Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - pansa1

Strony: [1] 2 3 ... 12
1
Dojrzewanie a cukrzyca / DOJRZEWANIE
« dnia: Marzec 30, 2013, 12:26:07 »
Cytat: "EVITA"
Ale my¶lê, ¿e pomimo wszystko nasze dzieci dorastaj± i oprócz "normalnych" nastoletnich problemów bêd± mieli dodatkowe "s³odkie" problemy


Z ca³± pewno¶ci±, dorastanie to z "urzêdu" czas pod has³em "problem"  :twisted:  a choróbska wszelkie tej sytuacji nie u³atwiaj±, nasza w tym rola ¿eby dzieciaki utrzymaæ w jakiej¶ wzglêdnej równowadze, bez nastawienia czy bêdzie tak czy siak  :wink:
Siê zobaczy jak to bêdzie  8)  kiedy¶ bêdziemy mog³y wróciæ do tego w±tku i zweryfikowaæ z rzeczywisto¶ci±.  :roll:  :D

[ Dodano: Sob 30 Mar, 2013 ]
A swoj± drog± co to s± w dzisiejszych czasach (nie lubiê tego okre¶lenia, ale dostêp do informacji, jakie¶ jedno wielkie przewarto¶ciowanie wszystkiego, presja ¿eby nie wiadomo co osi±gn±æ, brak czasu dla rodziny,to jednak znak "naszych czasów"  :? )
problemy nastolatków?
do jakiej pój¶æ szko³y?
czy jestem wystarczaj±co fajny ¿eby mnie lubiæ?
jak spe³niæ oczekiwania rodziców?
jak wytrwaæ w tym wy¶cigu szczurów?
co jest w³a¶ciwie warto¶ciowe?
czy sk±d skombinowaæ kasê na markowe ciuchy?
Mam do czynienia z dzieciakami które znalaz³y rozwi±zanie: ¶rodki psychoaktywne wszystkie mo¿liwe! I co z tego ¿e byli zdrowi i bardzo dobrze zapowiadaj±cy siê? Niektórzy z nich to wraki. To jest tragedia dopiero!

2
Dojrzewanie a cukrzyca / DOJRZEWANIE
« dnia: Marzec 30, 2013, 09:47:21 »
Jasiek jest m³odszy i jeszcze na etapie "jestem super bohaterem"  :P  mam nadziejê ¿e jak najd³u¿ej! Ja jestem optymistk± "niepoprawn±" nawet chyba, wiêc ode mnie do ch³opców p³ynie komunikat " mo¿esz wszystko" jasne ¿e to zniekszta³cenie poznawcze, ale bardzo fajne zniekszta³cenie  ;)  Jestem pewna ¿e pojawi± siê trudne w±tki, czekam na nie ze spokojem. Wszystko zale¿y od tego jak interpretujemy zdarzenia, nasz nastrój, nasze dzia³anie, nastawienie do ¶wiata. Niedawno pad³o pytanie: "co by by³o gdybym nie mia³ cukrzycy?" Odpowied¼: "by³oby trochê inaczej" by³a wystarczaj±ca i zgodna z prawd±. Potem doda³am "nie by³by¶ taki s³odziutki" da³am buziaka i polecia³ siê bawiæ  :razz:

[ Dodano: Sob 30 Mar, 2013 ]
Cytat: "EVITA"
Wczoraj jak umy³ zêby przyszed³ do mnie i nagle stwierdzi³, ¿e jego ¿ycie jest z góry przegrane    


Ja mam taki styl komunikacji z moimi synami, ¿e powiedzia³abym "oooo! mój syn zna przysz³o¶æ! proszê wywró¿ mi numery totolotka! Wygram mnóstwo kasy i kupiê ci jak±¶ m±dr± i fajn± ¿onê"
A potem przesz³abym na powa¿ny ton i wyt³umaczy³a, ¿e nikt nie zna swojej przysz³o¶ci.... Ale ka¿dy ma w³asny sposób oczywi¶cie.

