Autor Wątek: SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)  (Przeczytany 48803 razy)

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 19, 2005, 00:19:51 »
Boo  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  kurcze a Ty sie ukrywasz z takim talentem nooo  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 19, 2005, 00:31:34 »
Z tym talentem, ró¿nie bywa
Ka¿dy z nas go w sobie skrywa...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 19, 2005, 01:32:19 »
Cytat: "boo"
Z tym talentem, ró¿nie bywa
Ka¿dy z nas go w sobie skrywa...


hehe nie kazdy  :wink:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #33 dnia: Kwiecień 19, 2005, 18:42:26 »
Jutro jadê na roboty.
Nie bêdzie mnie do soboty.
Bêdê têskniæ nies³ychanie!
Jakie zgotujecie mi powitanie?
Piszcie wszyscy bez wyj±tku!
O byle jakim w±tku!
Byle tylko siê rymowa³o
Tego zawsze jest mi ma³o!
Najbardziej smutno mi z tego,
¿e zostawiam sklepik Wertego!!
Nie wiem, jak ja bez Was wytrzymam!
Jakby co, to têskniê ze Skorzêcina!
:D

[ Dodano: Wto Kwi 19, 2005 6:43 pm ]
Zapomnia³am wreszcie
gor±co u¶ciskaæ Was jeszcze!!!
Ewa.

[ Dodano: Wto Kwi 19, 2005 6:44 pm ]
Bêdê têskniæ za Wami!
Ale wrócê z nowymi pomys³ami!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #34 dnia: Kwiecień 19, 2005, 19:27:01 »
Sklepik bêdzie czeka³ nawet w nocy
Jak trzeba to i po pó³nocy
Z zakupami zd±¿ysz
Ca³y sklepik okr±¿ysz
Za kupnem czego¶ piêknego
Tak cudownie przepiêknego
Jaka¶ kreacja te¿ siê znajdzie
Te¿ naszyjnik siê odnajdzie
W sobote jak siê pojawisz
Niespodzianki Nam nie sprawisz
Wiemy wszyscy jak siê stanie
Gdzie indziej bêdzie ¶niadanie
Popatrzysz piêknymi oczyma
Jak tu miejsca na posty ni ma
Wszyscy siê rozpisz± skrycie
Trzeba bêdzie dzia³aæ ukrycie
Boo znów siê ujawni³a
I na brawa zas³u¿y³a
Bidula przemêczona
I zarazem odprê¿ona
Obieca³a tutaj zamieszanie
Niech siê tak jak chce stanie
Po zas³u¿onym odpoczynku
Bêdzie ¶migaæ bez spoczynku
Do³±czajcie równie¿ ¶mia³o
I jak po pergaminie siê Wam pisa³o

¦ciskam równie¿ bardzo serdecznie
 :D  :D  :D


Pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #35 dnia: Kwiecień 20, 2005, 10:17:20 »
Witanko...
mia³am zje¶æ ¶niadanko,
ale pomy¶la³am sobie,
¿e w koñcu co¶ naskrobie.
W grabie trzymam ma³y kosz,
aby kupiæ sobie co¶...
Patrze, macie niez³y kramik,
bêdê mog³a siê odchamiæ...
Kupie sobie pare rzeczy,
mo¿e bêdzie co¶ dla dzieci...
Teraz bêdê rymowa³a,
czê¶ciej siê tu pojawia³a...
Mówiê Wam PA,
bo robota czeka...
To pisa³am JA..
Monia...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #36 dnia: Kwiecień 20, 2005, 19:11:07 »
Monia mi³o mnie zaskoczy³a
Bo siê w koñcu odwarzy³a
Troszke dzi¶ pospa³a
Mo¿e tak d³ugo le¿a³a
O 10 wstas³a
Do 10:17 co¶ naskroba³a
Zamiast je¶æ ¶niadanie
Wola³a pisanie
Chcia³a by co¶ kupiæ
Co by potem nie musia³o J± smuciæ
Dla dzieci te¿ co¶ kupisz
A paragon wyrzucisz
W razie czego s± reklamacje
Dostaniesz na wymiane
Nie gotówke lecz akcje

