykryciem.
Przepraszam za jêzyk. Nigdy jeszcze nie pisa³em przepisu kulinarnego.

ps: polecam¯ycze smacznego:

15
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Musze siê pochwaliæ
« dnia: Wrzesień 17, 2004, 14:50:22 »
Musze siê pochwaliæ. Dosta³em siê na studia  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  zapomnia³em co to nauka. I co bêdzie? :lol:  :lol:  :lol:

Strony: [1] 2