Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - karioka

Strony: [1] 2 3 ... 22
1
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Lipiec 20, 2013, 19:11:45 »
Witajcie
1.Dyrektor placówki o¶wiatowej nie ma ¿adnego prawa ¿±daæ od rodzica codziennego pobytu. Jest to przejaw dyskryminacji. Je¶li jest inaczej, popro¶cie dyrektora o pisemne polecenie. Skan wy¶lijcie Misiozie J

2.Za dzieckiem przewlekle chorym (bez wzglêdu na stopieñ niepe³nosprawno¶ci) nie id± ¿adne dodatkowe pieni±dze ani z bud¿etu gminy ani zwiêkszona subwencja o¶wiatowa. Takowe dostaj± dzieci z niepe³nosprawno¶ci± intelektualn± (upo¶ledzenie umys³owe).

W przypadku beti to dodatkowo powinno siê pisaæ do OP o refundacjê, gdy¿ pobyt dziecka chorego w przedszkolu wymaga obecno¶ci rodzica. Obecno¶æ rodzica w przedszkolu pozbawia opieki nad niemowlakiem i skutkuje zatrudnieniem opiekunki. Beti nie pracuje, nie staæ jej na to.
 
3.Rodzic powinien napisaæ do OP (Organu Prowadz±cego) przedszkole/szko³ê pismo (na dziennik podawczy) w sprawie konieczno¶ci przeprowadzenia szkolenia na temat cukrzycy ze wzglêdu na bezpieczeñstwo dziecka i komfort psychiczny nauczycieli. W pi¶mie mo¿na zaoferowaæ swoj± pomoc w organizacji takiego szkolenia.

4.Czy tego chc± czy nie, na dziennik podawczy przedszkola/szko³y powinny wp³yn±æ wszelkie dokumenty (Dokumentacja .....imiê i nazwisko dziecka choruj±cego na cukrzycê typu 1)- patrz Niezbêdnik rodzica  http://www.diabetica.pl/

2
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Marzec 04, 2013, 14:47:55 »
Oliwka13, co by³o w tym kwestionariuszu? Podejrzewam, ¿e to dla celów statystycznych. Co roku wysy³ane s± informacje do kuratoriów (tylko nie wiem, w jakim celu).
To testy zesz³oroczne. Testami nie ma co siê przejmowaæ. W skali kraju wysz³y dobrze, no bo jak inaczej?  :D
Ju¿ dzi¶ zapowiadaj± przedstawiciele wydawnictw nowe tre¶ci w pakietach na 2014 r.
Anita nie liczy siê to co w g³owie, tylko co na papierze. Papier wszystko przyjmie.  :twisted: Tylko, ¿e zapomniano o najwa¿niejszym - o dzieciach tego systemu.

Pomys³ na biznes. Jak¿e piêkny artyku³ i jak¿e piêkna reklama na koñcu. A w zarz±dzie szko³y kto? Jestem zniesmaczona.  
http://katarzynahall.natemat.pl/52825,szkola-zaufania

3
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Marzec 02, 2013, 21:51:30 »
Cytat: "anitapa"
ja bym swego dziecka nie pos³a³a wcze¶niej do szko³y....

ja te¿ nie

[ Dodano: Nie 03 Mar, 2013 ]
Cytat z jednego z podanych linków:
(...)„wed³ug tych badañ dzieci 20% rodziców, którzy pu¶cili je do szko³y wcze¶niej, s± w 80% zadowolone ze szko³y, i to dowodzi, ¿e reforma zakoñczy siê sukcesem i powodzeniem”.
 :roll:  :evil:
Grupa nielosowa (czytaj: wybrana)
Za³ó¿my dla prostego rachunku – 1000
Z tego 20% -to 200 rodziców
Z tych 200 (rodziców) 80% zadowolonych ze szko³y, czyli 200 x 80% = 160 rodziców.
No, jak na zak³adane 1000 osób, to rzeczywi¶cie to 160 osób dowodzi, ¿e reforma zakoñczy siê sukcesem i powodzeniem. A co z reszt± rodziców? Jakie s± ich oceny? Bo ich zosta³o 840.
P³akaæ czy ¶miaæ siê Pani Minister???

