Forum Diabetica

Cukrzyca => Słodka Apteka => Wątek zaczęty przez: biker w Sierpień 10, 2004, 14:44:22

Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: biker w Sierpień 10, 2004, 14:44:22
Standardowo lekarze wypisuj± po max. 2 opakowania, ale czasem s³yszy siê, ¿e kto¶ gdzie¶ dosta³ wiêcej.
Otó¿ te 2 opakowania to norma ustawowa. Ale jest tam te¿ zapis, ¿e aptekarz mo¿e wydaæ wiêksz± ilo¶æ leku, maksymalnie na 3 miesi±ce kuracji. Warunek: lekarz musi na recepcie okre¶liæ odpowiednie dawkowanie.
Tak wiêc na przyk³ad je¶li lekarz wypisuj±c paski zaznaczy na recepcie, ¿e poziom ma byæ badany 6x dziennie (czyli przed i po ka¿dym posi³ku), to aptekarz nie ma prawa kwestionowaæ wypisanych 10 opakowañ pasków - tylko musi je wydaæ, bo 6×90 dni > 10×50 pasków.
Proponujê jednak nie nadu¿ywaæ tego zbyt mocno, gdy¿ apteki to nie magazyny i maj± ograniczone zapasy. Ja biorê recepty na 4-8 opakowañ.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 10, 2004, 16:33:54
Robimy poziomy bardzo czêsto (niekiedy nawet 15 razy) wiêc pasków te¿ potrzebujemy odpowiednio du¿o...nie ma problemów w aptekach.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: boo w Sierpień 10, 2004, 18:30:25
Na receptê mamy w sumie 8 opakowañ miesiêcznie, niestety tylko w jednej aptece mogê wybraæ wszystkie na raz. Je¿eli chcê wybieraæ w innych aptekach to muszê mieæ paski rozpisane po 2 opakowania na receptê... inaczej nie da rady... :?
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Mia w Sierpień 10, 2004, 18:35:55
Ja sie nigdy nie spotkalam z trudnosciami jesli chodzi o ilosc opakowan lekow. Bralam w 3 aptekach paski 4, 6 i 8 opakowan i nikt mi nawet nie dal cienia aluzji, ze robi jakas laske....
Wczesniej bralam mleko na recepte i zawsze to bylo po 4 puszki - tez nikt nigdy nie robil problemow :)
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: biker w Sierpień 10, 2004, 20:11:11
Cytat: "boo"
Je¿eli chcê wybieraæ w innych aptekach to muszê mieæ paski rozpisane po 2 opakowania na receptê... inaczej nie da rady... :?

Je¶li masz dopisane przez lekarza dawkowanie, to taka apteka ³amie prawo. No chyba ¿e ma na stanie tylko 2 opakowania. :wink: A tak serio - powiedz im to koniecznie, bo mo¿e sobie z tego nawet nie nie zdaj± sprawy... Popro¶ do okienka szefa lub w³a¶ciciela, walcz o swoje prawa!
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: boo w Sierpień 10, 2004, 20:39:34
Nigdy nie przysz³o mi do g³owy, ¿eby siê o to wyk³ócaæ, my¶la³am ¿e wszêdzie tak jest :654:  tak samo jest z lantusem - tylko w aptece o której pisa³am mogê kupiæ 1 ampu³kê, nigdzie indziej nie chc± podzieliæ opakowania, a obdzwoni³am chyba wszystkie mo¿liwe apteki w okolicy...  :roll: Je¶li chodzi o te paski to w innych aptekach mogê wybraæ choæby 20 opakowañ, chodzi o to ¿e na jednej recepcie mog± byæ tylko 2 paczuszki.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Monika w Sierpień 11, 2004, 22:23:30
Cytat: "biker"
Je¶li masz dopisane przez lekarza dawkowanie, to taka apteka ³amie prawo. No chyba ¿e ma na stanie tylko 2 opakowania. :wink:


Niejsdnokrotnie odmuwiono mi sprzedania chocby 3 opakowañ pasków na jednej recepcie ... w niektórch aptekach oczywiscie, ... motywowano to tym ze nie mozna, na recepcie zawsze mam wypisane dawkowanie, ale oczywiscie panie farmaceutki s± zawsze najm±dzrzejsze, a to ja kombijnuje ... eh.

Teraz chodze kupwac do apteki w której nie robi± mi problemów, sprzedaj± niewazne czy na jednej recepcie jest 4,6 czy 15 paczek pasków.  :wink:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: biker w Sierpień 12, 2004, 05:45:48
Zagroziæ takiej aptece podaniem ich do Izby Aptekarskiej, PIHu itp. I zrobiæ to, je¶li nadal bêd± odmawiaæ sprzeda¿y!
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 12, 2004, 13:06:34
Prawda jest taka,¿e w aptekach (czesto) nie maja pojêcia o wielu sprawach...Pamiêtam jak zmieniono limity...Rety...co to by³o!!!! :evil:  :evil: W ka¿dej aptece mówiono inaczej,w kazdej praktykowano co innego...Okaza³o sie w koñcu,ze my-jako pacjenci mamy lepsze rozeznanie niz aptekarze  :shock:  :shock: Najgorzej by³o ze strzykawkami...Te,których uzywamy w ogóle nie ci±gnieto na listê  :evil: a innymi nie mozemy podawaæ,bo s± co 2j. Ech...
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Sierpień 12, 2004, 16:49:23
Ja moge maksymalnie 4 opakowania i nie ma mowy, zeby dostac wiecej :/
Czasem tylko kombinuje, ze chodze do ró¿nych lekarzy...
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Majka w Sierpień 12, 2004, 19:41:34
Ja mam zawsze 2 opakowania na jednej recepcie. Do diabetologa chodzê raz na 2-3 miesi±ce i dostajê tylko 4 opakowania, bo maj± kontrole i nie mog± wypisywaæ wiêcej pasków, co za bzdura pasków, a jestem na pompie i mierzê cukier oko³o 10 razy na dobê a czasem wiêcej. Chodzê wiêc do lekarza rodzinnego po paski i zawsze dostajê jedn± receptê na 2 opakowania i tak sobie chodzê co tydzieñ. Paranoja. :evil:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: biker w Sierpień 12, 2004, 20:01:12
Najlepiej pytaæ siê w takich przypadkach o podstawê prawn± odmowy wypisania recepty / wydania leku. To oczywi¶cie zatyka. I wtedy groziæ ró¿nymi organami kontrolnymi, s±dami itp. Tam gdzie mamy doczynienia z dobr± wol± kogo¶ - trzeba prosiæ. Ale jak kto¶ ³amie Wasze prawa - nale¿y biæ siê!
Kontrola kontoluje wypisywanie du¿ych ilo¶ci drogich leków. Ale nie by komu¶ utrudniæ ¿ycie, tylko by wyeliminowaæ nadu¿ycia. NIE JEST NADU¯YCIEM BADANIE POZIOMU CUKRU 10x DZIENNIE!
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: boo w Sierpień 12, 2004, 20:11:30
U mnie te¿ zas³aniaj± siê jakimi¶ kontrolami, diabetolog przepisuje mi 6 opakowañ, ale je¶li od wizyty do wizyty up³ynie mniej ni¿ miesi±c - wtedy dostajê tylko 4. Lekarz rodzinny wypisuje receptê tylko na 2 opakowania, o wiêkszej ilo¶ci nie ma mowy. Kiedy¶... na pocz±tku choroby poprosi³am dodatkowo o trzecie opakowanie i wyobra¼cie sobie, ¿e wypisa³ mi receptê, ale z adnotacj±, ¿e poprzedni± zgubi³am, chocia¿ wcale tak nie by³o. :?
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Monika w Sierpień 12, 2004, 22:46:55
moja diabetolog naszczescie nie robi problemów z wypisywaniem pasków, pisze tyle ile chce - ile potrzebuje, z tym ze przewaznie to ja wylicze za ma³o, i jeszcze w miedzy czasie musze podskoczyc do internistki która bez zadnych problemów wipisuje mi na recepcie od 2-4 paczek paskow (bo wie ze trzeba mierzyc, nie robi zadnych problemów)
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 12, 2004, 23:31:03
Ech...to chyba wynika  z nieznajomo¶ci przepisów.Naj³atwiej zas³aniaæ siê kontrol±,zamiast sprawdziæ na ile mo¿na wydaæ opakowañ pasków (czy innych leków)... :evil:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Asia w Sierpień 13, 2004, 01:17:33
My mo¿emy na raz dostaæ nie wiêcej ni¿ 15 paczek. Na jednej recepcie, ale wykupujê w jednej aptece wiêc nie wiem jak jest gdzie indziej. Jeszcze jaki¶ rok, pó³torej temu max by³o 10. Badamy minimum 8-10 razy dziennie je¿eli jest wszystko OK i nie wyobra¿am sobie mniej. 6 posi³ków plus 24 i 3 rano to ju¿ daje 8, do tego zawsze co¶ jeszcze wypadnie nie tak z cukrami. To jakas paranoja je¿eli nie chc± tyle wypisywaæ!!! :evil:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: monia w Sierpień 14, 2004, 01:21:44
W Warszawie wypisuj± nam 10 opakowañ na jednej recepcie...natomiast w Siedlcach, lekarz wypisuje po 2 opakowania na paru receptach...
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Majka w Kwiecień 26, 2005, 18:06:10
By³am dzi¶ w poradni diabetologicznej po recepty na paski i dowiedzia³am siê, ¿e teraz wprowadzono nowy limit na paski. Na miesi±c tylko 2 opakowania pasków, czyli 100 sztuk. Po wielkich pro¶bach maksymalnie mo¿na 4 opakowania pasków na miesi±c, a jak zabraknie to mam i¶æ po recepty do lekarza rodzinnego, a nie do poradni diabetologicznej, bo oni mi nie przepisz± wiêcej i koniec. Po nastêpn± receptê mam przyj¶æ nie wcze¶niej ni¿ za miesi±c. Podobno wypisywali za du¿o recept na paski i maj± dop³aciæ do NFZ kilka tysiêcy z³. Zastanawiam siê czy jest to nowe rozporz±dzenie NFZ, czy kierownika przychodni. Je¶li kierownika to czy on ma do tego prawo ¿eby decydowaæ o limicie pasków ? Chorujê 14 lat, jestem na pompie, mam chwiejn± cukrzycê i nie odczuwam niskich cukrów, nawet takich w granicach 30. Muszê mierzyæ cukier minimum 8 razy na dobê, a czasem nawet 12. Po prostu rêcê opadaj±. Jak ¿yæ i leczyæ siê w tym chorym kraju ? Czy u was w poradniach te¿ s± takie ograniczenia na paski ? Jak z tym walczyæ ?
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Kwiecień 26, 2005, 19:02:46
Majka pierwsze s³yszê!!! Ale wiesz co?Warto to sprawdziæ.Najlepiej,¿eby ka¿dy sprawdzi³ to w swoim miejscu zamieszkania.Porównamy i zobaczymy.Ja Tysiê k³ujê niekiedy i 15 razy! to jaka¶ bzdura!Fakt,ze oni czêsto ¿eruj± na niewiedzy ludzi,a o tym przekona³am sie ju¿ nie raz!
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Monika w Kwiecień 26, 2005, 19:13:45
ja dzisiaj dzwoni³am do poradni diabetologicznej ... bo w³asnie koncz± mi sie paski. Na jutro bedzie na mnie czeka³a recepta do odbioru (bez problemu na cztery opakownia ... bo tyle mniej wiecej brakuje mi do nastepnej wizyty) Nikt nie powiedzia³ nic o limitach ...

Majka wydaje mi sie ze to w Twojej poradni co¶ nie tak  :?  :?
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: monia w Kwiecień 26, 2005, 19:29:34
Mnie te¿ sie wydaje, ¿e w Majki przychodni co¶ kombinuj±. Nigdy nie us³ysza³am w swojej przychodni, ¿e jest jaki¶ limit na paski. Zawsze (czyli od 2 lat) dostajemy po 10 opakowañ i nigdy nie us³ysza³am ¿e za du¿o.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: KAMILA w Kwiecień 26, 2005, 20:05:55
hm? Ja ostatnio mia³am na recepcie wypisane na 6 opakowañ na paski. I nie by³o problemu z wykupieniem w aptece. A recepty mia³am a¿ dwie. A kupujemy w aptece na osiedlu CZECHA w Poznaniu. A w sumie paski dostajemy za darmo w tej aptece. :grin:  :grin:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: emh w Kwiecień 27, 2005, 14:32:37
Jedyny limit jaki znam, to taki, ¿e lekarz mo¿e "co¶" przepisaæ maksymalnie na dwa miesi±ce dawkowania. Ale to wtedy zwykle pisz± mi na recepcie: stosowanie 10xdz, i tyle. ¯adnych szopek ani ograniczeñ wiêcej. Pozdrawiam! Ewa.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: endzi w Kwiecień 27, 2005, 22:45:53
my mamy  po 6 opakowañ ale jak chcia³am 8 to powiedzieli mi ¿e za du¿o
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: boo w Kwiecień 28, 2005, 01:29:26
Od diabetologa dostajê receptê na 6 opakowañ - je¶li od ostatniej wizyty minie mniej ni¿ miesi±c to ju¿ dostajê tylko 4, ostatnio gdy Paula le¿a³a na oddziale przy wypisie dali mi receptê na 1 paczkê, ale ju¿ przy nastepnej wizycie w poradni odliczyli mi j± i dosta³am tylko 5. Od dawna t³umacz± siê limitami. Wiem, ¿e doros³y dostaje tylko 2 paczki na miesi±c wiêc chyba co¶ w tym jest...
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Mia w Kwiecień 28, 2005, 01:38:46
Ja ju¿ od jakiego¶ czasu biorê recepty od pediatry, bo mam to na telefon - dzwoniê i po po³udniu odbieram i nie mam problemów z ¿adnymi limitami.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: julola w Kwiecień 28, 2005, 09:36:29
Ja biorê od pediatry, na 1 recepcie 200 pasków, ale czasem biorê wiêcej recept i wykupuje w innych aptekach, albo za kilka dni. Tylko musi byæ dawkowanie bo jak zapomni napisaæ to nie wydadz±.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Kwiecień 28, 2005, 15:25:13
Czy lekarz rodzinny, czy diabetolog to ¿aden nie wypisze mi wiêcej ni¿ dwie recepty po 100 pasków. W dodatku lekarz rodzinny pisze na recepcie dawkowanie: 2 paski na dobe   :636:    :646:   I nie przegada go ¿eby przepisa³ wiêcej. Chocia¿ jest ¶wiadom, ¿e potrzeba wiêcej. Ale w razie czego to  tydzieñ pó¼niej znowu mi przepisze :D.


Pozdrawiam;
Piotrek
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: emh w Kwiecień 28, 2005, 15:42:42
Czy lekarze/przychodnie maj± p³acone od ilo¶ci naszych wizyt...? Bo co¶ mi to tu tym pachnie...
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Monika w Kwiecień 28, 2005, 16:20:48
Cytat: "emh"
Czy lekarze/przychodnie maj± p³acone od ilo¶ci naszych wizyt...? Bo co¶ mi to tu tym pachnie...


Wydaje mi sie ze poradnie specjalistyczne maja p³acone od pacjenta (jestem tego nawet pewna)  ... nie wiem jak to jest z lekarzami PPOZ ... cos mi sie obi³o o uszy ze inaczej niz u specjalistów
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: biker w Kwiecień 28, 2005, 17:02:55
Specjalista - od wizyty.
Lekarz pierwszego kontaktu (internista, rodzinny) - od "g³owy", czyli rycza³towo za ilo¶æ pacjentów zadeklarowanych.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Mia w Kwiecień 28, 2005, 19:24:03
Ja biorê po 300 pasków i od diabetologa i od pediatry i nie mam problemów z realizacj± recept - nawet je¶li mam dwie naraz. :grin: Raz mi siê zdarzy³o, ¿e nie by³o napisanego dawkowania - wtedy aptekarka nie chcia³a mi wydaæ 300 pasków, twierdz±c, ¿e w takiej sytuacji mo¿e wydaæ jedynie 2 opakowania.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: biker w Kwiecień 29, 2005, 00:36:55
Mnie kiedy¶ w takiej sytuacji w aptece zapytali siê ile ja tego biorê, przeliczyli, dopisali dawkowanie na recepcie - i wydali. :]
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Mia w Kwiecień 29, 2005, 01:12:22
Mo¿e trafi³e¶ na dzieñ dobroci dla pacjenta??? ;) Bo mi powiedzia³a: 'przepisy' i koniec gadki. Musia³am siê prosiæ o now± receptê (mia³am 2 dodatkowe opakowania)
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Giga w Kwiecień 29, 2005, 01:52:54
Zazdroszczê wszystkim, którzy nie maj± problemów z wypisywaniem pasków.
U nas od roku albo i d³u¿ej na receptê wpisuja tylko po 2 op. Apteka inaczej nie chce wydaæ.
A w poradni w Gdañsku w marcu by³a kontrola NFZ i kazali poradni zap³aciæ za paski ponadlimitowe ogromne sumy, wiec nasza poradnia te¿ zaczê³a ze strachu wypisywaæ tylko po 1 op. na miesi±c !!!
Podobno te kontrole dotycz± raczej poradni specjalistycznych.
Reszte pasków w turach po 2opak. bierzemy oczywi¶cie u l.rodzinnego. Chyba damy na mszê ¿eby ich kontrola omija³a  :634:  
NFZ w Wawie i na ¦l±sku ma zdaje sie wiêcej kasy i mo¿e zamiast norm stosowaæ przy ocenie poradni zdrowy rozs±dek.
Mo¿e wiecie w jakich przepisach sa te durne limity, których trzymaj± siê lekarze?
Spróbowa³bym polemizowaæ w NFZ, poradni i aptekach.
Tylko muszê zrobiæ sobie ¶ci±gê, bo cytaty dobrze dzia³aja na urzêdnika ;)))))
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Aga w Kwiecień 30, 2005, 00:18:27
My dostajemy po 6 op i na Weronikê i na mê¿a tylko w dawkowaniu lekarz pisze od 6 do 10 razy maksymalnie mo¿e wypisaæ na 2 miesi±ce. Ale zawsze zostaje jeszcze lekarz domowy wstyd siê przyznaæ ale ja tak zrobi³am zapas humalogu dla mê¿e przed podwy¿k± mamy zapas na jakie¶ 6 miesiêcy  :lol:  ¯ycie uczy kombinatorstwa
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: biker w Kwiecień 30, 2005, 08:29:23
Cytat: "Giga"
Mo¿e wiecie w jakich przepisach sa te durne limity, których trzymaj± siê lekarze?
Spróbowa³bym polemizowaæ w NFZ, poradni i aptekach.
Tylko muszê zrobiæ sobie ¶ci±gê, bo cytaty dobrze dzia³aja na urzêdnika ;)))))

Proszê bardzo. :twisted:

ROZPORZ¡DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 wrze¶nia 2004 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z pó¼n. zm.)

§ 8. 1. Osoba wystawiaj±ca receptê mo¿e przepisaæ, dla jednego pacjenta, jednorazowo maksymalnie:

1) bez potrzeby podawania na recepcie sposobu dawkowania, z zastrze¿eniem § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b i c:

a) dwa najmniejsze opakowania leku lub wyrobu medycznego okre¶lone:
- w wykazach refundowanych leków i wyrobów medycznych - w przypadku recept na refundowane leki i wyroby medyczne wymienione w tych wykazach,
- w wykazie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b - w przypadku recept na leki niepodlegaj±ce refundacji albo recept na leki refundowane niewymienione w wykazie leków refundowanych,

b) 100 sztuk strzykawek do insuliny wraz z ig³ami,

c) 100 sztuk pasków diagnostycznych,

d) ilo¶æ doustnego ¶rodka antykoncepcyjnego niezbêdn± na sze¶ciomiesiêczne stosowanie;

2) podaj±c na recepcie sposób dawkowania - ilo¶æ leku lub wyrobu medycznego wiêksz± ni¿ okre¶lona w pkt 1, niezbêdn± pacjentowi na maksymalnie trzymiesiêczne stosowanie.

:- > :- ]
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: biker w Kwiecień 30, 2005, 08:32:27
Cytat: "Aga"
(...) wstyd siê przyznaæ ale ja tak zrobi³am zapas humalogu dla mê¿e przed podwy¿k± mamy zapas na jakie¶ 6 miesiêcy  :lol:  ¯ycie uczy kombinatorstwa

Ja zrobi³em zapasy na jakie¶ 10 miesiêcy - i wcale nie uzajê tego za kombinatorstwo. :twisted:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Aga w Maj 01, 2005, 00:16:27
Dziêki Biker za usprawiedliwienie   :grin: ale ¿ycie nas uczy jak sobie radziæ w nietypowych sytuacjach
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Giga w Maj 01, 2005, 15:42:11
Dziêki Bik!
Uzbroi³e¶ mnie, to idê w bój. Tylko nie wiem czy NFZ nie doda³ do tego rozporz±dzenia w³asnych interpretacji wykonawczych (jak MF dla skarbówek).
Ale jest tu czarno na bia³ym ile i kiedy wolno, wiêc bêdê obstawa³ przy swoim (naszym) interesie  :grin:
Trzymajcie kciuki. Wizyta 16 maja. :)
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 01, 2005, 23:23:06
Nam te¿ lekarz wypisuje ile potrzeba.Do tego wpisuje na recepcie ile razy dziennie i gra:-) Giga trzymam kciuki :D
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Arleta w Maj 02, 2005, 07:49:52
Nam diabetolog wypisuje 6 op., a jak potrzebujemy to i pediatra te¿ bez problemu wypisze, oczywi¶cie z dawkowaniem. W wiêkszo¶ci aptek wydaj± bez problemu.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Giga w Czerwiec 06, 2005, 12:42:54
No i uda³o sie :!:
Z rozporz±dzeniem w gar¶ci, a trochê pod pretekstem wyjazdu urlopowego przet³umaczyli¶my naszej pani doktor, ¿eby wypisaæ na jednej recepcie ... 400 pasków !
Rêka jej zadr¿a³a ;), ale skoro apteki realizuj±, to zabrak³o argumentów, ¿eby nie daæ.
Prosi³a tylko, ¿eby¶my w razie czego przysy³ali jej paczki do paki :DDD
Panicznie boj± siê kontroli NFZ.   :552:  
Mo¿e jak sie pierwsza wydarzy, to siê oka¿e ¿e strach ma wielkie oczy :659:    :659:  
Oby...
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 06, 2005, 18:01:06
Wyj±tkowo kolejn± wizytê u diabetologa umuwi³am sobie z odstêpie 3 misiêcy. Kiedy sz³am do szpitala na badania, paski ju¿ mi siê koñczy³y. Zasz³am wiêc do poradni, powiedzia³m co jest grane i poprosi³am pani± doktor o wypisanie recepty na kilka opakowañ, tak ¿eby spokojnie przetrzymaæ jeszcze miesi±c. Dosta³am na recepcie 500 pasków  :shock: , a¿ siê sama zdziwi³am. Pani doktor powiedzia³a, ¿e jest teraz jaka¶ promocja i za jedno opoakowanie bior± 1 gr, wiêc warto zrobic sobie ma³y zapasik.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 07, 2005, 12:37:38
No proszê!!! Czyli jednak: chcieæ to móc!!!

[ Dodano: Wto Cze 07, 2005 12:39 pm ]
Czy mo¿e raczej nale¿a³o by powiedzieæ: cuda siê zdarzaj±...??? Ju¿ sama nie wiem.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Mia w Czerwiec 07, 2005, 13:48:16
Cytat: "Agniesia"
Dosta³am na recepcie 500 pasków  :shock: , a¿ siê sama zdziwi³am. Pani doktor powiedzia³a, ¿e jest teraz jaka¶ promocja i za jedno opoakowanie bior± 1 gr, wiêc warto zrobic sobie ma³y zapasik.


Hmm... u nas to by³by zapasik na jakie¶.....1,5 m-ca. Dobrze tylko, ¿e paski za 1 gr kupujê ju¿ od paru miesiêcy  :lol:  :lol:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: boo w Czerwiec 07, 2005, 17:36:33
Hmmm, a mnie siê dzisiaj pierwszy raz uda³o kupiæ paski po 1gr.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: julola w Czerwiec 07, 2005, 20:00:32
A mnie nigdy siê nie uda³o :cry:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 08, 2005, 11:29:28
A mnie siê czêsto udaje. W aptekach sieci: "Nasza Apteka", "Euro Apteka", "Apteka Przyjaznych Cen" i jeszcze w jakiej¶ jednej, której nazwy nie pamiêtam. Tylko haczyk: nigdy lub prawie nigdy nie ma promocji pasków po 0,01 z³ we wszystkich sieciach na raz! Pozdrawiam! Ewa.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: boo w Czerwiec 09, 2005, 01:37:08
Zapomnia³am dodaæ, ¿e te paski kupi³am w Katowicach na ul. Stawowej - mo¿e komu¶ siê przyda to info :D
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Karla w Lipiec 16, 2005, 08:46:29
ja ostatnio mia³am 4!!:)(co jest dziwne bo zawsze tylko 2 bo nie mo¿e wiêcej;)ale Pani a aptece wyda³a mi dwa ,bo Pani doktor nie zaznaczy³a na recepcie ile razy mam robiæ pomiar,zobaczmy nastêpnym razem;)
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: boo w Lipiec 16, 2005, 10:29:28
Kurcze mnie kiedy¶ nie wydali pasków, bo lekarz zapomnia³ zaznaczyæ na recepcie "P" - choroba przewlek³a, musia³am biegaæ do przychodni jeszcze raz...  :x
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Lipiec 16, 2005, 15:40:20
Boo :D trzeba bylo samemu zaznaczyæ ;-)
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: boo w Lipiec 16, 2005, 16:00:15
Misia do g³owy mi nie przysz³o, ¿eby sprawdzaæ  czy jest tam to "P" czy go nie ma...  :roll:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: julola w Lipiec 16, 2005, 21:26:38
U mnie w jednej aptece jak czego¶ brakuje to pani sama dopisuje i jest ok, a w innych trzeba niestety lecieæ spowrotem do lekarza albo cichcem samemu dopisaæ jak siê da :twisted:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: TOMASZ_O w Lipiec 16, 2005, 23:59:32
Niestety teraz recepty s± oznakowane paskiem kodowym lekarza i pilnuj± lub bêd± siê pilnowali co i ile wypisuj±

Apteki te¿ wprowadzi³y jaki¶ dziwny system wydawania na recepcie mia³êm 6 opakowañ zaznaczone 4x dziennie a wydano mi tylko 2 powo³uj±c siê na zmiane przepisów i zaostrzenie rygorów wydawania medykamêtów.

Nie mia³êm czasu sprawdziæ w innej aptece, a pasków ju¿ nie mia³em.
 :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  zabiæ to za ma³o
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: boo w Lipiec 17, 2005, 01:02:17
S± apteki, które od bardzo dawna pilnuj± tych 2 opakowañ, ale znalaz³am parê miejsc gdzie 6 paczek lub wiêcej wydaj± bez problemu...
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: emh w Lipiec 17, 2005, 18:35:40
Czyli s± jakie¶ konkretne przepisy to reguluj±ce, czy nie ma? I jak to zrobiæ, by dwie paczki pasków starczy³y na miesi±c?!?!?!?!? Nie wykonalne!!!
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: biker w Lipiec 18, 2005, 09:59:56
Wcze¶niej w tym temacie poda³em ju¿ podstawê prawn±!
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: monia w Lipiec 18, 2005, 10:12:57
Ewcia ja posz³am za rad± Bika i uda³o mi siê wykupiæ 10 opakowañ pasków w siedleckiej aptece.
A wszyscy mówili, ¿e to nie wykonalne, bo tylko po dwa opakowania chc± sprzedawaæ.
Dosta³am na Dzia³dowskiej receptê na 10 opakowañ, z dawkowaniem 8-10 razy dziennie pomiar cukru, przyjechali¶my do Siedlec bo okaza³o siê, ¿e u nas tañszy jest novorapid a paski za 1 gr. Pani farmaceutka najpierw krêci³a nosem, ale m±¿ powiedzia³ ¿eby zerknê³a na dawkowanie i z wielkim bólem dostali¶my 10 opakowañ  :D  :D  :D
Je¶li lekarz wypisze dawkowanie to nie ma prawa w aptece nie wydaæ Ci takiej ilo¶ci jaka jest na recepcie....
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Lipiec 18, 2005, 13:33:20
Moja pani doktor jest niez³± agentk±: ¿eby dac mi recepte na 10 opakowañ pasków napisala na recepcie, ¿e mierze cukier 14 razy dziennie :lol: w rzeczywisto¶ci zazwyczaj od 3 6 razy na dobê :grin: Panie w aptece nie maj± ¿adnych problemów z wydaniem takiej ilo¶ci pasków... naszczêscie :D
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: biker w Lipiec 18, 2005, 20:30:26
A nie musia³a tak kombinowaæ - mierz±c 6x na dobê zu¿ywasz ponad 500 pasków w 3 miesi±ce - czyli mog³a spokojnie wypisaæ 10 opakowaæ, a nawet 11 (warto¶ci u³amkowe opakowaæ zaokr±gla siê na korzy¶æ pacjenta).
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Lipiec 18, 2005, 20:45:02
W 3 miesi±ce mo¿e tak, ale ja mam wizyty co 2 miesi±ce :)
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: biker w Lipiec 18, 2005, 21:02:44
A co to ma do rzeczy? Nie umiesz czytaæ (ze zrozumieniem)?  :roll:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Lipiec 20, 2005, 10:42:49
Kto nie umie ten nie umie :p Babki z apteki orietuj± siê (nie mam pojecia sk±d o tym wiedz±...), ¿e wizyty nie s± co 3 miesi±ce tylko co najwy¿ej co 2, wiec nie wyda³by mi 10 opakowañ przy dawkowaniu 6x dziennie- o dziwo potrafi± liczyc ;)
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: biker w Lipiec 20, 2005, 19:09:18
Wizyty mog± byæ i co 3 dni - aptekarza obowi±zuje USTAWA, a ta mówi o dawce TRZYMIESIÊCZNEJ! Czy to tak trudno zrozumieæ?
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Lipiec 20, 2005, 19:32:12
Nie bij! Nie wiedzia³am, ¿e jest jaka¶ ustawa mówi±ca o 3 miesi±cach. Poza tym mówie to co wiem: nie wydaliby mi 10 opakowañ i tyle!
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Karmelek w Lipiec 21, 2005, 00:07:08
Przeczyta³am ca³y temat i a¿ uwierzyæ nie mogê ¿e co niektórzy maj± takie problemy z paskami  :shock:
Ja od lekarza rodzinnego dostaje receptê na ile chce i jak czêsto chce. Ostatnio trzy razy pod rz±d 6 paczek co miesi±c (zmienia³am insulinê w pompie i musia³am czê¶ciej pomierzyæ) i nie by³o ¿adnego problemu. Dlatego pierwsze s³yszê o jaki¶ limitach  :shock: W aptekach te¿ nigdy nikt nie wylicza³ mnie co do paseczka. Kupowa³am ostatnio w EuroAptece - to go¶ciu patrzy³ siê jak sroka w ko¶æ na receptê i pyta³ siê mnie ile ma wydaæ opakowañ na to NO 300  :lol: No có¿ chyba rachunek 300:50 by³ zbyt trudny...  :mrgreen: I gdzie tu mowa o jaki¶ skrupulatnych przeliczeniach?
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: lukjan w Lipiec 22, 2005, 10:30:52
Ja te¿ nie mam problemów. Receptê na insulinê , paski wypisuje mi peditra. Wpisyje mi 6 opakowañ a jestem u niego raz w miesiacu. Na dole recepty zawsze pisz± ,¿e dokonujemy pomiaru 8-10 razy dziennie. I to jest prawda, bo przy takich skokach £ukasz, to k³ujê go co 2 godz.  Nie wyobra¿am sobie, ¿e mia³oby mi zabrakn±æ paskow, bo wprowadzono jaki¶ limit!!!


A.. i gdzies mam czy Pani z apteki bêdzie krêcic nosem. Ma sprzedaæ i ju¿!!!!
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: boo w Lipiec 22, 2005, 22:08:42
U mnie lekarz rodzinny mo¿e przepisaæ tylko 2 opakowania... kurde co kraj to obyczaj...
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: mamas³odziaka w Lipiec 22, 2005, 22:35:34
ja ostatnio dzwoni³am do rodzinnego, ¿eby mi wypisa³ 4 op.pasków. Poprosi³am na 2 receptach bo w naszej aptece nie chc± daæ inaczej. A ten napisa³ 2 recepty z ró¿nymi datami. Jedna aktualna, druga na 22. Polecia³am do apteki z t± drug± 20, bo mi siê pomyli³o. Ale jako¶ siê uda³o... :lol:  A ile mi dadz± w szpitalu - zobaczymy. Wtedy bêdê wiedzia³a, czy co¶ siê zmieni³o czy nie.

HaHaHa awansowa³am  :D na pocz±tkuj±cego pisarza!!!!!!!  :mrgreen:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Arleta w Lipiec 23, 2005, 18:00:58
Nasz pediatra przepisuje 2-6 opakowañ, nie mam problemu.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: emh w Lipiec 23, 2005, 20:58:43
"Moja" diabetolog uwa¿a, ¿e mo¿e mi wypisaæ zapas tylko na dwa miesi±ce. "Rodzinnego" ³atwiej jest przekonaæ i przekabaciæ. Ale generanie nie wiedzieæ czemu lekarze broni± siê przed wypisywaniem wiêkszych ilo¶ci na recepcie/receptach. "Wiêkszych ilo¶ci" czyli czytajcie: wiêcej ni¿ cztery czy sze¶æ!!!!
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: boo w Lipiec 24, 2005, 08:51:59
Twierdz±, ¿e wiêcej nie mog±, zas³aniaj± siê limitami.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Lipiec 24, 2005, 14:22:03
I oczywi¶cie nie ma szans ich przegadaæ :sad: Chocierz diabetologa przekona³em ¿eby da³ wiêcej opakowañ, ¿eby sprawdziæ czy apteka wyda. A rodzinny daje mi dwa opakowania na dwóch receptach.


pozdrawiam;
Piotrek
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: boo w Lipiec 24, 2005, 14:34:39
Na dwóch receptach?  :shock:  jeszcze lepiej ...  :roll:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Lipiec 24, 2005, 14:41:26
Tak, ale przynajmniej to ju¿ cztery opakowania, a nie dwa. No i kiedy bym nie poszed³ to mi lekarz da :D  :D .


Pozdrawiam;
Piotrek
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: emh w Lipiec 24, 2005, 14:48:11
No, ja u rodzinnego niby mam tak samo: ile razy nie pójdê, to mi da! ;-) Wiadomo: kawaler! ;-) Ale 1. nie chce mi siê tak spacerowaæ; 2. tylko jeden dzieñ w tygodniu jest po po³udniu, poza ¶rod± zawsze do 12/13; 3. im czê¶ciej chodzê do lekarza, tym siê gorzej czujê!!! Macie co¶ podobnego? Bo mnie w poczekalni u lekarza trafia totalny szlak, wszystko mnie boli, mam wszystkiego dosyæ, i jeszcze pe³no narzekaj±cych wokó³!!!! Brrr...
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: julola w Lipiec 24, 2005, 21:45:48
Ja tam mam rodzinnego pediatrê, daje mi zawsze tyle o ile poproszê a ¿e nigdy(chyba ¿e lekarz idzie na urlop albo my mamy wyjazd) nie biorê wiêcej ni¿ 200 szt. (tzn po200 na mnie i mê¿a) to nie ma problemu (u mnie nie ma okazji po 1 grosz) a jak co¶ to telefonicznie i odbieram potem recepty. Do diabetologa chodzê raz na ruski rok (ostatnio w grudniu chyba) ale tam tylko na 100 pasków i basta.
Tytuł: Jak poprawnie wypisaæ recepte na paski itd !!
Wiadomość wysłana przez: Bigbiker w Luty 12, 2008, 19:42:49
Chcia³bym zwróciæ uwagê na sposób wypisywania pasków i innych leków a mianowicie :

Je¶li recepta bêdzie wygl±daæ tak :

Paski Xido 3op a 50sztuk

S.Wiadomo

dostaniecie max 2op.


Musi byæ zaznaczone stosowanie co w przypadku pasków jest durne ale co zrobiæ , takie przepisy . Ja narazie jeszcze wydaje zapisan± ilo¶æ przy takich receptach ale nied³ugo bêdê wydawa³ albo 2 op albo prosi³ o poprawê u lekarza . Przy ka¿dym leku , paskach itd jak nie ma stosowania albo stosowanie jest Wiadomo to nale¿± siê max 2 op. !

Tak ma wygl±daæ poprawna recepta :

Paski Accu Chek Go  6op a 50sztuk ( 300 sztuk )

S.8 razy dziennie

Jeszcze jedna uwaga : Je¶li bêdziecie mieli recepty na du¿e ilo¶ci pasków pamiêtajcie ¿e mo¿na kazdy lek/materia³ leczniczy wydaæ na maksimum 3 miesi±ce a wiec je¶li ktos wam wypisze :

Paski ....... 300 sztuk
S.2 razy dziennie

to 300/2 = 150 dni a wiêc wiêcej ni¿ 3 miesi±ce dlatego stosowanie musi byc tak wyliczone aby wypisana ilo¶æ pokrywa³a siê w okresie do 3 miesiêcy . Mo¿e byæ nawet S.20 razy dziennie - nie ma to znaczenia byleby pasowa³o w okresie i do wypisanej ilo¶ci .

Pozdro :)
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: emkaa w Luty 12, 2008, 20:08:42
Nie wiem na czym to wszystko polega ,ale w jednej aptece nie chcieli sprzedaæ bez okre¶lenia S 8 czy s 10  wiêcej ni¿ 2 opakowania,natomiast w innej nie zwrócono na to uwagi. :) i sprzedano a¿ 8 opakowañ naraz  :o
OT kolejne "durackie udogodnienie" urzêdnków ¿eby pacjentom,lekarzom i farmaceutom nie daæ siê nudziæ.
Nie wiem po co tyle ceregieli,skoro mo¿na napisaæ te cyferki i jak kto¶ zechce ugotowaæ zupê z tych pasków  ;) to i tak je zdobêdziê :twisted:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 12, 2008, 20:12:25
a ja mam wypisywane 10 opakowañ i zawsze otrzymujemy tyle......jak narazie.... :razz:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Bigbiker w Luty 12, 2008, 20:51:16
Emka : i zrobili tak naprawde s³usznie . Bêd±c pe³nê gêb± urzêdnikiem na recepcie mo¿na wypisaæ do 2 opakowañ pasków testowych . Zazwyczaj jak jest signum apteki to olewaj± ¿eby nie robiæ problemu pacjentowi . Zw³aszcza ¿e ma³o który lekarz o tym wie .

Anitapa : ale lepiej dla wlasnego bezpieczeñstwa poprosiæ o wypisanie recepty zgodnie z przepisami . Taka apteka albo nie wie o przepisie albo go umy¶lnie ignoruje ale do pierwszej kontroli . Jak to wyjdzie podczas inspekcji to po ³apach tak dostan± i kary finansowe , ¿e im siê odechce :(  I wtedy bêd± urzêdnikami :)  Dlatego lepiej pisac jak trzeba :)
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Mia w Luty 12, 2008, 22:20:51
I koniecznie musi byæ "S:" Ja którego¶ razu mia³am receptê bez tego i pani nie chcia³a mi wydaæ 6 op., bo "8/24h" nic jej nie mówi³o.... :roll:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Bigbiker w Luty 12, 2008, 22:31:35
mog³a dopisaæ ;)
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: QuentiniX w Luty 13, 2008, 09:03:33
Ciekaw jestem jak mi wypisz± receptê. Poprosi³em wczoraj o 4 opakowania pasków, a ¿e jest to moje pierwsze zamówienie, mog± wyj¶æ nieprawid³owo¶ci. Najwy¿ej Bigbiker sprzeda mi 2 opakowania...  :twisted: :twisted:  :twisted:  i tak mam zaklepan± wizytê u diabetologa za 2 tygodnie. Wtedy przypilnujê pani± doktor :D :D :D
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Bigbiker w Luty 13, 2008, 17:23:47
Po znajomo¶ci mogê sprzedaæ ile bêdziesz mia³ ale nastêpnym razem przypilnuj .
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: QuentiniX w Luty 14, 2008, 08:14:21
Serdecznie podziêkowaæ !! :) :) :)
Liczê po cichu, ¿e lekarze w tej prywatnej przychodni znaj± siê na swojej robocie  :roll:  :roll:  :roll:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Maj 27, 2009, 18:14:20
A ja dizisaj sie ¿dziwi³am.... Posz³am do apteki po N-ke, na recepcie jedno opakowanie i dawkowanie 15j dziennie, po czym Pani bierze, liczy, przelicza, pyta drugiej pani i nagle co? Mam z³e dawkowanie napisane.... na recepcie ma byæ napsiane dawkowanie na 3 miesiace, inaczej NFZ siê czepia i cofa aptece refundacje... czyli ze co...15j dziennie razy 30 dni to 450 j miesiecznie razy 3 miesiace to 1350, czyli 1350 jednostek podzieliæ na 300 to 4,5 fiolki wiêc w czym problem? w po³owie fiolki? paranoja jaka¶.....wcze¶niej nie by³o takich problemów, co prawda nie pamietam jak mialam recepty wypisywane  :( Je¿eli chodzi o paski to przy wpisaniu dawkowania "wiadomo" ponoæ mo¿na dostaæ tylko 2 op a jak na recepcie na insuline napisz± "wiadomo" to wtedy nie ma problemu...
Nie nad±¿am za tym....
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: biker w Maj 27, 2009, 22:31:45
Dot±d by³o zaokr±glanie "w górê" czyli na korzy¶æ pacjenta.
Z takim dawkowaniem nie dosta³aby¶ 2 opakowañ. Ale ¿e robili problem z jednym?!?
Albo nowe debilne pomys³y Chorej Kasy, albo debilizm aptekarek. Ciekawe... :/
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Maj 28, 2009, 07:50:22
Cytat: "anitapa"
a ja mam wypisywane 10 opakowañ i zawsze otrzymujemy tyle......jak narazie.... :razz:


my dostajemy 15 opakowañ, bez podawanie dawkowania i nie ma problemów,
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Maj 28, 2009, 10:22:05
Cytat: "agnieszka1975ka"
my dostajemy 15 opakowañ, bez podawanie dawkowania i nie ma problemów,
_________________
oO!To jestem bardzo zaskoczona :shock: Jeste¶ Pewna,¿e nie Masz dopisku o ilosci pomiarów na dobê lub na jaki czas???
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Maj 28, 2009, 14:26:24
Cytat: "joanna ostrowsk"
Cytat: "agnieszka1975ka"
my dostajemy 15 opakowañ, bez podawanie dawkowania i nie ma problemów,
_________________
oO!To jestem bardzo zaskoczona :shock: Jeste¶ Pewna,¿e nie Masz dopisku o ilosci pomiarów na dobê lub na jaki czas???


napewno nie, u nas w aptece jak posz³am z tak± recepta to Pani mgr powiedzia³a, ¿e jest ¿le wypisana, pojecha³am do apteki do Kalwarii Zebrzydowskiej i bez problemu dosta³am 15 opakowañ za darmo i teraz zawsze tam realizujemy
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: martuska91 w Maj 28, 2009, 17:23:23
Ja na jednej recepcie dostajê 4 op. pasków.
A co do recept - gdzie jest jaka¶ apteka w której kupiê paski za 1gr? Bo w swojej rodzinnej miejscowo¶ci ( Jelczu ) za paski p³acê 3 z³....
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Mia w Maj 28, 2009, 17:41:37
Martuska, we Wroc³awiu na Dworcu G³., chyba w aptece Dr. Max na ul.Jedno¶ci Narodowej i trzeba by zadzwoniæ - bo ja kiedy¶ kupowa³am po 1gr. w Biedronce na ul. Strzegomskiej, ale nie wiem, czy nadal tak tam sprzedaj±.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Maj 28, 2009, 18:05:48
Albo u BigBikera w aptece :) Przy Rynku ;)
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: biker w Maj 28, 2009, 19:50:16
Tam ju¿ nie - jak mi ostatnio przywalili cen± za paski i insulinê, to zrezygnowa³em, pojecha³em na Jedno¶ci i zaoszczêdzi³em chyba ok 40 z³.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Maj 29, 2009, 20:25:38
To u Bigbikera nie ma ju¿ pasków po groszu czy co? Bo ja dawno nie robi³am zakupów, ostatnio tylko t± insuline kupowalam :)
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Kasiejka w Maj 29, 2009, 23:48:03
Paski za 1 grosz jeszcze w zesz³ym tygodniu by³y na Ciep³ej.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Wrzesień 03, 2009, 22:11:18
Ju¿ pisa³am w innym temacie jak mnie wkurza taka sytuacja... co najzabawniejsze na insulinê jako¶ nikt mi recept nie ¿aluje, natomiast paski? wieczne sk±pienie  :? ju¿ mnie szlag trafia.
wczoraj by³am prywatnie u diabetologa i wiecie ile opakowañ mi wypisa³? 4... wiêcej nie chcia³... no przecie¿ co¶ mnie kiedy¶ trafi...  :evil:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Wrzesień 03, 2009, 22:32:04
Cytat: "Bia³a"
ile opakowañ mi wypisa³? 4... wiêcej nie chcia³... no przecie¿ co¶ mnie kiedy¶ trafi...  


Zabierzcie ze sob± fragment rozporz±dzenia dotycz±cy ilo¶ci zapisywanych lekarstw czyli insuliny i pasków. Skoñczy siê dyskusja na ten temat. Sprawa jest oczywista. Nikt nie ma prawa dzieliæ nas paskami czy te¿ insulin± wbrew rozporz±dzeniu.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Wrzesień 04, 2009, 07:25:05
No i dobrze, pójdê do niego za tydzieñ to mu poka¿ê...
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: joanna24 w Wrzesień 04, 2009, 17:24:31
Cytat: "Bia³a"
wczoraj by³am prywatnie u diabetologa i wiecie ile opakowañ mi wypisa³? 4... wiêcej nie chcia³... no przecie¿ co¶ mnie kiedy¶ trafi...

No to ju¿ przegiêcie  :evil:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Wrzesień 04, 2009, 18:50:48
I jeszcze siê zastanawia³ czy aby sprzedadz± mi 4 opakowania i wpisa³ mi na recepcie ilo¶æ pomiarów: 7. No to ja na to mówiê: halo! panie, ale ja mierzê wiêcej razy  :!: a on nie zareagowa³... Ale idê do niego za tydzieñ, wiêc liczê, ze wtedy jeszcze z 5 opakowañ rzuci... w koñcu skoro p³acê za wizytê to liczê na wiêcej ni¿ zwyk³e olewcze podej¶cie lekarza...
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: mk w Wrzesień 04, 2009, 19:27:14
Masz prawo do tych pasków i musi Ci je wypisaæ!
Mia³ racjê, ¿e z apteki by Ciê cofnêli, gdyby by³y wypisane 4 opakowania bez dawkowania - takie s± teraz przepisy...  :sad:

Wszystko jest kwesti± dawkowania, wiêc musi Ci wypisaæ tyle ile potrzebujesz!
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Wrzesień 04, 2009, 19:31:49
na naszych receptach te¿ jest ilo¶æ opakowañ i tym razem lekarz napisa³ 8/dobê
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: biker w Wrzesień 04, 2009, 21:20:03
Cytat: "Bia³a"
I jeszcze siê zastanawia³ czy aby sprzedadz± mi 4 opakowania i wpisa³ mi na recepcie ilo¶æ pomiarów: 7.

7 x 62 (2 miesi±ce po 31 dni) = 434, zaokr±glone w górê (takie s± zasady) daje 9 opakowañ. I tyle w aptece sprzedadz±, o ile znaj± prawo (czasem nie znaj± i trzeba im przytoczyæ ustawê).
Mogê zrozumieæ lekarza, który ma w±tpliwo¶ci, czy pacjent faktycznie bada krew kilkana¶cie razy dziennie. To siê po prostu rzadko zdarza, a w przypadku kontroli z NFZ (które zdarzaj± siê coraz czê¶ciej) lekarz p³aci z w³asnej kieszeni za "b³êdnie wypisan± receptê", co w tym przypadku mo¿e go kosztowaæ ok. 50 z³ razy ilo¶æ wypisanych opakowañ - wiêc nie ma siê co dziwiæ, ¿e trzêsie d**±.
Ale zawsze mo¿na pokazaæ mu glukometr, niech przepisze do karty poziomy z ostatnich kilku dni. Policzy ile ich jest ¶rednio na dzieñ i tyle wpisze na recepcie. I d**e ma kryt±...
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Beata77 w Wrzesień 04, 2009, 22:25:43
Hm.. Wyszli¶my ze szpitala 9 dni temu, mamy pocz±tek cukrzycy w dodatku bardzo rozchwiany a co za tym idzie mierzymy cukier do¶æ czêsto. Srednia mi wysz³a 16 razy na dobê..Mam nadziejê ¿e nie bêdê mia³a problemów z paskami bo od tego co sie tu czyta to rêce opadaj±. Czy lekarze my¶l± ¿e my zupê z pasków gotujemy? Z tego co tu przeczyta³am to najlepiej i¶c do rodzinnego. Wizytê w por. cukrzycowej mam na 23 wrze¶nia i na 1,5 op. pasków napewno d³ugo nie poci±gnê. Na recepcie któr± wypisa³a mi Pani doktor ( 4 op. pasków) napisa³a ¿e mierzê cukier 6 razy na dobê.. Dobre.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Wrzesień 04, 2009, 22:28:25
Beata77 faktycznie du¿o razy mierzycie.....co pó³tora godziny?......
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Beata77 w Wrzesień 04, 2009, 22:31:43
Ró¿nie. Czasem nie mierzê ze dwie- trzy godziny a czasem co pól jak ma np bardzo niski lub wysoki. Wiem ¿e duzo ale wolimy byc pewni ¿e wszystko jest ok. Pewnie pó¼niej to sie zmieni ale narazie dawki insuliny z dnia na dzieñ jej sie zmieniaj± i muszê to kontrolowaæ.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Mia w Wrzesień 05, 2009, 10:10:17
Jak ja ustawia³am bazê w pompie, to wysz³o mi, ¿e mierzê ... 21 razy na dobê  :?
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Wrzesień 05, 2009, 14:32:59
Beata77 ja jak wysz³am ze szpitala te¿ bardzo czêsto mierzy³am sobie cukier(czasami nawet co godzinê), ale to chyba wszystko kwestia czasu, ¿eby wszystko uregulowaæ.........
ja zawsze mówiê lekarzowi wypisuj±cemu receptê ile razy na dobê mierzê cukier i dostaje ok 6 opakowañ pasków...
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Beata77 w Wrzesień 05, 2009, 15:26:56
Cytat: "haarfa"
Beata77 ja jak wysz³am ze szpitala te¿ bardzo czêsto mierzy³am sobie cukier(czasami nawet co godzinê), ale to chyba wszystko kwestia czasu, ¿eby wszystko uregulowaæ.........


To prawda. Ja juz zauwa¿y³am ¿e nie mierzê jej pó³ godziny po posi³ku, godzinê po itd. Tylko cierpliwie czekam a¿ min± dwie godziny. Tylko po kolacji mierzê czêsciej bo przed ma insulinê i jak by³a na 5 J cukier spada³ jej nawet do 40. Teraz ma 4 J i obserwuje. I w nocy nadal mierzê trzy razy. Masz racje ¿e pewnie z czasem to minie. Narazie potrzebujê duuuuu¿o pasków :grin:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: donata w Wrzesień 06, 2009, 17:02:37
Nasza Julka choruje ponad dwa lata .ale nadal mierzymy czesto 16 do 20 razy na dobe,z paskami nie mamy problemow.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Wrzesień 06, 2009, 18:12:10
my tez mierzymy czêsto, w nocy co 2 godziny :(((, w ciagu dnia 2 godziny po posi³ku, jak wyskoczy jaka¶ niespodzianka to pomiarów dochodzi, ostatnio mamy koszmarne dni :((, czy Wasze pociechy s± niegrzeczne przy z³ych cukrach???? bo ja mam ju¿ do¶æ!!! po humorze Kamila odrazu wiem kiedy jest co¶ nietak
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Lua w Wrzesień 06, 2009, 22:30:23
Cytat: "agnieszka1975ka"
czy Wasze pociechy s± niegrzeczne przy z³ych cukrach????

Przy bardzo niskim w dzieñ Julka ma ADHD, przy wysokim jest p³aczliwa.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Wrzesień 07, 2009, 10:43:35
Cytat: "biker"
Cytat: "Bia³a"
I jeszcze siê zastanawia³ czy aby sprzedadz± mi 4 opakowania i wpisa³ mi na recepcie ilo¶æ pomiarów: 7.

7 x 62 (2 miesi±ce po 31 dni) = 434, zaokr±glone w górê (takie s± zasady) daje 9 opakowañ. I tyle w aptece sprzedadz±, o ile znaj± prawo (czasem nie znaj± i trzeba im przytoczyæ ustawê).
Mogê zrozumieæ lekarza, który ma w±tpliwo¶ci, czy pacjent faktycznie bada krew kilkana¶cie razy dziennie. To siê po prostu rzadko zdarza, a w przypadku kontroli z NFZ (które zdarzaj± siê coraz czê¶ciej) lekarz p³aci z w³asnej kieszeni za "b³êdnie wypisan± receptê", co w tym przypadku mo¿e go kosztowaæ ok. 50 z³ razy ilo¶æ wypisanych opakowañ - wiêc nie ma siê co dziwiæ, ¿e trzêsie d**±.
Ale zawsze mo¿na pokazaæ mu glukometr, niech przepisze do karty poziomy z ostatnich kilku dni. Policzy ile ich jest ¶rednio na dzieñ i tyle wpisze na recepcie. I d**e ma kryt±...


Mimo wszystko, spodziewa³am siê, ¿e skoro jest to lekarz prywatny i bierze grub± kasê za swoj± wizytê (sam tak powiedzia³- siedzi za pieni±dze) to nie bêdzie robi³ jaki¶ limitów. Ja nie cierpiê zastanawiaæ siê na ile starczy mi pasków czy rezygnowaæ z mierzenia o jakiej¶ godzinie, ¿eby w nocy sobie zmierzyæ itp.

Glukometr mog³abym mu pokazaæ, ale po co¶ prowadzê ten g³upi zeszyt i tam ma wypisane jak byk ile razy mierzê.

Cytat: "mk"
Masz prawo do tych pasków i musi Ci je wypisaæ!
Mia³ racjê, ¿e z apteki by Ciê cofnêli, gdyby by³y wypisane 4 opakowania bez dawkowania - takie s± teraz przepisy...  :sad:

Wszystko jest kwesti± dawkowania, wiêc musi Ci wypisaæ tyle ile potrzebujesz!


Ale ja dobrze wiem o tym dawkowaniu, wcale nie mówiê, ¿e ma go nie byæ. Tylko dziwnym trafem ja mierze wiêcej razy cukier, a skoro on tak boi siê kontroli to czemu wpisa³ 7? Niech wpisze te 10, da chocia¿ z 8 opakowañ i by³by spokój...
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: joanna24 w Wrzesień 11, 2009, 16:00:54
Ja dosta³am dzisiaj recepte na 6 op pasków a wizyta nastêpna za nieca³e 2 miesi±ce, mo¿e starczy... :?
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Wrzesień 12, 2009, 12:51:42
No ja dosta³am w ¶rodê jeszcze 5 (ufff...), a wizyta za jaki¶ miesi±c wiêc w sumie akurat ;)
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: andziaroza w Październik 15, 2009, 21:10:23
u nas nie by³o dzis problemu dostalismy 15 opakowan pasków  na jednej recepcie nastepna wizyta za trzy miesiace
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Beata77 w Lipiec 02, 2010, 11:42:05
Mam pytanie czy na recepcie musi byc wpisany wiek dziecka?? M±¿ wykupowa³ przed chwil± receptê na której by³ novorapid 5 fiolek i 6 op. pasków i Pani w aptece powiedzia³a ¿e nie mo¿e mu tego daæ bo nie ma wieku Laury ani miasta (tylko ulica zamieszkania)!!!! A insuliny w domu zero i musieli¶my wzi±¶æ za 100%. Na szczê¶cie posz³a nam na rêkê i powiedzia³a ¿e jak doniesiemy dobrze wypisan± receptê to nam zwróci ró¿nicê.M±¿ pojecha³ do rodzinnego ( o ile dzisiaj jest) i teraz kwestia czy rodzinny mo¿e wypisaæ mi tak± receptê?? No szlag mnie trafi³ jak do mnie zadzwoni³. Czy Pani doktor nie wie co musi byæ na recepcie?? Tym bardziej ¿e nie mogê sobie do niej podjechaæ po now± bo ona w Szczecinie a ja w Gorzowie. Eh.. A ja nigdy nie wnika³am w to czy dane które pisze Pani doktor na recepcie musz± byæ czy te¿ s± bo s±.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Lipiec 02, 2010, 13:35:23
doktor diabetolog raz mi wypisa³a insuline i paski na jednej recepcie i bez problemu mi wydano,ale na recepcie Nataszki i tam s± przecie¿ dane chorego :roll: Lekarz rodzinny-pediatra bez problemu mo¿e przepisac insuline i paski ja najczê¶ciej chodze do pediatry po recepty bo diabetologa mamy daleko,do wiêkszej ilo¶ci pasków musimy mieæ napisane tzw.dawkowanie ja mam 8-10razy na dobe.Zdarza sie ,¿e aptekarze nie chc± wydaæ bo niby nie mog±,a ja wtedy im t³umaczê,¿e przepisy pozwalaja,¿e lekarz wie co robi bo to nie jest jaka¶ tam choroba tylko cukrzyca,a oni zerkaja do swoich ksi±¿ek z przpisami i siê pó¼niej g³upio usmiechaj±.

[ Dodano: Pi± Lip 02, 2010 1:37 pm ]
a Pani w aptece nie widzia³a u Was nr.pesel na recepcie??????Dziwna kobita  :shock:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Nikusia102 w Lipiec 02, 2010, 14:42:30
z tego co ja wiem to mo¿e wypisaæ do 4opakowañ a jak chce wiêcej to wpisuje dawkowanie.
Ja te¿ mia³am ostatnio problem z recept±, bo je¼dzimy do Katowic i tam dosta³am na ¿ó³tej kartce a w moim województwie na bia³ej i jakie¶ numerki siê nie zgadza³y. I posz³am do pediatry i teraz jak potrzebowa³am te¿ by³am u pediatry. Bez problemu 6 paczek pasków. A insulinê nam ju¿ wcze¶niej przepisywa³a,  :grin:

[ Dodano: Pi± Lip 02, 2010 2:44 pm ]
a na recepcie jest pesel, ale u Kuby to nie zaczyna siê dat± urodzenie ale nikt siê do tego nie przyczepi³ nigdy.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: biker w Lipiec 02, 2010, 16:06:21
Cytat: "Beata77"
Mam pytanie czy na recepcie musi byc wpisany wiek dziecka?

Ju¿ od lat na receptach nie wpisuje siê wieku pacjenta.

Cytat: "Beata77"
A insuliny w domu zero

Niebywa³y brak odpowiedzialno¶ci!  :571:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Lipiec 02, 2010, 16:49:55
My zawsze z poradni mamy 15 opakowañ pasków plus novorapid na jednej recepcie, co najciekawsze  bez dawkowania, u nas w aptecenie chcieli mi tego wydaæ dlatego znalaz³am inn± i tam bez problemu dostajemy taki zestaw


A braki insuliny te¿ nam siê zdarzy³y, bo np m±¿ nie powiedzia³, ¿e za³o¿y³ ostatni± fiolkê, albo jego siê skoñczy³a i wybra³
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Lipiec 02, 2010, 18:07:22
Z tego co wiem, to mo¿na wypisaæ 2 opakowania bez dawkowania. Nie s³ysza³am, ¿e cztery...?? hmm...
Ja wprawdzie chorujê nied³ugo, jeszcze nie zdarzy³o mi siê, ¿e brakowa³o insuliny, ale hmm...nie uwa¿am, ¿e w przypadku Beaty by³ to brak odpowiedzialno¶ci. Przecie¿ mia³a receptê na insulinê, sk±d mog³a siê spodziewaæ, ¿e przyczepi± siê do braku wieku na recepcie?
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Beata77 w Lipiec 02, 2010, 18:42:34
Cytat: "Beata77"
A insuliny w domu zero

Niebywa³y brak odpowiedzialno¶ci!  :571:[/quote]

Ja prosi³am o poradê a nie o ocenê czy jestem odpowiedzialna czy nie :!:  W pompie Laura mia³a jeszcze 40 j wiêc na dobre 2,5 dnia. Laura na ka¿dej recepcie wiek mia³a wiêc jednak lekarze to pisz±. Nie wiedzia³am tylko ¿e jest to konieczne.

Recepta za³atwiona u rodzinnego bez problemu. U nas tez wiecznie problemy z receptami bo leczymy siê w zachodniopomorskim a mieszkamy w lubuskim. A w aptekach ci±gle maja problemy z numerami nfz. U nas uzywa siê jeszcze ksi±¿eczki RUM, w szczecinie juz nie, no ba³agan w tej Polsce ¿e szok.

[ Dodano: Pi± Lip 02, 2010 6:46 pm ]
Cytat: "pinczerka"
Z tego co wiem, to mo¿na wypisaæ 2 opakowania bez dawkowania. Nie s³ysza³am, ¿e cztery...?? hmm...
Ja wprawdzie chorujê nied³ugo, jeszcze nie zdarzy³o mi siê, ¿e brakowa³o insuliny, ale hmm...nie uwa¿am, ¿e w przypadku Beaty by³ to brak odpowiedzialno¶ci. Przecie¿ mia³a receptê na insulinê, sk±d mog³a siê spodziewaæ, ¿e przyczepi± siê do braku wieku na recepcie?


Dok³adnie, receptê mia³am, apteki otwarte 24 h na dobê wiêc gdzie ta nieodpowiedzialno¶æ? Nie zabrak³o mi jej tylko po prostu nie by³o juz w lodówce zapasu.
Pasków mia³am przepisane 6 op z dawkowaniem ale rodzinny kiedy¶ ju¿ mi mówi³ ¿e on mo¿e wypisaæ mi tylko po 2 op. Jednak co lekarz to co innego mówi.

Dziêkuje wszystkim za pomoc :grin:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Mia w Lipiec 02, 2010, 19:41:02
Ja ju¿ nauczona parokrotnymi wêdrówkami lekarz-apteka-lekarz-apteka sprawdzam receptê na miejscu - pesel, adres, zaznaczenie P (przewlek³e), nazwa pasków (zdarzy³o siê, ¿e lekarz wypisa³ tylko accu chek, bez rodzaju) i dawkowanie - a i jeszcze sprawdzam piecz±tkê lekarza, bo jak siê jego nr nie wybije widocznie, to te¿ w aptece problem. Dziêki temu od jakiego¶ roku wêdrówkê zaliczam tylko raz.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: jarek w Lipiec 02, 2010, 19:43:30
Jak kto¶ zauwa¿y³ na pewnym forum,wystarczy trochê pogooglowaæ  :lol:  http://apteka.pikada.pl/modules/zasady/index.php?pagenum=2 .Je¶li lekarz pomyli nazwê pasków mamy prawo poprosiæ w aptece o dowolne/traktowane jako zamiennik leku itp/Jeszcze ciekawostka-przyk³ad: jeste¶my na wczasach,tracimy wszystkie leki,paski itp.Mo¿emy siê udaæ do najbli¿szej apteki i poprosiæ o RECEPTÊ FARMACEUTYCZN¡,otrzymamy leki jakich potrzebujemy,konieczne jest tylko jakiekolwiek za¶wiadczenie,¿e jeste¶my chorzy i niestety za te leki zap³acimy 100% ceny.Warto o tym wiedzieæ.Mi³ego weekendu i spokojnych nocy!
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Beata77 w Lipiec 02, 2010, 20:01:44
Teraz ju¿ wiem co na recepcie byc musi i bêdê na to zwraca³a uwagê. A na recepcie pesel by³ wiêc nie wiem o co chodzi³o z tym wiekiem. Najwa¿niejsze ¿e wszystko za³atwi³am i skoñczy³o sie na tym ¿e insulinê i paski w domku juz mam :D I to za tak± kwotê jak trzeba bo Pani zwróci³a nam ró¿nicê. W sumie mog³am poczekaæ z tym kupnem parê godzin ale ja ju¿ spanikowa³am ¿e rodzinny mi nie wypisze bo pierwszy raz mia³am tak± sytuacjê. I mam nadziejê ¿e po raz ostatni.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: jarek w Lipiec 02, 2010, 20:10:16
Cytat: "Beata77"
A na recepcie pesel by³ wiêc nie wiem o co chodzi³o z tym wiekiem.
pani w aptece nie chcia³o siê zerkn±æ na pesel i policzyæ :lol: Wiek jest bardzo wa¿ny przy dzieciach,niektóre leki mo¿na podawaæ od 10,12 itp lat.Zwracajmy uwagê na ulotki...

[ Dodano: Pi± Lip 02, 2010 8:17 pm ]
Cytat: "Beata77"
Recepta za³atwiona u rodzinnego bez problemu.
Chyba od pocz±tku tego roku/co do daty nie pamiêtam dobrze/lekarze rodzinni maj± dodatkowe,ekstra pieni±dze za leczenie diabetyków.W Twojej sytuacji Beata77 wszystkie recepty za³atwia³bym u rodzinnego a u diabetologa tylko okresowe konsultacje.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Lipiec 02, 2010, 20:41:14
Ja równie¿ przepisujê paskai u pediatry. Ostatnio przepisa³a mi 5opakowañ i nie by³o problemu. Nawet wtedy jako¶ nie by³o naszej lekarki a tej  nie zna³am , ba nawet by³am bez dziecka i problemu zero  :lol: .
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Beata77 w Lipiec 02, 2010, 20:42:44
Jarek ja wolê raz w miesi±cu przejechaæ sie do Szczecina i wys³uchaæ m±drych rad pielêgniarki edukacyjnej, dietetyczki i Pani doktor. Naprawdê wiele z tych wizyt wynoszê. A mój lekarz rodzinny nie wykry³ u Laury cukrzycy chocia¿ mu j± zasugerowa³am ( zna³am objawy) wiêc chodzê do niego naprawdê w wyj±tkowych sytuacjach.

[ Dodano: Pi± Lip 02, 2010 8:45 pm ]
Cytat: "aneta987"
Ja równie¿ przepisujê paskai u pediatry. Ostatnio przepisa³a mi 5opakowañ i nie by³o problemu. Nawet wtedy jako¶ nie by³o naszej lekarki a tej  nie zna³am , ba nawet by³am bez dziecka i problemu zero  :lol: .


Mojego rodzinnego ¿ona ma aptekê wiêc jak brakuje mi pasków idê do tej apteki, zostawiam czysty druk recepty z Laury ksi±¿eczki RUM a farmaceuta daje mi 2 op. pasków a pó¼niej lekarz sam sobie wypisuje receptê. Tak± mamy umowê wiêc z paskami problemów nie mam.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Lipiec 03, 2010, 08:24:13
Beata, a co to jest ksi±¿eczka RUM :oops: ja nie wiem??????
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Beata77 w Lipiec 03, 2010, 10:00:03
Cytat: "EVITA"
Beata, a co to jest ksi±¿eczka RUM :oops: ja nie wiem??????Hihih to jest taka bia³a ksi±¿eczka w której s± ju¿ gotowe recepty ( czyste) z wszystkimi danymi, jakie¶ tam dane o lekarzu rodzinnym, pielêgniarce itp. Ogólnie jak dla mnie niepotrzebne. No ale nie ma juz mo¿liwo¶ci ¿eby lekarz jakie¶ tam dane omin±³ przy pisaniu recepty bo one wszystkie juz tam s±. Tylko jak du¿o recept jest wypisywanych to trzeba ja czêsto wymieniaæ a do tego jest d³uuuuuuuuuuuga kolejka :D Pozdrowionka.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Lipiec 03, 2010, 17:06:25
Nam daaawno temu te¿ wydali takie RUM ksi±¿eczki i na tym siê skoñczy³o  :D wzasadzie nigdy nie by³y potrzebne  :D  By³am pewna ze nigdzie ich siê nie stosuje a tu proszê jednak gdzie¶ serio je potraktowano tyko nie wiem czy to dobrze bo jeszcze o niej trzeba pamiêtaæ  :lol:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Lipiec 04, 2010, 00:15:41
Cytat: "Beata77"
Cytat: "EVITA"
Beata, a co to jest ksi±¿eczka RUM :oops: ja nie wiem??????Hihih to jest taka bia³a ksi±¿eczka w której s± ju¿ gotowe recepty ( czyste) z wszystkimi danymi, jakie¶ tam dane o lekarzu rodzinnym, pielêgniarce itp. Ogólnie jak dla mnie niepotrzebne. No ale nie ma juz mo¿liwo¶ci ¿eby lekarz jakie¶ tam dane omin±³ przy pisaniu recepty bo one wszystkie juz tam s±. Tylko jak du¿o recept jest wypisywanych to trzeba ja czêsto wymieniaæ a do tego jest d³uuuuuuuuuuuga kolejka :D Pozdrowionka.


Ooo  aja takiej ksiazeczki nie dostalam..
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Nikusia102 w Lipiec 05, 2010, 10:45:08
my mamy ksi±¿eczki RUM-owskie, tylko u mnie w województwie one funkcjonuj± a jak pojedziemy do Katowic to nie chc± mi w niej recepty wypisaæ. Dosta³am na druku "zastêpczym"-czy jako¶ tak siê nazywa³. I znowu u mnie w województwie by³ problem z realizacj± tej recepty.  :?
a teraz siê wezmê na sposób i jak dostanê receptê to od razu pójdê i j± zrealizujê.
 :grin:
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Sierpień 11, 2010, 13:29:21
Wczoraj by³am u pediatry bo koñcz± mi siê paski. Lekarka zapyta³a siê tylko ile ma przepisaæ na co ja ¿e 5 opakowañ. Dzi¶ odbieram paski w aptece a pani wydaje mi 10 opakowañ. My¶la³am ze siê pomyli³a ale okaza³o siê ze na recepcie pisa³o nie 5 opakowañ a 500 szuk  :D  :D .
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Aleksandra w Sierpień 11, 2010, 13:34:31
Cytat: "aneta987"
Wczoraj by³am u pediatry bo koñcz± mi siê paski. Lekarka zapyta³a siê tylko ile ma przepisaæ na co ja ¿e 5 opakowañ. Dzi¶ odbieram paski w aptece a pani wydaje mi 10 opakowañ. My¶la³am ze siê pomyli³a ale okaza³o siê ze na recepcie pisa³o nie 5 opakowañ a 500 szuk :D :D .Wow  :D

Ja odebra³am dzisiaj recepte .. 4 opakowania na mnie i 2 op na tate ( ma cukrzyce typu 2 ) ale te¿ mu siê nale¿± a co  :D
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Sierpień 11, 2010, 13:59:42
Diabetolog mi przepisuje 10 op. a rodzinny 2 op.
:)
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: biker w Sierpień 11, 2010, 17:14:37
Cytat: "Anula5"
Diabetolog mi przepisuje 10 szt a rodzinny 2 op.
:)

No patrz, a ja mam dok³adnie odwrotnie...
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: pompiarka_ w Sierpień 11, 2010, 17:59:05
mi diabetolog i rodzinny przepisuje po 10 opakowañ na 1 recepcie.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Sierpień 11, 2010, 18:24:42
nam te¿ tak... 10 opakowañ pasków na jednej recepcie... wpisuje dodatkowo 7-8 pomiarów/doba
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: andziaroza w Sierpień 11, 2010, 21:25:59
nam diabetolog przepisuje 18 pude³ek a rodzinny 4
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Sierpień 12, 2010, 07:09:35
Diabetolog mo¿e przepisaæ mi 10 op, rodzinny 2 op.
Co pó³tora miesi±ca mam wizyty i przepisuje 8 op, w zupe³no¶ci mi tyle wystarcza.
(co miesi±c, co pó³tora, to zale¿y)


Poprawi³am, bo niejasno to napisa³am :)
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Natasha w Sierpień 12, 2010, 10:32:20
Cytat: "Anula5"
Diabetolog przepisuje mi 10 op, rodzinny 2 op.
Oczywi¶cie miesiêcznie, co miesi±c mam wizyty i tyle mi przepisuje, w zupe³no¶ci mi wystarcza :)


Wypada 20 pomiarów dziennie - praktycznie co godzinê przez ca³± dobê. Wydaje mi siê to sporo. Bardzo hojny diabetolog.  :wink:  :grin:

Nam przys³uguje 10 opakowañ na 2 miesi±ce.

Wizyty mamy co 3 miesi±ce.


Pzdr.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Sierpień 12, 2010, 10:44:34
Anula dziwne bo nam przeliczaj± w aptece czy siê zgadza ilo¶æ przepisanych opakowañ, ilo¶æ sztuk w opakowaniu razy miesiêczn± nale¿no¶æ refundowan± przez NFZ...
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Sierpień 12, 2010, 10:54:42
Tak, z diabetologa jestem pod tym wzglêdem bardzo zadowolona :)
Ale i tak biorê 8, czasami 7 opakowañ, poniewa¿ tyle mi wystarcza.
A diabetolog poprostu mo¿e mi tyle wypisaæ.
Wizyty mam ró¿nie, raz co miesi±c, raz co pó³tora - ró¿nie.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: Becia w Sierpień 15, 2010, 22:27:23
Cytat: "anitapa"
Anula dziwne bo nam przeliczaj± w aptece czy siê zgadza ilo¶æ przepisanych opakowañ, ilo¶æ sztuk w opakowaniu razy miesiêczn± nale¿no¶æ refundowan± przez NFZ...

Anitko mówi±c szczerze to nigdy przez te 7,5 lat choroby Bartosza siê z tym nie spotka³am.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Sierpień 16, 2010, 09:27:20
Ja juzpisa³am kiedy¶, ¿e nam wporadni przepisuj± 15-18 opakowañ na jednej recepcie, niby wizyty mamy co 3 miesi±ce, ale nigdy nam to nie starcza i bez problemu kolejn± partiê dostajemy.
Tytuł: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
Wiadomość wysłana przez: jarek w Sierpień 17, 2010, 06:15:57
Z rok temu pisa³em maila do NFZ i mi odpowiedzieli,¿e nie ma limitu na ilo¶æ pasków.To lekarz decyduje o tej ilo¶ci.Nie wiem czy to siê nie zmieni³o.Co do ilo¶ci na jednej recepcie s± kolejne przepisy.O co mi chodzi...Piszecie mamusie o problemach z komisjami.Nasze pañstwo i urzêdnicy nie s± "przyja¼ni"chorym.Na forum mo¿e trafiæ jaka¶ "nawiedzona"osoba z NFZ i za g³owê siê z³apaæ jak zobaczy ile to pasków chorzy zu¿ywaj±.Nie chcê siê rozpisywaæ nad ich konieczno¶ci±/czêstotliwo¶æ badañ/,bo to indywidualna sprawa.Tylko komu¶ mo¿e przyj¶æ do g³owy pomys³,¿e np.5-8pomiarów na dobê wystarczy...Proponowa³bym dla "bezpieczeñstwa"wykasowaæ posty z konkretn± ilo¶ci± zu¿ywanych pasków i tylko zostawiæ te z info o obowi±zuj±cych przepisach.@anitapa,popro¶ nastêpnym razem o wskazanie odpowiednich przepisów przez panie z apteki o tej KONKRETNEJ,miesiêcznej liczbie pasków refundowanych przez NFZ.Nie chce mi siê wierzyæ by w ci±gu roku zmienili przepisy a ograniczenia wynikaj± z czyjego¶"widzimisiê" :wink: