Autor Wątek: Kolejna pompka?  (Przeczytany 21528 razy)

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Kolejna pompka?
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 08, 2005, 10:47:44 »
Równie dobrze mo¿na taki zarzut postawiæ glukometrowi, który poda z³y wynik, oraz cz³owiekowi, który pomysli siê w dawce.
Jedyne prawdziwe niebezpieczeñstwo takich automatycznych ustrojstw to jest pomoc cz³owiekowi w przestaniu my¶lenia i zdaniu siê na nie.
na³ogowy browerzysta

Offline ARTUR

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 101
  • Zobacz profil
Kolejna pompka?
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 08, 2005, 13:53:53 »
Czyta³em ¿e by³y przypadki ¶miertelne jak kto¶ pomyli³ insuline ... :o

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Kolejna pompka?
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 08, 2005, 15:34:24 »
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Kolejna pompka?
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 08, 2005, 23:15:26 »
Cytat: "Monika"
http://www.er.doe.gov/Science_News/feature_articles_2001/March/ArtificialPancreas/artificial_pancreas.htm

Obieca³em wcze¶niej t³umaczenie, ale artyku³ sk³ada siê g³ównie z "wody". Nie chce mi siê pisaæ o cukrzycy i co to jest pompa. To co najwa¿niejsze i odkrywcze:

Naukowcy z Lawrence Livermore National Laboratory wspólnie z MiniMed pracuj± nad wszczepialnym pod skórê sensorem glukozy, który wysy³a informacje o poziomie cukru do równie¿ wszczepianej (ale do brzucha) pompy w kszta³cie dysku o ¶rednicy 5,75 cm i grubo¶ci 2 cm. Nie jest wyja¶nione w atrykule w jaki sposób i jak czêsto trzeba uzupe³niaæ zapas insuliny.
Sensor okre¶la poziom cukru na podstawie zjawiska fluorescencji jakich¶ moleku³ pod wp³ywem glukozy. Te moleku³y bêd± umieszczone w biokompatybilnym polimerze i powinny pracowaæ przez co najmniej rok, po czym implant trzeba bêdzie wymieniæ.

Ca³y artyku³ wydaje siê pochodziæ z marca 2001 (patrzcie na adres url).
na³ogowy browerzysta

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Kolejna pompka?
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 10, 2005, 18:55:45 »
Podaje stronki dla zinteresowanych pompkami:
http://www.animascorp.com/products/pr_insulinpump_IR1200Spec.shtml
http://www.cozmore.com/default.cfm/PID=1.2
Wczoraj na spotkaniu z przedstawicielem Medtronika dowiedzia³am siê, i¿ od po³owy br ma wej¶æ do sprzeda¿y urz±dzenie do pomiaru glikemii. Bêdzie to bezprzewodowe wk³ucie (podobne do pompy), które bêdzie przekazywa³o poziomy do urz±dzenia pude³eczko jak glukometr na którym odczytamy poziom, które w przysz³o¶ci ma byæ sprzê¿one z pomp± (ale czy bêdzie to 712 tego nie wiadomo). Niedogodno¶ci± (oczywi¶cie moim zdaniem) jest to, ¿e w brzuchu bed± dwa wk³ucia  ( w przypadku osób maj±cych pompy) w tym jedno bezprzewodowe nie wiadomo na razie ile to bêdzie kosztowa³o ale znaj±c ceny rynkowe tej firmy na pewno nie ma³o.
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Kolejna pompka?
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 10, 2005, 20:27:03 »
http://www.minimed.com/patientfam/pf_ipt_paradigm_pump_overview.shtml  <- to to o czym pisze Aga  :wink: . Na amerykañskim rynku od jakiego¶ czasu dostepna jest ta pompa. Minimed 715.Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Kolejna pompka?
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 10, 2005, 20:58:19 »
Moni¶ dziêki za zdjêcia  :532: wizualne sama opisówka to nie to a teraz mamy komplet!
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
Kolejna pompka?
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 11, 2005, 19:17:43 »
Pomarzyæ mo¿na....w naszych realiach.....