4
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Luty 27, 2013, 18:28:25 »
Cytuj
I jak ja mam jej wyt³umaczyæ

Jest dzielenie jako mieszczenie i dzielenie jako podzia³. Zadania rysuj, najpro¶ciej, jak potrafisz.

5
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Luty 26, 2013, 23:32:25 »
Trzeba popatrzeæ indywidualnie. Co jest dobre dla jednego dziecka, nie musi byæ dobre dla drugiego. Warto wzi±æ pod uwagê umiejêtno¶ci potrzebne do nauki pisania, czytania i liczenia typu: grafomotoryka, poziom s³uchu fonematycznego (czy jest ukszta³towany), czy zakoñczony proces rozwoju mowy. Dodatkowo emocje dziecka, samodzielno¶æ, umiejêtno¶ci ¿ycia spo³ecznego, co wi±¿e siê z przyjêciem i stosowaniem norm szkolnych.
I dla wyja¶nienia. http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4463%3Aedukacja-najmodszych-szans-na-lepszy-rozwoj&catid=25%3Aministerstwo-wydarzenia-z-udziaem-ministrow&Itemid=287
Ministerstwo asekuruje siê systemowym projektem wsparcia, ale nie wyja¶nia, ¿e w grupie dzieci objêtych pomoc± logopedyczn± mo¿e byæ najwy¿ej 4 osoby, ¿e Radosna szko³a to nie pomoce stricto dydaktyczne tylko place zabaw, pufy, materace. Nie wyja¶nia, ¿e pomoc specjalistyczna jest uwarunkowana przepisami o¶wiatowymi (np. liczebno¶æ grup), nie wyja¶nia, ¿e s± ciêcia bud¿etowe na najni¿szym szczeblu i brak jest zatrudnionych specjalistów, a poradnie nie nad±¿aj±.
Wyja¶nia na przyk³adzie wyników testów (znów testy!!!), jak to dobrze radz± sobie sze¶ciolatki. Owszem, niektóre. To radzenie sobie nie jest norm±.
Ministerstwo nie wyja¶nia, ¿e z programu na I etapie kszta³cenia wyciêto tre¶ci, które dodano do klas II etapu przy starej podstawie (bo siê zmieni³o tyle, ¿e do³o¿ono tre¶ci z klas I -III), a godzin nie dodano -np. matematyka. nie wyja¶nia, ¿e dzieci maj± po kilka stron zadañ, ¿eby wyrobiæ siê z programem.

Wywa¿cie za i przeciw. Mo¿na zasiêgn±æ opinii poradni.

A reforma? Trochê ¿artobliwie, ale co¶ w tym jest:

REFORMA EDUKACJI W POLSCE na przyk³adzie matematycznym

1950 r.
Drwal sprzeda³ drewno za 100 z³. Wyciêcie drzewa na to drewno kosztowa³o go 4/5 tej kwoty. Ile zarobi³ drwal?

1980 r.
Drwal sprzeda³ drewno za 100 z³. Wyciêcie drzewa na to drewno kosztowa³o go 4/5 tej kwoty – czyli 80 z³. Ile zarobi³ drwal?

2000 r.
Drwal sprzeda³ drewno za 100 z³. Wyciêcie drzewa na to drewno kosztowa³o go 4/5 tej kwoty – czyli 80 z³. Drwal zarobi³ 20 z³. Zakre¶l liczbê 20.

2010 r.
*Tylko dla zainteresowanych
Drwal sprzeda³ drewno za 100 z³. W tym celu musia³ wyci±æ kilka starych drzew. Podzielcie siê na grupy i odegrajcie krótkie przedstawienie, w którym postarajcie siê przedstawiæ, jak w tej sytuacji czu³y siê biedne zwierz±tka le¶ne i ro¶liny. Przekonajcie widza, jak bardzo niekorzystne dla ¶rodowiska jest wycinanie starych drzew.

