Forum Diabetica

Cukrzyca => Cukrzyca a inne choroby => Wątek zaczęty przez: Monika w Maj 23, 2005, 02:15:48

Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Monika w Maj 23, 2005, 02:15:48
Od ... hmm chyba dwóch lat juz (a zdiagnozowana od ponad roku) zmagam sie dodatkowo z ³uszczy±. Ponoæ to do¶æ czeste u cukrzyków ...
Moja byla do¶æ ciezka do zdiagnozowania, niby podejrzewano, ale ze wzgledu na to ze wystepuje tylko na skórze g³owy, wmawiano mi ze to ³upiez ( i leczono wszelkimi szamponami przeciw³upiezowymi  :shock: ). Dopiero ... po pobraniu wycinka skóry ze zmienionego miejca, nie bylo w±tpliwo¶ci. Wiem ze jesli rozpoznano by to wczesniej by³oby ³atwiej troche to zaleczyc. Ja mecze sie z tym od dwóch lat i ... nie pamietam kiedy nie mia³am nic na g³owie ;)

Ciekawostka ... ³uszczyca wplywa na cukry ... Jesli jest wyspy .. cukry sie psuj±.
Ale zeby by³o jeszcze ciekawiej ... cukry ... wp³ywaj± na ³uszczyce (przynajmniej u mnie) i jesli sa wysokie to ... jest wysyp. Takie zamkniete ko³o wsumie  :x

Tak samo trzeba przestrzegac pewnej dietki ... wsumie wykluczyc niektore produkty, dodatkowo unikaæ stresów ... wszystko bardzo zblizone do cukrzycy.

Powiem tylko jedno ... jesli zauwazacie jakies dziwne "zmiany" na skórze nie czekajcie  :wink:
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Aga w Maj 23, 2005, 08:19:18
Monika bardzo interesuj±ce, ale napisz co¶ wiêcej o objawach. A mo¿e masz jakie¶ interesuj±ce artyku³y dotycz±ce ³uszczycy? Napisz warto wiedzieæ, co mo¿e ewentualnie siê jeszcze przytrafiæ naszym cukierkom!!!!!
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Monika w Maj 23, 2005, 10:18:38
Tak troche naukowo ;)
Objawy ³uszczycy:
Zmiany skórne , wielko¶ci od kilku milimetrów do kilkudziesiêciu centymetrów, najczê¶ciej przybieraj± postaæ czerwonobrunatnych grudek lub wypuk³ych ognisk na skórze , pokrytych ³uskami. Wystêpuj± zwykle na ³okciach kolanach , w okolicy krzy¿owej, czasem pokrywaj± ca³± skórê , a nawet pojawiaj± siê na paznokciach. [...] £uszczyca u wielu osób zaczyna siê na ow³osionej skórze g³owy. Dlatego je¶li ³upie¿ utrzymuje siê przez wiele lat , warto siê udaæ do lekarza , gdy¿ mo¿e byæ to jedna z postaci ³uszczycy.  

I w³asnie u mnie tak by³o. By³a jedna niewielka plameczka która swêdzia³a. Totalnie sie tym nie przejmowa³am. Drapa³am oczywi¶cie ... bo jak swêdzi (jej nie wiem jak to sie pisze :wink: ) to sie drapie :roll:. Zmiana zacze³a sie powiekszaæ. Wsumie z ma³ej kropki o srednicy oko³o 1 centymetra rozsia³o sie do¶æ szybko na dwie strony g³owy ... i to duuuuuu¿o.
U mnie ponoæ uaktywni³o siê to przebytych anginach. 7 miesiecy -> 7 angin ... co miesiac jak w zegarku  :neutral:  ... ciagle antybiotyki.


Kto jest zagro¿ony chorob±:
Sk³onno¶æ do ³uszczycy mo¿na odziedziczyæ po przodkach. Chorobie tej sprzyjaj± tak¿e inne czynniki. Zaobserwowano np. , ¿e od pewnego czasu do poradni dermatologicznych zg³asza siê coraz wiêcej pacjentów po 60 roku ¿ycia , u których dopiero teraz pojawi³y siê pierwsze zmiany skórne. Wiemy te¿ , ¿e wyst±pienie ³uszczycowych zmian skórnych mog± powodowaæ niektóre leki, np. betablokery stosowane w pewnych chorobach serca albo preparaty u¿ywane
w leczeniu chorób psychicznych. [...] CHOROBA NIE JEST ZARA¬LIWA

Czy jest to choroba nieuleczalna ?
To prawda , ¿e wci±¿ jeszcze nie wiemy , jaki pierwotny czynnik wywo³uje tê chorobê.
Niemo¿liwe jest w zwi±zku z tym prowadzenie takiego leczenia , które usuwa jej przyczynê , a to dopiero pozwoli³oby nam oznajmiæ pewnego dnia pacjentowi, ¿e zosta³ raz na zawsze wyleczony. [...] Odpowiednio prowadzone leczenie pozwala bowiem zlikwidowaæ dokuczliwe objawy ³uszczycy u prawie 100 % chorych i sprawiæ, ¿e nie powracaj± one przez wiele lat.

Jak powstaje ³uszczyca : ?
Zdrowa skóra odradza siê mniej wiêcej co 30 dni. Tyle czasu zwykle up³ywa , zanim komórki wydostan± siê z g³êbszych warstw skóry na jej powierzchniê. £uszczyca jest zaburzeniem polegaj±cym na tym, ¿e z niewiadomego powodu produkcja komórek w pewnych miejscach skóry staje siê nienormalnie szybka. Komórki trafiaj± wtedy na powierzchniê nie po 30 lecz po 3 dniach , po czym obumieraj±. [...]

Co sprzyja chorobie:
U dzieci i m³odzie¿y bod¼cem powoduj±cym nasilenie zmian chorobowych s± przede wszystkim infekcje (grypa , angina, zapalenie oskrzeli) . U wielu doros³ych objawy ³uszczycy nasilaj± siê pod wp³ywem stresów. Czêsto zmiany ³uszczycowe pojawiaj± siê tak¿e po urazach i zranieniach skóry lub po zabiegach operacyjnych, a wiêc w wyniku zaburzeñ naturalnego stanu równowagi organizmu. Sprzyjaj± im tak¿e wszelkie wahniêcia hormonalne, choæ reakcje organizmu w przypadku ró¿nych osób mog± byæ zupe³nie odmienne. U niektórych kobiet objawy ³uszczycy podczas ci±¿y niemal ca³kowicie ustêpuj± , u innych za¶ bardzo siê nasilaj±. Na przebieg tej choroby niekorzystny wp³yw mo¿e mieæ równie¿ dieta. Na przyk³ad obecny w podrobach kwas arachidonowy dzia³a zapalnie i pogarsza stan skóry. W leczeniu ³uszczycy zaleca siê natomiast spo¿ywanie du¿ej ilo¶ci nienasyconych kwasów t³uszczowych omega -3 , pochodzenia ro¶linnego lub zwierzêcego. U du¿ej czê¶ci pacjentów wyra¼nie ³agodzi to przebieg choroby.


Ciekawe artyku³y ... gdzies mam... jak znajde to dorzuce linki.  :wink:
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Maj 24, 2005, 20:22:57
Przeczyta³em jeszcze raz to co Monika napisa³a. A¿ mnie g³owa zaczê³a swêdzieæ :roll: . Czasami, co jaki¶ czas wyskoczy jaka¶ chrostka na g³owie. Ale jak ju¿ j± chyce to zdrape i po problemie. Czy swêdzi... raczej nie. Mo¿e to jednak ³upierz. Chwilami wiêkszy, chwilami mniejszy, ale jest. Czyli jest choæ jeden + ³ysienia  :twisted:  :twisted:  We wczesnym stadium ³uszczycy ³ysiej±c szybko mo¿na siê jej pozbyæ :twisted:  :twisted:  :roll:


Pozdrawiam;
Piotrek
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: kucyk w Luty 12, 2006, 12:36:46
To wszystko prawda o ³uszczycy co napisa³a Monika.
My walczymy z ³uszczyc± od 14 lat, przez oko³o 4 lata nikt nie potafi³ zdiagnozowaæ ³uszczycy. Teraz dosz³a do tego cukrzyca (od kilku dni). Ale jaki wzajemny wp³yw na siebie maj±, to jeszcze nie wiemy.
Pozdrawiam kucyk
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: wo6253 w Marzec 01, 2006, 10:09:47
Na to paskudztwo chyba nie ma  m±drych, moja ¿ona mia³a ³uszczyce na szyi i kawa³ku g³owy, przesz³o jej po urodzeniu dziecka i od 12 lat jest spokój :)

Monika, wszystko jeszcze przed Tob± :P
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Monika w Marzec 01, 2006, 12:05:30
Cytat: "wo6253"
Monika, wszystko jeszcze przed Tob± :P


mam nadzieje ze w pozytywnym sensie ... bo
Jak narazie walcze i ... ciagle przegrywam  :( A ta cholera sie rozprzestrzenia  :|
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: wo6253 w Marzec 01, 2006, 12:50:26
No a jak mo¿esz my¶leæ inaczej, pewnie ¿e w pozytywnym! :)
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: emh w Marzec 01, 2006, 13:12:33
Monika, nie wiem czy dobrze zrozumia³am, ale Wojtek chyba Ci sugerowa³, ¿e czas pomy¶leæ o potomkach... :D :D :D Bo po dziecku podobno przechodzi... :D :D :D
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Monika w Marzec 01, 2006, 14:53:42
Cytat: "emh"
Wojtek chyba Ci sugerowa³, ¿e czas pomy¶leæ o potomkach... :D :D :D

hehe ... lepiej nie ...  :wink:
Nie zebym nie chciala, bo chcia³abym bardzo, ale ... :619:

Cytat: "emh"
Bo po dziecku podobno przechodzi... :D :D :D


przechodzi ... ;) na dziecko moze  :shock: (oby nie)
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Marzec 01, 2006, 16:53:45
Ah jo - powiedzia³by krecik :D Mi sie po cukrzycy ³uszczyca bardzo zaostrzy³a... ale zobaczymy jak bedzie :D Wszystko przedemna nie ? ::D:D:D
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: wo6253 w Marzec 01, 2006, 17:35:34
No mówi³em, ¿e na to nie ma m±drych, ale zawsze jest nadzieja :D
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Monika w Marzec 01, 2006, 18:24:53
Cytat: "Kucka"
Mi sie po cukrzycy ³uszczyca bardzo zaostrzy³a...


Niestety tak to dziala  :x Cukry brzydkie to i luszczyca wariuje  :573:
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Kinga w Marzec 04, 2006, 13:13:55
Moniko, czy mozesz mi powiedziec czy w gliwicach sa jakies osrodki, miejsca gdzie mozna sie zglosic z luszczyca i zaczac cos z nia robic?? bylabym bardzo wdzieczna za jakiekolwiek adresy, wiadomosci...

Pozdrawiam
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Marzec 04, 2006, 13:30:37
Kingo... w ka¿dym mie¶cie musi byæ jaki¶ lekarz dermatolog i tam powinna¶ sie zg³osic ;) jak nie na nfz to idz prywatnie (osobi¶cie uwa¿am ze czasami prytwanie jest lepiej ) ;) Pozdrawiam ;)
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Monika w Marzec 04, 2006, 13:37:30
Wsumie z ³uszczyc± mozesz zglosic sie do kazdego jednego dermatologa ... ale wiadomo, lekarze sa rozni :neutral:

Kiedys chodzilam na kosciuszki do poradni przyszpitalnej, by³o to o tyle dobre ze wszystkie badania, lacznie z pobieraniem wycinka skory robiono na miejscu i bez zadnych problemów, niestety od jakiesgos czasu poradnia juz nie istnieje  :?
Teraz chodze na ul. Dworcow± (kawalek za GCH) ... do dr. D.... (jeso wypad³o mi z g³owy jak sie nazywa ...wydaje mi sie ze Domanska...chyba ze pokopa³am) Jestem tak srednio zadowolona. Natomiast moja przyjacio³ka chodzi do tej samej poradni do dr. Olejnik i bardzo sobie chwali. Wyprobuje j± przy nastepnej okazji  :wink:

W zabrzu natomiast jest oddzia³ dermatologiczny i tez poradnia przyszpitalna. Minus jest jednak ten ze nie ma sie przypisanego sta³ego lekarza. tzn. ktory lekarz w danej chwili jest wolny i nie ma nic do pracy na oddziale to schodzi do poradni i tam przyjmuje. Jak dla mnie to troche dziwne, bo przeciez kazdy mimo wszystko ma inne podejscie i leczy inaczej ...
Plus jest ten ze poradnia przyszpitalna wiec wrazie potrzeby o wiele ³atwiej dostac skierowanie na badania czy nawet na oddzia³.
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: kicia w Marzec 06, 2006, 12:30:53
Cytat: "emh"
Bo po dziecku podobno przechodzi... :D :D :D


¿eby tak po dziecku wszystko przechodzi³o :P  :roll:  :P to bym sobie je ju¿ teraz sprawi³a :D
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: emh w Marzec 06, 2006, 12:52:15
A ja tam bym sobie nie sprawi³a. Nawet jakby mi kto¶ obieca³, ¿e mi cukrzyca przejdzie!!!
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: monia w Marzec 08, 2006, 09:32:35
A mo¿e kto¶ wie jak walczyæ z ³ojotokowym zapaleniem skóry?? Bo mój m±¿ walczy z tym od ³adnych paru lat i niestety narazie walkê przegrywa. Stara siê nawil¿aæ skórê g³owy i twarzy kremami nawil¿aj±cymi, ale to jest taka chwilowa ulga. Ju¿ nie wiem co z tym robiæ. Lekarze przepisuj± jakie¶ leki, które na niewiele siê zdaj±.
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Marzec 14, 2006, 12:59:29
Wiecie co..? mam do¶æ normalnie ;/ Posz³am dzisiaj do lekarza dermatologa bo mi sie skonczy³y ma¶ci no a pozatym po wykrytej cukrzycy strasznie mnie wysypa³o... no i zgadnijcie co dosta³am :D UWAGA...FANFARy.. TYRYTYRYTYRYTYRYTYRY :D Bedicort G - 2 razy dziennie przez 10 dni :D Cloboderm - po kapieli na noc :D ma¶æ robiona z cygnolin± - Przed k±piel± na 10 minut przez 2 dni a potem coraz d³uzej :D no i jeszcze jaki¶ krem Clobaza czy jakos tak :D Ahh to lekarskie pismo :D Chyba nie musze mowiæ ze wszystkie te masci to sterydy :D A ¿eby by³o ¶miesznie mowi³am lekarce ze po wcze¶niejszych sterydach nie by³o poprawy :D No cóz :D I jeszcze wstawaæ rano i sie smarowac :D Znowu trzeba 10 minut wczesniej wstawac :D Poprostu kocham swoj± ³uszczyce :D Wiecie.. tak to pisze i sie wqrzam ale w gruncie rzeczy stwierdzam ze sprobuje tego wszystkiego :D Jak mi nie pomoze to wypieprze do kub³a i tyle :D Choæ tak szczerze to mia³am wra¿enie ze moja pani dokot mysli ze jestem na tyle g³upia i nie wiem ze po sterydach ³adnie schodzi i jeszcze ³adniej wraca :D Ehh... ale sie rozpisa³am :D ide sie podrapac bo mnie swêdzi :D Pozdrawiam ;)
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Monika w Marzec 14, 2006, 13:23:49
Kucia ... a gdzie masz ³uszczyce?
Mi po sterydach nawet nie schodzi za ³adnie ... plamy zostaja i pieknie wszystko wraca. Dostaje juz zajoba  :(
Moja Pani doktor dawa³a mi jakies ekstra masci (szczegolnie na g³owe) po których mia³am tak suuuuper t³uste wlosy ze musia³am myc po 5 razy zeby wyglada³y wmiare, do tego mia³am to stosowac rano i wieczorem ...  :shock: (niestety nie pamietam nazwy :/ ) ...oczywiscie wyl±dowa³o w koszu.
Do dermatologa wybieram sie od jakiegos czasu ale jakos ... daleko mam ;) Na dniach musze tam wpasc koniecznie, bo ... oszaleje.

Czasem zastanawiam sie co bardziej mnie wkurza ... ³uszczyca czy cukrzyca ...  :573:  :571:  :evil:  :sad:
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Marzec 14, 2006, 14:53:53
standardowo...kolana, ³okcie, pod kolanami, troche na ramieniu, piszczele  ;) jakos tak ;)
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Monika w Marzec 14, 2006, 20:12:15
oooo ...
to ja chyba mniej standardowo ... chociaz nie wiem :wink:
zacze³o sie od g³owy, teraz do tego uszy (w ¶rodku :/) i nogi ... dok³adniej kostki.
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Marzec 24, 2006, 10:16:45
Nie wiem czy moge to tutaj pisaæ ale najwy¿ej kto¶ to usnie :P No wiec...Organizuje spotkanie ³uszczyków we Wroc³awiu... Jaki¶ cas temu jeszcze jak nie chorowa³am tez organizowa³am ;) No wiec...narazie poda³am pierwszy termin i czekam na akceptacje ;) SOBOTA, 8 KWIETNIA, GODZINA 16-17 (kwestia dogadania sie ) WROC£AWSKI RYNEK - POMNIK FREDRY ;) nie wiem czy na forum oprocz mnie i Moniki s± jakies osoby z ³uszczyc± ale warto was powiadomiæ o takim spotkaniu ;) Jezeli macie znajomych z £ to powiedzcie im ze jest takie spotkanie ;) Albo podajcie im moj nr gg to niech sie do mnie odezwa ;) Jezeli ten post jest nie na miejscu czy cos to przepraszam i prosze go usun±c :D Pozdrawiam ;)
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Marzec 24, 2006, 16:16:04
Nie bêdê tego usuwaæ :-) Mo¿e akurat komu¶ siê przyda ta informacja :-)
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Marzec 24, 2006, 20:54:20
Dziêkuje Misiu ;)
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Pola w Maj 04, 2006, 15:39:35
Hej, witam ³uszczyków. Chcia³am sie pochwaliæ moj± dodatkow± dolegliwo¶ci± - czyli ³uszczyc±. Ja mam j± od jaki¶ 10 - 12 lat, tyle, ¿e wykryta "konkretnie " zosta³a tak z 8 latek temu. Ja jakos nie mam du¿ego powi±zania poziomów cukru z ³uszczyc± , ale jedno jest pewne ¿adnej z tych choróbsk sie nie pozbêdê. Momentami mam chwile za³amania - bo w koñcu ile chorób cz³owiek mo¿e wytrzymac? ¿eby tak chocia¿ jedna by³a wyleczalna... :sad:
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Maj 04, 2006, 15:42:36
Pola :) G³owa do góry :) Ja ³uszczyce mam od 4 roku ¿ycia, cukrzyce dosta³am na 18 ste urodzinki :P od jakis 3 lat mam cholern± alergie a jak sie chcia³am leczyc to sie okaza³o ze nie moge :D Zawsze moze byæ gorzej :D :D :D
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: emh w Maj 04, 2006, 15:53:26
Cytat: "Kucka"
Zawsze moze byæ gorzej :D :D :D


No to, Kucka, pocieszy³a¶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Maj 04, 2006, 16:29:14
No a nie mowie prawdy ? :P Zycie jest za krótkie zeby sie zamartwiaæ :P Trzeba je jako¶ przezyæ :) Jak by³am na kontroli w Klinice to s³ysza³am ze na oddzia³ przywie¿li dziewczyne w wieku chyba gimnazjalnym z ¶wie¿± cukrzyc±.. rodzice tak sie przejeli ze odrazu za³atwili jej nauczanie w domu choc wszyscy dooko³a tego odradzali... no i powiedzcie..? co ta dziewczyna ma z zycia teraz..? Wszyscy od poczatku mi mowili ze cukrzyca to nie wyrok ze z tym sie normalnie zyje :) Wiec ¿yje tak jak kiedys :) Bynajmniej sie staram :) wiadomo ze nie na wszystko moge sobie jush pozwolic tak jak kiedys :) Ale poki moge to korzystam z zycia i robie to na co mam ochote :) A co do ³uszczycy przyzwyczai³am sie do niej i "pokocha³am" :D Póki moje zdrowie na to pozwala to bêde ¿yc tak jak kiedy¶, pe³n± par± :D Przepraszam za d³ugi post ale jakos mnie taka wena wzie³a :D
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Mia w Maj 04, 2006, 23:39:01
Cytat: "Kucka"
rodzice tak sie przejeli ze odrazu za³atwili jej nauczanie w domu choc wszyscy dooko³a tego odradzali...


Oj, ja te¿ mia³am ochotê zamkn±æ to swoje dzieciê w domu..... Dobrze, ¿e trafi³am na takich m±drych, co mi pokazali, ¿e wcale tak nie musi byæ :D
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Iza w Maj 05, 2006, 07:01:56
i tak Kucka trzymaæ :!:
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: emh w Maj 05, 2006, 10:50:02
He! He! Pamiêtam jak moja mama panikowa³a... Nie wolno mi by³o wychodziæ nawet przed blok na podwórko... Ech!!!
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Pola w Maj 05, 2006, 19:04:24
hehe u mnie tam ¿adnej paniki nie by³o... tylko ca³y czas podejrzenia i zdziwienie co to mo¿e byæ....A ¿e ³uszczyca przez d³ugi czas wystêpowa³a tylko na skórze g³owy to nie by³o takie widoczne. Czasem tylko kto¶ zwraca³ uwage: ale ty masz du¿y £UPIE¯! hehe Sympatyczne :lol:
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Aga w Maj 05, 2006, 21:01:53
MO¿e to nie do tematu ale ciagn±c Wasz tok my¶lenia to..... moje ¿yciê od roku zmieni³o siê mieszkam w malutkiej wiosce 200 mieszkañców w górach gdzie ka¿dy ka¿dego zna i moja Weronika jest szczê¶liwa nie boi siê wyj¶æ sama na rower pojechaæ do koników
(oddalonych o 400 m) czy i¶æ na plac zabaw lub w górki, do naszych winnic zanie¶æ II sniadanie tacie  itd Kiedy¶ my¶la³am ¿e jest to nienormalne wypu¶ciæ ja sam± a co z cukrzyc±...???? Teraz wiem ¿e musimy zyæ normalnie i nie mogê ¿yæ z terrorem ¿e jak wyjdzie to zaraz padnie z powodu hipo Staram siê aby zawsze mia³a przy sobie glukozê i w przypadku kiedy siê ¼le poczuje ma braæ bez robienia badania. My¶lê, ¿e jest szczê¶liwa przynajmniej na tak± wygl±da a cukrzycê starm sie traktowaæ jak co¶ normalnego a nie przeszkodê w naszym ¿yciu i przynajmniej w naszym przypadku to skutkuje.
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Maj 05, 2006, 21:05:10
Aga, tak trzymaj :)
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: emh w Maj 06, 2006, 09:57:20
My¶lê, ¿e to zawsze jest dla rodziców najtrudniejsze: zaufaæ w³asnemu dziecku, ze bêdzie za siebie odpowiedzialne.
Nie jest to tylko problem dzieci z cukrzyc±, ale w ogóle...
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Mia w Maj 06, 2006, 10:00:45
Moje dziecko jest jeszcze w tym wieku, ¿e nie muszê mieæ wyrzutów sumienia, nie puszczaj±c go samopas ;)  :lol:  :lol:
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: emh w Maj 06, 2006, 10:02:48
Ale ju¿ siê zacznij przygotowywaæ, ¿e siê w koñcu wyrwie...
do Gliwic na przyk³ad... ;-)
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Ela w Czerwiec 01, 2006, 19:01:11
A ja naczyta³am sie o tej ³uszczycy i wpad³am w pop³och, ¿e mój Pieæka te¿ j± ma bo zauwa¿y³am plamki chropowate, a gdzie niegdzie zaró¿owione. Ale na szczê¶cie leka¿ stwierdzi³, ze to mu na ³uszczycê nie wygl±da i da³ ma¶æ oraz p³yn do k±pieli. :lol:  :lol:
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 01, 2006, 20:34:01
Ojjjj Elu... z do¶wiadczenia powiem ci ze ja jak mia³am pocz±tki ³uszczycy ( a mia³am wtedy 4 latka) to lekarka leczy³a mnie na wszystko tylko nie na ³uszczyce :) Dogl±daj tych miejsc i uwa¿aj zeby nie wyskoczy³y nowe... a je¿eli sie zrobi± to idz znowu do lekarza i popro¶ o badania.. nie pamietam jak to sie nazywa³o ale zdrapuje sie ¿yletk± czy czym¶ ostrym kawa³ki tych "chorych" miejsc i daje sie to do badania :) Jak co¶ to s³u¿e pomoc± :) na gg albo pw :) Ale mam ogromn± nadzieje ze nei bêde musia³a ci pomagac w sprawie ³uszczycy.. brrr... :)
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 02, 2006, 07:13:03
U mnie tez nie wykryto odrazu ... wrecz wmawiano mi ze to ... lupiez  :? A ³uszczyce wykluczano ...
Dopiero po badaniu wycinka wysz³o co to tak naprawde jest

Miejmy nadzieje ze Wam przejdzie i nie wroci  :wink:
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 02, 2006, 13:50:00
No w³asnie to sie nazywa badanie wycinka skóry :D
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Duchhhh w Czerwiec 02, 2006, 16:44:15
Witam

A dok³adnie mówi±c badanie wycinka jakiejkolwiek tkanki nazywa siê badaniem HISTOPATOLOGICZNYM

Pozdraiam :D
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 21, 2006, 11:26:24
Biedroneczki.. potrzebuje rady :) Ostatnio od jakiego¶ tygodnia albo d³u¿ej strasznie mnie £ wysypuje... na rêkach, ramionach i nogach. Nie wiem czemu :( Zawsze jak sie robi³o ciep³o to £ mi robi³a sie bladasza, ³adnie schodzi³a a tu nagle taki wysyp.. :( nie wiem czym to jets spowodowane... zawsze mnie wysypywa³o do stresu ale teraz.. ?? help..
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 21, 2006, 15:41:47
Kucia :588: a jakas infekcja Ci sie nie zaczyna? Albo moze to przez uczulenie?
Nie mam pojecia od czego to moze byæ :(
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 21, 2006, 17:27:17
najszybciej przez alergie ale nigdy wczesniej tak nie mia³am :(

[ Dodano: Sro Lip 19, 2006 9:08 pm ]
Ma³y artyku³ na temat £ :)

http://fakty.interia.pl/prasa/polityka/news/To_nie_tr%B1d%21,771834,

 :) :) :)
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Aga w Grudzień 07, 2008, 17:17:32
Witajcie!!!!!
 Od¶wie¿am temat bo... Weronika ostatnio by³a do¶æ przeziêbiona i prawie 1,5 tygodnia nie mia³a mytej g³owy. Rano zawsze w po¶piechu szybko  czesanie w kucyk i po sprawie a dzi¶ przy niedzieli do¶æ dobrze sobie ogl±dnê³am g³owê i skórê mojej pannicy i siê przelêk³am :evil: . Wchodzi w wiek dojrzewania i ostatnio do¶æ czê¶ciej myjê jej g³owê bo w³osy jej siê przet³uszczaj± Jakie¶ 2 tygodnie temu narzeka³a ¿e co¶ jej siê w g³owie zrobi³o  i skórê mia³a do¶æ zaczerwienion±i skar¿y siê ze g³owa j± swêdzi. Dzi¶ jednak zobaczy³am ma³e czerwone wypryski i ³upie¿ ale nie taki drobny tylko placki i nie wiem czy to nie przypadkiem pocz±tki  ³uszczycy??? A¿ strach pomy¶leæ ¿e mog³o siê to przypl±taæ Wy dziewczyny jeste¶cie bardziej do¶wiadczone w tym temacie porad¿cie co¶??? A do Ciebie Kucka mam pytanie bo od 18 grudnia jestem w Polsce czy masz namiary na jakiego¶ dobrego detrmatologa (prywatnie) we Wrocku Z góry dziêkujê  dzi¶ pod³amana Aga
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Grudzień 07, 2008, 19:53:12
Na forum ,,doros³ym``próbowa³am podj±æ ten temat-tak siê sk³ada,¿e mój m±¿ choruje od 13lat na ³uszczycê :( ,a dzieciaczki, jak Wiecie,maj± cukrzycê.. :cry:  :cry:  :cry: Obie te choroby s± autoimmunologiczne i charakteryzuj± siê podobnymi zmianami w jakiej¶ sekwencji genów,niemniej,jak dowiedzino w USA,zachorowalno¶æ na ³uszczycê ma tylko10%zwi±zek z genami,reszta to inne czynniki zewnêtrzne..Jestem przerazona,nie wyobrazam sobie,aby moje dzieciaczki mia³y mieæ równie¿ PASKUDÊ!!!Mój m±¿ od ponad roku ma wysyp dos³ownie na ca³ym ciele,wstydzi sie chodzic latem w krótkim rekawku,nabawi³ sie nawet dolegliwosci psychicznych z tego powodu..Ech,zycie..
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Agnessj w Lipiec 25, 2010, 10:28:48
a mojej Natalce zaczely wypadac wlosy dzis sie przeleklam bo garsc zebralam mam nadzieje ze nie zostanie ³ysa
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Becia w Lipiec 25, 2010, 22:55:27
Agnessj, pamiêtam jak na innym forum kto¶ napisa³ ¿e na pocz±tku brania insuliny zaczê³y wypadaæ mu w³osy ale to by³ tylko stan przej¶ciowy. Natalka te¿ dopiero co zaczê³a braæ insulinê, miejmy nadziejê ¿e to przejdzie. Trzeba byæ dobrej my¶li  :)
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Agnessj w Lipiec 25, 2010, 23:26:09
jest to jakies pocieszenie zobaczymy jak to bedzie
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: andziaroza w Lipiec 26, 2010, 09:54:28
Agnessj  nie martw sie bedzie dobrze zobaczysz poczatki zawsze sa ciezkie dasz rade
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Anka w Listopad 27, 2010, 23:16:35
Osobi¶cie tez uwa¿am ¿e prywatnie...lepiej ..ale! jak sie ma tak± chorobê jak ³uszczyca ..nie wiem czy jest jakis sens leczyc sie prywatnie;)
hm... moje dziecko po roku od zachorowania na cukrzyce z³apa³o ³uszczycê ...cos  w tym jest : cukrzyca nie lubi byæ sama !
Najgorsze to to ,¿e ¿adne ale to ¿adne masci nie pomogaj± na zmiany ³uszczycowe , owszem na "chwile" pomagaj± ale...na d³u¿sz± mete nici z tego :(
Pozdrawiam wszystkich ciep³o :)) :grin:
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Listopad 28, 2010, 11:01:22
Cytat: "Anka"
Najgorsze to to ,¿e ¿adne ale to ¿adne masci nie pomogaj± na zmiany ³uszczycowe , owszem na "chwile" pomagaj± ale...na d³u¿sz± mete nici z tego  
Bardzo mi przykro Anko,wiem,jakie to udrêczaj±ce-³uszczyca..i niestety,tak skuteczne dzi¶ leczenie biologiczne odpada...
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: jarek w Listopad 28, 2010, 13:55:14
Temat ³uszczycy trochê znam,poniewa¿ bliska mi osoba choruje na ni±.Wiem,¿e s± ¼le odbierane posty z cudownymi przepisami na uzdrowienie w danej chorobie,tylko co mam pocz±æ gdy kolejne 2 osoby wyleczy³y zio³ami lub zaleczy³y diet± ³uszczycê.S± to osoby doros³e.Pierwsza/kobieta/ ju¿ niestety nie ¿yje/mieszka³a 2 ulice dalej i sam widzia³em jej twarz bez ³uszczycy/stosowa³a soki jakiego¶ ziela/Aktualizacja-ju¿ wiem,to by³ rdest ptasi-lub jaskó³cze ziele druga nazwa/ ,Mia³a tylko lekkie przebarwienia skóry,jakby egzotyczn± urodê latynoski.Druga osoba to mê¿czyzna,który zastosowa³ jak±¶ g³odówkê itp.ponoæ zaleczy³ jak to sam okre¶la.Ja na jego ciele ¿adnych oznak ³uszczycy nie widzia³em.Czy kto¶ z was jest u¿ytkownikiem forum o ³uszczycy i mo¿e zna przypadki podobne do wspomnianych?Nigdy bym nie wierzy³ w cudowne ¶rodki,ale te dwa przypadki mieszaj± mi w g³owie.Mojej bliskiej osobie brakuje konsekwencji w dzia³aniu i u¿ywa ma¶ci ze sterydami.Chcia³bym by mog³a nazbieraæ kwiatków i trochê jej to ul¿y³o w chorobie.Wiem,¿e ³uszczyca tak i cukrzyca jest ka¿da inna.Mo¿e tylko niektóre przypadki da siê zaleczyæ,wyleczyæ?Poprawka,o tym zielu wspomina³a mi jeszcze jedna osoba.
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: karioka w Listopad 28, 2010, 15:18:38
Jarek ma racjê. Co prawda, co¶ o tym s³ysza³am, ale z praktyki nie znam. W poni¿szych linkach mo¿na poczytaæ. Natomiast bliska mi osoba bardzo znacznie zaleczy³a ³uszczycê czerwon± koniczyn±. Osobi¶cie nad tym czuwa³am i widzê tego doskona³e efekty. Zreszt± obydwie ro¶liny s± doskona³e w egzemie i innych chorobach skórnych.

http://biedronkowo.info/index.php?p=6_33
http://zielnik.herbs2000.com/ziola/koniczyna_c.htm

[ Dodano: Nie Lis 28, 2010 3:20 pm ]
chodzi o kwiaty koniczyny. My mieszali¶my bia³± i czerwon±. Teraz profilaktycznie koniczyna jest stosowana 1 raz na dobê.

[ Dodano: Nie Lis 28, 2010 3:28 pm ]
Aniu, mam zebran± i zasuszon± koniczynê. Gdyby¶ siê zdecydowa³a, daj znaæ. Najpierw poczytaj. Kuracja minimum 6 tygodni. Lepiej dzia³a ¶wie¿a, ale suszona ma te¿ takie w³a¶ciwo¶ci.  :)
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Listopad 28, 2010, 19:11:07
Ja czasem cos napiszê na tym forum http://luszczyca.org.pl/p2/forum/index.php   .Ogólnie muszê stwierdziæ,¿e mój m±¿ te¿ nestety niezbyt dba o siebie,a ³uszczycê ma najperfidniejsz± poza stawow±.Bezwysypowe okresy to u niego miesi±c w ostatnich 3latach :( .Aktualnie jest w szpitalu na badaniach i czeka na lek biologiczny.
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Listopad 28, 2010, 21:19:24
Joasiu mi ten link nie wchodzi
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Listopad 28, 2010, 22:28:32
Pêkalinko!Faktycznie,co¶ nie dzia³a³o..zmieni³am ju¿..
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Sierpień 02, 2012, 20:12:57
Hej.

Zaczynam siê baæ.

Chyba zaczyna siê u mnie ³uszczyca. Mianowicie...
na ³okciach. S± zaczerwienione i skóra siê zaczyna " ³uszczyæ ". Naskórek tak jakby siê ³uszczy i schodzi. Boli.
Czy to s± objawy ³uszczycy? Matko, jeszcze tego cholerstwa mi trzeba. ;/
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Sierpień 02, 2012, 20:16:09
a mo¿e po prostu wysuszona skóra przez te upa³y? lub zbadaj przy okazji tarczycê.... ja mam wysuszon± skórê przez k³opoty z tarczyc±.... ale wystarcza codzienny balsam:) i nic nie widaæ
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Sierpień 02, 2012, 20:41:28
Cytat: "anitapa"
a mo¿e po prostu wysuszona skóra przez te upa³y?
hmm a je¿eli by tak by³o to mo¿e byloby to te¿ w innych ' czesciach cia³a ' ? to jest tylko na ³okciach..

Cytat: "anitapa"
lub zbadaj przy okazji tarczycê....

mia³am rok temu robione wszelkie przeciwcia³a, w normie byly ale przez rok czasu du¿o siê mo¿e zmienic...dziêki
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Sierpień 02, 2012, 20:56:34
ja jak pamiêtam mia³am taki czas ¿e strasznie such± skórê mia³am na ³okciach... ale  ³uszczycy nie mam...
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Sierpień 02, 2012, 22:12:01
Ja podobnie,jak Anita,przed zdiagnozowaniem niedoczynno¶ci sucha skóra na ³okciach.
Cytat: "Anula5"
mia³am rok temu robione wszelkie przeciwcia³a, w normie byly ale przez rok czasu du¿o siê mo¿e zmienic
Dok³adnie tak,u Marcina po roku przeciwcia³a anty-TPO wzros³y z 0 do 410.
Tytuł: Cukrzyca i ³uszczyca
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Sierpień 03, 2012, 09:29:49
Cytat: "joanna ostrowsk"
Anula5 napisa³/a:   
mia³am rok temu robione wszelkie przeciwcia³a, w normie byly ale przez rok czasu du¿o siê mo¿e zmienic   
Dok³adnie tak,u Marcina po roku przeciwcia³a anty-TPO wzros³y z 0 do 410.

³ooo matko to ja jednak sobie zrobiê te badania na poziom przeciwcia³ ...