Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Ela

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Wrzesień 09, 2008, 14:57:08 »
Dok³adnie. Mój Piotrek ju¿ kilka razy z³apa³ HI na glukometrze, a jego kondycja by³a super. Po drugie aby straciæ przytomno¶æ w hiperglikemii musi ona trochê trwaæ, a przecie¿ nasze dzieci za bardzo s± ¶wiadome i za czêsto mierz± cukier, ¿eby z tego powodu zas³abn±æ.

2
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Wrzesień 08, 2008, 21:40:01 »
Gratulacje. Ja nawet nie chcê my¶leæ jaka nam tym razem wyjdzie.

3
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Wrzesień 08, 2008, 17:53:24 »
Dziewczyny dzisiaj rozmawia³am z pani± wizytator i dowiedzia³am, siê, ¿e nie ma takiego prawa na pi¶mie, które zabrania nauczycielowi podawania leków.  jest napisane, ¿e nie wskazane jest, ale nie, ze zabronione. Natomiast w przypadku zagro¿enia ¿ycia nauczyciel ma obowi±zek zrobiæ wszystko, aby ratowaæ - czyli równie¿ podaæ glukagon. Ja praktycznie ju¿ rozwi±za³am problem, bo po prostu dogada³am siê z kilkoma osobami, które powiedzia³y, ¿e nie ma sprawy - kichaj± na przepisy, a dziecko bêd± ratowaæ :twisted: . Dla bezpieczeñstwa zastawiê jeszcze ¿el glukozowy w sekretariacie.

4
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Wrzesień 06, 2008, 21:59:00 »
S³uchajcie to mo¿e spróbujmy nasmarowaæ jakie¶ pisemko do pani minister. Bo to jest naprawdê chory przepis.

5
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Wrzesień 06, 2008, 15:10:25 »
Ja im to wszystko powiedzia³am. Ale s± paragrafy, które mówi±, ¿e nauczyciel nie ma prawa podaæ ¿adnego leku. A w tej szkole licz± sie tylko paragrafy. W podstawówce nie mia³am takich problemów. Tam nikt nie patrzy³ na paragrafy tylko rozumia³, ze powinien pomóc.

6
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Wrzesień 06, 2008, 14:27:00 »
Ja te¿ mam tak± nadziejê.  :D

7
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Wrzesień 06, 2008, 10:59:45 »
Wiecie co? Ta ca³a afera rozpêta³a siê dlatego, ¿e nie zrozumiano intencji wychowawcy i uwa¿ano, ¿e to ja oczekujê deklaracji na pi¶mie,¿e nauczyciel poda glukagon. Przecie¿ ka¿dy chyba zdaje sobie sprawê, ¿e nikt takiej deklaracji nie da.  Tylko, ¿e teraz wszyscy nauczyciele s± tak nastraszeni, ¿e nawet je¿eli kto¶ bêdzie chcia³ podaæ to bêdzie siê ba³ konsekwencji. Swoj± drog± ciekawa jestem czy glukagon jest zaliczany do leków, czy do ¶rodków ratuj±cych ¿ycie. Nie mog³am nigdzie tego znale¼æ. Po mojej informacji, ¿e po zas³abniêciu licz± siê ju¿ minuty, ka¿dy wpad³ w panikê. Mimo, ¿e mówi³am, ¿e to s± skrajne przypadki i rzadko sie zdarzaj±, ale i o takich powinno sie wiedzieæ. Ka¿dy uwa¿a, ¿e to na pewno siê zdarzy i ma strach w oczach.

8
Słodkie przepisy na różne okazje / S£ODYCZE BEZ CUKRU
« dnia: Wrzesień 05, 2008, 19:40:22 »
A ja te¿ dajê zwyk³e s³odycze. Moja pani doktor powiedzia³a, ¿e je¿eli ju¿ chce zje¶æ, to mniejsze z³o wyrz±dz± mu zwyk³e s³odycze. Mniej w nich substancji chemicznych.

9
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Wrzesień 05, 2008, 18:32:59 »
Powiem wam nastêpn± rewelacjê. Dzisiaj w³a¶nie pani dyrektor o¶wiadczy³a mi, ze boj± siê uczyæ moje dziecko i proponuje nauczanie indywidualne. Za¿±da³a o¶wiadczenia lekarza, ¿e Piotrek mo¿e uczêszczaæ w nauczaniu zbiorowym. Powiedzia³a, ¿e do tej pory nie mog³a ¶wiadomo¶ci, ¿e takie dziecko mo¿e zas³abn±æ i teraz nie mo¿e pracowaæ pod presj±, ¿e w razie czego powinna podaæ zastrzyk. Dziêki Bogu, ¿e teraz rodziæ decyduje o tym czy dziecko ma byæ nauczane indywidualnie. Najgorsze, ¿e ta ca³a afera nie wysz³a ode mnie tylko od wychowawczyni Piotrka, która chcia³a u¶wiadomiæ nauczycieli ucz±cych i zrobi³a to bez porozumienia z p. dyrektor. Dopiero teraz okaza³a siê, ¿e my¶lano i¿ to ja wszystko nagra³am. Ja ¿y³am w b³ogiej nie¶wiadomo¶ci. Co prawda uwa¿am, ¿e lepiej byæ ¶wiadomym tego co mo¿e siê przytrafiæ i wiedzieæ jak zareagowaæ ni¿ chowaæ g³owê w piasek. Jednak widocznie nie ka¿dy tak my¶li. To prawda s± ludzie i ludziska.

[ Dodano: Pi± Wrz 05, 2008 6:37 pm ]
Kangoo ja siê nie martwiê, bo mam nadziejê, ¿e nie bêdzie potrzeby podania glukagonu, ale my¶la³am, ¿e nauczyciele powinni wiedzieæ, ¿e taka sytuacja mo¿e mieæ miejsce, i ¿e mog± - nie musz± - wtedy pomóc. Mo¿e ¼le, ¿e przeczytali o tym z informacji ¶ci±gniêtej z internetu.

10
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Wrzesień 04, 2008, 19:19:29 »
Dziewczyny najgorsze jest to, ¿e ja dope³niam etat w tym gimnazjum i niestety nie mogê naraziæ siê pani dyrektor, która stanowczo mi powiedzia³a, ¿e nikt nie poda glukagonu. Najbardziej boli mnie to, ¿e nikt mnie nawet nie spyta³ o co chodzi, bo rozmawia³a z nimi wychowawczyni. Po prostu od razu powiedzieli nie. To, ¿e s± zupe³nie nie¶wiadomi to ju¿ zauwa¿y³am, bo pani dyrektor rozmawiaj±c ze mn± spyta³a czy to chodzi o hiperglikemiê. Chyba chcia³a zab³ysn±æ, ale moje argumenty trafia³y w mur nie do przebicia. Teraz to nawet nie mogê rozmawiaæ z nauczycielami bo ju¿ i tak mam ty³y. Wiêc wole nie nara¿aæ siê jeszcze bardziej. Mam nadziejê, ¿e nie bêdzie potrzeby u¿ycia glukagonu. Zdziwi³o mnie to tym bardziej, ¿e ju¿ raz mieli zapa¶æ cukrzycow± i ¿adne soczki, cukier, glukoza nie pomaga³y.  Jednak nie da³o to do my¶lenia.
Pozdrawiam cieplutko.

11
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Wrzesień 03, 2008, 20:33:40 »
A ja dzisiaj w³a¶nie mia³am przeprawê z pani± dyrektor gimnazjum, do którego poszed³ mój syn. Nauczyciele zrobili aferê, ¿e nikt w razie zas³abniêcia nie poda glukagony, bo ¿adnych zastrzyków nie bêd± dawaæ. Nawet nie spytali co to jest za zastrzyk i po co siê go daje. Nie uda³o mi sie wyt³umaczyæ, ze wa¿na jest wówczas ka¿da minuta.  Powiedzieli, ¿e bêd± dzwoniæ po mnie lub po pogotowie. a wiadomo jak pogotowia doje¿d¿aj±. ca³y dzieñ nie mogê siê pozbieraæ. Do tej pory nigdy nikt nie robi³ problemu. Wychowawczyni podstawówki bra³a glukagon do torebki jak jechali na wycieczkê. Nie wiem czy w razie czego by poda³a, ale przynajmniej nie mówi³a "Nie dam". Tutaj jakby zupe³nie nie mieli pojêcia czym grozi hipo. Twierdzili wcze¶niej, ¿e ju¿ mieli dzieci z cukrzyc± wiêc my¶la³am, ¿e s± u¶wiadomieni. A tu jak zwykle, brak zrozumienia i znikoma wiedza na ten temat.

12
Sposób na cukrzycę / Prawo jazdy i cukrzyca
« dnia: Lipiec 21, 2008, 17:26:42 »
Ja te¿ gratulujê. Zuch dziewczynka. :D  :D  :D

13
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Lipiec 20, 2008, 23:19:53 »
Nasz ostatni 6,2, ale teraz pewnie bêdzie kosmos bo zdarza³y nam sie cukry powy¿ej 300 wiêc na pewno zostawi³y swój ¶lad.

14
Nasze "cukiereczki" / Odczuwanie hipo i hiperglikemii
« dnia: Marzec 15, 2008, 19:27:43 »
Karolinko. Moj Piotrek choruje ju¿ 4 latka i kiedy¶ odczuwa³ hipka ju¿ przy 70. Teraz nistety dopiero przy 40-50. Mam nadziejê, ¿e u was bêdzie lepiej. Pozdrawiam Ela.

15
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Marzec 01, 2008, 21:46:56 »
Iza spoko nie zawsze jest dobrze, a im bardziej siê staramy tym gorzej wychodzi. Bêdzie dobrze. Nam pobierali ostatnio krew do Krakowa dla Fundacji i hemoglobinka by³a ok 6,4. Chocia¿ bardzo mnie to zdziwi³o.

Strony: [1] 2 3 ... 10