2013 r.
Drwal sprzeda³ drewno za 100 z³. Pokoloruj drwala.

I wszystko wskazuje na to, ¿e za 2- 3 lata bêdzie tak:
*Do wyboru:
-Drwal sprzeda³ drewno za 100 z³. Na rysunku wska¿ drwala.
-Drwal sprzeda³ drewno za 100 z³. Na rysunku wska¿ drzewo.
-Drwal sprzeda³ drewno za 100 z³. Wyszukaj w Google, kto to drwal* zadanie na szóstkê, bo tu trzeba i umieæ czytaæ i pisaæ i poszukiwaæ informacji w dostêpnych ¼ród³ach.

Kolejne lata przynios±:
Drwal sprzeda³ drewno za 100 z³. Po³ó¿ siê wygodnie na materacu i zamknij oczy. wyobra¼ sobie, jak ciê¿ko pracuje drwal, pot mu siê leje z czo³a (oddychaj ciê¿ko, obetrzyj pot). Jeste¶ teraz w lesie, s³yszysz ptaszki, jest cudnie, las kwitnie (oddychaj lekko, u¶miechnij siê)..... (relaksacja i wizualizacja).

6
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Luty 14, 2013, 23:23:01 »
Cytat: "Szybki kot"
teraz ju¿ takiego orzeczenia cukiereczek nie mo¿e dostaæ

Nigdy nie dostawa³. Tu jest historia zmieniaj±cych siê przepisów o¶wiatowych.
http://kuratorium.kielce.pl/5247/wybrane-regulacje-prawne-dotyczace-ksztalcenia-uczniow-niepelnosprawnych
Cytat: "Szybki kot"
ma tylko umiarkowan± dysleksje

Dysleksja nigdy nie by³a i nie jest wpisana w polski status niepe³nosprawno¶ci.
Cytat: "Szybki kot"
moje dziecko mia³o orzeczenie o kszta³ceniu specjalnym

A tu o kszta³ceniu specjalnym, a sama cukrzyca nie ma z tym nic wspólnego.
http://www.pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=15
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1852%3Aorganizacja-ksztacenia-specjalnego&catid=60%3Aksztacenie-specjalne&Itemid=85
http://www.wszystkojasne.waw.pl/tag/ksztalcenie-specjalne/
Dziwne to orzeczenie. I dlaczego orzeczenie a nie opinia? A je¶li mia³o takie orzeczenie, to jak± formê kszta³cenia specjalnego realizowa³o? Jakie¶ musia³o, bo to wynika z orzeczenia.

Je¶li by³aby jakakolwiek furtka poprawiaj±ca ¿ycie cukiereczków, z pewno¶ci± bym poinformowa³a.

[ Dodano: Czw Lut 14, 2013 11:58 pm ]
Chyba, ¿e masz na my¶li ten rodzaj orzeczenia
http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120909/PORADYPRAWNE/120719295
ale on z kolei nie ma nic wspólnego z subwencj± o¶wiatow±. To zupe³nie inna para kaloszy.

7
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Luty 14, 2013, 19:58:05 »
My¶lê, ¿e to wszystko wyja¶ni.
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3821%3Apodzia-czci-owiatowej-subwencji-ogolnej-w-2013-roku&catid=255%3Afinanse-na-edukacj-aktualnoci&Itemid=68

W podanych ni¿ej linkach znajdziesz:
„P2 = 1,40 dla uczniów z upo¶ledzeniem umys³owym w stopniu lekkim, niedostosowanych spo³ecznie, z zaburzeniami zachowania, zagro¿onych uzale¿nieniem, zagro¿onych niedostosowaniem spo³ecznym, z chorobami przewlek³ymi – wymagaj±cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeñ, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporz±dzenia) oraz dla uczniów szkó³ podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkó³ ponadgimnazjalnych specjalnych w m³odzie¿owych o¶rodkach wychowawczych i m³odzie¿owych o¶rodkach socjoterapii – wymagaj±cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którzy nie posiadaj± orzeczeñ, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporz±dzenia”.

