Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - DorotaK

Strony: [1] 2
1
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Październik 08, 2008, 19:16:28 »
Igorka ostatnie 6,2 :)

2
Pompy insulinowe / Wadliwe wk³ucia
« dnia: Luty 24, 2008, 21:32:04 »
Nam siê urwa³ do tej pory jeden dren, a powiem szczerze, ze ich nie oszczêdzamy. A z sensorami, oby tak jak z wk³uciami, oby chodzi³o o wadliw± partiê. My mamy sensory wa¿ne do marca'08 wcze¶niejsze z dat± wa¿n. do chyba stycznia'08 te¿ by³y do bani. Powiem szczerze, ¿e mimo licznych wyjazdów ostatnio nawet przez my¶l mi nie przejdzie za³o¿enie sensora, na razie mam ich do¶æ, do¶æ wra¿eñ i niemi³ych rozczarowañ z nimi zwi±zanych. Ale mam nadziejê, ¿e to siê zmieni i nastepne zakupione przez nas sensory bêd± takie jak wcze¶niej (poziomy by³y bardzo zbli¿one do tych z glukometru, nieraz nawet takie same).
Trzeba byæ dobrej my¶li.

3
Pompy insulinowe / Wadliwe wk³ucia
« dnia: Luty 24, 2008, 18:49:19 »
Mania! Wszystko by siê zgadza³o, mo¿na przej¶æ na easy. Ale ja ju¿ próbowa³am, po przeczytaniu hymnów pochwalnych na ich temat tu na forum. Tylko u nas easy trzymaj± siê nieca³e 3 dni a potem mamy komunikat: brak podawania, czyli ni mniej ni wiêcej tylko Wk³ucie zatkane. Nie wiem dlaczego tak siê u nas w³a¶nie dzieje, ale easy s± nie do przyjêcia. Poza tym ta ig³a, koszmar.
A je¿eli chodzi o sensory, to ja by³am w 100% zadowolona z pompy 722. Nawet Luê zachêci³am do jej kupna. Sprawdzalno¶æ poziomów by³a naprawdê bardzo dobra. Ale ostatnio (jakie¶ 2 miesi±ce) co¶ siê dzieje z sensorami, nie wiem Medtronic zmieni³ producenta tych sensorów, czy jakie¶ materia³y, ale zaczê³o siê dziaæ co¶ na prawdê niedobrego z nimi. I nie zamierzam tak tego zostawiæ. Od jakiego¶ czasu pierwszy komunikat po za³o¿eniu sensora to : B£¡D SENSORA!!
Dlatego mam pro¶bê do wszystkich cukiereczków maj±cych pompê 722 i podobne jak ja problemy o jaki¶ odzew na ten temat. Mo¿e wspólnymi si³ami uda nam siê co¶ zrobiæ.

A jak w rozmowie z przedstawicielk± Medtronica us³ysza³am, ¿e w czasie infekcji z gor±czk± trzeba wyci±gaæ sensor, to my¶la³am, ¿e mnie sz... trafi, przecie¿ ja po to w³a¶nie kupi³am tê w³a¶nie pompê, ¿eby mo¿na by³o poradziæ sobie z poziomami.

4
Pompy insulinowe / Wadliwe wk³ucia
« dnia: Luty 22, 2008, 20:51:15 »
Tak jak Lua :wink:  pisa³a, kilkakrotnie reklamowa³am ró¿ne "pompowe" rzeczy w Medtronicu z ró¿nym skutkiem. Reklamowa³am sensor - który po pod³±czeniu do nadajnika nie dzia³a³, nie zapali³a siê lampka i nie by³o mo¿liwe uruchomienie sensora w pompie. Wys³a³am list z opisem ca³ej sytuacji, po kilku rozmowach z ró¿nymi przedstawicielami medycznymi, jedna pani nie mia³a ¿adnego pojêcia o sensorze, wiêc rozmowy z nimi s± bardzo trudne po "odej¶ciu" Pana Marcina W. z Medtronica - i tu reklamacja by³a skuteczna. Reklamowa³am serter do zak³adana sensorów (co¶ siê sta³o ze sprê¿yn± prawdopodobnie) - te¿ skutecznie.
Ale nigdy nie uda³o mi siê odzyskaæ wadliwych wk³uæ. I tu chodzi o zaginaj±ce siê wk³ucia quick-sety 6/60. Bywaj± partie, w których ka¿de jedno wk³ucie "siada" w ci±gu jednego dnia. I nic siê nie uda³o zrobiæ, Medtronic napisa³ pismo, ¿e wk³ucia s± wytwarzane w jakiej¶ supertechnologii i to , ¿e zatykaj± siê w ci±gu tego samego dnia , w którym s± za³o¿one s± tylko i wy³±cznie moj± win±, czyli tego, kto je zak³ada. I przy tej reklamacji by³o wszystko jak nale¿y, czyli zebra³am te wadliwe wk³ucia, napisa³am pismo, w którym wyja¶ni³am, co i jak i - nic nie zdzia³a³am.
[shadow=red]Ale to wszystko nic w porównaniu z tym co siê dzieje z obecnymi sensorami do pompy 722.
Od jakiego¶ czasu jest z nimi co¶ nie tak, ¿aden nie dzia³a jak powinien, a ró¿nice miêdzy tym co wskazuje pompa a glukometrem s± po prostu nie do przyjêcia.[/shadow]

