Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - boo

Strony: [1] 2 3 ... 36
1
Między nami nastolatkami :) / Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« dnia: Wrzesień 19, 2007, 21:25:01 »
Kupowa³am wczoraj w aptece Lantusa i Humalog, pani magister grzecznie zapyta³a jakie daæ do tego ig³y wiêc ja grzecznie spyta³am jakie s± do wyboru, a ona grzebi±c w pude³ku odpowiedzia³a, ¿e ¿ó³te i rózowe... nie mog³am siê nie u¶miechn±æ :D wziê³am 8-ki, ale ona chyba nie mia³a pojêcia o co pytam :D

2
Między nami nastolatkami :) / Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« dnia: Wrzesień 01, 2007, 23:14:26 »
Gdzie¶ ju¿ chyba o tym pisa³am jak 2 lata temu lekarz na komisji powiedzia³, ¿e pierwszy raz widzi dziecko które bierze insulinê kilka razy dziennie, a hemoglobina poni¿ej 6 jest "jako taka"...

3
Między nami nastolatkami :) / Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« dnia: Sierpień 26, 2007, 22:38:37 »
eeee przerabia³am glukotrenda II, teraz mam accu cheka - nie widzê ró¿nicy, obydwa spisuj± siê na medal, nie przeszkadza im ¶wiat³o, mróz ani upa³y, a mo¿e one po prostu mnie lubi± ;)

4
Między nami nastolatkami :) / Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« dnia: Sierpień 23, 2007, 22:02:35 »
Dzwoni dzisiaj do mnie do pracy córka i mówi ¿e pies jej uciek³ ( a znany jest z tego, ¿e potrafi siê cichaczem wymkn±æ "na gigant") - mówiê jej, ¿e trudno -  wróci przecie¿ (na dojenie ;) ). Wracam popo³udniu z pracy, przeje¿d¿am ko³o przystanku autobusowego i co widzê, mój pies paradnie przebiega przez ulicê - no ta zahamowa³am z piskiem opon niedaleko przystanku, wysiad³am z samochodu i biegiem za psem...  ¿eby go z³apaæ. Na przystanku czeka³a na autobus znajona mojej mamy i pyta mnie: "Gdzie pani tak biegnie?" Mówiê jej, ¿e "ko³o" zgubi³am (g³upia odpowied¼ heh), a ona na to : "Ko³o czego pani to zgubi³a..." O matko - rêce opadaj±... Psa z³apa³am - raczej nie by³ zachwycony...

5
W poradni zawsze dostajemy gotowe wydrukowane recepty i zawsze jest na nich pesel, ale ju¿ w lipcu realizowa³am receptê od lekarza rodzinnego i nie by³o na niej tego "magicznego numerka", lekarz chyba nie zaskoczy³... aptekarz te¿ nie zwróci³ uwagi, wiêc grzecznie wziê³am leki i czym prêdzej siê z apteki ulotni³am. Wiem, ¿e aptekarz mo¿e uzupe³niæ ten numer, ale recepta by³a mê¿a a ja nie mia³am przy sbie ¿adnego wiarygodnego dokumentu z jego peslem...

6
Glukometry / Glukometr
« dnia: Lipiec 25, 2007, 09:14:25 »
Nie bardzo jestem w temacie je¶li chodzi o obecne ceny glukometrów, ale wczoraj w Katowicach w aptece glukometry Accu-Chek Active sz³y jak przys³owiowe ¶wie¿e bu³eczki, by³y po 37 z³. Pamiêtam, ¿e za ten sam glukometr znajoma p³aci³a jaki¶ czas temu ponad 100 z³. ...

7
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Lipiec 25, 2007, 08:39:35 »
Wczoraj odebra³am wynik: 6,4 :D

8
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Lipiec 23, 2007, 16:51:12 »
A my jutro odbieramy wynik...

9
Cukrzyca a inne choroby / Kolczyki u cukiereczka
« dnia: Lipiec 01, 2007, 08:42:55 »
Heh, Pauli przebija³a s±siadka (pielêgniarka)... za to mnie przebi³ m±¿  :651:

10
Nasze "cukiereczki" / Jak czêsto wymieniacie lancety w nak³uwaczu?
« dnia: Czerwiec 17, 2007, 20:19:29 »
Rany na pocz±tku... przez pierwsze lata wymienia³am lancety po ka¿dym pomiarze... teraz Paula sama wymienia... nie mam pojêcia kiedy... po ilu... a¿ mi wstyd... biegnê zapytaæ po ilu k³uciach zmienia na nowy...

11
Słodka Apteka / APTEKI ZA 1 gr
« dnia: Maj 30, 2007, 22:12:42 »
Oj Ewciu to "³ami± prawo" by³o trochê z przymró¿eniem oka ;) pad³o tu te¿ stwierdzenie, ¿e paski po groszu to praktyka zakazana heh ;)

12
Między nami nastolatkami :) / Obozy
« dnia: Maj 29, 2007, 20:15:18 »
Na jednodniowe wycieczki ze szko³y je¼dzi³a jako opiekun moja mama, nigdy za nic nie p³aci³a, ja by³am parê razy na wypadzie do kina, te¿ jako opiekun...i te¿ bez ¿adnych op³at :D wej¶cie do kina gratis :D

13
Słodka Apteka / APTEKI ZA 1 gr
« dnia: Maj 29, 2007, 20:10:19 »
W Katowicach na dworcu w aptece te¿ ³ami± prawo i maj± paski s± po groszu ;)

14
Hyde Park / Grillowanie
« dnia: Maj 25, 2007, 21:05:52 »
Kebi a gdzie¶ ty siê podziewa³???

15
Słodka Apteka / APTEKI ZA 1 gr
« dnia: Maj 15, 2007, 21:44:15 »
kiciu wizytê mamy dopiero 12 czerwca, mo¿e ta promocja sie utrzyma :D a czy to nie na Mickiewicza twierdzili, ¿e paski po groszu to praktyka zakazana?  :D  :P

Strony: [1] 2 3 ... 36