1.Czy uczeñ z cukrzyc± wymaga specjalnej organizacji nauki i metod pracy?
2.Informacja w nawiasie wyja¶nia wszystko. Dzieci „tylko” z cukrzyc± nie maj± takich orzeczeñ. Mog± je mieæ dzieci z cukrzyc±, które jednocze¶nie maj± inne „dysfunkcje” (niedowidz±ce, niedos³ysz±ce....pisze, jakie dzieci) oraz te, które maj± orzeczone upo¶ledzenie.
3.Tak by³o zawsze, odk±d siêgam pamiêci±. Na dzieci z cukrzyc± nie ma ¿adnych dodatkowych pieniêdzy. S± dzieci przewlekle chore, które wymagaj± innych metod i specjalnej organizacji nauki, ale w tym cukrzyca siê nie mie¶ci. To jest jasno sprecyzowane w artyku³ach (tej ustawy) dotycz±cych orzeczeñ.

Je¶li obliczysz to wed³ug wzorów, to sama zobaczysz, jaka jest faktycznie powiêkszona subwencja na dzieci przewlekle chore (pomijaj±c cukrzycê, która nie spe³nia kryteriów w orzecznictwie).

8
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Luty 14, 2013, 05:55:28 »
Cytuj
W orzeczeniu cukiereczków do kszta³cenia specjalnego jest o tym napisane w zaleceniach.

W³a¶nie tak.

9
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Luty 13, 2013, 23:18:25 »
Cytat: "Szybki kot"
cytat który znalaz³am ze stawek na 2011 rok w Warszawie

A rok pó¼niej ju¿ inaczej (te¿ Warszawa) http://prawo.rp.pl/artykul/841998.html
Teraz jeszcze gorzej. Dotacje zawsze sp³ywaj± do samorz±dów, a ile szko³a otrzyma, to ju¿ od nich zale¿y. To m.in. powód zamykania szkó³.
Cytat: "Szybki kot"
uczniowie z chorobami przewlek³ymi -
wymagaj±cy stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddzia³ach
integracyjnych

A które dzieci z cukrzyc± wymagaj± tego? Tylko nieliczni. Dla dzieci, które nie wymagaj±, nie ma zwiêkszonej dotacji.
Mówisz o Warszawie, ale co samorz±d to inne dotacje - jak w linku. Szko³y dostaj± pieni±dze na funkcjonowanie od Organów Prowadz±cych, a nie bezpo¶rednio z MEN.
A klasy terapeutyczne to jeszcze inna para kaloszy. Teraz siê je likwiduje. Utrzymuje siê je do zakoñczenia pewnego etapu (kl. III, kl.VI) i baj baj. Nowe nie powstaj±.

10
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Luty 13, 2013, 15:09:32 »
Cytuj
Mo¿e dopowiem co oznacza takie orzeczenie finansowo dla szko³y, mianowicie oznacza,¿e szko³a w której siê uczy dostanie 4 razy wiêcej pieniêdzy ni¿ na ucznia bez orzeczenia.

S± ró¿ne orzeczenia. Na dziecko z orzeczeniem wskazuj±cym na upo¶ledzenie umys³owe szko³a dostaje dodatkowe pieni±dze, ale bez przesady, nie 4 razy wiêcej. W przepisach o¶wiatowych o tym mowa, mo¿na sprawdziæ. Te pieni±dze s± wykorzystywane na ró¿ny sposób, np. na pomoce do zajêæ gospodarstwa domowego (dzieci gotuj±, szyj±, manipuluj± w ró¿nych materia³ach).
Na dzieci z orzeczeniem wskazuj±cym na wszystko poza upo¶ledzeniem umys³owym, a wiêc np. choroba przewlek³a, szko³a nie dostaje nic.
To ³atwo sprawdziæ w rozporz±dzeniach ministerialnych.

