Autor Wątek: Departament Kszta³cenia Ogólnego,Specjalnego ....  (Przeczytany 76837 razy)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Departament Kszta³cenia Ogólnego,Specjalnego ....
« dnia: Luty 25, 2005, 13:17:56 »
Dzi¶ dzwoni³am do Departamentu Kszta³cenia Ogólnego,Specjalnego i Profilaktyki Spo³ecznej w sprawie problemu naszych cukiereczków.Mam na my¶li szkoly i przedszkola. Pani poda³a mi numer telefonu i dane osoby,która powinna nam pomóc,ale bêdzie w  poniedzia³ek.Oto kontakt:


Pani Ewa Broñska

poniedzia³ek w godzinach: 8.15-16.15

tel: 022/ 318 94 45

Dzwoñcie.Im nas wiêcej zadzwoni ze swoim problemem,tym lepiej:-)[shadow=green][/shadow]
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Departament Kszta³cenia Ogólnego,Specjalnego ....
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 25, 2005, 13:42:59 »
Zapisa³am i zadzwoniê!!!!! :grin:
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Departament Kszta³cenia Ogólnego,Specjalnego ....
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 28, 2005, 18:01:38 »
Dzwoni³am dzi¶ do Pani Ewy Broñskiej...No có¿...za wiele nie pomog³a...Jedynie co powiedzia³a,to ,¿e nie ma programu szkoleñ i ,¿e ka¿de z nas musi w soim miejscu zamieszkania próbowaæ znale¼æ rozwi±zanie...Najpierw skontaktowac siê z osob± z kuratorium,która zajmuje siê takimi sprawami i z nia porozmawiaæ oraz z w³adzami miasta.Tyle to ja wiem i bez takiej pomocy  :sad: Ale trzeba zebraæ rodziców w danym mie¶cie,których dzieci maj± cukrzycê,opracowaæ konspekt szkoleñ(¿eby by³o o czym dyskutowaæ) i umówiæ sie an spotkanie.Juz wspomina³am,ze prezydent miasta czy gmina maja pieniadze na przystosowanie przedszkoli i szkól dla dzieci z cukrzyc±,ale wiadomo,ze nie pójdzie to jeden rodzic.Trzeba mieæ rozeznanie ile takich dzieci jest w ogóle...Ech...Tylko jak to zrobiæ??? Mam jeden pomys³...ale nie wiem,czy wypali...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Departament Kszta³cenia Ogólnego,Specjalnego ....
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2005, 18:36:35 »
Ja na dniach w swoim mie¶cie ju¿ bêdê mog³a przeprowadzaæ takie rozeznanie bo bêdê oficjalnym stowarzyszeniem :D Mam pomys³ sk±d wzi±¶æ listê dzieci choruj±cych na cukrzycê, ale nie wiem czy osobom prywatnym takie informacje by udostêpnili. Co innego stowarzyszeniu, które chce to wykorzystac do celów szkoleniowych...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline martys

 • Wiadomości: 10
  • Zobacz profil
Departament Kszta³cenia Ogólnego,Specjalnego ....
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2005, 20:29:58 »
A co je¶li w mojej miejscowo¶ci (do 5 tys. mieszkañców) jest tylko jeden, mój cukiereczek????????????? :(

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Departament Kszta³cenia Ogólnego,Specjalnego ....
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 28, 2005, 20:56:00 »
U mnie jest troje dzieci, ale szkolenia mamy ju¿ za sob±...  :razz:
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Departament Kszta³cenia Ogólnego,Specjalnego ....
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 28, 2005, 23:39:29 »
Martys chcê Ciê pocieszyæ ja mieszkam w niewiele wiekszym miasteczku bo 8 ty¶ i Weronika z tego co wiem jest jednym cukierkiem. Do szko³y pójdzie od wrze¶nia ale juz teraz napisa³am podanie do Wydzia³u O¶wiaty oraz osobi¶cie je zanios³am i przeprowadzi³am rozmowê z dyrektorem placówki o¶wiatowej. P. dyrektor po zapoznaniu siê z podaniem i rozmowie ze mna stwierdzi³ ¿e nie wie jak zapewniæ mojej córce bezpieczeñstwo w szkole i sam stwierdzi³ iz najlepszym rozwi±zaniem by³ by program szkolenia nauczycieli. Ja takiego konspektu nie mam opracowanego ale 9 marca bedê w Gliwicach a tam maj± i mo¿e mi udostêpni± i bêdê mog³a go przedstawiæ. O¶rodek gliwicki oraganizuje takie szkolenia i koszt ich wynosi ok 600 z³ bez wzgledu na to ile osób w nim uczestniczy. W szkoleniu bierze udzia³ pielegniarka, lekarka, psycholog i jesli siê wyrazi tak± chêæ to dietetyczka (przedszkola i kuchnie szkolne). Problem tylko polega na tym i¿ osob± tym trzeba zapewniæ transport a to kolejny koszt no i odleg³o¶ci? Mam pytanie przecie¿ ka¿dy z nas nalezy do poradni (tak przynajmniej jest) to dlaczego tylko w jednej stworzono taki program? A mo¿e s± w innych tylko nic o tym nie wiemy? Popytajcie! Ale siê rozpisa³am wybaczcie!!!!
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Departament Kszta³cenia Ogólnego,Specjalnego ....
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 28, 2005, 23:52:01 »
Ja my¶lê,¿eby udaæ siê do mojej kiniki i porozmawiaæ z kierownikiem kliniki...Ale obawiam siê wl±¶nie ochrony danych osobowych... Jeszcze mo¿naby zrobiæ co¶ w rodzaju og³oszenia i powiesiæ w klinice... Jak macie jakie¶ pomys³y to piszcie.Trzeba w koñcu ruszyæ ....(nie powiem co) i zacz±æ dzia³aæ  :)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Departament Kszta³cenia Ogólnego,Specjalnego ....
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 01, 2005, 01:19:12 »
Misia moja P. doktor mi mówi³a ¿e we wrocku te¿ maj± opracowane takie szkolenia i nalezy siê zg³osiæ do P dr N????
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline diapolo

 • Wiadomości: 21
  • Zobacz profil
Departament Kszta³cenia Ogólnego,Specjalnego ....
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 09, 2005, 20:46:42 »
:P Ale z tego co uda³o Mi siê ustaliæ ka¿de dziecko je¶li jest zg³oszone do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotniej jest tak¿e pod opiek± pielêgniarki ¶rodowiskowej i jej obowi±zkiem jest opieka nad chorym dzieckiem ( tak jek nad osobami starszymi). Ja zg³osi³am Juliê do Naszej poradni i mamy pielêgniarkê która bêdzie przychodzi³a do przedszkola, sprawdza³a cukier i podawa³a insulinê. Zobaczcie jak to wygl±da u Was. Mam namiar na Podstawow± Opiekê Zrowotn±   :P  :P  :P

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Departament Kszta³cenia Ogólnego,Specjalnego ....
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 10, 2005, 00:00:36 »
Ok ale dochodz±ca pielêgniarka ¶rodowiskowa nie za³atwia sprawy bo w czasie jej obecno¶ci poziom mo¿e byc w porz±dku a po jej wy¶ciu mo¿e spa¶æ wiêc....? W przypadku utraty przytomno¶ci nikt nie bêdzie wzywa³ pielêgniarki ¶rodowiskowej i czeka³ na jej przyj¶cie zreszt± z tego co wiem to nie wolno przychodziæ pielêgniarkom na takie wezwanie  (jest to niezgodne z przepisami) tylko ma byæ wezwana karetka pogotowia, spisany protokól wypadku. A wiadomo jak jest z karetkami moze up³yn±æ tak wa¿ny dla dziecka mózgu czas....wiêc najlepszym rozwi±zaniem jest wyszkolenie wychowawców przedszkolnych i nauczycieli! Ja uwa¿am ¿e nie mo¿na siê pocieszaæ dochodz±c± pielêgniark± ¶rodowiskow± na chwilê bo to jest tylko namiastka ale je¶li Ciebie to zadawala i czujesz ze Twoje dziecko jest bezpieczne to Ok
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline martys

 • Wiadomości: 10
  • Zobacz profil
Departament Kszta³cenia Ogólnego,Specjalnego ....
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 14, 2005, 18:06:19 »
Aqa, zgadza siê, ale niestety przeszkolenie pañ w tej sytuacji te¿ niewiele zmieni. Przepisy BHP zabraniaj± nauczycielom podawaæ lekarstwa ich wychowankom, wiêc nikt nie poda Twoim cukiereczkom glukozy, bo zwyczajnie nie mo¿e :sad:

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Departament Kszta³cenia Ogólnego,Specjalnego ....
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 14, 2005, 19:00:03 »
Ale mo¿na za to staraæ siê o przystosowanie przedszkoli i szkó³ do przyjêcia cukiereczków.Wiadomo,¿e nie bêd± to wszystkie,ale trzeba walczyæ o to,¿eby to by³a jak najwiêksza ilo¶æ.Jest to mo¿liwe,ale czeka nas ciê¿ki bój....
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline diapolo

 • Wiadomości: 21
  • Zobacz profil
Departament Kszta³cenia Ogólnego,Specjalnego ....
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 15, 2005, 17:48:58 »
:sad: Wiecie co jak czytam te wszystkie posty to najchêtniej siad³abym i p³aka³a bo nigdzie nic siê nie da................ Tylko Misioza podnosi Mnie na duchu :twisted:  Dlatego mam ju¿ ten numer telefonu do ogólnopolskiej gazety i jak tylko wrócê do pracy to spóbujê "sprzedaæ " ten temat. Powiedzcie Mi czy kto¶ z Was pisa³ o Swoim problemie do Biura Edukacji bo Pani Jarnuszkiewicz powiedzia³a ¿e jeste¶my z mê¿em pierwsi, którzy informuj± o tym problemie. Pisa³am do NFZ i dosta³am to co chcia³am. My¶lê ¿e wspólnymi si³ami rozwi±¿emy ten problem. Czytam te posty i przypominam sobie s³owa Pani Dyrektor z Julii przedszkola, ¿e nic siê nie da zrobiæ, ¿adnych szkoleñ nie bêdzie, ¿adna pielêgniarka nie bêdzie przychodzi³a do przedszkola a jednak co¶ siê da zrobiæ. Mo¿e to nie jest idealne rozwi±zanie(te¿ jestem pe³na obaw)ale od czego¶ muszê zacz±æ, zaufaæ ludziom ¿e dobrze zajm± siê moim dzieckiem i wierzyæ ¿e wszystko bêdzie dobrze :lol:

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Departament Kszta³cenia Ogólnego,Specjalnego ....
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 15, 2005, 23:14:09 »
Ja dzwoni³am  :evil:  :evil:  :evil: do pani Ewy,której telefon poda³am w poprzednim po¶cie...Niech nie k³ami±,¿e nikt nie dzwoni³,bo sama mi poda³a ten telefon  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,