5
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Listopad 13, 2007, 14:35:51 »
Cytat: "Lua"
Do tego kole¿anki "pocieszaj±" mnie, ¿e na pocz±tku to tak bêdzie, ¿e Julka bêdzie "³apaæ" wszystko, bo nie mia³a du¿ego kontaktu z dzieæmi i jest ma³o odporna. Zaczynam siê zastanawiaæ czy aby to na pewno dobry pomys³ :?  :?:


Ja siê do³±czê do tych kole¿anek. Mateusz jak zacz±³ chodziæ do przedszkola chorowa³ jak nigdy i to do tego angina za angin±. Ale tak by³o przez pierwsze 1-2 lata. W zerówce za to by³ ju¿ spokój. A w I klasie nie opu¶ci³ ani jednego dnia. W II na razie jeszcze te¿ nie. Teraz nawet jak du¿o dzieci w klasie nie ma z powodu choroby, Mateusz jest zdrowy, nic nie ³apie.

Lua!! Ka¿dy musi przez to przej¶æ, jeden wcze¶niej drugi pó¼niej!! Nie wiem co to bêdzie, jak ja bêdê Igorka oddawaæ do przedszkola, a my¶lê, ¿e to ju¿ mo¿e we wrze¶niu, kto wie??

6
Zapytaj psychologa / wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« dnia: Wrzesień 27, 2007, 18:17:52 »
A mo¿e skontaktowa³aby¶ z córk± kogo¶ z forum w podobnym do Niej wieku, pogadali by sobie, kto wie, mo¿e nawet zaprzyja¼nili? Maj±c te same problemy z pewno¶ci± lepiej jest siê dogadaæ?

7
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Sierpień 16, 2007, 14:30:28 »
Nasza dzisiejsza, to 6,5. Jestem zadowolona, my¶la³am ¿e bêdzie du¿o gorzej.
I-7,7
II-6,1
III-6,7
no i ta by³a IV-6,5.

8
Pompy insulinowe / Pompa - co i jak?
« dnia: Czerwiec 25, 2007, 21:04:54 »
Wow!!
By³oby extra, gdyby naprawdê obni¿yli ten koszt. Dla nas to te¿ extra rozwi±zanie, ci±g³y pomiar w postaci wykresu sporo nas nauczy³. My trzymamy sensor te¿ 6 dni, wiêkszo¶æ tyle w³a¶nie wytrzymuje. 9 dni nie odwa¿y³abym siê trzymaæ, ju¿ po 6 dniach Igor ma niewielkie zgrubienia w miejscu wk³ucia.

9
Nasze "cukiereczki" / Odczuwanie hipo i hiperglikemii
« dnia: Czerwiec 08, 2007, 21:17:07 »
Cytat: "Mia"
wiem, ¿e taki spadek jest mo¿liwy, niemniej jednak w ci±gu pó³ godziny 'zjazd' z 247 do 29 jest dla mnie co najmniej 'podejrzany'.

Najlepiej to u nas widaæ na pompie: wczoraj np. w ci±gu 5 minut zjecha³o o 18 mg%!!!
Ile to bêdzie w 30 minut??

10
Nasze "cukiereczki" / Odczuwanie hipo i hiperglikemii
« dnia: Czerwiec 06, 2007, 22:53:57 »
Cytuj
Na choróbsko to raczej wysokie cukry wskazuj±...

