Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - emh

Strony: [1] 2 3 ... 66
1
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Październik 24, 2008, 08:48:40 »
Mania! I ku¼wa! Mia³a w±tpliwo¶ci, ba³a siê...ale laska nie zadzwoni³a do Ciebie?
Mo¿e na przysz³o¶æ wysy³aj potwierdzenie polecenia smsem? Niech pani sobie spojrzy i przypomni?!?

2
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Październik 24, 2008, 08:45:05 »
Becia! Mo¿e zrób prywatnie? Nie potrzebujesz wtedy skierowania. A koszt? U mnie rozbie¿no¶æ pomiêdzy laboratoriami okrutna!!! Od - bodajze 20 z³ do 80!!!
Robi³am ze dwa miesiace temu, ale nie pamiêtam dok³adnie ile p³aci³am... na pewno ok. 20 z³, ale na ile bli¿ej 30 to nie kojarzê...  :oops:

3
Sposób na cukrzycę / Prawo jazdy i cukrzyca
« dnia: Październik 20, 2008, 07:56:01 »
He... he.. Ja te¿ z miasta z tramwajami. I to takimi je¿d¿±cymi ¶rodkiem drogi. Bo widzia³am, ¿e w niektórych miastach to trochê lepiej pomy¶lane i puszcza siê tory poboczem drogi...

A co do zmiany biegów na ¶rodku skrêtu... Te¿ mi to pocz±tkowo sprawia³o trudno¶æ. Zatem redukowa³am prêdko¶æ i bieg przed skrêtem. :D Proste!!

4
Między nami nastolatkami :) / Alkohol i inne u¿ywki
« dnia: Październik 20, 2008, 07:51:37 »
Dok³adnie tak!
Obserwacje z w³asnego do¶wiadczenia ;) i na w³asnym organizmie. Wasze reakcje mog± byæ inne!!!
Piwo mi winduje poziom okrutnie. Wino (pó³wytrawne) jest w zasadzie obojêtne: ani nie ro¶nie ani nie spada. Wóda (czysta a nie w drinku, bo wtedy dochodzi jaki¶ soczek i wszystko bierze w ³eb) powoduje spadki. Ale poniewa¿ zwykle pije siê z zak±sk± to spadki te s± niezauwa¿alne. Ot, nie podajê insuliny do kanapki...

5
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Październik 17, 2008, 15:41:44 »
No, ja s³ysz³am o takiej metodzie. Ale:
1/ W³a¶nie owe nieczysto¶ci na ubraniu: nie wierzê, ¿e nie przedostan± siê do wewn±trz ig³y!
2/ Je¶li nie jakie¶ mikroby to poprostu mikro w³ókna z ubrania!
3/ Nie mam przekonania, czy wbi³abym na dobr± g³êboko¶æ.
4/ Za szybko têpi³abym ig³ê (nie u¿ywam ich jednokrotnie).
5/ Jak przypadkiem trafiê w jakie¶ naczynie to sobie zapaprzê ubranko.
Podawaniu insuliny przez ubranie stanowcze: NIE!

A je¶li chodzi o k³ucie siê w publicznych miejscach to zauwa¿y³am pewn± relacjê: im wiêcej siê ukrywam, tym wiêcej zaciekawienia wzbudzam i wzroku ciekawskich ¶ci±gam.
Gdy robiê to ot tak, poprostu, nie zwracaj±c na nic ani na nikogo uwagi, ale i nie chowaj±c siê po k±tach to wtedy nikt nic nie widzi (albo udaje, ¿e nie widzi). Ewentualnie spojrzy, ale zwykle zaraz siê odwraca...

6
Sposób na cukrzycę / Prawo jazdy i cukrzyca
« dnia: Październik 17, 2008, 15:25:56 »
Bia³a! uwierz mi!! W tej chwili po¶wiêcasz maksymaln± uwagê na robienie rzeczy, które potem robi siê odruchowo! Zmienia biegi, w³±cza kierunkowskaz, zerka w lusterko. To siê robi i nie my¶li o tym!!! :D :D :D :D
Horrorki na drogach? Wawa to piku¶! Mnie rozwalaj± korki i wieczne remonty we Wrocku!
Nawiasem mówi±c jestem ¶wie¿utko po Krakowie. Korkuje siê i owszem. Zw³aszcza w centrum. Ale jako¶ w miarê p³ynnie siê jedzie. ;)

7
Sposób na cukrzycę / Prawo jazdy i cukrzyca
« dnia: Październik 11, 2008, 21:12:42 »
He... he.. Ja pamiêtam swoj± pierwsz± lekcjê... Pierwszy znak jaki zobaczy³am to po jaki¶ 12 km. A i to te¿ tylko dlatego, ¿e instruktor spyta³, czy mogê z tego pasa jechaæ prosto, czy nie muszê go zmieniæ...
G³owa do góry!! Teraz ju¿ mo¿e byæ tylko lepiej!! :D :D :D

8
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Wrzesień 26, 2008, 08:23:54 »
Cytat: "Bia³a"
uwierzycie, ¿e ³atwiej znale¼æ pracê na pe³en etat ni¿ na pó³ lub 1/3?  :roll: ¿ycie jest brutalne :P


Eeeee... tam!! W Biedronie i Mc Donald bez problemów zatrudniaj± na cz±stki etatu. ;)

Swoj± drog± to my¶lê, ¿e w³a¶nie jako kelnerka masz du¿e szanse. Czêsto potrzebuj± dodatkowej obs³ugi wieczorami, gdy jest wiêcej go¶ci. Tylko pytanie: czy nie ¿al Ci wolnych wieczorów i weekendów?

