Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Bia³a

Strony: [1] 2 3 ... 17
1
Sposób na cukrzycę / Prawo jazdy i cukrzyca
« dnia: Wrzesień 01, 2010, 16:31:44 »
Cytat: "biker"
Wydaje mi siê, ¿e autorzy projektu wiedz± o cukrzycy tyle ile przeciêtny pan Mietek z ma³omiasteczkowej kot³owni - i dla nich hipoglikemia to jest zdarzenie wymagaj±ce przyjazdu pogotowia ratunkowego.


Te¿ mam takie wra¿enie.

2
Sposób na cukrzycę / Prawo jazdy i cukrzyca
« dnia: Sierpień 31, 2010, 11:56:02 »
Dla mnie to kompletny bezsens. A to to ju¿ w ogóle:
"Wprowadzony ma byæ równie¿ przepis, zgodnie z którym uprawniony lekarz, który stwierdzi³ przypadek wyst±pienia hipoglikemii b±d¼ napadu padaczki lub jej podejrzenie, powinien o tym powiadomiæ organ wydaj±cy prawo jazdy w celu oceny predyspozycji chorego do kierowania pojazdami."

Bo¿e broñ teraz przed niedocukrzeniem, bo prawa jazdy siê nie dostanie... Dla mnie to bez sensu. Poka¿cie jakiegokolwiek cukrzyka, który nie posiada hipo od czasu do czasu. Ja zawsze wy³apuje hipo, jedyne "nieprzytomno¶ci" zdarzy³y mi siê w nocy i to po imprezie z jakim¶ alkoholem, i co, z tego powodu bêdê kwalifikowana do zabrania mi prawka? bez sensu. Je¿d¿ê ju¿ 1,5 h, z czego wiêkszo¶æ sama, zawsze mam w schowku co¶ slodkiego i jeszcze NIGDY nie by³o mi to potrzebne.

Zajêliby siê raczej osobami z bezterminowymi orzeczeniami, np starymi lud¼mi ledow widz±cymi na oczy, z nie tym samym refleksem.

3
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Listopad 06, 2009, 14:15:37 »
Ja nie twierdzê, ze jest jaki¶ strasznie z³y, ale mimo wszystko powy¿ej normy, a mi bardzo zale¿a³o by w koñcu tym razem zobaczyæ szóstkê, zamiast siódemki ;)
No, ale pewnie miesi±c choroby wp³yn±³ na wynik...

4
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Listopad 02, 2009, 16:24:11 »
Ja w³a¶nie odebra³am, mam 7.2. Tyle starañ i mia³am nadziejê, ¿e w koñcu zejdê poni¿ej 7, a tu...
Biker- niekoniecznie za niski, bo w tym laboratorium co robiê norma to 3.9 - 7.0.

5
Słodka Apteka / Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« dnia: Wrzesień 12, 2009, 12:51:42 »
No ja dosta³am w ¶rodê jeszcze 5 (ufff...), a wizyta za jaki¶ miesi±c wiêc w sumie akurat ;)

6
Słodka Apteka / Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« dnia: Wrzesień 07, 2009, 10:43:35 »
Cytat: "biker"
Cytat: "Bia³a"
I jeszcze siê zastanawia³ czy aby sprzedadz± mi 4 opakowania i wpisa³ mi na recepcie ilo¶æ pomiarów: 7.

7 x 62 (2 miesi±ce po 31 dni) = 434, zaokr±glone w górê (takie s± zasady) daje 9 opakowañ. I tyle w aptece sprzedadz±, o ile znaj± prawo (czasem nie znaj± i trzeba im przytoczyæ ustawê).
Mogê zrozumieæ lekarza, który ma w±tpliwo¶ci, czy pacjent faktycznie bada krew kilkana¶cie razy dziennie. To siê po prostu rzadko zdarza, a w przypadku kontroli z NFZ (które zdarzaj± siê coraz czê¶ciej) lekarz p³aci z w³asnej kieszeni za "b³êdnie wypisan± receptê", co w tym przypadku mo¿e go kosztowaæ ok. 50 z³ razy ilo¶æ wypisanych opakowañ - wiêc nie ma siê co dziwiæ, ¿e trzêsie d**±.
Ale zawsze mo¿na pokazaæ mu glukometr, niech przepisze do karty poziomy z ostatnich kilku dni. Policzy ile ich jest ¶rednio na dzieñ i tyle wpisze na recepcie. I d**e ma kryt±...


Mimo wszystko, spodziewa³am siê, ¿e skoro jest to lekarz prywatny i bierze grub± kasê za swoj± wizytê (sam tak powiedzia³- siedzi za pieni±dze) to nie bêdzie robi³ jaki¶ limitów. Ja nie cierpiê zastanawiaæ siê na ile starczy mi pasków czy rezygnowaæ z mierzenia o jakiej¶ godzinie, ¿eby w nocy sobie zmierzyæ itp.

Glukometr mog³abym mu pokazaæ, ale po co¶ prowadzê ten g³upi zeszyt i tam ma wypisane jak byk ile razy mierzê.

Cytat: "mk"
Masz prawo do tych pasków i musi Ci je wypisaæ!
Mia³ racjê, ¿e z apteki by Ciê cofnêli, gdyby by³y wypisane 4 opakowania bez dawkowania - takie s± teraz przepisy...  :sad:

Wszystko jest kwesti± dawkowania, wiêc musi Ci wypisaæ tyle ile potrzebujesz!


Ale ja dobrze wiem o tym dawkowaniu, wcale nie mówiê, ¿e ma go nie byæ. Tylko dziwnym trafem ja mierze wiêcej razy cukier, a skoro on tak boi siê kontroli to czemu wpisa³ 7? Niech wpisze te 10, da chocia¿ z 8 opakowañ i by³by spokój...

7
Słodka Apteka / Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« dnia: Wrzesień 04, 2009, 18:50:48 »
I jeszcze siê zastanawia³ czy aby sprzedadz± mi 4 opakowania i wpisa³ mi na recepcie ilo¶æ pomiarów: 7. No to ja na to mówiê: halo! panie, ale ja mierzê wiêcej razy  :!: a on nie zareagowa³... Ale idê do niego za tydzieñ, wiêc liczê, ze wtedy jeszcze z 5 opakowañ rzuci... w koñcu skoro p³acê za wizytê to liczê na wiêcej ni¿ zwyk³e olewcze podej¶cie lekarza...

8
Słodka Apteka / Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« dnia: Wrzesień 04, 2009, 07:25:05 »
No i dobrze, pójdê do niego za tydzieñ to mu poka¿ê...

9
Słodka Apteka / Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« dnia: Wrzesień 03, 2009, 22:11:18 »
Ju¿ pisa³am w innym temacie jak mnie wkurza taka sytuacja... co najzabawniejsze na insulinê jako¶ nikt mi recept nie ¿aluje, natomiast paski? wieczne sk±pienie  :? ju¿ mnie szlag trafia.
wczoraj by³am prywatnie u diabetologa i wiecie ile opakowañ mi wypisa³? 4... wiêcej nie chcia³... no przecie¿ co¶ mnie kiedy¶ trafi...  :evil:

10
Sałatki i surówki / Sa³atki i surówki
« dnia: Sierpień 25, 2009, 18:57:16 »
Ja mam ulubione dwie sa³atki, w tym jedna w dwóch wersjach  :)
S± do¶æ tradycyjne, ale ja nie lubiê wynalazków ;)

Pierwsza to:
- kapusta pekiñska
- kukurydza
- papryka
- odrobina ogórków
- majonez
- przyprawa do gyrosa

I tu pojawiaj± siê dwie wersje: w jednej lubiê jak dodaje siê do sa³atki makaron (najlepiej z zupek chiñskich ale mo¿e byæ inny drobny), w innej z kawa³kami piersi z kurczaka. Mniaaaaam :) Mo¿na te¿ dodaæ kawa³ki fety albo sera ¿ó³tego, ale to ju¿ wg uznania :)

Druga sk³adnikami nie ró¿ni siê za wiele od pierwszej ;)
- sa³ata lodowa
- papryka
- kukurydza
- trochê pomidora
- oliwa z oliwek
- przyprawa koperkowo- zio³owa
- odrobina soli i pieprzu

11
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Sierpień 24, 2009, 11:49:23 »
alba, skoro mierzycie czêsto cukry, na pewno zauwa¿yliby¶cie du¿e poziomy. To niedocukrzenia ³atwiej przeoczyæ, hiper zwykle o wiele d³u¿ej siê trzymaj±.
Ja na Waszym miejscu sprawdzi³abym czy aby na pewno glukometr (je¶li u¿ywacie tylko jednego) wskazuje dobrze cukry (mi kiedy¶ zani¿a³). No i powtórzy³abym badanie.

12
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Styczeń 17, 2009, 18:33:52 »
7,8.

Nigdy chyba nie mia³am ni¿ej ni¿ 7 i uwa¿am to za swoj± pora¿kê... nie mówi±c ju¿ o 5...  :(

13
Sposób na cukrzycę / Prawo jazdy i cukrzyca
« dnia: Styczeń 12, 2009, 19:40:41 »
Mo¿e :) ale trzeba siê liczyæ z tym, ¿e lekarz da na parê lat... ja mam tylko na 3 :(

14
Cukrzyca a inne choroby / Kolczyki u cukiereczka
« dnia: Grudzień 22, 2008, 09:13:56 »
Ja sobie kiedy¶ sama przeku³am ucho (wiem, g³upia Anka :P) i by³o wszystko ok, ale po 3 miesi±cach zacz±³ siê horror- ucho zaczê³o ropieæ, puchn±æ i w koñcu jako¶ kolczyk rozci±³ mi ucho, do tej pory mam bliznê ;) nie wspominam tego mile :P

Ale chcia³abym mieæ kolczyk w nosie i siê waham.....

15
Balsam Dla Duszy / ???????
« dnia: Grudzień 21, 2008, 20:52:15 »
A mi w ogóle nie pomaga :(

Strony: [1] 2 3 ... 17