Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Giga

Strony: [1] 2 3 ... 8
1
Cukrzyca a inne choroby / Wyrostek
« dnia: Październik 29, 2011, 14:38:27 »
Gosia tez w³a¶nie straci³a ów "bezcenny" narz±d ... po 4 miesi±cach batalii i w niedzielê wraca do domciu. Lepiej by by³o powiedzieæ "bezsenny". A to dlatego:
Atak nast±pi³ w lipcu w czasie pobytu we Francji. Wymioty. 40C.
W szpitalu (w samym Pary¿u) zbadali brzuszek - bez wielkich reakcji (cukrzycy wszak odporni na ból s±, no nie?)
Zrobili prze¶wietlenie ... klatki piersiowej  :546: Mówi± ¿e wirus.
5 dni robili wywiady i czekali a¿ przejdzie samo.
A Giga nic do ust przez tydzieñ i tylko do WC i  :587: co 1/2h
W koñcu ¿ona wraz z google i naszê doktor pierwszego kont. na SMS sama zdiagnozowa³a zapalenie otrzewnej. Jak zobaczyli karteczkê z napisem "Peritonitis" to pomimo nocy zawirowa³o.
USG-w³osy dêba. TK-alarm! Operacja natychmiast.
Szpital mia³ 3 skrzyd³a, 7 piêter i tylko chirurgii dzieciêcej by³o brak  :573:
Parê godzin szukali, który j± przyjmie. Na has³o "cukrzyk", to albo chirurg nie chcia³ siê zgodziæ, albo anestezjolog odmawia³. Mo¿eby jak±¶ petycjê w sprawie nierównego traktowania?
W koñcu nad ranem wys³ali do szpitala dzieciêcego (te¿ w Pary¿u).
Tam chirurdzy stwierdzili ¿e stan nadaje siê jeszcze do leczenia antybiotykami, a operacjê bezpieczniej bêdzie zrobiæ "na zimno" za 3 miechy (nasi potem te¿ to potwierdzili). Po 2 dniach temp spad³a, ból zacz±³ ustêpowaæ. Po tygodniu wyszli¶my na w³asne ¿yczenie, bo jeszcze tydzieñ chcieli nas trzymaæ!
Wakacje ¿ycia - 2 tyg. w paryskich szpitalach  8)
W kraju: pilnie do fantastycznej kliniki AM w Gdañsku. Drena¿ 250ml ropy z ropnia oko³owyrostkowego. Amoxycyklina przez miesi±c. Ze 3 morfologie i USG.
Od wrze¶nia normalnie, szko³a, WF. Ale Gosia ju¿ bardzo chcia³a siê tego pozbyæ.
Tydzieñ temu operacja usuniêcia - 3,5h na stole z sensorem z wy³±czon± pomp± (poziomki: 90-75-100-160-220 nie¼le)
Wszystko tak by³o poklejone pozosta³o¶ciami po tamtym zapaleniu, ¿e laparoskop nic nie da³. Ciêcie, flaki do pralki, potem spowrotem je upchaæ. Fastryga.
2 dni zwija³a siê po operacji i :587: Wreszcie ¿o³±dek ruszy³, wszystko minê³o i wraca :grin: To w wielkim skrócie.

Dobra rada: Jak bêdzie okazja, to tnijcie zawczasu. To kilka nieprzespanych nocy mniej.
Poza tym na wyjazd warto mieæ choæ najprostsze ubezp.kosztów leczenia poza EKUZ, bo NFZ pokrywa 80%.
Koszt pobytu na oddziale to 1200-1600Euro/dobê (OIOM-2600) + 18Euro (diety).
PS: Alpini¶ci ponoæ specjalnie usuwaj± sobie wyrostki przed wielk± wypraw±.
Na pociechê we Francji lekarze przychodzili podziwiaæ pompê z sensorem i mówili, ¿e powinni siê uczyæ diabetologii od Polski.
To prawda. I kilku innych dziedzin te¿.