A u nas z tym ró¿nie bywa. By³o ju¿ tak, ¿e po kilku dniach z do¶æ niskim poziomem w³a¶nie jaka¶ choroba przysz³a. :?  ;)

11
Nasze "cukiereczki" / Odczuwanie hipo i hiperglikemii
« dnia: Czerwiec 06, 2007, 14:19:57 »
Donato!!
Mamy dzieci w tym samym wieku i ja Igorkowi dajê tylko 0,3j/1WW przy bazie 0,05j/1 godz. Tak wiêc nie wiem sk±d taka dawka 2j???? Jakie zapotrzebowanie na insulinê ma Julka? Napisz co¶ wiêcej.
Ja robiê tak:
-poziom przed posi³kiem w granicach 100-posi³ek i na to 0,3j/1WW
-poziom powy¿ej 150 - posi³ek i 0,4j/1WW
-poziom powy¿ej 200 - dajê 0,5j i czekam ok. 10 min. i wtedy posi³ek ale tu pilnujê, ¿eby by³o nie wiêcej ni¿ 1WW.

Ale wszyscy zaliczamy jakie¶ wpadki. U nas np. wczoraj poziom przed obiadem 35  :shock: Ale chyba za du¿o da³am insuliny na truskawki z 1 ³y¿eczk± cukru + ¶mietana i na to da³am 0,3j. I po 1,5 godz. wspomniane 35.
Ale dzisiaj nie by³o lepiej: przed II ¶niadaniem mamy przewa¿nie poziom w granicach 150-200, a dzisiaj 39  :shock: I tu naprawdê nie mam zielonego pojêcia sk±d siê wzi±³ taki poziom. Mo¿e jakie¶ choróbsko nadchodzi??

Ale co ja Tobie mogê poradziæ?

Nie dawa³abym od razu a¿ tak du¿ej ilo¶ci insuliny na korektê. Da³abym (tu te¿ trudno powiedzieæ, bo nie wiem jakie Julka ma zapotrzebowanie) ale mo¿e 0,3j i - oczywi¶cie nic do jedzenia przy poziomie ponad 200 - poczekaæ i sprawdziæ za 15-20 min, czy co¶ siê ruszy³o, wtedy reagowaæ dalej.
Proszê napisz mi na pm co¶ wiêcej o zapotrzebowaniu Julki, to mo¿e co¶ razem wskuramy.
pozdrawiam DK.

12
Pompy insulinowe / Pompa - co i jak?
« dnia: Maj 30, 2007, 22:52:16 »
Ja te¿ siê wk³uwa³am do tej pory w po¶ladki, a teraz drugie wk³ucie w nó¿kê i poziomy miodzio!!
A co do pampersów, to Igor te¿ do tej pory chodzi w tych pieluchach i, muszê powiedzieæ, ¿e by³o mi wygodnie zak³adaæ w pupê wk³ucie i potem na to pampersa, bo by³am spokojna, ¿e Ma³y nic nie bêdzie majstrowa³ przy wk³uciu, ¿e go niechc±cy nie zahaczy o co¶, nie wyrwie...

13
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Kwiecień 03, 2007, 17:13:18 »
Cytat: "Misioza"
Dora,a jak wygl±da³y mniej wiêcej poziomy synka? Pytam tak z ciekawo¶ci :-)

Misia!
U nas generalnie to wygl±da tak, ¿e noce mamy extra, nie musimy docukrzaæ, nieraz zdarza siê tak, ¿e trzeba podaæ korektê tak w granicach godz. 23.00-24.00. Igor od 3.00 do 7.00, czyli do pobudki ma poziom 70-80. Najgorzej jest po I ¶niadaniu, je zupê mleczn± ( z której od jutra mimo najszczerszych chêci, niestety musimy zrezygnowaæ). Po tym poziomie jak dojdziemy do ³adu to te¿ jest O.K., czyli poziomy przed posi³kami w granicach 80-100.
Ale oczywi¶cie jak ka¿demu zdarza³y siê wpadki: 2 razy zatkane wk³ucie i tu  poziom 370. Ale nieraz zdarza siê i powy¿ej 200. Ale to w sumie nie czêsto. Nie wiem, czy to chcia³a¶ wiedzieæ, czy co¶ jeszcze.
Szkoda tylko, ¿e dziesiaj to ca³kiem do d...

14
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Kwiecień 02, 2007, 14:17:00 »
HbA1c -6,7
My¶la³am, ¿e bêdzie gorzej.

15
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Marzec 30, 2007, 12:26:44 »
Cytat: "mamablizniaczek"

Nie chce myslec, jaki koszmarny wynik bedzie tym razem.

U nas te¿ bêdzie pewnie do bani!!

Strony: [1] 2