Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - rozalka

Strony: [1] 2 3 4
1
Cukrzyca a inne choroby / Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« dnia: Marzec 01, 2006, 21:48:16 »
Hej Ewcia
Swego czasu mia³am tendencjê do takich ropni na twarzy. Jak siê okaza³o mnie najbardziej pomaga³ zwyk³y krem p/tradzikowy chyba frmy Acne Line z kozieradk±  i olejkiem herbacianym (a probowalam du¿o roznych specyfikow i masci) . Zw³aszcza ten olejek herbaciany jest czesto polecany. Na masci z antybiotykiem reagowa³am dosc sporym z³uszczaniem naskorka. Gdzies chyba czyta³am, ze pomagaja herbatki zio³owe oczyszczaj±ce krew takie jak przy tr±dziku - spróbuj- oraz dieta zapobiegaj±ca zaparciom.
Pozdrawiam
Go¶ka

2
Hyde Park / cukrzyca w radio
« dnia: Luty 06, 2006, 22:11:31 »
s³ucham radia zazwyczaj przez Abradio
http://www.abradio.pl/kategorie-w-eterze-pl-11-0.htm

ze stacji polskich najczêsciej Antyradia
graj± rocka, ale nie tak ostro jak to radio z linka Piotra powy¿ej  :lol:

a tylko po polsku mo¿na jeszcze pos³uchaæ tutaj
http://gera094.server4you.de:9000/
i Radio Wawa oczywi¶cie tez gra podobnie tylko po polsku
http://www.abradio.pl/online-streaming-radio-wawa-77.htm

pozdrawiam :)))
go¶ka

3
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Styczeń 11, 2006, 20:04:57 »
Mnie ostatnio zaskoczy³a wielo¶æ miejsc w jakich Piotrek ( werty ) potrafi zbadaæ cukier (i ewentualnie wziaæ insulinê). Sklepy w Szczawnicy to by³ ju¿ standard, ale przej¶cie dla pieszych w Nowym S±czu z 8-kg. plecakiem na plecach ??? I my¶licie, ¿e siê zatrzyma³ choæ na chwilkê ??
Na przej¶ciu to faktycznie nie wypada :))
Wszystko w biegu - nie ma czasu :))
PS
Osobi¶cie siê lekko dygam jak siê muszê publicznie k³uæ :(

4
Glukometry / Glukometr
« dnia: Styczeń 11, 2006, 11:44:41 »
Wczytuj±c siê w info o róznych glukometrach wynika, ¿e najmniejsz± próbkê krwi potrzebuje
GLUCOSENSE 1,5- 2,0 mikrolitra.

Inne glukometry
Precision -10 mikrolitrów
Smartscan - 2,5
Optium - 3,5.

Mam Glucosensa- próbka krwi jest minimalna  :)

5
Balsam Dla Duszy / Krótka historia o......
« dnia: Listopad 20, 2005, 20:56:04 »
Muszê siê dokopaæ do linka z tymi opowiadaniami bo gdzie¶ mi go wciê³o
chyba, ¿e Piotrek sie dokopie wcze¶niej to on bêdzie wkleja³  :P  :razz:
Mam ostatnio zbyt du¿o wolnego czasu na rózne przemy¶lania- te wszelkie opowiadania bardzo pomagaj± .....

6
Balsam Dla Duszy / Krótka historia o......
« dnia: Listopad 19, 2005, 14:25:59 »
Dwóch mê¿czyzn, obaj bardzo chorzy, byli w tym samym pokoju, w szpitalu. Jednemu wolno by³o siadaæ na ³ó¿ku, ka¿dego popo³udnia na godzinê, ¿eby u³atwiæ mu odprowadzenie wody z p³uc. Jego ³ó¿ko by³o na wprost jedynego okna. Drugi musia³ ca³y czas le¿eæ na wznak. Obaj rozmawiali godzinami, rozmawiali o swoich kobietach, rodzinach, domach, pracy, pobycie w wojsku, gdzie byli na wakacjach.
Ka¿dego popo³udnia, kiedy mê¿czyzna z ³ó¿ka przy oknie móg³ usi±¶æ, opisywa³ swojemu s±siadowi wszystko co widzia³ przez okno. Cz³owiek z drugiego ³ó¿ka zacz±³ czekaæ na te godziny, kiedy jego ¶wiat siê powiêksza³ i nabiera³ ¿ycia o wszystkie zdarzenia i kolory ¶wiata zewnêtrznego.
Okno wychodzi³o na park z cudownym jeziorem, kaczkami i ³abêdziami p³ywaj±cymi po nim, a dzieci puszcza³y kaczki. M³odzi, zakochani spacerowali trzymaj±c siê za rêce, miêdzy kwiatami o wszystkich kolorach têczy. Wielkie drzewa ozdabia³y pejza¿ i w oddali mo¿na by³o zobaczyæ piêkny widok z miastem w  tle. Kiedy mê¿czyzna w oknie opisywa³ to wszystko z najmniejszymi  detalami, ten z drugiego koñca pokoju, zamyka³ oczy i wyobra¿a³ sobie ten  idylliczny widok. Pewnego gor±cego popo³udnia opisa³ paradê, która przechodzi³a. Mimo, ¿e nie móg³ s³yszeæ orkiestry, widzia³ ja oczami wyobra¼ni, tak jak j± opisywa³ cz³owiek  w oknie swoimi magicznymi s³owami.
Mija³y dni i tygodnie.
Pewnego poranka, dzienna pielêgniarka przysz³a, ¿eby ich wyk±paæ i  znalaz³a  mê¿czyznê od okna martwego, zmar³ podczas snu. Wezwa³a pomoc i  zabrano go. Drugi tak szybko, jak tylko uzna³ to za stosowne, poprosi³ o przeniesienie na ³ó¿ko przy oknie. Pielêgniarka zgodzi³a siê i po upewnieniu  siê ¿e jest mu wygodnie wysz³a z pokoju. Wolno i z trudno¶ci± mê¿czyzna  podniós³ siê na ³okciu, ¿eby rzuciæ pierwsze spojrzenie na ¶wiat zewnêtrzny, wreszcie móg³ zobaczyæ go sam.
Obróci³ siê powoli i spojrza³ przez okno przy swoim ³ó¿ku...i zobaczy³ bia³± ¶cianê. Mê¿czyzna spyta³ pielêgniarkê co  mog³o kierowaæ zmar³ym, ¿eby opisywaæ tak wspania³e rzeczy przez okno. Pielêgniarka powiedzia³a, ¿e cz³owiek ten by³  niewidomy i ¿e nie mog³ widzieæ nawet ¶ciany i podpowiedzia³a mu: "mo¿e  chcia³ pana podtrzymaæ na duchu?"
 Epilog:
Jest bardzo ³atwo uczyniæ szczê¶liwymi  innych, nie wa¿ne jaka jest twoja w³asna sytuacja. Ból dzielony jest o po³owê  ³atwiejszy do zniesienia,ale dzielona rado¶æ jest podwójna. Je¶li chcesz siê czuæ bogaty, opowiadaj o  wszystkim co masz i czego pieni±dze nie s± wstanie kupiæ.
 "Dzi¶ jest prezentem, dlatego nazywa siê go tera¿niejszo¶ci±"

7
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Październik 20, 2005, 00:19:57 »
Cytat: "WERTY"

A có¿ to za spostrze¿enia i sugestie :?: :?: :?: :?:


nie na publiczne forum  :wink:

8
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Październik 19, 2005, 23:40:30 »
Cytat: "WERTY"
Bede wiedzia³ za pare dni :D . Ale pewnie poni¿ej 7 nie bêdzie :( :P


tak tak ostatnio mia³o byæ 8   :P

nie wierz nigdy mê¿czy¼nie  ;)

9
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Październik 19, 2005, 22:39:04 »
dziêkujê  :588:  
Rzecz w tym, jak zauwa¿y³a Monika to ¶redni poziom na tym 4,5 % niby jest 75, tylko, ¿e z moich pomiarów glukometrem w ¿aden sposób taka ¶rednia nigdy nie wychodzi³a. Najni¿sza srednia jaka mi wysz³a to bodaj 110, a zazwyczaj by³o 130 a czasem 150.
hmmm
I to jest w³asnie mocno dziwny wynik to 4,5 %  :grin:
Muszê wypytaæ doktorkê jak to mo¿liwe- pewnie bêdzie równie zdziwiona jak ja :shock:
PS
Wydaje mi siê Piotrus, ¿e Twoja HBA1c bêdzie jeszcze nizsza :)

