Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - bunia

Strony: [1] 2
1
Hyde Park / Problem z na³ogiem babci
« dnia: Kwiecień 01, 2012, 21:11:02 »
Mam problem z babci± Ani. I tat± Ani te¿... Przeprowadzili siê do domu jednorodzinnego, piêtrowego- babcia zajmuje dó³ a tata górê, gdzie Ania ma swój pokój, bo je¼dzi tam na weekendy.
Babcia pali, ¿e w ogóle, to jej sprawa, ale pali w domu. Jak wiadomo dym i smród leci do góry. Po dwóch dniach Ania jest przesi±kniêta smrodem petów. Sama palê, ale nie w domu.
Zwraca³am uwagê, prosi³am, zakazywa³am Ani je¼dziæ do ojca. Gucio! Nie pomog³o. Raz, po awanturze zrobionej tacie Ani, ¿e to niepowa¿ne, ¿e mog³aby wychodziæ przed dom, babcia ³askawie wychodzi³a. My¶la³am, ¿e zrozumia³a... O jak¿e by³am naiwna! Dzi¶ Ania wraca i czujê, ¿e po prostu ¶mierdzi. No i zrobi³am jazdê. Moje argumenty typu "nie kochacie Ani, trujecie j± z mi³o¶ci?" i "a¿ tak siê boisz matki, ¿e nie zwrócisz jej uwagi i katergorycznie nie za¿±dasz palenia na zewn±rz?" wywo³a³y debilny u¶miech na twarzy tatusia. I wiecie co us³ysza³am? "Przesadzasz".
Dodam, ¿e proszenie babci przez Aniê, ¿eby nie pali³a, ¿e ¶mierdzi spotka³o siê z... cisz±...
I teraz zadanie dla Was. Oceñcie, czy ja przesadzam? Mo¿e faktycznie to nic takiego a ja zabraniam wizyt dziecka u ojca bo jestem wredna z natury...

2
Pół żartem, pół serio / Fajny ¿art... ????
« dnia: Kwiecień 01, 2011, 09:11:58 »
Dzi¶ Ania mia³a zmienione wk³ucie. Rano wysoki cukier, wiêc nie chcia³am ryzykowaæ, przez co spó¼ni³a siê do szko³y. Nie zjad³a ¶niadania, bo nie mia³a ochoty (zreszt± przy takim cukrze niewskazane). Dzwoni do mnie o 8.30 i mówi, ¿e w³a¶nie id± do teatru i w ostatniej chwili z³apa³a sok i glukometr. Ale ju¿ mi co¶ nie pasowa³o, bo z opisu trasy nie wygl±da³o mi to. By³a zdenerwowana, bo w sumie bez ¶niadania z kiepskim samopoczuciem (nie wiem, mo¿e to wina pogody), ja te¿ siê wkurzy³am, bo je¶li to mia³a byæ tajemnica to przynajmniej pani powinna do mnie zadzwoniæ i mnie uprzedziæ.
Po 15 minutach dzwoni Ania i mówi, ¿e... to by³ ¿art primaaprilisowy wymy¶lony przez panie! Lito¶ci! Czy tak trudno jest pomy¶leæ? Ja wiem, ¿e nie kazali¶my Ani traktowaæ ulgowo, ale do jasnej cholery czasami trzeba.
I jaki jest efekt ¿artu? W zasadzie ¿aden. To, ¿e podskoczy³ jej cukier (a ju¿ spada³ po koñskiej korekcie) to przecie¿ nic w porównaniu ze ¶wietn± zabaw±. Tylko dla kogo??????????
Jestem w¶ciek³a!!!!!!!!!!!!!!!  :evil:

3
Cukrzyca a inne choroby / Cukrzyca zwiêksza ryzyko raka trzustki...
« dnia: Grudzień 28, 2005, 21:57:37 »
http://www.dzieci.org.pl/sdsinew/news/news.php?subaction=showfull&id=1135106004&archive=&start_from=&ucat=1&do=nauka&alone=

