Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - bunia

Strony: [1] 2 3 ... 11
1
Hyde Park / Problem z na³ogiem babci
« dnia: Kwiecień 02, 2012, 22:12:20 »
Chyba wydrukujê babci wasze zdania na temat palenia w domu (oczywi¶cie bez nicków) i wy¶lê jej i tacie Ani poleconym... Babcia na pewno zapali po przeczytaniu tego, bo siê wkurzy, ¿e wszyscy s± przeciwko niej. Reakcji taty nie jestem w stanie przewidzieæ... :P Pewnie wyjdzie, ¿e was wszystkich przekupi³am, ¿eby¶cie byli przeciwni.  :P

[ Dodano: Wto Kwi 10, 2012 1:34 pm ]
No có¿, wizyta Ani na ¶wiêta przegra³a z na³ogiem babci... Tata wybra³ papierosy... :(

2
Hyde Park / Problem z na³ogiem babci
« dnia: Kwiecień 02, 2012, 21:31:07 »
Pansa, uwierz mi, ¿e edukacjê mia³ b³yskawiczn±: z mi³o¶ci do dziecka, z ³aciny i z s±downictwa... Dorzuci³am jeszcze kilka w±tków, ale potraktowa³am je po macoszemu.
Sama palê (powiedzmy, ¿e popalam), ale nie w pomieszczeniu przy dzieciach.
No có¿, ¶wiêta Ania spêdzi z dala od "kochaj±cej i ¶wiadomej" babci i równie wspania³ego pod tym wzglêdem tatusia... Na pewno wyjdzie jej to na zdrowie! Na cukry te¿ bêdzie to mia³o dobry wp³yw bo tam, niestety, ma ci±gle podwy¿szone  poziomy(tatu¶ boi siê nie tylko matki, insulina te¿ powoduje u niego respekt i dozuje j± Ani jakby by³a na kartki).
A ju¿ ugryzienie Ani w ramiê w ramach "oddania" za dziabniêcie w rozkosznej zabawie córki i ojca uwa¿am za debilizm w czystej postaci.  :evil:
Nie jestem idealn± matk±, mam sobie wiele do zarzucenia, ale pewne rzeczy s± dla mnie karygodne i nie do przyjêcia...

Mo¿e tata Ani wchodzi tu i czyta posty- nie wiem, bo ciê¿ko siê od niego tego dowiedzieæ. Mo¿e przekona siê, ¿e ja nie przesadzam i siê nie czepiam- przynajmniej nie w tej kwestii...  :twisted:

3
Hyde Park / Problem z na³ogiem babci
« dnia: Kwiecień 02, 2012, 20:35:54 »
Pinczerka, a mo¿e chcia³aby¶ wpa¶æ do babci i z ni± pogadaæ? :D

4
Hyde Park / Problem z na³ogiem babci
« dnia: Kwiecień 02, 2012, 09:04:04 »
Mania, tak te¿ powiedzia³am szanownemu by³emu ma³¿onkowi, ¿e bêdzie siê ni± widywa³ poza domem. Ale on chyba nie bardzo sie cieszy z tych spotkañ, bo po poprzedniej akcji nie odzywa³ siê do Ani przez 3 tygodnie, twierdz±c, ¿e to ona powinna zadzwoniæ do niego i spytaæ czy mo¿e siê spotkaæ... Ewidentnie siê obrazi³, ale na dziecko????????
Kangoo, znaj±c mój charakterek, to jak siê wkurzê to tak babci powiem. :P

5
Hyde Park / Problem z na³ogiem babci
« dnia: Kwiecień 02, 2012, 06:35:13 »
Mania, ja nie napisa³am, ¿e zabraniam siê widywaæ z ojcem. Mo¿e siê z ni± spotykaæ, ale nie u siebie w domu. Wiesz, Ania nie jest skazana na mieszkanie tam, wiêc kotary i drzwi nie wchodz± w rachubê.
Becia, jak Ania zachorowa³a to "wieszali na mnie psy", ¿e Ania ma cukrzycê bo j±... g³odzi³am, wiêc o jakiej ¶wiadomo¶ci mówimy?
Szlag mnie trafia najbardziej na to, ¿e ojciec nie potrafi chroniæ swojego dziecka...