3
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Luty 12, 2013, 08:32:57 »
Brawo, gratulujê  :D

4
Sposób na cukrzycę / Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« dnia: Styczeń 13, 2013, 23:26:32 »
Cytat: "manna"
swoimi nieprzewidywanymi zwrotami akcji  


Jedyna sta³a w tej chorobie to brak sta³o¶ci. Ale to moje subiektywne odczucie. Pocieszaj±ce, ¿e czas i do¶wiadczenie robi± swoje i naprawdê jest coraz lepiej. No i s± ci wszyscy fantastyczni ludzie, którzy Ciê tu zrozumiej±, wys³uchaj±, wespr±  a jak trzeba poradz± co robiæ.
Postêp medycyny i techniki te¿ pozwala na optymizm. Tak¿e- BÊDZIE DOBRZE! :D
Trzymaj siê.

5
Sposób na cukrzycę / Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« dnia: Styczeń 11, 2013, 22:10:49 »
To naturalne ¿e czujesz zamêt, to trochê jakby siê ¶wiat zawali³ na g³owê. W tym okresie bardzo wa¿ne mieæ m±drych specjalistów wokó³ siebie, je¶li czujesz ¿e nie dogadasz siê z t± lekark±, to mo¿e pogadaj z t± która was przyjmowa³a? Mo¿esz te¿ odwiedziæ szpitalnego psychologa. Trzymaj siê wszystko siê u³o¿y!

6
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Styczeń 11, 2013, 16:31:27 »
Brawo!  :D

7
Pół żartem, pół serio / Kawa³y
« dnia: Styczeń 11, 2013, 14:16:23 »
:lol:  :D  :lol:  :D

8
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Grudzień 04, 2012, 19:26:17 »
Oj my te¿ bijemy rekordy!!! 8.0 z wczoraj, ¶rednia z glukometru 160  :? zmieniam go!!! w cholerê. Ostatnio naprawdê by³o stabilnie, nocki ³adne, nie wiem o co chodzi :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:
Teraz sprawdzamy na sensorze czy co¶ siê dzieje.

9
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Listopad 27, 2012, 21:13:47 »
No to bardzo ³adny wynik Agato, gratulacje  :)
Cytat: "gawor93"
Jako¶ ma³o tera siê tym przejmujê, mam wiêksze zmartwienia.

Gawor-twoje zdrowie, twoja sprawa  ;)

10
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Październik 11, 2012, 21:41:39 »
Mój Kuba te¿ zacz±³ gimnazjum...m±¿ po pierwszym zebraniu stwierdzi³, ¿e mia³ wra¿enie ¿e by³ w o¶rodku socjoterapeutycznym  :evil:

11
Balsam Dla Duszy / Muzyka ³agodzi obyczaje...
« dnia: Wrzesień 07, 2012, 08:14:28 »


Bardzo lubiê tego ch³opaka rewelacyjny g³os!

12
Mamo,co dzisiaj na obiad? / Pizza
« dnia: Sierpień 20, 2012, 18:52:25 »
Nas uczyli, wed³ug wzoru dr Pankowskiej, ¿e na ka¿de 100 kcal z WBT dajemy tyle co na 1 WW, a czas ustawiamy-tyle co insuliny+2 god¼. Czyli jesli zjad³ pizzy ze 300 kcal (2,1 jednostki) to ustawaimy 2j na 4 god¼. Nie wiem czy jasno to opisa³am?  :roll:

13
Mamo,co dzisiaj na obiad? / Pizza
« dnia: Sierpień 20, 2012, 08:15:54 »
Cytat: "EVITA"
przed³u¿ony na 6-8 h

 :shock:  o rany to ile posz³o tego przed³u¿onego? Jak Wy obliczacie przed³u¿one? nie ilo¶æ insuliny +2 god¼.

14
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Lipiec 31, 2012, 21:40:44 »
nasza wczorajsza 7.7  :oops: szlak mnie trafi³! (wcze¶niejsza by³a 6 co¶) Sensor za³o¿ony i sprawdzamy o co chodzi  :evil:. Noce nam siê chrzani±, w dzien cukry ok, choæ przez mój powrót do pracy by³o kilka takich sytuacji, ¿e Jasiek nie poda³ sobie insuliny i ca³y dzien na wysokim cukrze-mamy efekty. Odechceiwa sie wszystkiego normalnie, wrrrrrrrrrr  :evil:

15
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Lipiec 08, 2012, 23:47:25 »
I bardzo s³usznie, gratuluje wyniku.

Strony: [1] 2 3 ... 12