2
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Wrzesień 16, 2007, 22:31:06 »
U nas po ostatnich wjazdach nocnych na 300 albo zjazdach do 30 kompletnie nie wiedzieli¶my czego siê spodziewaæ.
A tu niespodzianka. I to mi³a!
Hb=6.4
Giga: :527:

Mama i tata: :597:

3
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Styczeń 15, 2007, 02:05:11 »
To jest do za³atwienia.
Zdrowi maj± 5-6.
Zapisz siê wiêc do "gorzkich"
 :lol:  :lol:  :lol:

4
Glukometry / Glukometr
« dnia: Październik 24, 2006, 01:55:36 »
Cytat: "Duchhhh"
Betina ale oprucz kabelka potrzebne jest te¿ oprogramowanie (niestety) i skoro razem z glukometrem jest ten kabelek to i p³yta CD z programem te¿ powinna byæ ...


program mo¿na pobraæ ze strony medisensa : Precision Link 2.5 40MB
A kabelek jest zdaje siê wspólny do Optium i Xido. Do Optiuma kosztuje 35pln.

Cytat: "Andzia"
Dowiedzia³a sie dzisiaj, ¿e paski do glukometru Optium Xido bêd± refundowane od listopada:)

Andzia! Sk±d wiesz, ¿e paski do Xido wejd± do refundacji? Bardzo na to czekamy

5
Hyde Park / ¿yrafa
« dnia: Kwiecień 20, 2006, 02:21:57 »
:zyr:  :zyr:  
Wow !  :509: Super ¿yrafki :509:

6
Hyde Park / ¿yrafa
« dnia: Kwiecień 13, 2006, 03:20:03 »
Monika nie b±d¼ taka skromniutka.
Bierz przyk³ad z ¿yrafy - zobacz jak wysoko nosi g³owê :DDDD


Aha, nasza ¿yrafa ju¿ przesta³a nas szpiegowaæ - teraz bêdzie zagl±daæ przez okno bez kamuflarzu ;)))) I to nie sama  :shock:  :shock:  :shock:


Cholibka, jeszcze co¶ z tego wyniknie  :roll:  :roll:  :roll:

7
Pompy insulinowe / Pompa - co i jak?
« dnia: Kwiecień 13, 2006, 02:37:08 »
:524:  :529:  :528:
Yeeee haaaa!
Dzisiaj zdjêlismy pierwszego easy-seta z r±czki. Wytrzyma³ 4 dni.
Pewnie poci±gn±³by jeszcze, ale Giga mia³a basen i pewnie zacz±³by siê odklejaæ.
By³a wiêc okazja zmieniæ.
Po zdjêciu by³a ma³a dziurka i krew z niej sie trochê la³a, ale ... nie by³o tym razem krwiaka   :D Zakleili¶my plasterkiem, który zreszt± w wodzie odpad³, ale ju¿ nie by³ potrzebny.

Poziomki by³y :one: poza jednym wyskokiem ~300 drugiej nocy (ro¶nie albo co¶ skubnê³a)
Odruchowo pomy¶leli¶my o zmianie, ale dali¶my tylko korektê penem i od rana dalej by³o ok.
Z przyzwyczajenia podawali¶my potem na du¿e posi³ki z pena (np. chrupki) - przy quick setach tak musieli¶my, bo wk³ucie za wolno wch³ania³o i wybija³o >300. Ale postaramy siê szybko odzwyczaiæ. Dzisiaj nie by³o takiej potrzeby i by³o super.
No i najwa¿niejsze : Gosiê nic nie bola³o przy wk³uciu!
EMLA jest the best - dziêki Monia za podpowied¼ :575:
Giga tak by³a zaskoczona, tym ¿e nic nie czu³a, ¿e jeszcze przez parê godzin przychodzi³a do mnie i pyta³a dla ¿artów: "Tato, kiedy mi w koñcu za³o¿ysz to wk³ucie?"
Dzisiaj by³o podobnie - niez³y patent. Gor±co polecam
Pozdrawiamy wszystkich experymentuj±cych :607:

8
Hyde Park / ¿yrafa
« dnia: Kwiecień 11, 2006, 14:22:22 »
A na pewno nie chodzi³o o inn± ¿yrafê ?
Np. tak± ?


:DDDDD

9
Glukometry / Glukometr
« dnia: Kwiecień 11, 2006, 03:26:24 »
Troche informacji nt.
- dlaczego glukometry daja inne wyniki ni¿ laboratorium
- jak mierzyæ ¿eby porównaæ z wynikami z laboratorium
- jak wp³ywa kalibracja glukometru do osocza lub krwi pe³nej na wyniki

znalaz³em na stronie Lifescan : http://www.lifescaneurope.com/pl/customer/faqs/gen_faqs/#q4

10
Zapytaj psychologa / POMOCY!!!!
« dnia: Kwiecień 06, 2006, 01:49:53 »
A mo¿e kto¶ z naszych forumowiczów z Wawy znalaz³by trochê czasu i spotka³ sie z siostr± batonika?
Najlepiej nastoletni cukiereczek. Tacy sie dogadaj± szybciej ni¿ z psychologiem.

Pozdrawiam :607: i ¿yczê cierpliwosci   :one:

11
Pół żartem, pół serio / SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« dnia: Kwiecień 01, 2006, 02:13:35 »
Co jest? Który¶ z wied¼minów zagl±da mi ze strony g³ównej na biurko.
Karmelku, czy toTy ?
Jeste¶ bardzo wysoka  :lol:  :lol:  :lol:  

PS. Dzi¶ od posta faktycznie nie da³o siê wymigaæ

12
Pół żartem, pół serio / Kawa³y
« dnia: Marzec 28, 2006, 11:28:50 »
Uuuahahahahahahahaha  :573:

Mocne :DDDDD
Wiêcej takich :!:

13
Pompy insulinowe / Pompa - co i jak?
« dnia: Marzec 25, 2006, 04:47:19 »
U Gosi niestety kolejny easy-set wytrzyma³ na nodze tylko 2 dni : :(
A po zdjciu ... wielki krwiak  :evil:
Niestety, musze zamówiæ nowe i spróbujemy na rêce.
Mo¿e to co¶ da.   :roll:

Monia dobrze, ¿e przynajmniej Wam to co¶ da³o.
Pogratuluj Damiankowi odwagi. :D

14
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Marzec 23, 2006, 00:12:43 »
To my chyba straszni szczê¶ciarze jeste¶my, :064:  :064:  :064:
bo nasze przedszkole jest rewelacyjne,  :!!
panie weso³e i zaanga¿owane,   :)))
dyspozycje ¿ywieniowo-insulinowe wydajemy na telefon :067:  (za spraw± pompy),
a wychowawczynie pamiêtaj± o godzinach pomiarów jak rodowite szwajcarki :!!!!
Gosia traktowana wyj±tkowo - ale w pozytywnym tego s³owa znaczeniu,
wiêc dla niej dzieñ bez przedszkola jest dniem straconym.  g:P  


A¿ ¿al siê bêdzie w tym roku rozstawaæ
 :542:  :542:  :542:
Mam nadziejê, ¿e o szkole bêdê mog³a pisaæ równie ró¿owo.

Giga - Dorota

15
Hyde Park / ¯al...
« dnia: Marzec 21, 2006, 16:29:02 »
To nawet widaæ - na forum zaroi³o siê od ikonek z dinozaurem
 :lol:

No i bardzo dobrze. Ale masz sie jeszcze oszczêdzaæ !
Bo dostaniesz bana ! Poprosimy Karmelka  :twisted:

Strony: [1] 2 3 ... 8