Pozdrawiam s³odziutko
Jak zawsze cieplutko

Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #37 dnia: Kwiecień 20, 2005, 19:34:21 »
Ale¿ wsta³am dzisiaj rano,
bo w przedszkolu na nas czekano...
Punkt siódma piêtna¶cie
otworzy³am oczy w³a¶nie...
Werty ucieszy siê strasznie,
¿e znowu rymem trzasnê...
Wrócê teraz do sklepiku,
ci±gle rzeczy tu bez liku...
Mo¿e znajdzie siê pierwiosnek,
który zapowiada wiosnê,
chcia³a bym spotkaæ biedronkê
i jej kole¿ankê stonkê...
Bo w tym "szopie" jest ju¿ wszystko,
nawet  szare myszysko...
Ja dorzucê pare gratów,
du¿± gar¶æ spruchnia³ych gnatów...
dwie koszulki w du¿e dziurki,
chyba je obgryz³y szczurki...
a mo¿e wrzucê co¶ do jedzenia,
do pochrupania, do obgryzienia...
zosta³y mi ju¿ tylko paluszki
i dwie brzoskwinie ze starej puszki...
Chyba skoczê co¶ ugotowaæ,
¿eby nikt dzisiaj nie musia³ g³odowaæ...
Wiêc siê trzymajcie bardzo cieplutko,
pozdrawiam i ¶ciskam Was milutko...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #38 dnia: Kwiecień 20, 2005, 23:58:56 »
Monia siê rozszala³a
Znowu co¶ napisa³a
Niezmiernie jestem rad
Kupie chyba pare chat
Siedzia³a tyle cichutko
Jak siê okaza³o to za skromniutko
Jak mawiaj± w przys³owiu
A nie na pogotowiu
Cicha woda brzegi rwie
I co siê sta³o ......sta³o sie
Tekstu walnê³a a¿ mi³o
Pewnie siê jej w nocy przy¶ni³o
Bidula jednak dzi¶ nie pospa³a
Bo siê wcze¶nie z ³ó¿ka zerwa³a
Zakupy z rana zrobi³a
I siê pewnie ponownie po³o¿y³a
Nie bójcie siê, nie jest ¼le
Gryzoniów ju¿ nie ma, nie ma nie
Ju¿ je eksmitowa³em
Do "szklanych domów" pochowa³em
Czy ja siê strasznie ciesze?
Czy to tylko ku mojej uciesze?  :D
Ciesze siê ¿e posty dopisujecie
I temat dalej podtrzymujecie
Dla mnie jest to super zabawa
I cholernie* fajna sprawa


Pozdrawiam s³odziutko
Jak zawsze cieplutko

Piotrek


* przepraszam za to s³owo
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #39 dnia: Kwiecień 23, 2005, 11:39:34 »
W Skorzêcinie by³am i Gnie¼nie,
wiedzia³am, ¿e na pewno tu jeste¶cie.
Werty ju¿ nie ma sk±d towaru braæ,
ani co nowego Wam zaoferowaæ.
Wykupujecie jak leci: to i owo,
zatem przywioz³am dostawê now±!

Bezmiêsne konserwy wo³owe,
nienagrane p³yty gramofonowe,
zegarek z no¿nym napêdem,
zupa pomidorowa pod pr±dem,
smalec bezt³uszczowy,
sztuczne oczy: dooko³a g³owy,
sadzonki kalendarzy kieszonkowych,
parê skarpet (nie nowych),
maszynka do r¿niêcia g³upa,
kuk³a, co udaje trupa,
numery do g³uchych telefonów,
brawa ze stadionów,
kwa¶ny miód, skrzypce gumowe,
rozpinane skarpety, antyki - nowe,
têsknota bez koñca,
s³onecznik, co nie lubi s³oñca,
powypalane zapa³ki,
kisiel, co ma ró¿owe sanda³ki,
grzebieñ na akumulator,
do skarpetek wentylator,
w granulkach woda ¶wiêcona,
niewidzialna wielka korona,
do odrzutowców kierunkowskazy,
kawa³ek ceg³y - bez skazy,
telewizor wêglem napêdzany,
rozcieñczalnik do rany,
na klatkê piersiow± w³osy,
ju¿ wys³ane donosy,
w tabletkach chmury,
po³ysk do politury,
papier toaletowy w koncentracie,
majtki, wiadomo: na wacie,
ta¶ma samoodlepna,
opinia niepochlebna.
Mam jeszcze do roweru drzwi.
Muszê koñczyæ, wiêc smutno mi!

Pozdrawiam Wszystkich Wierszokletów, oraz Tych, Którzy Maj± Odwagê To Czytaæ!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #40 dnia: Kwiecień 23, 2005, 12:05:13 »
Noooo teraz to siê da
Zakupy zrobiæ raz dwa
Dostawa nowa przyjecha³a
I du¿o towaru odda³a
Miodu nie mam kwa¶nego
Bo mam produkcji swojego
Jeszcze bym sobie zamówi³
I pare rzeczy kupi³
Du¿y kawa³ek blachy
Na okiennice chaty
Popl±tany sznurek
Jaki¶ aba¿urek
Perski dywanik
Uzupe³ni te¿ ten kramik
Chodnika kilkanacie p³yt
Silnik co ma ma³y zgrzyt
Piwa te¿ ju¿ brakuje
Ju¿ takie plany snuje
W dostawie nowej zamawiam
A teraz szybciutko spadam