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Kolejna pompka?
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 03, 2005, 12:39:31 »
nie wiem do ktorego tematu sie z tym podpi±æ ...

http://www.infusion-set.com/Default.asp?ID=130

bardzooo zainteresowa³y mnie te wk³ucia (inset) :D :D :D
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Kolejna pompka?
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 03, 2005, 12:53:33 »
To troche Was pomeczê :D :D :D ... Oto pompy dostepne za granica  :wink:  Nie ktore juz by³y pokazane, ale ... co tam  :wink:
Oprocz dobrze nam znanych pomp Medtronica, Disetronica i ... od niedawna Diana Diabecare (chociaz tam dostepnych jest wiecej modeli niz w polsce, ale to tez szczegó³ :wink:) na swiatowym rynku spotkaæ mozna równie¿ :

Firma Animas
Animas IR 1250

Animas IR 1200

Animas IR 1000


Cozmomore -> Smiths Medical MD


Oraz NiproDiabetes
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Kolejna pompka?
« Odpowiedź #25 dnia: Maj 03, 2005, 22:43:51 »
Te Deltec (je¶li chodzi o wygl±d) s± fajne.(Mo¿na zmieniaæ sobie skórki :D )
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Kolejna pompka?
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 03, 2005, 23:20:31 »
Cytat: "Misioza"
Te Deltec (je¶li chodzi o wygl±d) s± fajne.(Mo¿na zmieniaæ sobie skórki :D )


mi tez strasznie sie podobaj± :D :D :D sa extra ... i te kolorki :)

Ale w pompach animasa tez mozna zmieniac obudowy ... na takie kolorowe, ... swietne rozwiazanie dla dzieci :D :D :D
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline lalon

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 5
  • Zobacz profil
Kolejna pompka?
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 04, 2005, 00:11:02 »
Cytat: "monia"
CENA POMPY TO 9400 Z£ BRUTTO, a miesiêczny koszt utrzumania (zestawy infuzyjne, zasobniki, baterie) to ok. 300 z³.


W tej chwili koszt pompy Dana Diabecare II w Polsce wynosi - 6600 z³.
www.diaeuro.pl - szukamy sponsorów

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Kolejna pompka?
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 04, 2005, 00:34:10 »
Ja mam dane sprzed jaki¶ 2 miesiêcy czy te¿ 3, od firmy która zajmuje siê rozprowadzaniem po Polsce pompy, ale dane w tej chwili faktycznie mog± byc ju¿ nieaktualne, wszystko zmienia siê jak w kalejdoskopie :) :) :)
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
Kolejna pompka?
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 08, 2005, 21:16:04 »
Cukrzyca jutro
Sta³a pompa insulinowa? Nowe mo¿liwo¶ci ci±g³ego podawania insuliny.

Do ci±g³ego wlewu insuliny stosowano dotychczas zewnêtrzne pompy insulinowe, czyli niewielkie urz±dzenia noszone przez pacjenta, wymagaj±ce co kilka dni wymiany wk³uæ do tkanki podskórnej. Podawanie insuliny za pomoc± takiej pompy ma wiele zalet. Sposób podawania leku jest najbardziej zbli¿ony do fizjologicznego, dawki s± znacznie mniejsze, czas dzia³ania szybszy. Mniejsze jest ryzyko wyst±pienie hipoglikemii, pacjent ma znacznie wiêksz± swobodê w spo¿ywaniu posi³ków i mo¿e uprawiaæ praktycznie ka¿dy rodzaj sportu.
Wszystkie te zalety posiada równie¿ nowe urz±dzenie o bardzo niewielkich rozmiarach, które umieszcza siê (implantuje) w jamie otrzewnowej. Dodatkow± jego zalet± jest to, ¿e nie wymaga ono zastosowania ¿adnego urz±dzenia zewnêtrznego oraz wymiany wk³uæ, co daje choremu ca³kowit± swobodê. Wymaga, co prawda, ma³ego zabiegu chirurgicznego, ale nie jest to zabieg, który trzeba wielokrotnie powtarzaæ. Ka¿dy, kto podda siê takiemu zabiegowi, musi jednak co trzy miesi±ce poddaæ siê kontroli chirurgicznej, która umo¿liwi ocenê prawid³owego dzia³ania urz±dzenia.
Jest to doskona³e rozwi±zanie nie tylko dla tych, którzy ¼le toleruj± lub boj± siê czêstych wstrzykniêæ, ale przede wszystkim dla tych chorych z cukrzyc±, którzy maj± zaburzenia wch³aniania insuliny, problemy dermatologiczne (zmiany na skórze), zmiany w tkance t³uszczowej, czêste stany hipoglikemii lub inne choroby towarzysz±ce.

¼ród³o: http://www.glucosense.com/glucosense.php?id=130&idn=399&nr=0

tylko nie napisali jak sie tam wk³ada? insulinê.