Ma³o pocieszaj±ce... Ale to wyja¶nia³oby po czê¶ci genezê choroby mojej Ani... Mój tata zmar³ w³a¶nie na raka trzustki...  :!:  :evil:  :?:

4
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Kursy dla lekarzy
« dnia: Wrzesień 29, 2005, 12:35:48 »
Jako ciekawostka: http://www.cmkp.edu.pl/Kursy_specjalizacyjne2005/diabetologia2005.htm
Widaæ, jak lekarze chc± to mog± podnosiæ swoje kwalifikacje...  :wink:

5
Hyde Park / Nadu¿ycia ?! Niegospodarno¶æ ?!
« dnia: Wrzesień 14, 2005, 10:10:03 »
W Poradni zaczynaj± robiæ problem z paskami do glukometru... Bo za du¿o zu¿ywamy, wiêc dzi¶ dostali¶my receptê na 4 opakowania (które wystarcz± nam na 2 tygodnie!). Przecie¿ pojawimy siê za chwilê po kolejn± receptê, my stracimy czas a panie i tak bêd± musia³y wypisaæ. Nie wiem czy przestaæ mierzyæ dziecku poziom tyle razy? U nas wychodzi ¶rednio 10-12 pomiarów na dobê, nie jest to nasze widzimisiê, m³odej jednak skacz± cukry, mo¿e nie drastycznie, ale czy jest kto¶ w stanie przewidzieæ zachowanie 4,5 letniego ¿ywego dziecka? Wolê raz za du¿o ni¿ raz za ma³o zmierzyæ. Nied³ugo dojdzie do tego, ¿e bêd± wydzielaæ dawki insuliny! Nie wiem co jest bardziej chore: diabetycy czy ludzie, którzy wydaj± takie durne ustawy...  :evil:

7
Słodkie przepisy na różne okazje / Ciasta,torty
« dnia: Luty 23, 2004, 15:40:58 »
Wczoraj piek³am Ani ciasto- w zasadzie jest to ciasto, które piek³o siê u mnie w domu "od zawsze".

Przepis ma ma³± brytfankê:

3-4 jajka (zale¿y od wielko¶ci)

130 g cukru

180 g m±ki

cukier wanilinowy

proszek do pieczenia (niepe³na ³y¿eczka)

6 ³y¿ek oleju

150 g jab³kaBrytfankê smarujê mas³em i wsypujê tart± bu³kê (wychodzi jakie¶ 7 g bu³ki) lub kasz± mann±.

Wszystko mieszam mikserem po kolei, na koniec dodajê starte jab³ko i piekê w piekarniku (200 st.) ok. 45 minut (wiadomo, trzeba sprawdzaæ, czasem wystarczy te 45 minut, czasem godzina). NIE ZDARZY£O MI SIÊ, ¯E NIE WYSZ£O (tfu tfu   :P )

Ca³e ciasto ma ok. 27 ww, wczoraj wagowo wysz³o mi, ¿e 22 g ciasta to 1 ww.

Pozdrawiam

bunia

8
Urzędy / Renta na cukiereczka
« dnia: Luty 05, 2004, 15:47:38 »
Mo¿e kto¶ wie, jakie s± teraz przepisy dotycz±ce przej¶cia rodzica na rentê na dziecko chore na cukrzyce. W zesz³ym roku dowiadywa³am siê i przepracowanie 20 lat kwalifikowa³o do takiej renty. Przed chwil± dosta³am info od mê¿a, ¿e to ju¿ nie jest 20 lat... Ale nie wie ile. Gdzie¶ dzwoni±, tylko w którym ko¶ciele?

Pozdrawiam

bunia

9
Ogólnie o diecie / Wymienniki w produktach
« dnia: Luty 05, 2004, 09:35:07 »
Witam wszystkich,

Ostatnio "odkry³am", ¿e na opakowaniach produktów firmy "mamut" z Wroc³awia, s± podane wymienniki wêglowodanowe, tzn. ile wymiennika wypada na 1 szt.

Pozdrawiam serdecznie

bunia

Strony: [1] 2