6
Hyde Park / Problem z na³ogiem babci
« dnia: Kwiecień 01, 2012, 21:11:02 »
Mam problem z babci± Ani. I tat± Ani te¿... Przeprowadzili siê do domu jednorodzinnego, piêtrowego- babcia zajmuje dó³ a tata górê, gdzie Ania ma swój pokój, bo je¼dzi tam na weekendy.
Babcia pali, ¿e w ogóle, to jej sprawa, ale pali w domu. Jak wiadomo dym i smród leci do góry. Po dwóch dniach Ania jest przesi±kniêta smrodem petów. Sama palê, ale nie w domu.
Zwraca³am uwagê, prosi³am, zakazywa³am Ani je¼dziæ do ojca. Gucio! Nie pomog³o. Raz, po awanturze zrobionej tacie Ani, ¿e to niepowa¿ne, ¿e mog³aby wychodziæ przed dom, babcia ³askawie wychodzi³a. My¶la³am, ¿e zrozumia³a... O jak¿e by³am naiwna! Dzi¶ Ania wraca i czujê, ¿e po prostu ¶mierdzi. No i zrobi³am jazdê. Moje argumenty typu "nie kochacie Ani, trujecie j± z mi³o¶ci?" i "a¿ tak siê boisz matki, ¿e nie zwrócisz jej uwagi i katergorycznie nie za¿±dasz palenia na zewn±rz?" wywo³a³y debilny u¶miech na twarzy tatusia. I wiecie co us³ysza³am? "Przesadzasz".
Dodam, ¿e proszenie babci przez Aniê, ¿eby nie pali³a, ¿e ¶mierdzi spotka³o siê z... cisz±...
I teraz zadanie dla Was. Oceñcie, czy ja przesadzam? Mo¿e faktycznie to nic takiego a ja zabraniam wizyt dziecka u ojca bo jestem wredna z natury...

7
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Marzec 28, 2012, 21:41:36 »
Moja Ania nie narzeka na ten dzieñ wolny :P

8
Pół żartem, pół serio / Kawa³y
« dnia: Marzec 05, 2012, 22:25:19 »
pansa, hahahahahahahaha

9
Pół żartem, pół serio / Kawa³y
« dnia: Luty 25, 2012, 21:43:29 »
pansa! Ty jak zwykle o jednym!  :D

10
Pół żartem, pół serio / z zycia wziete....
« dnia: Luty 23, 2012, 19:17:15 »
Cytat: "anitapa"
i trakcie jedzenia przypomnia³a mi siê Agata i jej marchewka:)

Anita, a czy marchewka aby by³a pokrojona na kawa³eczki? :)

11
Pół żartem, pół serio / Kawa³y
« dnia: Styczeń 14, 2012, 21:32:53 »
Zmar³ znany kardiolog i urz±dzono mu bardzo uroczysty pogrzeb. Podczas ceremonii za trumn± by³o ustawione olbrzymie serce, ca³e pokryte kwiatami. Kiedy skoñczy³y siê modlitwy i przemówienia, serce otworzy³o siê i trumna wjecha³a do ¶rodka. Nastêpnie serce zamknê³o siê i tak cia³o doktora pozosta³o w nim na zawsze... W tym momencie kto¶ z obecnych wybuchn±³ g³o¶nym ¶miechem. Wszystkie oczy zwróci³y siê na niego, wiêc powiedzia³: - Bardzo przepraszam, ale wyobrazi³em sobie swój w³asny pogrzeb. Jestem ginekologiem... Proktolog zemdla³...

A ja umar³am ze ¶miechu.  :D

12
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 17, 2011, 08:41:03 »
Czasami zmiana szko³y wychodzi na dobre...  :)
KARIOKA, jest takie powiedzenie: "Dokonaj cudu a wpisz± Ci to w zakres obowi±zków".  :D

13
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 14, 2011, 19:44:55 »
Ania ma w plecaku jedno pude³ko z paskami na wszelki wypadek, czasami wymieniam na nowe, bo pude³ko jest ju¿ "zmem³ane" od tego noszenia. I jedno opakowanie by³o w klasie, w szafce Ani (w klasach I-III mieli jedn± salê, wiêc by³o ³atwiej, teraz trzyma w szatni, w swojej szafce). I dodatkowo mam wk³ucie i insulinê w pracy- tyle, ¿e jestem w komfortowej sytuacji bo pracujê obok szko³y.
Karioka, za¿±daj od rodziców jedno opakowanie pasków i schowaj na wypadek takich sytuacji.

14
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 07, 2011, 09:53:46 »
mania, wiem, ale ja siê chcia³am upewniæ czy dobrze to cholerstwo zaczê³am rozró¿niaæ... GlukagEn jest w pude³ku a glukagOn w ludziach? :P Nie napisa³am tego, ¿eby siê czepiaæ, broñ bo¿e! :)

15
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 07, 2011, 09:46:30 »
Dziewczyny, bo ja ju¿ g³upiejê (zawsze mia³am problem z zapamiêtaniem co jest co), chodzi wam o glukagen, prawda?  :shock:  Ju¿ my¶la³am, ¿e zaczynam rozró¿niaæ a tu proszê...  :?

Strony: [1] 2 3 ... 11