Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - KeBi

Strony: [1]
1
Ej no dziwie sie, ¿e nie ma tu takiego tematu jeszcze. Sporo na tym forum m³odych ludzi, m³odziezy starszej i m³odszej... Jestem ciekaw co robicie w wolnym czasie ;)
Ja co sobotê wypadam na jak±¶ imprezke ze znajomymi. Albo domówka, albo gdzie¶ na sali, albo jakie¶ urodzinki.. Co tydzieñ co¶. Trzeba sie rozerwaæ po ciê¿kim tygodniu. Pozatym co wieczór równie¿ spotykamy sie ze znajomkami. Czy to gdzie¶ sie postoi pomar¼nie, czy do braru na soczek/piwko.. Czasem gdzie¶ pojedziemy do kogo¶ w odwiedziny...
A w dzieñ je¶li mam wolny czas - o tak... siedze przy komputerze i robie g³upie rzeczy w internecie (kompletna strata czasu np. ogl±danie zdjêæ na epulsie, czytanie opisów osób które mam na gg... zna kto¶ g³upszy sposób na nudê? :P )

Jak to z Wami m³odzie¿y - i ta starsza (no ja chyba ju¿ do tej starszej zaczynam nale¿eæ) i ta m³odsza ;)

2
Nasze "cukiereczki" / Tak to sie zaczęło czyli słodki początek ;)
« dnia: Październik 27, 2004, 23:55:57 »
Nie wiedzia³em w jakim dziale o tym napisaæ, szuka³em podobnego tematu ale nie doszuka³em sie.

Jak to z Wami by³o? Pamiêtacie te kilka dni przed rozpoznaniem cukrzycy? Jak to u Was wygl±da³o?

Ja opowiem na pocz±tek mój przypadek... Zaczê³o sie od tego, ¿e du¿o pi³em. Tak przez ponad 2 miesi±ce. Prawdziwe kongo zaczê³o sie w pi±tek, marzec 2001 roku. Gdy rano szed³em na praktykê, my¶la³em ¿e nie dojdê. Ca³y czas bylem strashnie os³abiony i senny. 8 godzin na praktyce sie mêczylem (praktyka na budowie..), by³em tak zaspany ¿e nie my¶la³em o niczym innym jak o piciu i spaniu... Jak o 15:00 wróci³em do domu tak poszedlem spaæ... Spa³em (z przerwami na jedzenie i picie) do.. poniedzia³ku :D kiedy to musia³em sie stawiæ w koñcu do lekarza bo to chyba nie by³o normalne ze cz³owiek ¶pi 4 dni non stop i nawet gor±czki nie ma... Lekarz przepisa³a mi leki na alergiê (tczewska s³u¿ba zdrowia) i dostalem skierowanie do laboratorium na badanie OB i glikemii. Po powrocie od lekarza jako ¿e laboratorium ju¿nie wykonuje po 12:00 badañ oczywi¶cie po³o¿y³em sie spaæ.. Poniedzia³ek, wtorek.. w ¶rodê na badania. Moja siostra by³a laborantk± to mi zrobi³a bez kolejki i poszedlem do domu. Po godz. 12:00 SMS do mnie od siostry ¿e mam sie bezzw³ocznie skontaktowaæ z lekarzem i mam jechac do szpitala . Ja zaspany odczyta³em wiadomo¶c po czym kontynuowa³em sen.. Po 15:00 siostra przychodzi do domu z wynikami i pyta sie gdzie ja jestem, jak zobaczy³a ¿e ja ¶pie jak sie na mnie wydar³a to szok ;) w 15 minut wsta³em i ju¿ jechali¶my do lekarza ;)

Trafi³em do szpitala powiatowego w Tczewie. Po tygodniu leczenia w tym szpitalu trafi³em w ciê¿kim stanie do Akademii Medycznej w Gdañsku ;) Taka nasza tczewska s³u¿ba zdrowia. Ja nie wiedzia³em co to cukrzyca, ale oni tymbardziej... Po tygodniu w Gdañsku bylo ju¿wszystko w porz±dku i ¿yjê sobie od tej pory z penem w rêku, popijaj±c herbatkê bez cukru (fuuj, jak ja mog³em kiedy¶ piæ z cukrem!  :twisted: ), wzbogacony o kilka prze¿yæ ;)

Teraz jest to dla mnie ¶mieszne, lubiê wspominaæ czasy szpitala i to jak w ci±gu 5h w szkole 2 litry napoju to by³o za ma³o... Ale z drugiej strony to jest tragiczne, przecie¿ ja mog³em zasn±æ i ju¿ sie nigdy nie obudziæ...

A jak to by³o z Wami?

Strony: [1]