W ka¿dym razie: trzymam kciuki!!!

9
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Wrzesień 25, 2008, 12:40:36 »
Hmmm... Tu mi siê przypomina smutna sytuacja moich dawnych s±siadów...
Syn wróci³ z jakiego¶ obozu. By³ zziêbniêty i co¶ go wyra¼nie zaczyna³o "braæ". Mama da³a mu ferweks (nie pamiêtam jak siê to pisze, ale mniej wiêcej tak wymawia). Z tego co pamiêtam to sproszkowana cytryna z dodatkiem witamin i bodaj¿e ¶rodka przeciwbólowego... Dziecko zaczê³o puchn±æ i zanim przyjecha³a karetka siê udusi³o...
Totalny horror!! Straszliwie mi by³o ¿al tej kobiety. Wyobra¿am sobie jak siê musia³a czuæ. Bo gdyby nie zareagowa³a, to m³ody dosta³by katar, gor±czkê, kaszel... Ale chcia³a rozgoniæ przeziêbienie.
To taka historia do przemy¶lenia. Jak to w³a¶nie nigdy nic nie wiadomo kto i na co jest uczulony... i nigdy nie wiadomo jak uczulenie siê objawi...

10
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Wrzesień 25, 2008, 12:16:01 »
Dziewczyny!!! Gratulujê!!! ¯yczê dalszych sukcesów na polu zawodowym. :D ;)

11
Glukometry / Glukometr
« dnia: Sierpień 19, 2008, 08:25:11 »
Go gdzie¶ widzia³am akutalnie w "promocji" - kosztowa³ 50 z³. Paski bez problemu do dostania. Zdaje siê, ¿e nawet s± refundowane.

12
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Lipiec 30, 2008, 14:18:58 »
Moja to 6,4. I tak sobie przypomnia³am nasze wcze¶niejsze wywody... ¿e to jednak ¶rednia ilu¶ tam, a nie faktyczny wska¼nik...
Nie pamiêtam jak to z norm± by³o... Ja na wyniku mam DO 5,7. Mój lekarz pierwszego kontaktu uwa¿a, ¿e DO 7. ...

13
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Lipiec 29, 2008, 07:49:54 »
A ja dzisiaj biegnê odebraæ wynik... Poniewa¿ ¿ycie mi siê ostatnio mocno pokomplikowa³o spodziewam siê prawdziwego horroru...   :evil:  :evil:

14
Glukometry / Glukometr
« dnia: Kwiecień 18, 2008, 09:17:18 »
Ja tylko powiem, ¿e jak na Accu jest lipa, to Hb te¿ lipne. Jak na Accu ok, to Hb te¿ ok.
Ale jak na Xido by³o ok, to Hb te¿ mia³am lipne. Ja tam Xido nie ufam.
Bardzo mo¿liwe, ¿e trzeba by postêpowaæ tak jak pisa³a Mircia: procentowo wyliczaæ korekty, ale jak dla mnie to bez sensu. Wiem, ¿e 1j zbije mi 30Mg% cukru i ju¿... i tak postêpujê w zale¿no¶ci od poziomu. Pewnie co poniektórzy uznaj±, ¿e idê na ³atwiznê. Ale skoro ta ³atwizna siê sprawdza, to po co kombinowaæ??

15
Cukrzyca a inne choroby / Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« dnia: Kwiecień 03, 2008, 10:03:12 »
Ja z uporem maniaka nadal szukam czego¶ na wszelakie zaka¿enia bakteryjne. G³ównie o czyraki chodzi. Wprawdzie ju¿ dawno nie mia³am ¿adnego, ale ze dwa razy co¶ mnie zaczyna³o mêczyæ... i od razu atakowa³am antybiotykami.
Ostatnio us³ysza³am o AUTOHEMO. Auto-szczepionka. W³asn± krew ¿yln± wstrzykuje siê domiê¶niowo. Niestety, poza drobnymi wzmiankami, nic sensownego w necie nie mogê znale¼æ. Mo¿e kto¶ z Was o tym s³ysza³? Czy to faktycznie mo¿e byæ skuteczne? W jakim stopniu mo¿e byæ szkodliwe?
Wiem, ¿e to "stara" metoda. Z jakiego¶ powodu musia³a odej¶æ w zapomnienie... ale wiem, ¿e medycy starszej daty nadal o niej co¶ tam wiedz±, a niektórzy nawet stosuj±.
Szczególna pro¶ba do Moniki: bo Ty masz praktyki w ró¿nych o¶rodkach medycznych. Mog³aby¶ popytaæ?!? Oczywi¶cie je¶li ktokolwiek wie cokolwiek w tym temacie, to te¿ poproszê o info.
Z góry dziêki!!!

Strony: [1] 2 3 ... 66