Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Szybki kot

Strony: [1] 2 3 ... 5
1
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Lipiec 04, 2014, 08:25:41 »
Cytat: "asiakrzysiek1"
nasza pani doktor nie pochwali³a by takiego wyniku, Adam w maju mia³ 5,6 choæ to pierwszy taki wynik zawsze by³ powy¿ej 6 i stwierdzi³a ze ma wiêcej niedocukrzeñ ni¿ ja wy³apujê


Nie masz co porównywaæ swojego ma³ego szkrabka do mojego wielkoluda licealnego. Jak mój mia³ 6 lat trzyma³am go wy¿ej, w okolicach 6-6,5 hemoglobinkê, bo siê ba³am, ¿e mu niedocukrzenia zrobi± z mózgu kapustê.

My¶lê, ¿e te¿ du¿o zale¿y od indywidualnego przypadku i lekarz ocenia indywidualnie, nie ma co porównywaæ. Mój mi nigdy nic takiego nie powiedzia³ jak Tobie, ale to co mówi mój lekarz jest wy³±cznie do mnie.

2
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Lipiec 01, 2014, 13:30:52 »
Cytat: Czarek i mama
Szybki kot piekny wynik :)

Dziêki :)

Ja sam jestem zdziwiona, chocia¿ od lat mamy hemoglobinê poni¿ej 6 to takiej niskiej jeszcze nie by³o, poprzednia by³a 5,5, jeszcze poprzednia 5,4, a przed ni± 5,6. Tylko zawsze to by³y z palca brane do automatu, który pokazuje za chwilê wynik, a teraz 1 raz od lat z ¿y³y przy okazji gruntownego przegl±du. No i pamiêtam dyskusje, ¿e ta z palca nie jest tak miarodajna jak z ¿y³y. Moja diabetolog zawsze mi mówi³a ,¿e jest miarodajna z palca, a odchylenie bêdzie minimalne wzglêdem ¿ylnej, odchylenie mo¿e byæ na plus i minus.

3
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Czerwiec 30, 2014, 16:32:51 »
Z dzisiaj 5,2 , tym razem z ¿y³y, norma 4,8 - 5,9. Takiej jeszcze nie mieli¶my :grin:

4
Dojrzewanie a cukrzyca / DOJRZEWANIE
« dnia: Luty 20, 2014, 16:08:39 »
Angie zapewne tak, ale ja nie widzia³am u  kole¿anek mojego dziecka w klasie w tym wieku jaki¶ problemów. Starsze tak 13 lat i wiêcej, a i owszem i to ca³kiem spore, widaæ na twarzach by³o. Natomiast 11 lat to chyba nie takie czêste i mo¿e lepiej do dermatologa i¶æ.

5
Dojrzewanie a cukrzyca / DOJRZEWANIE
« dnia: Luty 20, 2014, 15:01:05 »
Na to dermatolog tylko odpowie czy dla 11 lat peeling jest OK. Jak dla mnie 11 lat to za wcze¶nie na tr±dzik. Nie spotka³am siê z tak wczesnymi problemami, ale nie jestem znawc±. Mo¿e lepiej dermatolog ?

6
Dojrzewanie a cukrzyca / DOJRZEWANIE
« dnia: Luty 20, 2014, 14:03:33 »
Anitapa cokolwiek antybakteryjnego, bêdzie siê stosowaæ powinno pomóc. Bardzo dobre s± peelingi.

My akurat stosujemy krem, bo moje dziecko ma tendencje do przesuszania skory i powinno jaki¶ krem stosowaæ. Krem jest i na such± skórê i na tr±dzik. Ch³opaka trudno namówiæ na pilingi, toniki itp. Ciesze siê ,¿e krem stosuje przynajmniej czasami. Zreszt± my nie mamy du¿ego problemu sporadycznie pryszcz, wystarczy krem. No i punktowo woda utleniona.

Najlepiej pój¶æ do dermatologa je¶li faktycznie ju¿ tr±dzik robi siê nie do ogarniêcia. Np koledze syna w³±czono antybiotyk, ale on na twarzy mia³ pryszcz na pryszczu.

7
Dojrzewanie a cukrzyca / DOJRZEWANIE
« dnia: Luty 14, 2014, 11:19:36 »
Mojemu dziecku sporadycznie co¶ wyskoczy, w³a¶nie na czole. Stosuje kremy antybakteryjne na tr±dzik, teraz akurat mamy Care & Control, ale wcze¶niej innych firm.
Nie powiem, aby stosowa³ regularnie, trochê muszê ¶cigaæ. Kiedy zapomina i nie smaruje przynajmniej raz dziennie od razu jest wiêkszy wysyp pryszczaków :)

Je¶li chodzi o plecy to te¿ sporadycznie jaki¶ jeden ,lub 2  pryszcz atakuje, tu pomog³o szorowanie plecków szczotk±.

Bardzo dobra jest woda utleniona na pryszcze.

Pozdr.

8
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Styczeń 26, 2014, 20:11:10 »
6,1 przy takim maluch rewelacja, gratuluje.

Fakt, kiedy¶ (10 lat temu) nie by³o d³ugodzia³aj±cej insuliny, zastrzyków by³o masê.