11
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Styczeń 24, 2013, 22:41:06 »
Mo¿e warto rozpatrzyæ za i przeciw. Popatrzeæ przez pryzmat dziecka.

1.Czas normalny – z³e samopoczucie (wp³ywa na my¶lenie) – wyj¶cie z sali, pomiar i dzia³anie. Niski cukier – docukrzenie. Wysoki – trzeba korektê. Po jakim¶ czasie kolejne wyj¶cie, by podaæ korektê. Jednemu to nie przeszkodzi, inny ma totalne rozproszenie uwagi, nerwówka (czy zd±¿ê?). A jak ten stres znowu wp³ynie na cukry? A i tak trzeba pisaæ pismo do dyrekcji w sprawie pozwolenia na zabranie oprzyrz±dowania na sprawdzian.

2.Czas wyd³u¿ony – wy¿ej wymienione czynno¶ci nie bêd± oznacza³y straty tak cennego czasu. Stres? Bo piszê z „innymi”? Mo¿e. Tylko w której sytuacji ten stres bêdzie mniejszy?
A jak trzeba bêdzie zadzwoniæ po konsultacjê do rodzica? Tu spokojnie. I nie bêdzie pociecha sama. Bêdzie kilkoro dzieci i taki inny klimat, jakby w¶ród swoich (inni rozumiej± takie sytuacje, bo sami siê w nich znajduj±). Kwestia, jak siê na to zapatruje sam zainteresowany.

Do tego trzeba podej¶æ indywidualnie, bo ka¿de dziecko jest indywidualno¶ci±.

Szykuj± siê zmiany w sprawie egzaminów.

Wiêcej informacji o prawach dziecka z cukrzyc± na sprawdzianach/egzaminach w poradniku na portalu w rozdziale o prawach dziecka.

12
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Styczeń 04, 2013, 16:38:44 »
Cytuj
Ciekawa jestem wlasnie jak to z terminem

Praktykowane jest, ¿e najpierw robi± badania tym, którzy maj± w bliskiej perspektywie jakie¶ egzaminy. Dopiero pó¼niej reszta.
W szkole powinny¶cie dostaæ solidne wsparcie - to te¿ zale¿y od mo¿liwo¶ci szko³y (czy s± specjali¶ci) i od liczebno¶ci grup, bo tu s± obwarowania przepisami o¶wiatowymi.
Ryzyko dysleksji  nie musi (choæ mo¿e) byæ dysleksj±. To ju¿ wiele zale¿y od pracy w domu i w szkole, ale te¿ inne mog± byæ przyczyny.

13
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Listopad 23, 2012, 19:49:34 »
No tak, piszê na pamieæ . bez okularów.

14
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Listopad 23, 2012, 19:42:43 »
Wyja¶ni³o siê. Owszem, na glukometrze by³o TI. Przytomno¶æ straci³o dziecko wskutek wcze¶niejszego upadku na WF. Tyle, ¿e siê na³o¿y³y objawy. Insulina nie dotar³a do organizmu  - na 2 posi³ki. Nie wiem, czy pompa czy wk³ucie uszkodzone wskutek tego upadku. W szpitalu wyja¶niono zjawisko. By³ lekki wstrz±s mózgu. Tyle wiem.

15
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Listopad 13, 2012, 22:12:44 »
Nie u nas. W Polsce. Dosta³am maila od kole¿anki, która zmierzy³a cukier przed podaniem glukagonu. Dziecko przysz³o z przyzwoitym cukrem. Zadzia³a³y inne czynniki (konkretów nie znam, dlatego ten aspekt pominê). Rodzice zmienili tre¶æ zaleceñ i o¶wiadczenia. Mnie mailowo zadano pytanie, co by siê wtedy sta³o? Nauczycielka, która mia³a podaæ glukagon, telepie siê z nerwów.

Strony: [1] 2 3 ... 22