10
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Październik 18, 2005, 19:41:52 »
Moja ostatnia HBA1c to 4,5 %  :)
I nie mam pojêcia  sk±d tak niski wynik. Cukry by³y z przedzia³u 40 do 280 nawet czasami. Fakt, ¿e czêsto miewam hipo (50-60). To moja odwieczna zmora.
W ¿yciu nie mia³am tak niskiego wyniku HBA1c, rok temu by³o 6.0 a pó³tora roku 7,1. Nie wiem co mam o tym s±dziæ- to 4,5 mie¶ci sie w normie (jak siê domy¶lam zdrowych ludzi)- a nawet jest to dolna granica tej normy  4.3 - 6,0.

11
Nowości w technice, medycynie, przemyśle farmaceutycznym / CIEKAWE LINKI
« dnia: Październik 15, 2005, 09:41:16 »
http://facet.interia.pl/news?inf=675466

o cukrzycy, ale g³ównie t. 2

[ Dodano: 27 Pa¼dziernik 2005, 00:27 ]
http://kobieta.interia.pl/news?inf=679759

te¿ z interii tym razem oba typy cukrzycy, ale troszkê momentami pomieszane

12
Sałatki i surówki / Sa³atki i surówki
« dnia: Październik 02, 2005, 23:41:33 »
Cytat: "WERTY"
ps 36 :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:
hmmmm
u mnie te sa³atki tak nie obni¿aj± poziomu cukru  :P

13
Sałatki i surówki / Sa³atki i surówki
« dnia: Wrzesień 25, 2005, 22:47:23 »
I kolejna sa³atka do kompletu  :lol:

Sa³atka broku³owa z czosnkiem i migda³ami

- 1 broku³
- 1 ser feta
- 7 z±bków czosnku
- 1/3 paczki migda³ów w plastrach
- 2 ³y¿ki oleju

Umyte broku³y rozdzieliæ ma ma³e bukieciki, wrzuciæ do wrz±tku i gotowaæ ok. 3 minuty, a nastepnie ods±czyæ na sicie. Na oleju podsma¿yæ na z³oty kolor pokrojony w plastry czosnek z platkami migda³owymi. Po³±czyæ na salaterce przestudzone broku³y z podsma¿onym czosnkiem i migda³ami oraz rozkruszonym na mniejsze kawa³ki serem feta.

Brzmi smakowicie- muszê koniecznie wypróbowaæ :grin:

14
Między nami nastolatkami :) / U¿ywki i doro¶li
« dnia: Wrzesień 20, 2005, 22:03:21 »
Nie pali³am nigdy oprócz dwóch "klubowych"w m³odo¶ci-nie przypad³y mi do gustu ani smaku-dzi¶ mam wstrêt do papierosów a zw³aszcza do ich specyficznego zapachu....wprost nie moge sie nadziwiæ jak one moga komus smakowaæ  :?:

 :twisted:  :twisted:  :twisted:

w temacie u¿ywek ......

Z³apa³ diabe³ Polaka, Anglika i Francuza.
- Macie wykrzykn±æ s³owo, a je¶li echa nie bêdzie s³ychaæ co najmniej 5 minut -
zabijê!
Anglik krzykn±³ - O....k....eeee...jjj! - echo s³ychaæ by³o 3 minuty.
Francuz krzykn±³ - O....uuu...iiiii! - echo s³ychaæ by³o 4 minuty.
Polak krzykn±³ - Wódkê daaaaaj±±±±a!
A echo: "Gdzie...gdzie...?" s³ychaæ by³o dwie godziny.

 :lol:   :)  :grin:

15
Między nami nastolatkami :) / U¿ywki i doro¶li
« dnia: Wrzesień 16, 2005, 21:47:45 »
Najlepiej  smakuje mi  wino wytrawne czerwone  :)
i te¿ nie pijê go zbyt wiele.......
kiedy¶ gustowa³am w winie pó³s³odkim, ale odk±d jestem s³odka wolê wytrawne  :grin:

Strony: [1] 2 3 4