9
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Grudzień 17, 2013, 15:19:45 »
Dopiero pod³±czenie do CMG daje pojecie jak siê uk³adaj± naprawdê cukry w ci±gu dnia. Moje dziecko nie chce drugiego wk³ucia, ale chyba go przekonam do  wziêcia na próbê. Prawda jest taka,¿e pomiêdzy mierzeniami, mo¿e byæ wysoki cukier. Np mierzymy 2 godziny po jedzeniu jest 130, a przez 1,5 godziny utrzymywa³o siê ponad 200 i dopiero ostanie pó³ godziny spad³o.... Ja np w ogóle nie patrze na ¶redni± na glukometrze...


Pozdrawiam.

10
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Grudzień 17, 2013, 12:12:01 »
To z wikipedi:


Oznaczenia HbA1C mog± dawaæ niewiarygodne wyniki:

    przy obecno¶ci we krwi formy aldiminowej HbA1C
    przy wariantach hemoglobiny powstaj±cych pod wp³ywem leków, alkoholu i w mocznicy
    w hemoglobinopatiach
    przy skróceniu czasu prze¿ycia erytrocytów (np. niedokrwisto¶æ hemolityczna)
    w hipertrójglicerydemii, w hiperbilirubinemii

11
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Październik 11, 2013, 11:36:42 »
Dziêkujê Ula74, ¿yczê aby Wasza spad³a poni¿ej 7.
Moje dziecko wcale siê zdrowo nie od¿ywia, rozpieszczam i pozwalam mu na wszystko niestety...Je co chce i kiedy chce, masê s³odyczy, lubi fast foody, nie lubi warzyw. Sama nie wiem jak nam takie dobre hemoglobinki wychodz±. Chyba dlatego,¿e szybko wy³apuje jak co¶ siê dzieje, z³e cukry u nas trwaj± krótko, jak na razie, odpukaæ w niemalowane...

Pozdrwiam.

12
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Październik 09, 2013, 17:28:33 »
Nasza najnowsza hemoglobinka to 5,5 poprzednia by³a 5,4 , a jeszcze wcze¶niejsza 5,6. Czyli trzymamy sta³y poziom.
Jak zwykle ¿yczê podobnych, albo lepszych !:)

Pozdrawiam.

13
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 26, 2013, 16:58:31 »
Ka¿dy ma swoje wypróbowane metody, u nas i w podstawówce i w gimnazjum cukier 300 w szkole siê raczej nie zdarza³, nawet nie mogê sobie przypomnieæ takiej sytuacji, mo¿e z 2 razy. Taki cukier u nas to na 99 %, zatkane wk³ucie ,tak¿e nie by³o na co czekaæ...

Pozdrawiam.

14
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 25, 2013, 01:31:28 »
Becia 303 to ju¿ kwalifikuje siê do zabrania dziecka ze szko³y, ja bym tak zrobi³a.

Pozdrawiam.

15
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 20, 2013, 12:27:48 »
Moje dziecko w podstawówce, nawet chyba sobie nie u¶wiadamia³o do koñca, ¿e czym¶ siê ró¿ni. By³a to klasa integracyjna, co uwa¿am jest ¶wietne dla cukiereczków (takie mam do¶wiadczenia) Latali po korytarzu ca³± hord±. Na 2 ¶niadaniu mia³ zwykle asystê, ja mu mierzy³am, podawa³am bolusa, on gada³ z kumplami w tym czasie...Czasami musia³am go szukaæ po szkole bo tak siê ¶wietnie bawi³ z kumplami i zapomina³ o mierzeniu i 2 ¶niadaniu.¦wietna integracja dzieci, ¶wietna integracja rodziców.
Gimnazjum to trudny temat nie tylko dla cukiereczków, dla wszystkich uczniów. Nastolatki s± bardzo wra¿liwe na swoim punkcie, do tego nowa szko³a. Stres totalny.
Nam siê znowu upiek³o, trafili¶my na ¶wietnego pedagoga, który kocha swoj± prace i dzieciaki.  By³y jakie¶ drobne problemy, ale dotyczy³y one czego¶ innego. Np kto kujon, a kto nie kujon ;) To by³a ¶wietna klasa, nie by³a integracyjna, ale ¶wietne dzieciaki i rodzice. Moje dziecko nie ukrywa³o siê ani z mierzeniem, ani z cukrzyc±. :)  Na koniec gimnazjum bardzo siê zgrali, by³y ³zy i smutek z rozstania.  Moje dziecko posz³o do gimnazjum razem z kumplami z podstawówki, tak¿e mia³ pewien bonus...
Teraz zaczyna liceum, zobaczymy jak bêdzie, ale znowu w klasie ma znajomych i z klasy w podstawówce i z klasy w gimnazjum. Ju¿ zd±¿yli siê umówiæ ca³± klas± i pój¶æ na Kebab integracyjny. Nie chwalê jednak dnia przed zachodem s³oñca, mam nadziejê,¿e bêdzie OK

Szko³y zawsze wybiera³am rozwa¿nie, bardzo siê przygl±da³am wszystkiemu. To nie by³y przypadki. Np szko³y podstawowe integracyjne mia³am 2 do wyboru i po pierwsze odwiedzi³am je obie. Porozmawia³am z kim siê da. Zdajê sobie sprawê, nie ka¿dy ma wybór taki du¿y jak w stolicy szkó³. Warto jednak o ka¿dej szkole zrobiæ wcze¶niej wywiad. Ja zbiera³am wszystkie informacje i te oficjalne i nieoficjalne.

Pozdrawiam.

Strony: [1] 2 3 ... 5