Pozdrawiam s³odziutko
Jak zawsze cieplutko

Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #41 dnia: Kwiecień 23, 2005, 13:22:42 »
Werty! Mam jeszcze parê rzeczy na kipie,
zaraz Ci tu wszystko wysypiê...
Zapasowe dziury do durszlaka,
latawiec, co udaje ptaka,
sedes na korbkê,
s³oñ, co ma zwiniêt± tr±bkê,
gumowce z fluorem,
dach nad motorem,
sanki na kó³kach,
jednorurkowa dwururka,
s³ownik marsjañsko-polski,
oraz tyrolsko-tyrolski,
uk³ad hamulcowy do ¿arówki,
ubrane w spodenki mrówki,
napój o smaku Wis³y,
kiszone ogórki, co nie skis³y,
miot³a na biegunach,
nie do naci±gniêcia struna,
têcza czarno-bia³a,
calineczka, co nie jest ma³a,
prostok±t kwadratowy,
zielony ba³wan bez g³owy,
kondom z budzikiem,
szczotka do zêbów z pilnikiem,
m³otek z czajnikiem,
miednica w kszta³cie s³oika,
zegarek, co nie tyka,
drewniany kamieñ, wróble na strachy,
nocnik samobie¿ny i strachy na lachy,
obraz do radia, lustro, co nie odbija,
myd³o w aerozolu i do robota szyja,
gazeta bez liter, sweter w p³ynie.
Kupujcie szybko! Co siê nawinie!
Mam jeszcze dziury do mostu.
Czekam na wiêcej postów!

Wasza Ewunia. :)
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #42 dnia: Kwiecień 23, 2005, 19:06:56 »
Witam wszystkich bardzo mi³o
Parê dni mnie tu nie by³o
Powrót do Was jest "fajowy"
Nie powiem, ¿e "odlotowy"
Nastrój dzisiaj mam wspania³y
Do pisania doskona³y
Wiêc s³uchajcie co zrymujê
Niczym dzi¶ siê nie przejmujê
..........................................
Rano wsta³am, co¶ tam zjad³am
I do autobusu wsiad³am
Potem ju¿ bez bólu g³owy
Zaliczy³am plac manewrowy
Jedno tylko mam pytanie
Jak to jest z tym cofaniem?
Mo¿e powinnam urodziæ siê rakiem
Do przodu po ³uku je¿d¿ê zygzakiem
Z cofaniem za to problemów nie mam
Czy to nie dziwne?
To jest dylemat.......
Eeeeeee tam
Dam sobie radê - chyba
Koñczê ju¿ - bo dzisiaj wszystko po mnie sp³ywa... :027:
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #43 dnia: Kwiecień 24, 2005, 00:22:05 »
Z tego co mi siê wydaje
Prawo jazdy zdajesz ¶miale
Prawko to jest fajna sprawa
¦migaæ po mi¶cie to jest zabawa
Teraz jest ciê¿ko zdaæ
Ale sobie rade dasz
Wie¿e w to nie¶miale
I zdasz doskonale
Teoretyczne zadania
S± do schowania
Plac manewrowy
Jest do¶æ stresowy
Po mie¶cie pójdzie wspaniale
Choæby by³o do koñca niedbale
Choæby nie wysz³o za pierwszym razem
I tak bêdziesz ¶migaæ lasem
Szybko prêdko i nerwowo
Zdasz egzamin powtórkowo
Ma³o kto zdaje na pierwszym egzaminie
A na drugim z pierwszego nic Ci nie zginie
Wiêc ¿ycze powodzenia
I rych³ego zobaczenia
Co do cofania
I raka przypominania
Moja rada taka skromna
Nie patrz w lustra tylko siê obróæ
B±d¼ dalej spokojna
I ³uk skróæPozdrawiam s³odziutko
Jak zawsze cieplutko

Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #44 dnia: Kwiecień 24, 2005, 03:45:24 »
Boo robi prawko! Bijemy brawko!
Bêdzie ¶migaæ bez umiaru,
gdy zabraknie nam towaru.
Wy¶lemy j± do Szczecina
po szlaban, co siê zgina.
Albo by nie robiæ zamieszania
pojedzie dla nas do Poznania,
po dostawê piêkn±, now±,
po prostu: odlotow±!!!
Gdy zawita do Wroc³awia
we¼mie dla nas Kodeks Bezprawia.
Jak zechce pojechaæ do P³ocka
zejdzie jej ca³a nocka.
Mo¿e potoczy te¿ cielska
w stronê Nasielska...?
Dostawa bêdzie nowa
prosto z Gorzowa...
To, co macie za nic,
przywiezie dla Was z Pabianic. (:))
Czeka te¿ dostawa nowa
u Wertego, z Tarnowa.
Tym, co maj± dla nas Gliwice
zaraz nam rozja¶ni± lice!
Boo, wreszcie to powiedz,
co nowego ma dla nas Sosnowiec?

U¶ciski! U¶miechy! Ca³uski! Ewa.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj