Forum Diabetica

Cukrzyca => Pompy insulinowe => Wątek zaczęty przez: monia w Lipiec 21, 2005, 15:48:19

Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: monia w Lipiec 21, 2005, 15:48:19
Poszukuje osób, którym zepsu³a sie pompa MiniMedu. Po jakim czasie u¿ytkowania siê to sta³o i co dok³adnie siê zepsu³o.
Za ka¿d± odpowied¼ bêdê wdziêczna.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Sierpień 16, 2009, 23:30:40
A nasza Spirit w³a¶nie dzi¶ siê popsu³a  :evil:  dobrze ¿e nie na wakacjach! i muszê dodaæ ¿e to ju¿ druga  taka która siê psuje, wcze¶niejsza mini med 712 te¿ nam pad³a, ciekawe czy taki pech czy taki g.....any sprzêt? :lol:
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: mk w Sierpień 17, 2009, 00:00:17
Mi po 3 latach popsu³a siê pompa 712 ( tak jak Dorocie przesta³y dzia³aæ przyciski), a dok³adnie ACT i ESC. I szczê¶cie w nieszczê¶ciu, ¿e to jeszcze w okresie gwarancji siê sta³o, bo moja rodzina to by chyba w¶ciek³a by³a..., dos³ownie miesi±c przed wydarzeniem dopiero skoñczyli j± sp³acaæ...

Mam nadziejê, ¿e one nie s± tak programowane, ¿eby siê psu³y..., bo na nastêpn± to nie wiem gdzie ja pieni±dze znajdê...
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: biker w Sierpień 17, 2009, 09:48:21
Niektóre pompy s± przecie¿ programowane tak, ¿e po 3 latach, nawet je¶li wszystko jest z ni± w porz±dku, to siê on wy³±cza.
Na pompie u¿ytkowanej d³ugimi latami koncerny du¿o nie zarobi±, wiêc po co maj± takie robiæ? Idealna dla nich to by by³a taka, która by wytrzyma³a dok³adnie okres gwarancji plus jeden dzieñ. A potem musisz kupiæ nastêpn±, bo biznes musi siê krêcic!
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: mk w Sierpień 17, 2009, 10:57:21
Przy zakupie mówili, ¿e jest "wieczna", ale w praktyce wytrzyma jakie¶ 10 lat...
a tu po 3 siad³a co wywo³a³o u mnie w¶ciek³o¶æ, bo w koñcu te lata temu zap³acili rodzice jako¶ ponad 15 tysiêcy.
Swoj± drog± szybko spadaj± na warto¶ci, bo jaki¶ czas temu jak patrzy³am na cennik to ju¿ chyba o po³owê spad³a jej cena.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: kicia w Sierpień 18, 2009, 20:59:43
Cytat: "pansa1"
A nasza Spirit w³a¶nie dzi¶ siê popsu³a :evil:


Ja swojego Spirita wymienia³am ju¿ dwa razy. Na szczê¶cie nie ma z reklamacjami problemu, na drugi dzieñ dostajesz now± pompê do domu ;)
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Lua w Sierpień 18, 2009, 21:58:05
Cytat: "kicia"
na drugi dzieñ dostajesz now± pompê do domu

A jak prze¿ywacie te kilkana¶cie godzin bez pompy? Co z baz±, szczególnie w nocy?
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: kiki w Sierpień 19, 2009, 13:06:49
nam zepsu³a siê po 4 latach wymienili ale dalszej gwarncji nie dostali¶my wiêc zapisalismy sie w szpitalu na wymiane z jêzykiem polskim
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: mk w Sierpień 19, 2009, 17:48:09
MI na szczê¶cie uda³o siê w³±czyæ pilota i pilotem jako¶ sobie poradzi³am do czasu przyjazdu nowej, a zajê³o to im 4 dni...

Jednak by³am na pogotowiu na wszelki wypadek, gdyby i pilota nie chcia³a przyjmowaæ i tam mi  lekarz da³ ampu³kê insuliny d³ugodzia³aj±cej, któr± do tej pory trzymam na wszelki wypadek.  Bo w domu wówczas mia³am sam Novorapid.
 
A dawkowanie powiedzia³, ¿e jakie sobie uznam za stosowne..., bo on siê na tym nie zna... (specjalizacji nie pamiêtam)
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: kicia w Sierpień 20, 2009, 22:16:05
Cytat: "Lua"
A jak prze¿ywacie te kilkana¶cie godzin bez pompy?


Ca³e szczê¶cie nie zepsu³a siê "na amen". Za ka¿dym razem przestawa³y dzia³aæ przyciski, natomiast insulina sz³a nadal swoim torem.
Nie wiem natomiast co bym zrobi³a, jakby siê wy³±czy³a kompletnie.. Panika pewnie  :?
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Lila w Marzec 13, 2010, 10:58:24
Dziewczyny pomocy, szczególnie proszê o to mieszkanki Wielkopolski. Nasza pompa zepsu³a siê wczoraj, zmieni³y¶my wszystko co mo¿na by³o, nadal pokazuje brak podawania. A ja nie mogê znale¼æ numeru telefonu do przedstawiciela regionalnego na Poznañ.  Na oddziale nie ma dzis p. Sabiny, a niikt poza tym nie potrafi mi pomóc. Mo¿e która¶ z Was mog³aby mi pomóc. Na dodatrek nie mam w domu insuliny d³ugodzia³ajacej, bo komu¶ po¿yczy³am, ten kto¶ nam nie odda³ i musze zaraz biec z Liwi± na pogotowie z pro¶ba o wypisanie recepty. Mam nadziejê, ¿e nam nie odmówi±. Do drugiej w nocy uda³o nam siê utrzymaæ  poziom, a rano by³o prawie 500.  Awaria pompy to prawdziwy koniec ¶wiata.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Marzec 13, 2010, 11:08:29
A jak± masz pompê?
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Marzec 13, 2010, 11:19:31
Z tego co wiem, córka  Lili ma chyba pompê paradigm 715, tak? Chyba na ten czas "przesiadka" na peny, i koniecznie biegnijcie na to pogotowie po receptê! Poza tym nie umiem za bardzo pomóc bo i pompê mam inn±.
I koniecznie daj znaæ, jak opanujecie sytuacjê!
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Marzec 13, 2010, 11:39:40
dla minimedu z woj.wielkopolskiego przedstawicielem jest Arkadiusz Stelmaszewski 0510-202-997. A jaki ci b³±d wyskakuje? bo jak a 33 to ci mogê pomóc.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Lila w Marzec 13, 2010, 12:41:07
Wielkie dziêki. Pompa - rzeczywi¶cie Paradigm 715 - pokazuje po prostu "brak podawania" czasem od razu, najczê¶ciej zaczyna podawaæ i np. po 0,5 lub po ca³ej jednostce lub dwóch zaczyna znowu pokazywaæ "brak podawania". Jak wspomnia³am zmieni³am wk³ucie, zbiornik i insulinê i nadal nic. Na szczê¶cie na pogotowiu lekarz wypisa³ receptê na insulatard, choæ marudzi³, ¿e nie mam przy sobie dokumentacji chorego. W tych nerwach nie pomy¶la³am, zeby wzi±æ cokolwiek poza legitymacjami ubezpieczeniowymi i ksi±¿eczk± chorego na cukrzycê.
Spróbujê skontaktowaæ siê z przedstawicielem, chocia¿ podczas weekendu mo¿e byæ trudno. No co¿, kilka lub kilkana¶cie dni trudnych przed nami.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: donata w Marzec 13, 2010, 13:26:16
Lila zadzwon do mnie pod numer 601 182 387 ,moze Ci pomoge.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Marzec 13, 2010, 16:19:44
Najprawdopodobniej masz taki sam problem z pomp± jak ja .Zadzwoñ do mnie jak chcesz to moze co¶ razem wykombinujemy : 791042381
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Lila w Marzec 15, 2010, 10:19:07
Dziêkujê wszystkim za okazan± pomoc.  Tak sie niestety sk³ada, ¿e w domu nie mam internetu a w sobotê tylko wpad³am do pracy na chwilê w drodze na pogotowie, ¿eby zapytaæ na forum o numer Pana Arkadiusza i potem wpad³am znowu na chwilê po pogotowiu, tak ¿e nie mog³am skorzystaæ z waszej pomocy i numerów telefonów.  Jeszcze raz wielkie dziêki.
Tak jak siê spodziewa³am przez weekend nic nie zdzia³a³am, ale chocia¿ mia³am insulatard, który podawali¶my tylko na noc, bo na dzieñ okaza³ siê niepotrzebny. Wczoraj wieczorem pod³aczy³y¶my pompê ponownie i sta³ siê cud!!! Zadzia³a³a. Wk³ucie zmieni³y¶my na kolejne i dzi¶ rano nadal dzia³a. Rano uda³o mi siê zadzwnoiæ do Warszawy, oddzwoni³ te¿ pan Arkadiusz i twierdz±, ¿e w przypadku komunikatu "brak podawania" to wina jest po stronie wk³ucia nie pompy. Co prawda zmieni³y¶my w piatek wk³ucie i wszystko inne i nadal pokazywa³a "brak podawania", ale pani z Warszawy twierdzi, ¿e mo¿e mia³am pecha i trafi³am na jak±¶ wadliw± partiê. Po¿yjemy, zobaczymy jak siê bêdzie pompa sprawowaæ. Teraz przynajmniej mam w domu insulatard i jak siê co¶ stanie, nie zareagujê tak jakby nast±pi³ koniec ¶wiata.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Marzec 15, 2010, 15:17:57
To dobrze ¿e tak siê to wszystko skoñczy³o :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: biker w Marzec 15, 2010, 19:36:22
¯ycz± sobie za jedno g³upie wk³ucie 40-50 z³ - ale produkuj± buble. Z³odzieje!  :evil:
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Marzec 15, 2010, 21:57:04
Cytat: "biker"
¯ycz± sobie za jedno g³upie wk³ucie 40-50 z³ - ale produkuj± buble. Z³odzieje!  :evil:


Mocno powiedziane, ale prawdziwe, musimy zmieniæ podej¶cie do sprawy, to jest towar jak ka¿dy inny a klient p³aci i wymaga! :twisted: ja reklamowa³am zawsze i wszystko, nie raz by³ dym w med tronicu  :lol:
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Marzec 15, 2010, 21:59:42
Cytat: "biker"
¯ycz± sobie za jedno g³upie wk³ucie 40-50 z³ - ale produkuj± buble.
30-36z³,ale to i tak nie jest przecie¿ tanio..A ja tak sobie my¶lê,¿e to jest mo¿e tak,jak z tymi proszkami do prania i p³ynami-niby ta sama marka,ale te kupowane w Pl jako¶ nie pior± i jako¶ s³abo i krótko pachn± :evil:  :evil: .Wiêc co Polska ³atwym miejscem zbytu dla produktów gorszej jako¶ci?? :roll:
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Marzec 15, 2010, 22:03:19
Wiêc co Polska ³atwym miejscem zbytu dla produktów gorszej jako¶ci??  

Te¿ czêsto  mam takie wrarzenie  :evil:

[ Dodano: Pon Mar 15, 2010 10:04 pm ]
No nie znów mi nie wysz³o cytowanie wypowiedzi muszê jeszcze popróbowaæ :oops:
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: biker w Marzec 15, 2010, 23:06:11
Cytat: "aneta987"
No nie znów mi nie wysz³o cytowanie wypowiedzi muszê jeszcze popróbowaæ :oops:

Aby tekst by³ zaznaczony jako cytat, w okienku pisania wiadomo¶ci musi siê znale¼æ pomiêdzysymbolami [quote="nazwa cytowanego u¿ytkownika"] i [/quote]
Wtedy wszystko to co siê znajduje pomiêdzy tymi znacznikami w kwadratowych nawiasach jest traktowane jako cytat.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Lua w Marzec 15, 2010, 23:26:57
Cytat: "Lila"
ale pani z Warszawy twierdzi, ¿e mo¿e mia³am pecha i trafi³am na jak±¶ wadliw± partiê

No proszê a jak siê reklamuje wk³ucia to ci w medtroniku zawsze twierdz±, ¿e wk³ucia s± po prostu the best, niemal¿e robione w kosmicznej technologii i nigdy to nie jest wina wk³ucia.  :evil:
Dobrze, ¿e chocia¿ popma ruszy³a :!:
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 13, 2010, 19:57:08
Ca³y czas wyskakuje mi "B³±d", zmieni³am wszystko, w koñcu zadzwoni³am do firmy, maj± mi wymieniæ na now±, w pi±tek przyjdzie. Radzi³ mi pan, ¿ebym jeszcze wyjê³a baterie na d³u¿ej i ponownie w³o¿y³a, zobaczymy, czy zadzia³a. To tak w du¿ym skrócie.
Ogólnie, jak na z³o¶æ, dzisiaj jest 13. Ogólnie nie wierzê w przes±dy, ale:
1.zepsu³a mi siê pompa
2.Madzia(moja siostra) prawie rodzi i sytuacja nieciekawa, bardzo siê o ni± martwiê, bo siê mêczy w tym szpitalu... :( :( ;( Jak urodzi za kilka dni, to bêdzie dobrze, ale to nie jest wiadome...i tak i tak urodzi wcze¶niaka, bo nie s±dzê ¿eby utrzymali jej ci±¿ê do koñca listopada...
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: bunia w Październik 13, 2010, 21:08:08
Pinczerko, nam pompa po prostu "umar³a", wy³±cza³a siê bez powodu, te¿ kazali nam wyj±æ bateriê na d³u¿ej, ale to nie pomog³o. Wymienili na zastêpcz±, tamt± mieli wys³aæ do Stanów (koszt naprawy 500 USD), ale nie bylo gwarancji, ¿e naprawi±. Na szczê¶cie dostali¶my Spirit od WO¦P, ale... te¿ co¶ siê zepsu³o. I znów "jedziemy" na zastêpczej, a po tamtej na razie s³uch zagin±³.  :wink:
A co do siostry to b±d¼ dobrej my¶li, na pewno wszystko bêdzie dobrze!
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Październik 13, 2010, 21:26:07
Ja teraz czekam na zastêpcz±, dlatego ¶migam na penach. W mojej najprawdopodobniej ¶ruba pad³a - przesta³a siê krêciæ. Draaamat!
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 14, 2010, 10:13:14
Cytat: "nAGER"
Ja teraz czekam na zastêpcz±, dlatego ¶migam na penach. W mojej najprawdopodobniej ¶ruba pad³a - przesta³a siê krêciæ. Draaamat!

Nager, ale Ty to ju¿ jako¶ strasznie d³ugo czekasz na tê pompê, czy to mi siê tylko wydaje? Buniu, u mnie wyjêcie baterii te¿ nic nie da³o, niestety...:( czekam, a¿ wymieni±, jutro powinna ju¿ przyj¶æ. Bazê mam Lantusa, trochê siê martwiê, bo ten Lantus le¿y w temp.pokojowej od pocz±tku wrze¶nia, czyli tak jakby ciut za d³ugo, ale to chyba nic siê nie stanie? Jeszcze pan dzwoni³ dwa razy, a za drugim razem powiedzia³, ¿e zapomnia³ spytaæ siê, jaki chcê kolor :D :D Tak¿e moim zdaniem szybciutko zareagowali.
Buniu, jestem dobrej my¶li co do siostry, ale jednak biedna taka siê mêczy...Jest ma³a, ma 152 cm wzrostu, a brzuszek taki wielgaachny ;) I tylko le¿eæ mo¿e... ech... :(
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Październik 14, 2010, 10:55:29
ojej Pinczerko. Pozdrów siostrê odemnie:) to mo¿e ma³a nie jest taka malutka jak brzuszek ma taki wielga¶ny? Pewnie ze 2 kilo ma? Nie przejmuj siê wcze¶niactwiem, mojej kole¿anki brat urodzi³ siê w 28 tygodniu ci±¿y z wag± 1 kilograma, le¿a³ 2 miesi±ce w szpitalu, teraz ma 1,5 roku  i jest potê¿nym ch³opakiem:) ¶liczny, grubasek:)
Nie ma czym siê przejmowaæ, bidula siê mêczy, ale wszystko siê u³o¿y. Ju¿ nied³ugo bêdziesz cioci±:)
Nawet jak urodzi siê wcze¶niakiem, to nie takim strasznym prawda?;)
Ja mam 157 cm wzrostu.. tak¿e chyba Twoja siostra wygl±da bajecznie z tym brzuszkiem, pozdrów j±:)
Co do pompy, nareperuj± i oddadz±. Trzymam kciuki.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Październik 14, 2010, 12:19:54
Cytat: "pinczerka"
Nager, ale Ty to ju¿ jako¶ strasznie d³ugo czekasz na tê pompê, czy to mi siê tylko wydaje?

Nie, nie wydaje Ci siê. Zepsut± pompê wys³a³em do naprawy i powiedzia³em, ¿e je¿eli bêdzie pompa zastêpcza, której nikt nie potrzebuje "na wczoraj" to mog± mi j± podes³aæ.
Wole, ¿eby dzieci i bardziej potrzebuj±cy dostali pompê w pierwszej kolejno¶ci, a Ja na penach dam sobie radê :)

Wczoraj zadzwonili, ¿e pompa zosta³a wys³ana, wiêc czekam.

Czepialski pinczerek  :mrgreen:
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 14, 2010, 13:25:13
Cytat: "nAGER"


Czepialski pinczerek  :mrgreen:
E tam, jaki czepialski :D :D Po prostu wydawa³o mi siê, ¿e jak opisujesz o z³o¶liwo¶ciach "kolegi" z Twojej pracy, i ¿e dajesz sobie zastrzyki, to my¶la³am, ¿e na tych penach "¶migasz" przynajmniej ze 2 tyg. Sorki :D
Jagoda wa¿y 2 kg ju¿, ale to tak fajnie wygl±da, Magda ma³a, brzuch wielki w porównaniu z jej figurk±. W³a¶nie taka ma³a niby nie jest(ta Jagoda), dlatego mam nadziejê, ¿e wszystko dobrze siê u³o¿y :) Dziêki za s³owa otuchy, pozdrowiê j± przy okazji :)
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Październik 14, 2010, 13:54:07
Cytat: "pinczerka"
Sorki :D

Bukiet bia³ych ró¿, i o wszystkim zapomnê  :D
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: bunia w Październik 14, 2010, 13:59:44
Anula, starsznie wysoka jeste¶ :) Wydawa³o mi siê, ¿e moja 10- letnia córka maj±c 140 cm jest wysoka...  :shock:
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Październik 14, 2010, 14:46:58
Tak nam siê wydaje. Z tym , ¿e ja jestem ju¿ za wysoka. :))
Rosnê masakrycznie. W tamtym miesi±cu mialam 155, a w tym z czapk± mam 157..
W lipcu mia³am tylko 152!!
Z tym, ¿e Buniu, ja mam 10 lat, i 8 miesiêcy:)
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: bunia w Październik 14, 2010, 17:56:01
A¿ strach pomysleæ, ¿e za rok moja Ania mo¿e byæ taka wysoka...  :roll:  Co prawda przez po³ roku uros³a 6 cm i pani doktor by³a w szoku, wagowo te¿ jej siê przyt³o 4 kg, ale ja chyba nie chcê, ¿eby tak strasznie ros³a!  :?
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Październik 14, 2010, 17:59:01
U mnie to ³adnie wygl±da ;] Bunia;]
i wcale nie jestem wyro¶niêt± koz± ;]
bo wa¿ê 38 kilo, i nie wygl±dam na chudzinkê.. 4 fale t³uszczu mam na brzuchu ;]
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 14, 2010, 18:37:56
Cytat: "nAGER"
Cytat: "pinczerka"
Sorki :D

Bukiet bia³ych ró¿, i o wszystkim zapomnê  :D

:P :P
A to nie powinno byæ odwrotnie :D - ch³opak dziewczynie? :P :D
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Październik 14, 2010, 23:31:27
Cytat: "pinczerka"
A to nie powinno byæ odwrotnie :D - ch³opak dziewczynie? :P :D

Teoretycznie tak, ale w drug± stronê te¿ mo¿na - chyba nie odbierzesz mi tej przyjemno¶ci przyjmowania bukietu z Twych r±k?  :D
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Październik 15, 2010, 07:42:03
Cytat: "bunia"
ale ja chyba nie chcê, ¿eby tak strasznie ros³a!
Buniu!Tylko siê cieszyæ,bo to znaczy,¿e cukrzyca nie zaburza jej naturalnego wzrostu :)  :)  :)
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Październik 15, 2010, 12:57:03
Od urodzenia by³am grubaskiem i du¿ym dzieckiem:D
Ros³am i ros³am, hehe :D
PS: Jak siê urodzi³am, wa¿y³am 3700 i chyba 58 cm.:)
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: bunia w Październik 15, 2010, 13:18:33
Moja Ania jak siê urodzi³a mia³a 3850 g i 57 cm i nie by³a wcale grubaskiem. :) Zawsze by³a "akuratna".   :D  Teraz ma 140 cm i wa¿y 34 kg, wiêc nadal nie jest "t³u¶ciutka".  :twisted:
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Październik 15, 2010, 14:02:05
Bunia , dzieci ró¿nie dorastaj±:)
Mi cukrzyca nie przyhamowa³a wzrostu. ;) Nawet go przy¶pieszy³a, bo przed zachorowaniem ze wzrostem by³am w 25 centylu, teraz jestem powy¿ej 96.:)
Z wag± te¿. Po zachorowaniu rok, centyl 3. Pó¼niej tak dobi³am, ¿e mam 75. :)

[ Dodano: Pi± Pa¼ 15, 2010 2:02 pm ]
Ania przy mnie jest t³u¶ciutka:) ja mam 157, i 38 kilo, a wygl±dam uroczo grubo :D
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 15, 2010, 14:14:23
Cytat: "nAGER"
Cytat: "pinczerka"
A to nie powinno byæ odwrotnie :D - ch³opak dziewczynie? :P :D

Teoretycznie tak, ale w drug± stronê te¿ mo¿na - chyba nie odbierzesz mi tej przyjemno¶ci przyjmowania bukietu z Twych r±k?  :D

Chyba trochê odbiegli¶my od tematu zepsutej pompy :P :D
No jasne, ¿e nie chcê Ci odbieraæ tej przyjemno¶ci :D :D Ale to tak przez Internet, mam rozumieæ? :P
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Październik 15, 2010, 18:06:58
Cytat: "pinczerka"

Chyba trochê odbiegli¶my od tematu zepsutej pompy :P :D

No wiêc "dobiegaj±c" do tematu, chcia³em napisaæ, ¿e nadal czekam na pompê zastêpcz±  :D

Cytat: "pinczerka"
No jasne, ¿e nie chcê Ci odbieraæ tej przyjemno¶ci :D :D Ale to tak przez Internet, mam rozumieæ? :P

Przez Internet?
Fakt faktem, dziêki dostêpowi do internetu mo¿emy dzisiaj zrobiæ wszystko, ale bukiet, orkiestra i dobra kolacja nie uda siê przez internet  :grin:
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Październik 15, 2010, 18:33:15
Cytat: "nAGER"
Fakt faktem, dziêki dostêpowi do internetu mo¿emy dzisiaj zrobiæ wszystko, ale bukiet, orkiestra i dobra kolacja nie uda siê przez internet  
Oj,co¶ tu siê kroi :P  :)  .Ja niczego nie sugerujê,ale para by z Was by³a.Agnieszka piêkna dziewczyna,dojrza³a jak na swój wiek,a Micha³-przystojniak,nietuzinkowy...
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Październik 15, 2010, 18:51:52
Joasiu, ciiiiiiiii :) Ale przyznajê Ci racjê :D Ja ju¿ nie raz pisa³am, ¿e Aga ³adna dziewczyna no i przede wszystkim m±dra!!! Nager, pisz na GG i dzia³aj ;)
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Lua w Październik 15, 2010, 19:48:54
To ja te¿ kibicujê sprawnie dzia³aj±cym pompom no i wspania³ym ludziom  :!:  :D  ;)
A kolacja ma byæ lekko strawna  :lol:  :P  ;)
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Październik 15, 2010, 20:21:30
pinczeru¶, widzisz co tutaj siê dzieje?  :D
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 15, 2010, 21:00:12
Nie, nic nie widzê :D :D
A tak wracaj±c do tematu, to przysz³a dzisiaj pompa. Z jakim¶ zmienionym menu, w pierwszym momencie nie moglam siê po³apaæ, jak, co i gdzie. W dodatku przechodzê do ustawiania bazy, a tam dok³adno¶æ 0,1, tak samo w bolusach. Wkurzy³am siê nie¼le, bo co to za pompa, która ma pe³no bajerów, a dok³adno¶æ tak± kiepsk±?  :twisted:  :twisted:  Na szczê¶cie wpadli¶my na taki pomys³, ¿eby zadzwoniæ do tego pana z firmy i on kaza³ mi wej¶æ w tryb(lub program, nie pamiêtam :P ) lekarski i tam ustawiæ dok³adno¶æ przep³ywu w bazie na 0,01 a w bolusach na 0,05 :) Tak wiêc od jakiej¶ godziny jestem juz na pompie. I dobrze, bo skoñczy³a mi siê insulina bazowa(lAntus), a insulatard jest wa¿ny do listopada tego roku.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Natasha w Październik 16, 2010, 18:17:25
Cytat: "pinczerka"
Nie, nic nie widzê :D :D
A tak wracaj±c do tematu, to przysz³a dzisiaj pompa. Z jakim¶ zmienionym menu, w pierwszym momencie nie moglam siê po³apaæ, jak, co i gdzie. W dodatku przechodzê do ustawiania bazy, a tam dok³adno¶æ 0,1, tak samo w bolusach. Wkurzy³am siê nie¼le, bo co to za pompa, która ma pe³no bajerów, a dok³adno¶æ tak± kiepsk±?  :twisted:  :twisted:  Na szczê¶cie wpadli¶my na taki pomys³, ¿eby zadzwoniæ do tego pana z firmy i on kaza³ mi wej¶æ w tryb(lub program, nie pamiêtam :P ) lekarski i tam ustawiæ dok³adno¶æ przep³ywu w bazie na 0,01 a w bolusach na 0,05 :) Tak wiêc od jakiej¶ godziny jestem juz na pompie. I dobrze, bo skoñczy³a mi siê insulina bazowa(lAntus), a insulatard jest wa¿ny do listopada tego roku.


 :?:  :shock:

My w³a¶nie mamy dok³adno¶æ 0,1j w bazie i w bolusach.

Pzdr.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 16, 2010, 18:45:17
Cytat: "Natasha"
Cytat: "pinczerka"
Nie, nic nie widzê :D :D
A tak wracaj±c do tematu, to przysz³a dzisiaj pompa. Z jakim¶ zmienionym menu, w pierwszym momencie nie moglam siê po³apaæ, jak, co i gdzie. W dodatku przechodzê do ustawiania bazy, a tam dok³adno¶æ 0,1, tak samo w bolusach. Wkurzy³am siê nie¼le, bo co to za pompa, która ma pe³no bajerów, a dok³adno¶æ tak± kiepsk±?  :twisted:  :twisted:  Na szczê¶cie wpadli¶my na taki pomys³, ¿eby zadzwoniæ do tego pana z firmy i on kaza³ mi wej¶æ w tryb(lub program, nie pamiêtam :P ) lekarski i tam ustawiæ dok³adno¶æ przep³ywu w bazie na 0,01 a w bolusach na 0,05 :) Tak wiêc od jakiej¶ godziny jestem juz na pompie. I dobrze, bo skoñczy³a mi siê insulina bazowa(lAntus), a insulatard jest wa¿ny do listopada tego roku.


 :?:  :shock:

My w³a¶nie mamy dok³adno¶æ 0,1j w bazie i w bolusach.Pzdr.

0,1?? Nie, to niemo¿liwe. Przynajmniej 0,05 musi byæ. Ja w kazdym b±d¼ razie w bazie mam co 0,01 czyli mogê sobie ustawiæ np. 0,46, a w bolusach 0,45, 0,5 ,  0,75 itede. To Wy mo¿ecie ustawiaæ tylko co 0,1?  :shock:  :shock:  czyli np. 2,2; 2,3, 2,4, 1,3??

[ Dodano: Sob Pa¼ 16, 2010 6:47 pm ]
Masz Spirita? Znalaz³am takie info o tej pompie:
"insulina podawana z wielk± precyzj±, zbli¿on± do naturalnego: co 3 min z dok³adno¶ci± nawet 0,005 J, "
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Natasha w Październik 16, 2010, 19:22:22
Cytat: "pinczerka"
Cytat: "Natasha"
Cytat: "pinczerka"
Nie, nic nie widzê :D :D
A tak wracaj±c do tematu, to przysz³a dzisiaj pompa. Z jakim¶ zmienionym menu, w pierwszym momencie nie moglam siê po³apaæ, jak, co i gdzie. W dodatku przechodzê do ustawiania bazy, a tam dok³adno¶æ 0,1, tak samo w bolusach. Wkurzy³am siê nie¼le, bo co to za pompa, która ma pe³no bajerów, a dok³adno¶æ tak± kiepsk±?  :twisted:  :twisted:  Na szczê¶cie wpadli¶my na taki pomys³, ¿eby zadzwoniæ do tego pana z firmy i on kaza³ mi wej¶æ w tryb(lub program, nie pamiêtam :P ) lekarski i tam ustawiæ dok³adno¶æ przep³ywu w bazie na 0,01 a w bolusach na 0,05 :) Tak wiêc od jakiej¶ godziny jestem juz na pompie. I dobrze, bo skoñczy³a mi siê insulina bazowa(lAntus), a insulatard jest wa¿ny do listopada tego roku.


 :?:  :shock:

My w³a¶nie mamy dok³adno¶æ 0,1j w bazie i w bolusach.Pzdr.

0,1?? Nie, to niemo¿liwe. Przynajmniej 0,05 musi byæ. Ja w kazdym b±d¼ razie w bazie mam co 0,01 czyli mogê sobie ustawiæ np. 0,46, a w bolusach 0,45, 0,5 ,  0,75 itede. To Wy mo¿ecie ustawiaæ tylko co 0,1?  :shock:  :shock:  czyli np. 2,2; 2,3, 2,4, 1,3??

[ Dodano: Sob Pa¼ 16, 2010 6:47 pm ]
Masz Spirita? Znalaz³am takie info o tej pompie:
"insulina podawana z wielk± precyzj±, zbli¿on± do naturalnego: co 3 min z dok³adno¶ci± nawet 0,005 J, "


Czekaj, czekaj.
Chyba dochodzi do nieporozumienia...

Pisz±c 0,1j mam na my¶li:
1) ¿e bolusy ustawiam z dok³adno¶ci± do 0,1j, np. 0,3 albo 1,2 albo 3,9 (wiêksza dok³adno¶æ przy bolusach nie ma sensu; przy przeliczniku insuliny na ww rzêdu 1:1, dawka 0,1j pokrywa 0,1 ww a wiêc jest super dok³adna - wiêkszej dok³adno¶ci nie potrzeba, bo b³±d obliczeniowy (zaokr±glenia, odchylenia zawarto¶ci wêglowodanów w rzeczywistym produkcie w stosunku do warto¶ci ksi±¿kowej itp.) jest z pewno¶ci± wiêkszy!),
2) w przypadku bazy 0,1j jest najmniejsz± warto¶ci±, jak± mo¿na ustawiæ na godzinê podawania;  dziel±c godzinê i dawkê 0,1j przez 20 otrzymujemy, ¿e w ci±gu 3 minut pompa podaje 0,005j bazy, czyli dok³adnie tyle, ile podaje instrukcja.

Pompa w trybie bazy nie podaje insuliny skokowo co godzinê (ustalon± dawkê godzinn±), tylko porusza siê skokami co 3 minuty, podaj±c 1/20 ustalonej na dan± godzinê dawki godzinowej.


Pzdr.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Październik 16, 2010, 19:43:56
Cytat: "Natasha"
My w³a¶nie mamy dok³adno¶æ 0,1j w bazie i w bolusach.
my tez.... bo te¿ mamy Spirit
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 02, 2011, 17:53:46
ale dzisiaj mia³am pechowy dzieñ... w sumie zaczê³o siê niewinnie.
pierwszy raz siê zdarzy³o, ¿e nie skontrolowa³am, ile mi zosta³o opakowañ paseczków. dzisiaj rano skoñczy³o siê opakowanie, wiêc zagl±dam do szafki, a tam niespodzianka - paseczków nie ma!!! Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e obudzi³am siê z palcem w d...e.  :twisted: pojecha³am szybko z tatem po receptê do o¶rodka (dosta³am 2 opak. ale zawsze co¶ jest), wykupi³am w aptece i pêdem do szko³y. mysla³am, ¿e na tym siê skoñczy. ale ¿e nieszczê¶cia chodz± parami, wiêc...
w szkole mia³am okropne cukry, po 300 i nie chcia³y spadaæ, po wuefie i kilku koñskich dawkach 220co¶, wiêc podajê insulinê na jedzeniê, a tu alarm: zatkane. zwolni³am siê z lekcji, z zamiarem szybkiego powrotu do szko³y, bo to tylko wymieniæ wk³ucie, ale niz z tego. wymieni³am: insulinê, zbiornik, da³am nowy wê¿yk i wk³ucie, chcê to wszystko wype³niæ, a tam znowu alarm: zatkane, wiêc podajê dope³nienie w bolusie i kolejny alarm zatkane. wymieni³am bateriê,bo mysla³am, ¿e to mo¿e ona co¶ zaszwankowa³a, ale nadal komunikat zatkane: próbowa³am wszystkiego i wszystko na nic. zadzwoni³am do serwisu, jutro maj± przys³aæ now± pompê, tak¿e wszystko sprawnie posz³o, ale...
...jakby tego by³o za ma³o: nie mia³am insuliny!  :twisted:  :evil: tylko novorapid do posi³ków, wiêc da³am sobie 7j i zjad³am II ¶niadanie i szybko polecia³am po receptê na lantusa solostar (okaza³o siê, ¿e w aptece mieli tylko jeden ostatni!) - to by³o przed 13. a okaza³o siê, ¿e w o¶rodku nie ma ¿adnego lekarza!!! Normalnie skandal! Ciuæmy w recepcji patrz± siê na mnie z g³upim u¶miechem i mówi±, ¿e lekarz bêdzie dopiero o 14, ¿e poczekam godzinê, ale ja mówiê, ¿e przysz³am po receptê na INSULINÊ, a te z g³upim u¶miechem dalej swoje, ¿e NIC NA TO NIE PORADZ¡. ju¿ mia³am im powiedzieæ, ¿e umieraj±cemu cz³owiekowi te¿ by powiedzia³y, ¿eby poczeka³ sobie godzinê, bo lekarza ¿adnego nie ma??!! :evil:  :twisted: ale nie powiedzia³am nic, bo zbiera³o mi siê na p³acz, wiêc nie powiedzia³am im nawet do widzenia, tylko wysz³am i jeszcze sobie trzasnê³am drzwiami, a pó¼niej siê rozrycza³am. pojecha³am do apteki, mia³am szczê¶cie, ¿e by³a moja kuzynka, sprzeda³a mi lantusa bez recepty (jedyna zaleta, ¿e kosztowa³ 39 z³!!!) i powiedzia³a, ¿e receptê mogê nawet donie¶æ jutro. na razie koniec przygód na dzisiaj. chyba trochê za du¿o tych emocji  :evil:  :evil:
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Czerwiec 02, 2011, 18:15:09
Pinczerko!Trzymaj siê!Wiem,¿e to zabrzmi banalnie,ale po burzy zawsze wychodzi S³oñce..Najwa¿niejsze,¿e nic siê Tobie (poza nerwami)nie sta³o... :)  :)  :)
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Lua w Czerwiec 02, 2011, 19:10:33
I znowu sprawdza siê powiedzenie, ¿e nieszczê¶cia chodz± parami. :evil:  Tak niestety bywa, ¿e jak siê zacznie pierniczyæ to na maxa.... Trzymaj siê pinczeru¶, jutro bêdzie nowy dzieñ i na pewno zdecydowanie lepszy.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Czerwiec 02, 2011, 19:15:24
pinczerko.... jest takie co¶ jak recepta aptekarska..... w nag³ych przypadkach.. apteka wystawia zastêpcz± receptê i sprzedaje ci lek a ty potem donosisz receptê od lekarza..... u mnie jest taka fajna apteka gdzie mogê kupiæ wszystko co jest mi potrzebne w danej chwili i recepty po prostu donoszê...
mam nadziejê, ¿e ju¿ wszystko u ciebie wróci³o  do normy... b±d¼ pozytywna...
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: karioka w Czerwiec 02, 2011, 19:28:21
:shock: Wspó³czujê.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 02, 2011, 19:31:02
Dziêkujê Wam kochane, wiedzia³am, ¿e zawsze mogê na Was polegaæ i Wam siê wy¿aliæ :) Ju¿ jest ok, a cukry na lantusie s± dobre :) tylko dawkê da³am sobie o 12.00 i teraz nie wiem, czy mogê sobie przesun±æ na 7.00 czy ju¿ robiæ o tej 12.00 w szkole... macie jakie¶ porady?
Anito, nawet nie wiedzia³am o tej recepcie aptekarskiej, ale dobrze wiedzieæ, muszê siê popytaæ w aptece. U mnie panie farmaceutki s± bardzo mi³e i sympatyczne, w dodatku pracuje tam moja kuzynka ;)
Jestem dobrej my¶li - i na razie zostanê na penach a¿ do wykoñczenia lantusa :) Najbardziej wkurzy³a mnie ta sytuacja z o¶rodkiem.. :evil:  :evil:
a czy Wam te¿ nie wydaje siê dziwne, ¿e zap³aci³am za niego 39z³?

Jest ok - i wraca wszystko do normy. Jutro bêdzie pompa, ale mimo wszystko na razie zostanê na penach :)
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Czerwiec 02, 2011, 20:06:04
Cytat: "pinczerka"
tylko dawkê da³am sobie o 12.00 i teraz nie wiem, czy mogê sobie przesun±æ na 7.00

Ja bym przesuwa³a powoli, bo to jednak 5 godzin wcze¶niej albo da³abym trochê mniej lantusa i uwa¿a³a przy dawkach insuliny do posi³ków.
Cytat: "pinczerka"
czy Wam te¿ nie wydaje siê dziwne, ¿e zap³aci³am za niego 39z³?

Wg mnie to nic dziwnego, bo lantus bywa po 145 z³ za 5 solostarów, a ja od dawna kupujê lantusa po ok 180 z³ czyli 1 solostar to wydatek rzêdu ok 36 z³.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Czerwiec 02, 2011, 21:06:46
wspó³czujê bardzo,tyle nerwów :sad:
Ostatnio co wyczyta³am to,to ,¿e aptekarze maja obowi±zek wydaæ lek(wymienili jakie) bez recepty i w tym by³o napisane min. o INSULINie.Przeczyta³am to jeszcze mê¿owi,¿eby wiedzia³ w razie Wu i jak bêdzie taka potrzeba to ma siê k³ucic z aptekarzem.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Czerwiec 02, 2011, 22:55:03
Oj pinczu¶ ale mia³a¶ dzieñ! co nas nie zabije....wiesz?  :) U mnie w przychodni te¿ takie sytuacje s±- brak pediatry to norma  :roll:
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Czerwiec 03, 2011, 07:56:51
Pinczerko g³owa do góry, choæ wyobra¿am sobie co prze¿ywa³a¶.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: mania w Czerwiec 03, 2011, 08:08:41
Pinczu¶ bêdzie dobrze- bêdziesz mia³a now± popmê, znowu na gwarancji:) a co do recepty faramaceutycznej- zawsze w stanach zagro¿enia famraceuta mo¿e tak± receptê wystawiæ (moze te¿ odmówiæ- je¶li cos jest dla niego podejrzane)- recepta taka jest p³atna 100% :evil:  :evil:
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 03, 2011, 13:10:21
Cytat: "matimartyna"
Cytat: "pinczerka"
tylko dawkê da³am sobie o 12.00 i teraz nie wiem, czy mogê sobie przesun±æ na 7.00

Ja bym przesuwa³a powoli, bo to jednak 5 godzin wcze¶niej albo da³abym trochê mniej lantusa i uwa¿a³a przy dawkach insuliny do posi³ków.
.

W³a¶nie te¿ tak sobie my¶la³am, ¿eby przesuwaæ stopniowo. A mog³abym tak zrobiæ, ¿e jutro dam ju¿ np. o 11.00, pojutrze o 10.00 itd., a¿ dobijê do godziny 7.00? Bo jednak trochê niewygodnie robiæ w szkole Lantusa w udo...

[ Dodano: Pi± Cze 03, 2011 1:11 pm ]
Cytat: "pinczerka"
czy Wam te¿ nie wydaje siê dziwne, ¿e zap³aci³am za niego 39z³?

Wg mnie to nic dziwnego, bo lantus bywa po 145 z³ za 5 solostarów, a ja od dawna kupujê lantusa po ok 180 z³ czyli 1 solostar to wydatek rzêdu ok 36 z³.[/quote]
Kiedy¶ wydawa³o mi siê, ¿e by³ dro¿szy (ok.50z³) st±d moje zdziwienie. Ale w sumie te 39 z³otych to nie jest bardzo wygórowana cena i tak siê zastanawiam, ¿e mo¿e na razie bêdê na penach...

[ Dodano: Pi± Cze 03, 2011 1:16 pm ]
Po raz kolejny dziêkujê Wam za s³owa wsparcia :)) Pompka ju¿ przysz³a :)
Pêkalinko, dobrze wiedzieæ o tym obowi±zku aptekarskim, chocia¿ moja kuzynka bez zbêdnego t³umaczenia wyda³a mi Lantusa. Dzisiaj by³am po receptê i niechc±cy tak siê sta³o, ¿e przepisa³ mi 10 op. paseczków - 5 op. razem z Lantusem (które wykupiê u mnie, w Kudowie), a ¿e zawsze je¿d¿ê do apteki do K³odzka,. to poprosi³am go o paseczki na osobnej recepcie - te¿ 5 op. i nawet siê nie skapnê³am, ¿e w taki "podstêpny" sposób sta³am siê posiadaczk± 10 op. paseczków ;)
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Czerwiec 03, 2011, 14:13:49
Cytat: "Pêkalinka"
Ostatnio co wyczyta³am to,to ,¿e aptekarze maja obowi±zek wydaæ lek(wymienili jakie) bez recepty i w tym by³o napisane min. o INSULINie.Przeczyta³am to jeszcze mê¿owi,¿eby wiedzia³ w razie Wu i jak bêdzie taka potrzeba to ma siê k³ucic z aptekarzem.


chodzi o leki niezbêdne do funkcjonowania i  ratuj±ce ¿ycie
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Czerwiec 03, 2011, 16:40:06
pinczerka,  dobrze, ¿e ju¿ wszystko ok :)  Z zapasem pasków i insuliny zawsze bezpieczniej. :)
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Czerwiec 03, 2011, 23:30:45
Cytat: "pinczerka"
W³a¶nie te¿ tak sobie my¶la³am, ¿eby przesuwaæ stopniowo. A mog³abym tak zrobiæ, ¿e jutro dam ju¿ np. o 11.00, pojutrze o 10.00 itd., a¿ dobijê do godziny 7.00?

Tak ja robiê gdy mi siê co¶ przytrafi.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 04, 2011, 09:39:53
Cytat: "matimartyna"
Cytat: "pinczerka"
W³a¶nie te¿ tak sobie my¶la³am, ¿eby przesuwaæ stopniowo. A mog³abym tak zrobiæ, ¿e jutro dam ju¿ np. o 11.00, pojutrze o 10.00 itd., a¿ dobijê do godziny 7.00?

Tak ja robiê gdy mi siê co¶ przytrafi.
Matimartyno, dziêkujê bardzo za odpowied¼ :)) JU¿ wiem, jak mam zrobiæ. :)
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: benita w Czerwiec 11, 2011, 22:13:09
Witam nam w³asnie dzis pompa tez odmówi³a pos³uszeñstwa i do ¶rody Klaudia musi byc na penach.Kupi³am Lantusa i mam problem ile go podawac ,czy tyle samo co bazy na pompie??
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: renata153 w Czerwiec 12, 2011, 14:57:28
Ja nie wiem, ale my¶le ¿e tak. Moje dziecko lantusa bra³o 13j ,a na pompie ma baze ustawion± 13,20j .
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 12, 2011, 16:56:35
Ja na penach zawsze bazê mam wiêksz± - o 1-2 jednostki. Na pompie mia³am 14,7 j, a na penach aktualnie 16j. Ile bazy mia³a w pompie Twoja córka? Z regu³y zaokr±gla siê wzwy¿, chocia¿ nie zawsze jest to regu³± - np. u Renaty widzê, ¿e baza w pompie jest wiêsza.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Czerwiec 12, 2011, 20:00:29
Maciek na penach mia³ 2-3 j Insulatardu a w pompie ma 1,75 bazy
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: edyta0608 w Czerwiec 12, 2011, 21:51:16
Moja córka na penach mia³a bazê 13 jednostek, a na pompie tylko 4... (przy pod³±czeniu) teraz wzros³o do 5,05j/d
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Iwbla w Czerwiec 13, 2011, 07:03:42
Czy to prawda, ¿e u niektórych Lantus nie wystarcza jako baza na 24h i trzeba dostrzykiwaæ (tylko w takim przypadku co i jak)? Jak to jest u Ciebie Pinczerka? Ty, pamiêtam stosowa³a¶ Lantusa w ubieg³e wakacje. My chcemy przej¶æ na Lantusa na tydzieñ, jak bêdziemy nad morzem. Ale jak us³ysza³am, ¿e mo¿e nie pokryæ dobowego zapotrzebowania na insulinê to mam w±tpliwo¶ci co robiæ.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: renata153 w Czerwiec 13, 2011, 12:56:25
My tak naprawde mieli¶my k³opoty z nockami, wiecznie wysokie cukry. Dlatego na pompie mamy wiêksz± dawke ni¿ na penach, by móc ustabilizowaæ nocne cukry. Teraz jest idealnie od 100 do 130 z samego rana, wcze¶niej na penach by³a masakra do 250.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 13, 2011, 19:20:03
Cytat: "Iwbla"
Czy to prawda, ¿e u niektórych Lantus nie wystarcza jako baza na 24h i trzeba dostrzykiwaæ (tylko w takim przypadku co i jak)? Jak to jest u Ciebie Pinczerka? Ty, pamiêtam stosowa³a¶ Lantusa w ubieg³e wakacje. My chcemy przej¶æ na Lantusa na tydzieñ, jak bêdziemy nad morzem. Ale jak us³ysza³am, ¿e mo¿e nie pokryæ dobowego zapotrzebowania na insulinê to mam w±tpliwo¶ci co robiæ.

Teraz te¿ jestem na penach. Wydaje mi siê, ¿e Lantus niekoniecznie doci±ga do tych 24 godzin, chocia¿ u mnie starcza. My¶lê, ¿e najlepiej podpowie MAtimartyna, bo ona jest d³ugo na Lantusie i zna siê wiêcej :) ale mo¿e roz³o¿yæ dawkê Lantusa na 2 razy w ci±gu dnia?
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: benita w Czerwiec 14, 2011, 08:13:33
Dzis kurier przywiezie nan now± pompê :D  a póki co Lantusa dajemy tyle samo co w pompie i roz³ozylismy go na 2 razy.No i musze przyznaæ ze cukry s± lepsze...dzi¶ rano np. 80 a na pompie to róznie bywa³o :?
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Czerwiec 14, 2011, 11:36:50
Cytat: "Iwbla"
Czy to prawda, ¿e u niektórych Lantus nie wystarcza jako baza na 24h i trzeba dostrzykiwaæ (tylko w takim przypadku co i jak)? ... My chcemy przej¶æ na Lantusa na tydzieñ, jak bêdziemy nad morzem. Ale jak us³ysza³am, ¿e mo¿e nie pokryæ dobowego zapotrzebowania na insulinê to mam w±tpliwo¶ci co robiæ.


Pozwolê sobie wtr±ciæ siê do dyskusji ;) Ja biorê lantusa dwa razy dziennie w zasadzie z dwóch powodów, zawsze (od pocz±tku choroby) mia³em problem z tym, ¿e przez noc du¿o mi spada³ cukier, podobnie by³o z lantusem w jednej dawce branym przed snem. Aby przespaæ do rana bez dojadania musia³bym po³o¿yæ ze z cukrem 250-300, to wtedy rano mia³bym jakie¶ 100-150. Teraz przy dawce roz³o¿onej na dwa razy wystarczy, ¿e przed snem mam jakies 150 to z rana bede mia³ od 80-120, choc i tak niekiedy muszê doje¶æ 1-2ww w nocy. Drugi powód roz³o¿enia go na dwie dawki to w³a¶nie d³ugo¶æ jego dzia³ania. U mnie nie dzia³a³ on 24 godzin lecz jakies 20-22, z tego wzglêdu pocz±tkowo gdy podawa³em go w jednej dawce w okresie miêdzy 22 a 26 godzin± od poprzedniego podania Lantusa poziom cukru mi siê podnosi³. Ale wydaje mi siê, ¿e jest to sprawa indywidualna, zale¿na od danego organizmu, od tego jak szybko "rozk³ada" on insulinê (czy co tam on z ni± robi ;p ). Dlatego to, ¿e u jednej osoby Lantus dzia³a np. 22h nie oznacza, ¿e u innej nie bêdzie dzia³a³ pe³nej doby, albo nawet nieco d³u¿ej.

Tak¿e moim zdaniem w przypadku gdy stwierdzicie, ¿e Lantus nie diza³a u was 24h macie dwa wyj¶cia: albo podzielenie go na dwie dawki, albo w czasie gdy poprzedni lantus przestaje dzia³aæ - dostrykniêcie krótkiej, przy czym to drugie rozwi±zanie chyba nie jest dobre na d³u¿sz± metê, bo w koñcu nie po to jest baza, ¿eby dodatkowo uzupe³niaæ j± krótkodzia³aj±c±.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Iwbla w Czerwiec 14, 2011, 15:56:40
Je¶li mo¿ecie to pomó¿cie mi swoimi spostrze¿eniami w podjêciu decyzji. Syn ma bazê w pompie ok. 20 jednostek, moje pytania:
1. Ile powinnam daæ Lantusa: 20 czy 21?
2. Jak podzieliæ na 2 dawki Lantusa (po po³owie czy wiêksz± rano)?
3. Je¶li Lantus nie wytrzymuje 24 h (i jest drogi), to mo¿e wystarczy nam na ten tydzieñ Insulatard?
4. Czy jednak Lantus jest lepszy od Insulatardu, bo nie ma wcale szczytu dzia³ania?
5. Co jeszcze powinnam wiedzieæ o Lantusie?
Dodam ¿e ten tydzieñ bêdzie obfitowa³ w wysi³ek fizyczny (p³ywanie w basenie i morzu)
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 14, 2011, 18:10:28
1. Na pocz±tek daj 20j, czyli tyle co w pompie. Je¶li cukry bêda wysokie, to na drugi dzieñ zwiêksz o jedn± jednostkê.
2. -
3. Insulatard odradzam. Niespecjalnie mi³o wspominam moje ¿ycie na tej insulinie. Poza tym bêdziesz musia³a kupiæ ca³e opakowanie, czyli 5 fiolek, bo chyba na sztuki nie sprzedaj±. Lantusa mo¿na kupiæ "gotowego", ju¿ w penie, nazywa siê Lantus SoloStar; ja tak± jedn± fiolkê kupi³am za 39 z³, a zdarzaj± siê tañsze. Nie musisz kupowaæ ca³ego opakowania, bo mo¿na na sztuki SoloStara kupowaæ.
4. Lantus jest zdecydowanie lepszy od Insulatardu. Rok temu, w wakacje, mia³am na nim lepsze cukry ni¿ na pompie.
Radzi³abym jednak Lantusa, skoro bêdzie du¿o wysi³ku fizycznego, ³atwiej bêdzie okie³znaæ cukry ni¿ na Insulatardzie.
Mo¿e kto¶ inny poradzi z pytaniem drugim i pi±tym, bo ja za bardzo nie mam pomys³u - Lantusa biorê raz dziennie i w sumie nie zastanawia³am siê, co by by³o, gdybym podawa³a go w dwóch iniekcjach.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Alicja w Czerwiec 14, 2011, 18:57:02
droga Pinczerko, a co masz na mysli piszac, ze ¼le czu³a¶ sie po Insulatardzie. Maja córcia go bierze i jak narazie wszystko ok...ale ró¿nie to bywa. Dostaje go na noc w ilo¶ci 4j.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Czerwiec 14, 2011, 19:36:05
Maciek te¿ by³ na Insulatardzie, bra³ go rano i obserwowa³am ze do godz.15-16 dzia³a³ do¶æ intensywnie je¶li tak to mozna okre¶liæ a potem jego dzia³anie s³ab³o. Byli¶my wówczas nad morzem i miêdzy ¶niadaniem a obiadem oprócz obowi±zkowego II ¶niadania dojada³ a to loda, cukierka , jakie¶ ciastko a do obiadu cukier najwyzej 130 .
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Iwbla w Czerwiec 15, 2011, 07:54:35
Dziêki Pinczerka za odpowiedzi. Bêdziemy próbowaæ najpierw z 1 dawk± i zobaczymy.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Czerwiec 15, 2011, 08:26:25
Cytat: "Iwbla"
Je¶li mo¿ecie to pomó¿cie mi swoimi spostrze¿eniami w podjêciu decyzji. Syn ma bazê w pompie ok. 20 jednostek, moje pytania:
1. Ile powinnam daæ Lantusa: 20 czy 21?
2. Jak podzieliæ na 2 dawki Lantusa (po po³owie czy wiêksz± rano)?
3. Je¶li Lantus nie wytrzymuje 24 h (i jest drogi), to mo¿e wystarczy nam na ten tydzieñ Insulatard?
4. Czy jednak Lantus jest lepszy od Insulatardu, bo nie ma wcale szczytu dzia³ania?
5. Co jeszcze powinnam wiedzieæ o Lantusie?
Dodam ¿e ten tydzieñ bêdzie obfitowa³ w wysi³ek fizyczny (p³ywanie w basenie i morzu)


2. Ja biorê wiêksz± dawkê na noc tj. 13 jednostek o godz. 22-iej i 9j. rano oko³o godz. 8-mej.
3,4,5. Ja równie¿ odradzam Insulatard, na Lantusie cukry nieporównywalnie lepsze. To, ¿e Lantus nie ma szczytu dzia³ania to jedno, ale drugie i mo¿e wa¿niejsze nie ma na niego wp³yw wysi³ek fizyczny, tzn. na Insulatardzie po podaniu go w nogê i np. intensywnym spacerze, bieganiu, je¼dzie na rowerze Insulatard wch³ania³ siê zdecydowanie szybciej wiêc trzeba by³o uwa¿aæ. Lantus jak zapewnia producent i z mojego w³asnego do¶wiadczenia wiem, ¿e nie zwiêksza swej prêdko¶ci dzia³ania bez wzglêdu na miejsce jego podania i rodzaj wysi³ku.

Oczywi¶cie jak zwykle nigdy nie ma 100 procentowej pewno¶ci, ¿e u wszystkich jest tak samo.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Iwbla w Czerwiec 15, 2011, 11:10:05
Dziêki Kangoo,
Mam jeszcze jedno pytanie: je¶li najpierw spróbujemy daæ jedn± dawkê, to kiedy lepiej - wieczorem czy rano? Mo¿e lepiej wieczorem, bo w razie gdyby nie starczy³o na 24 h to ³atwiej podaæ po po³udniu korektê szybkodzia³aj±c± NR? Syn planuje pozostawiæ wk³ucie do pompy, by podawaæ sobie bolusy na jedzenie (ja osobi¶cie w±tpiê czy wk³ucie wytrzyma 3 dniowe moczenie w wodzie - ale niech próbuje)
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 15, 2011, 11:59:58
Cytat: "Alicja"
droga Pinczerko, a co masz na mysli piszac, ze ¼le czu³a¶ sie po Insulatardzie. Maja córcia go bierze i jak narazie wszystko ok...ale ró¿nie to bywa. Dostaje go na noc w ilo¶ci 4j.

Jak by³am na penach, mia³am takie same insuliny jak Twoja córka - czyli Actrapid i Insulatard. Insulatard, tak jak pisze Aneta, (je¶li podaje siê go wieczorem) bardzo obni¿a cukier po ¶niadaniu, w po³±czeniu z Actrapidem to jest masakra. Cukry lec± wtedy bardzo i niedocukrzenie odczuwa³am jako¶ mocniej, ni¿ jak jestem na Lantusie b±d¼ pompie. Poza tym Actrapid jest bardzo niewygodny - rano musia³am je¶æ sta³e 3ww, pó¼niej po ¶niadaniu uwa¿aæ i do¶æ du¿o dojadaæ, bo lecia³o. Nawet jak po ¶niadaniu by³ cukier w graniocach 200, to musia³am zawsze dojadaæ, bo i tak do obiadu spada³o. Poza tym, Insulatad dzia³a do¶æ krótko. Mnie "trzyma³" do popo³udnia, pó¼niej po kolacji cukier wzrasta³, i to do¶æ mocno. Maj±c Actrapid i Insulatard, niezbyt elastyczne by³y moje posi³ki (do obiadu i kolacji mia³am na szczê¶cie NovoRapid).
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Czerwiec 15, 2011, 12:36:43
Cytat: "Iwbla"
Dziêki Kangoo,
Mam jeszcze jedno pytanie: je¶li najpierw spróbujemy daæ jedn± dawkê, to kiedy lepiej - wieczorem czy rano? Mo¿e lepiej wieczorem, bo w razie gdyby nie starczy³o na 24 h to ³atwiej podaæ po po³udniu korektê szybkodzia³aj±c± NR? Syn planuje pozostawiæ wk³ucie do pompy, by podawaæ sobie bolusy na jedzenie (ja osobi¶cie w±tpiê czy wk³ucie wytrzyma 3 dniowe moczenie w wodzie - ale niech próbuje)


Tak jak mówisz, mnie uczono, ¿e d³ugodzia³aj±c± powinno podawaæ siê wieczorem, bo w nocy podczas spania dzia³a tylko ta insulina i ³atwiej podawaæ korekty po po³udniu nastepnego dnia ni¿ mêczyæ siê i wstawaæ o np. 4-tej rano, ¿eby skorygowaæ. Ale ... no w³a¶nie jest ale - tak jak mówi³em wcze¶niej u niektórych (np. w moim przypadku) nie mo¿na podaæ jednej dawki na noc bo do rana trzeba by siê docukrzaæ, wiêc trzeba dzieliæ na dwie dawki.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Kwiecień 16, 2013, 14:42:45
Pompa po nieca³ych 4 latach u¿ytkowania postanowi³a powiedzieæ "do¶æ" o 23 (w nocy/wieczorem - jak kto woli :D )

Aktualnie jestem na penach... Lantus i Novorapid. Novorapid do posi³ków a Lantus 18 j rano... A zawsze my¶la³am ¿e go siê bierze wieczorem.  :roll:
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Kwiecień 16, 2013, 16:33:26
Cytat: "Anula5"
Pompa po nieca³ych 4 latach u¿ytkowania postanowi³a powiedzieæ "do¶æ" o 23
a dostaniesz zastêpcz±? a tê mo¿esz reklamowaæ?
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Kwiecień 16, 2013, 18:19:53
Cytat: "anitapa"
Cytat: "Anula5"
Pompa po nieca³ych 4 latach u¿ytkowania postanowi³a powiedzieæ "do¶æ" o 23
a dostaniesz zastêpcz±? a tê mo¿esz reklamowaæ?

tak, dostane. chyba juz jutro nawet.
na takiej zasadzie ze dostanê now± i ona bêdzie ju¿ na sta³e. tamtej mi ju¿ nie oddadz±. ale gwarancji nowej nie bêdzie tylko te 4 miesi±ce co zosta³y mi z tej pompy (nie wiem jak to inaczej opisaæ), no bo by³a jeszcze na gwarancji w³a¶nie. a t± stara pompe zabior±, chyba do naprawy ale mi juz nie oddadza jej.
a jak siê skoñczy gwarancja to mam siê staraæ o now± z nfz.
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: beti1980 w Marzec 15, 2014, 21:00:49
Dzi¶ po po³udniu pompa zwariowa³a. Najpierw przy wymianie zbiornika po za³o¿eniu nowego wciskam sobie ACT a tu insulinka sobie leci z drenika, leci i nie pojawiaj± siê cyferki i tak sobie ulecia³o ko³o 130j zanim by³o finito. Potem przesta³a w ogóle podawaæ bez ¿adnego alarmu. Ju¿ dzwoni³am do Medtronica i dostaniemy now± pompê a do tego czasu peniki wróci³y do ³aski :)
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: aniasolt w Marzec 15, 2014, 21:23:37
ja sobie nie wyobra¿am przej¶cia na peny nawet na jaki¶ czas..... powodzenia ¿yczê...
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: beti1980 w Marzec 15, 2014, 21:32:37
Nie dziêkujê :) Najgorsza by³a ekspresowa powtórka bo nie podawa³am penem insuliny ju¿ ponad 1,5 roku nie mówi±c o tym jakie dawki zapodaæ do posi³ków i na bazê ale có¿ mam nadzieje ¿e obêdzie siê bez wysokich cukrów oprócz tych ponad 300 dzisiejszych zanim siê zoorientowa³am ¿e pompa nie podaje insuliny!
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: aniasolt w Marzec 15, 2014, 21:52:55
na bazê to nie wiem jak bym przeliczy³a, chyba bez telefonu do pani doktor by siê nie obesz³o..
Tytuł: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Marzec 25, 2014, 15:20:10
No to u nas wczoraj dzwoni syn z informacja ¿e ¿aden przycisk w pompie nie dzia³a  :shock: . My¶la³am ze to z powodu s³abej baterii wiêc wymieni³am ale po wci¶niêciu kilka razy przycisków znów siê zablokowa³a. Potem po kilkukrotnym wyjêciu baterii w koñcu zadzia³a³a.Dodam ¿e we wrze¶niu koñczy siê jej gwarancja. Zadzwoni³am do Medtronica i ju¿ dzi¶ mamy nowiutk± pompê. Poda³am na noc insulatard bo tak± ins. mia³ przed przej¶ciem na pompê i chyba za ma³o bo co prawda noc na niskich ale w ci±gu dnia ok 200. W bazie ma 4,5j a insulatardu poda³am 5j
Tytuł: Odp: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Listopad 29, 2015, 23:49:34
U nas kilka razy były awarie.Ostatnia mnie zszokowała,bo przestały działać przyciski,a pompa nowa....
Tytuł: Odp: Zepsuta pompa !!!
Wiadomość wysłana przez: Lua w Lipiec 20, 2018, 14:12:31
Hejka!
Dawno mnie nie było  :-[ ale mam nadzieję, że nie zostałam zapomniana tak całkowicie  ;)
Do tematu... Julce zepsuła się pompa (Paradigm 722)- 4,5 roku w używaniu! Komunikat blokada przycisków pompy (czy jakoś tak). Przeszyliśmy na naszą pierwszą (11-letnią), która była już mocno sfatygowana i po jakimś czasie ten sam problem z przyciskami, pożyczyłam od koleżanki na wyjazd ich zapasową i też przyciski się zbiesiły  :o Okazuje się, że saszetka na pompę insulinową była wykonana z takiego materiału, który nie przepuszczał za bardzo powietrza a, że moja Julka jest mega aktywna to pompy po prostu się "zapociły". Znalazłam w necie na forum anglojęzycznym (niestety) jak się naprawia taki typ uszkodzenia. Mianowicie trzeba delikatnie podważyć i odkleić tą część tworzywa, na której są te guziki (przyciski), wyczyścić styki metalowe spirytusem i zakleić z powrotem. Do doklejenia ostatecznego użyć należy suszarki-podgrzać po prostu ten klej na taśmie, żeby dobrze chwyciło. To tak jakby ktoś z was miał taki problem ze swoją pompą. Link do forum na którym znalazłam poradę: https://forum.tudiabetes.org/ bo niestety na polskich stronach nigdzie nie mogłam znaleźć ani przyczyny ani porady.