Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - renata153

Strony: [1] 2 3
1
Mamo,co dzisiaj na obiad? / Odp: Polecam przepisy Olgi Smile
« dnia: Grudzień 02, 2015, 08:15:00 »
też uwielbiam jej przepisy, ale te zwykłe z glutenem ;D

2
Sposób na cukrzycę / Badania kontrolne cd
« dnia: Luty 16, 2014, 22:27:34 »
Insulinê i osprzêt bierzecie ze sob±, a podwieczorki mo¿na mieæ swoje byle by zg³aszaæ co siê chce zje¶æ. Szczerze o 19 czy 20 cisza nocna-czyli w wyrkach ale mo¿na siedzieæ przed laptopem czy co¶ czytaæ ¶wietlica o tej porze te¿ zamkniêta.
Oj i zapomnia³a bym lodówka zamykana na k³ódkê jest he he, z tego to siê ¶mia³am. Dawid le¿±c teraz na oddziale strasznie siê nudzi³ ,niby ch³opaki by³y ale do rozmowy nie garneli siê...  :?

[ Dodano: Nie 16 Lut, 2014 ]
A i rygoru nie ma ,tak wiêc nie ma czego siê baæ :)

3
Dojrzewanie a cukrzyca / DOJRZEWANIE
« dnia: Luty 13, 2014, 22:49:28 »
No u Dawida czo³o.... A co do sposobów ja ostatnio kupi³am sobie Peeling b³otny do twarzy z kwasami owocowymi
 http://www.bingosklep.com/peeling-blotny-twarzy-kwasami-owocowymi-bingospa-p-280.html ,
poprosi³am jego by sobie czo³o troszku potar³ i pozostawi³ do wyschniêcia,po obmyciu zastosowa³am tonik do skóry z tr±dzikiem i powiem szczerze by³am zaskoczona bo po pierwszym zastosowaniu by³o widaæ efekty a kuracje powtórzyli¶my po tygodniu. Bardzo lubiê produkty z tej firmy maj± równie¿ maseczki na tr±dzik, ale raczej Dawid na to nie pójdzie  :D . Szczerze polecam  :grin:

4
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Grudzień 18, 2013, 19:57:56 »
Nasz wynik z wrze¶nia 7,5 ale( dzisiaj siê dowiedzia³am) i tak dobrze jest bo wcze¶niej  by³o wiêcej. No niestety 2 stycznia obowi±zkowo do szpitala mamy siê zg³osiæ. Dzisiaj nie robili ¿adnych badañ, zostawili to na styczeñ

5
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Grudzień 17, 2013, 10:13:16 »
Cytat: "Kangoo"
Dlatego wa¿ne jest aby kiedy wyskoczy wysoki poziom reagowaæ jak najszybciej. Z tego te¿ powodu ¶rednia z glukometru, która jest ¶redni± arytmetyczn± nie zawsze odzwierciedla wynik HBA1c.

I z tym ja siê zgadzam! ja nie raz dziwi³am siê czemu taki wynik Dawid ma a nie inny... Dawid olewa czy jak on to twierdzi ¿e zapomina mierzyæ cukier szkole i chodzi z wysokim dopóki do domu nie wróci.
 My jutro na kontrole idziemy i oczywi¶cie badania, zastanawiam siê jaki bedzie wynik. Mia³ ¶redni± z glukometru 150 ale niedzielny dzien by³ do kitu i wzros³a ¶rednia :( .Tak wiêc jestem ciekawa co wyjdzie

6
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Wrzesień 20, 2013, 14:00:18 »
Kurcze my mieli¶my na pocz±tku wrze¶nia, a do tej pory nie wiem jaki wynik ma. Liczê na 8 wola³a bym mniej, bo ostatnio by³a katastrofa. A na dzieñ dzisiejszy ¶rednia z glukometru 150 jak przy Dawidzie to cud :)

7
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 19, 2013, 20:50:39 »
joanna ostrowsk, Twój syn do gimnazjum chodzi? Jak m³odzie¿ reagowa³a gdy dowiedzieli siê o chorobie kolegi
Zastanawiam siê jak to bêdzie w gimnazjum u Dawida

8
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 08, 2013, 19:56:06 »
A rozmowa  z dyrektorem na ten temat, ¿e ty nie chcesz siê ukrywaæ z tym i nic z³ego przecie¿ nie robisz ani swojemu dziecku ani innym. A mo¿e nauczycielka powinna dostaæ pismo-wytyczne z MEN dla nauczycieli z informacj±. A ty nie daj siê, co z tego ¿e ona jest ostra dla dzieci, jeste¶ du¿a :D  :D

[ Dodano: Nie 08 Wrz, 2013 ]
Ewentualnie postraszyæ Pani± ¿e Twoje dziecko jest dyskryminowane i odpowiednie pismo bêdzie napisane na ni±. Ale to po rozmowach, jak by nic nie da³o...

9
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 08, 2013, 01:09:51 »
Ja pamiêtam zaraz po zachorowaniu w 3 klasie, wychowawczyni zrobi³a lu¼na chwilkê i t³umaczy³a dzieciom o cukrzycy. Nawet dzieci mierzy³y sobie cukier,oczywi¶cie kto chcia³ i siê nie ba³ uk³ucia ( za ka¿dym razem by³ oczywi¶cie wymieniany lancet )
Wa¿ne ¿eby dzieci wiedzia³y o co chodzi z t± chorob±, a nie ukrywaæ siê bo to nie ma sensu

10
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 03, 2013, 17:11:39 »
Dziêkujê za odpowied¼ Joanno .Czyli jest szansa by dosta³ siê do takiej klasy  :) ewentualnie zdegraduj±  do ogólnej,my¶lê ¿e warto spróbowaæ ...W czwartek bêdê w okolicach tej szko³y,podejdê i popytam siê dok³adnie. Jeszcze raz dzieki

[ Dodano: Wto 03 Wrz, 2013 ]
Dawid zawsze odpina na wf , mówi ¿e siê boi z ni± æwiczyæ, by nie uszkodziæ jej.

11
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 02, 2013, 20:44:41 »
Cytat: "EVITA"
Super, tylko nie wiem jak to jest z kart± sportowca w gimnazjum. Do 13 roku ¿ycia zajêcia sportowe nie s± traktowane jako sport wyczynowy, pó¼niej ju¿ tak.

 YYYY ciemna masa ze mnie :?  nie wiem o co chodzi
Czyli mo¿e mieæ problem z dostaniem siê?

[ Dodano: Pon 02 Wrz, 2013 ]
Wiem tylko ¿e musia³ by przej¶æ egzamin i badania lekarskie . Cukrzyca chyba nie zdyskwalifikuje Dawida u lekarza sportowego, tego siê obawiam

12
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 02, 2013, 19:48:18 »
Szkoda ¿e w naszej szkole nie ma mo¿liwo¶ci zapisu ch³opaka do klasy sportowej.Co prawda Dawid chodzi do klasy sportowej, ale siatkarska i tylko dziewczyny.

13
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 02, 2013, 19:42:55 »
Cytat: "EVITA"

treningi powoduj± spadek zapotrzebowania o oko³o 50% - i to jest tego warte  :)

Renatka w tym roku ch³opaki nie byli na kolonii, ale w przysz³ym mam nadziejê ¿e siê spotkamy :)

No ja my¶lê ¿e siê spotkamy :D , w tym roku tak jako¶ wysz³o :?  ¿e nie chcia³.
A co do szko³y,Dawid chce i¶æ do gimnazjum -klasa sportowa pi³ka no¿na, i bardzo bym siê cieszy³a jak zostanie przyjêty. A w tym roku szkolnym zapisuje go na dodatkowe zajêcia sportowe

14
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 02, 2013, 18:50:15 »
Cytat: "EVITA"
siêgam pamiêci± do I klasy jak siê ba³am strasznie o niego .....a ka¿dy brak telefonu przyp³aca³am prawie zawa³em - od 2 lat ju¿ zapominam ¿e ma dzwoniæ :wink:

hi hi u¶mia³am siê ,ale wiem jakie to uczucie
Evita a Kacper do której klasy teraz chodzi,¿e tak plan ma u³o¿ony.MY jutro dopiero bêdziemy mieli plan  :roll: Co robili przez te wakacje to nie wiem ...

15
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Sierpień 28, 2013, 18:24:36 »
A co ma pocz±æ rodzic który ma dziecko w klasie 4 lub 6 , oni ju¿ nie potrzebuj± :roll:  Jakie¶ dziwne te dofinansowania...

[ Dodano: Sro 28 Sie, 2013 ]
Nie wiem ile osób z forum jest z Wroc³awia, ale zapytam siê ,czy kto¶ uczy lub uczy³ siê w Gimnazjum nr 37 ?
Co prawda zosta³ nam jeszcze rok ale ju¿ rozgl±dam siê. Dawid chce i¶æ do szko³y informatycznej  a tylko t± szko³ê znalaz³am, plusem jest- klasa sportowa :grin:

Strony: [1] 2 3