Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Aga

Strony: [1] 2 3 ... 21
1
Nasze "cukiereczki" / Szczepienia
« dnia: Wrzesień 29, 2009, 18:53:56 »
Powrót... do tematu......mia³am na wiosnê zaproszenie z Weronik± na szczepienie ale.....moje nastawienie znacie wiêc chyba zrobi³am dobrze nie id±c bo widaæ chyba nie jest to takie do koñca bezpieczne poczytajcie http://polonia.wp.pl/kat,1010861,title,14-latka-Brytyjka-zmarla-po-szczepieniu,wid,11545728,wiad_media.html

2
Glukometry / Glukometr
« dnia: Kwiecień 07, 2009, 21:08:42 »
Witajcie Weronika  od dzi¶ jest posiadaczk± takiego glukometru http://www.accu-chek.co.uk/en_GB/microsites/avivanano/index.html Nowo¶ci± jest to ¿e ¶wieci w ciemno¶ci czyli nie trzeba zapalaæ ¶wiat³a aby odczytaæ wynik Jedyne co to to ¿e paski trzeba wk³adaæ co do dalszych inf to jeszcze nie czytali¶my ale jest malutki, lekki i nie zajmuje du¿o miejca. Wero jest zachwycona po ¶wiêtach wrzucê dalsz inf. Pozdrowienia Aga
P.S doczyta³am wiêc:
 ilo¶æ przechowywanych wyników 500
 Ilo¶c krwi- 0,6 uL
Walory odczytu 10-600
Temperatura od -25 do +70
Wy³acza siê po 2 minut automatycznie
2 baterie 3 volt (typ 2032)
Wymiary 69X43X20 mm
I jedna rzecz ma funkcjê ustawienie przypomnienia (alarmu) zrobienia badania po ostatnim badaniu czyli np po jedzeniu.

3
Cukrzyca a inne choroby / Cukrzyca i ³uszczyca
« dnia: Grudzień 07, 2008, 17:17:32 »
Witajcie!!!!!
 Od¶wie¿am temat bo... Weronika ostatnio by³a do¶æ przeziêbiona i prawie 1,5 tygodnia nie mia³a mytej g³owy. Rano zawsze w po¶piechu szybko  czesanie w kucyk i po sprawie a dzi¶ przy niedzieli do¶æ dobrze sobie ogl±dnê³am g³owê i skórê mojej pannicy i siê przelêk³am :evil: . Wchodzi w wiek dojrzewania i ostatnio do¶æ czê¶ciej myjê jej g³owê bo w³osy jej siê przet³uszczaj± Jakie¶ 2 tygodnie temu narzeka³a ¿e co¶ jej siê w g³owie zrobi³o  i skórê mia³a do¶æ zaczerwienion±i skar¿y siê ze g³owa j± swêdzi. Dzi¶ jednak zobaczy³am ma³e czerwone wypryski i ³upie¿ ale nie taki drobny tylko placki i nie wiem czy to nie przypadkiem pocz±tki  ³uszczycy??? A¿ strach pomy¶leæ ¿e mog³o siê to przypl±taæ Wy dziewczyny jeste¶cie bardziej do¶wiadczone w tym temacie porad¿cie co¶??? A do Ciebie Kucka mam pytanie bo od 18 grudnia jestem w Polsce czy masz namiary na jakiego¶ dobrego detrmatologa (prywatnie) we Wrocku Z góry dziêkujê  dzi¶ pod³amana Aga

4
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Czerwiec 06, 2008, 14:24:27 »
Cytat: "karolinkaMT"
Moja lekarka  tyz nas pochwalila;) ostatni wynik mojej Majuski to 5,7.Ale nasz max to 6.1..

 Ja za taki wynik u Weroniki juz bym u lekarki wisia³a bo wg tutejszych w³oskich norm ¶wiadczy to o wiêkszej ilo¶ci hipoglikemii Za 6,1 dosta³am taki ochrz..... ¿e czu³am siê jak wyrodna matka, która krzywdzi swoje dziecko.
Bez obrazy dla Ciebie   :) ale powiem szczerze ze wg mnie nie jest to miarodajne badanie zaczynam to widzieæ u Weroniki i w³a¶nie najwiêksze znaczenie maj± ostatnie 2 tygodnie przed pobraniem krwi

5
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Maj 13, 2008, 22:41:58 »
28 maja Weronika te¿ jedzie na wycieczkê (od 8 rano do 17.30) i po rozmowie z nauczycielkami  by³am wstanie pu¶ciæ j± sam± ale decyzjê pozostawi³y¶my Weronice i ... zadecydowa³a ¿e chce abym jecha³a odetchnê³am z ulg± bo dzieñ bym mia³a nerwowy Ufam Paniom bo wiele razy da³y mi przyk³ad rozs±dnych decyzji ale jada daleko i nie ma mnie pod rêk±... Nawet dyrektorka posz³a na rêkê i nie musze p³aciæ i za³atwiaæ dodatkowych wymaganych dokumentów  :)  :)  :)

6
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Kwiecień 22, 2008, 19:15:18 »
Nasz ostatni to 7,3 zamiast spadaæ to idzie do góry ale juz pracujemy nad popraw± nastêpne badania w sierpniu i mam nadzijê , ¿e wrócimy do poziomów 6-ciu Na razie po zmianach dawkowych insuliny jest ok wiêc oby tak dalej...... :grin:

7
Glukometry / Glukometr
« dnia: Kwiecień 18, 2008, 14:34:39 »
Trzeba przecie¿ u³atwiaæ sobie ¿ycie do¶æ skomplikowane a nie jeszcze bardziej sie gmatwaæ i komplikowaæ........ :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:

8
Glukometry / Glukometr
« dnia: Kwiecień 17, 2008, 19:59:53 »
Kangoo dziêki  :)  :)  :)  
Anitapa w³a¶nie ja siê nie czepiam tego co Ty napisa³a¶ tylko cieszê siê, ¿e nie mam takich rozbierzno¶ci w wynikach u Weroniki i tak jak napisa³a powy¿ej Mania jesli na glukometrze jest lipa to Hb te¿  :evil:
I ja osobi¶cie uwa¿am ¿e takie Wasze do¶wiadczenia, spostrze¿enia s± bardzo cenne  :)  :)  :)  :)

9
Glukometry / Glukometr
« dnia: Kwiecień 17, 2008, 12:58:55 »
Moje :D  Accu-cheki s± ok poziomy bardzo zblizone do laboratoryjnych wiêc nie mam siê czego czepiaæ..... :D  :D  :D  :D

10
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Kwiecień 17, 2008, 12:56:14 »
A Weronika 28 maja ma ca³odzienny od 8 do 17,30 wyjazd na wycieczkê szkoln± wraz z obiadem.... Ju¿ podpisa³am zgodê na uczestnictwo  :)  zobaczymy jednak czy moje Panie podejm± siê ca³odziennej opieki w poniedzia³ek zebranie....... :lol:  :lol:  :lol:

11
Glukometry / Glukometr
« dnia: Kwiecień 14, 2008, 15:13:17 »
Witajcie!!!
 Jeste¶my dzi¶ po wizycie u diabetologa na której dostalismy kolejny aparat Accu-Chek Aviva wraz z takim cudem  http://www.progettodiabete.org/indice_ie1000.html?clinica/d7_8_ro03.html Jest to ³±cze do przesy³ania wyników do kompa Nie wymaga  tak jak poprzedni p³yty z instalacj± programu trzeba jednak mieæ to ³±cze i dostêp do ineternetu Niestety ale moja babska ciekawo¶æ wziê³a górê i ju¿ go wypróbowa³am i .... jest ok poza jednym nie przesy³a wyników dok³adnie godzinami tylko przedzia³ami np od 9-9.30 Nie wiem mo¿e nale¿y gdzi¶ to ustawiæ muszê  to lepiej rozpracowaæ Nie wiem jak w Polsce ale tutaj dostajemy ³±cze za darmo wraz z glukometrem Popytajcie siê w Polsce a mo¿e najlepiej zadzwoniæ do inf Roche Oni powinni udzieliæ informacji

12
Glukometry / Glukometr
« dnia: Kwiecień 08, 2008, 19:28:36 »
Cytat: "Mi¶"
...Obecnie jestem w posiadaniu Acuu Chek Go..
Korzystaj±c z okazji chcia³em zapytaæ, czy kto¶ wie na jakiej zasadzie mo¿na importowaæ wyniki z glukometru do komputera? Potrzebne jest do tego jakie¶ oprogramowanie? Jak je zdobyæ?

 Witaj  chyba nikt do tej pory nie odpowiedzia³ na to pytanie wiêc poczytaj dobrze pocz±tek tego dzia³u jest napisane co i jak... Nie wiem czy dzia³a tylko na Compass czy mo¿na te¿ korzystaæ z ³±cza podczerwieni dla innych glukometrów tych nowszych Zawsze pozostaje Ci inne  wyj¶cie rêczne wprowadzanie wyników :grin:  :grin:  :grin:

13
Mamo,co dzisiaj na obiad? / Pizza
« dnia: Kwiecień 07, 2008, 16:02:54 »
W zwi±zki z tym ¿e mieszkamy we W³oszech pizza jest jedzona przynajmniej raz w tygodniu  :D  I mamy wypróbowane ilo¶ci insuliny na domow± (pocz±tkowo przelicza³am bardzo skrupulatnie  teraz mam ju¿ sta³y przepis na ciasto) i t± z restauracji  raczej chodzimy zawsze do tej samej (tu metod± prób i b³êdów) Weronika lubi pizzê z serem (mozarella), salami i oliwki. Na pizzê nie dajê novorapidu bo mi nie pokryje ale miks z novorapidu oraz actrapidu sprawdza siê bdobrze i cukry nie przekraczaj± 160  i raczej nie muszê dawaæ nocnych korekt. Zauwa¿y³am jednak pewn± prawid³owo¶æ i mo¿e to siê wyda dziwne ale je¶li np jest okres ¿e nie je pizzy przez 3 tygodnie to potem s± problemy  z cukrami tak jakby organizm na nowo siê przyzwyczaja³ siê do pizzy Nie potrafiê tego wyt³umaczyæ :)  :)  :)  :)

14
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Kwiecień 03, 2008, 11:34:07 »
O szko³ach a w³a¶ciwie o szkole w Polsce ciekawe przeczytajcie tylko czy tak jest na prawdê ???? http://www.gazetawyborcza.pl/1,89247,5071601.html?as=1&ias=7&startsz=x

15
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Marzec 18, 2008, 14:58:51 »
NIe wiem co mam napisaæ ... rêce opadaj± i w³osy na g³owie siê je¿±  wiecie co to jest nie do pomy¶lenia......... brak s³ów i chyba rzeczywi¶cie Polska wsprawach cukrzycy i tolerancji  zamiast i¶æ do przodu to zdecydowanie siê cofa........

Strony: [1] 2 3 ... 21