Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - kicia

Strony: [1] 2 3 ... 46
1
Słodka Apteka / APTEKI ZA 1 gr
« dnia: Marzec 05, 2010, 21:34:18 »
Kochani, poszukujê taniej apteki w Chorzowie. Czy kto¶ z Was w takiej robi zakupy, wie gdzie siê taka znajduje, mo¿e poleciæ??

2
Pompy insulinowe / Zepsuta pompa !!!
« dnia: Sierpień 20, 2009, 22:16:05 »
Cytat: "Lua"
A jak prze¿ywacie te kilkana¶cie godzin bez pompy?


Ca³e szczê¶cie nie zepsu³a siê "na amen". Za ka¿dym razem przestawa³y dzia³aæ przyciski, natomiast insulina sz³a nadal swoim torem.
Nie wiem natomiast co bym zrobi³a, jakby siê wy³±czy³a kompletnie.. Panika pewnie  :?

3
Pompy insulinowe / Zepsuta pompa !!!
« dnia: Sierpień 18, 2009, 20:59:43 »
Cytat: "pansa1"
A nasza Spirit w³a¶nie dzi¶ siê popsu³a :evil:


Ja swojego Spirita wymienia³am ju¿ dwa razy. Na szczê¶cie nie ma z reklamacjami problemu, na drugi dzieñ dostajesz now± pompê do domu ;)

4
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Sierpień 15, 2009, 11:19:49 »
Kolejn± hemoglobinê zrobiê w przysz³y wtorek, obawiam siê ¿e mo¿e byæ ni¿sza ni¿ moje ostatnie 5,7 :570:

5
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Czerwiec 26, 2009, 15:39:55 »
Te¿ mogê siê pochwaliæ? Ostatnia 5,7  :!:  ;)

6
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Luty 12, 2009, 08:39:50 »
Mamoblizniaczek, mo¿e faktycznie nie mam siê czym martwiæ. Do nastêpnej hemoglobiny min± jeszcze dwa miesi±ce. Mam czas, ¿eby poprawiæ wynik z ostatnich trzech (chorobowych) tygodni  :)

7
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Luty 08, 2009, 15:06:48 »
Z 6,5 zesz³am ostatnio do 5,8  ;) Ale nie ma siê co cieszyæ, od 2 tygodni jestem chora i to 5,8 pewnie zosta³o ju¿ utracone na rzecz wy¿szego wyniku......

8
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Wrzesień 11, 2008, 21:44:08 »
Pani M±draliñska  :588:

9
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Wrzesień 11, 2008, 21:33:25 »
Zobaczysz, jak to siê mówi "wszystko wyjdzie w praniu". Ja nie latam a¿ tak czêsto do WC. Cukier mierzê przed 8, zanim zacznê, potem oko³o 12 (to jest jeden raz kiedy idê z torebk± do WC) a potem to ju¿ w drodze do domu.
Jak mam wolne, mierzê czê¶ciej. W pracy nie mam znów tak czasu.

10
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Wrzesień 11, 2008, 21:29:49 »
No a bêdziesz mierzyæ w biurze, jawnie? Ja wychodzê do toalety. I bynajmniej nie wygl±da to dziwnie, bo dziewczyny czêsto wychodz± z torebkami do WC :twisted:

11
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Wrzesień 11, 2008, 21:20:36 »
Jak ju¿ by³o mówione wcze¶niej, jest to Twoje ¿ycie i Twoja decyzja, nikt nie ma prawa Ciê do tego zmusiæ, ani mieæ pretensje ¿e nie powiedzia³a¶.
Ale ludzie s± ró¿ni, jeden zaakceptuje, drugi bêdzie "robi³ pod górkê". Czy to wiadomo na kogo siê trafi?

12
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Wrzesień 11, 2008, 21:15:20 »
Matimartyna ma racjê. Jak kto¶ nie zna tej choroby, to mo¿e Ciê nie przyj±c do pracy, bo nie wie czego siê spodziewaæ.
Tylko czy jak powiesz potem, nie zostanie to znów uznane za celowe zatajenie?

Nie ma idealnego wyj¶cia z tej sytuacji.

Ja nie mówi³am, a zmieniaj±c pracê, te¿ nie powiem, ani przy przyjmowaniu, ani potem.
Ale to ju¿ jest indywidualna decyzja ka¿dego z nas.
G³owa do góry! Pomy¶l na spokojnie, co jest dla Ciebie lepsze.

13
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Wrzesień 11, 2008, 21:07:58 »
Cytat: "Kucka"
jestem osoba która lubi byæ fer wobec innych


Kucu¶, to nie chodzi o to czy kto¶ jest fer mówi±c czy nie fer utajniaj±c ten fakt.
My¶l±c takimi torami, jestem nie fer wobec ca³ego ¶wiata, o mojej chorobie wie zaledwie kilka osób.
Jak siê bêdziesz lepiej czu³a z ¶wiadomo¶ci±, ¿e osoby z najbli¿szego otoczenia w pracy bêd± wiedzia³y, to powiedz. Ale wiedz, ¿e taka informacja rozniesie siê z lotem b³yskawicy. Dlatego, jak ju¿ chcesz, dobrze by by³o zacz±æ od prze³o¿onych.

14
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Wrzesień 11, 2008, 20:26:20 »
U mnie nikt nie wie, i ¿yjê, radzê sobie  ;)

15
Pompy insulinowe / Wadliwe wk³ucia
« dnia: Lipiec 19, 2008, 08:07:29 »
Niestety nie wystarcz±. Pompê noszê w biustonoszu, musia³abym siê ca³y czas schylaæ  :lol:

Strony: [1] 2 3 ... 46