Autor Wątek: SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)  (Przeczytany 48803 razy)

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 17, 2005, 11:51:14 »
Bo Bikerowi siê rymuje
jak tylko piwko wyjmuje!
A gdy poci±gnie jeden ³yk
rymy go dopadaj± w mig!
Po drugim ³yku
rymuje w kurniku!
Po ³yku trzecim
rymuje lepiej ni¿ dzieci!
Jak wypije ³yk czwarty
ma rymy prawie jak Werty! :D
Pi±ty ³yk... rym mi na chwilê znik³... :)
Gdy ³yk szósty mla¶nie
w wannie rymuje mu siê w³a¶nie!
Siódmy ³yk ustami mu¶nie:
rymuje w ³ó¿ku, zanim u¶nie.
Ósmy ³yk piwa Bikera macie:
Bik rymuje w kuchni, na blacie...
Po dziewi±tym ³yku...
ju¿ nie robi przed wierszami uników!


U¶ciski!!!  
Biker! Sam widzisz jakie to proste!!! :D
Pozdrawiam i zachêcam Wszystkich!!!
Nie stój! Nie czekaj! Nastêpny rym mo¿e byæ Twój!!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 17, 2005, 12:41:55 »
Superowo do³±czy³a¶
¦wietny tekst u³o¿y³a¶
Piwko ¶wietna sprawa
Fajna przy nim zabawa
Du¿o ¶miechu, rock and rooll
Du¿a dawka to samobójczy gol
Nie licz prosze w ³ykach piwa
To nie tak siê to u¿ywa :)
Pêka kufel jeden - trzeci
Zapach chmielu w nos zaleci
Z³ocisty kolor piwa
Szybko go ubywa
 :564:  :gitara:  :564:  :532:

Kto teraz kogo goni
Kogo nastêpnego klawiatura przygoni
Improwizowanie trwa od razu
Nie bêdzie mia³ nikt tekstów zapasu


pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 17, 2005, 13:14:57 »
To nie mia³ byæ tekst o piwie,
ale o Bikera rymie.
Chcia³am Go przekonaæ
¿e i on umie rymowaæ.
My¶la³am, ¿e uda mi siê go zagadaæ
i zacznie rymy z nami uk³adaæ...
Jakby siê napi³ piwa
posz³oby mu lepiej, chyba...
Ile trzeba wypiæ chmielu
by dotrzeæ do wierszyka celu?
Ty stawiasz na kufle, ja stawiam na ³yki,
by poczuæ ten pêd rymów dziki...
Ech, opuszcza ju¿ mnie dzi¶ wena!
A Bikera jak nie by³o, tak nie ma!

U¶ciski!!! Ewa.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 17, 2005, 14:42:37 »
Nie tylko Bik siê zjawi
Wiêcej siê tu osób pojawi
Szybka jeste¶ nie ma co
Jak Ty tu nie napiszesz to kto
Temat browara siê nam przyszwêda³
Na czas rzem siê opamiêta³
Wracaj±c do tematu
I handlowego uk³adu

Krokodyla ¶piewaj±cego
Przy okazji bezzêbnego
Mewy bez lotek
Dziurawy p³otek
Na którym siedzi ma³y s³oñ
I patrzy w jeziora toñ
Kupi³bym te¿ jego
Gargamela wstrêtnego
Je¿a iglastego
Pieska spokojnego
Takiego rudego


Pozdrawiam s³odziutko
U¶ciski
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 17, 2005, 17:42:33 »
A do pieska dokup kotka
to dopiero przyja¼ñ s³odka!
Dodaj jeszcze kilka myszek
a ucieszy siê Braciszek.
Upartym d³ugouchym os³em
na pewno ucieszysz Siostrê.
Z zielonego kameleona
ucieszy siê Twoja ¯ona.
Kilka mrówek w szklance
sprawi rado¶æ Twojej Kochance.
Cielaczek pod blatem
ucieszy Twojego Tatê.
Koza uwi±zana w bramie
sprawi rado¶æ Twojej Mamie.
Dla mnie zakup koniecznie
chomika, co krêci siê wiecznie.
No i ¿eby¶ i Ty by³ szczê¶liwy
zakup na kolacjê mro¿one ryby! :D

Tradycyjne u¶ciski!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 17, 2005, 19:50:33 »
Ja dorzucê wam nie¶mia³o
Tego, czego jest tu ma³o
Gar¶æ komarów, tuzin kleszczy
Pó³ mrowiska i co¶ jeszcze
Inni te¿ siê chc± tu dopchaæ
Ka¿dy z nich ma inn± postaæ
I paj±ki, i chrab±szcze
Opuszczaj± dzi¶ swe g±szcze
By na forum dzi¶ zawitaæ
Strzeliæ posta - no i znikaæ
Biedny ¿uczek w miejscu drepcze
My¶li, ¿e go kto¶ zadepcze
Wa¿ka lata jak szalona
Za ni± osa rozw¶cieczona
Muchy w górze gdzie¶ szybuj±
Kolejki do forum pilnuj±
Atmosfera jest nerwowa
Nawet mnie ju¿ boli g³owa
Wiêc odpocznê, wrócê pó¼niej
Jak siê zrobi tutaj lu¼niej... :D

Dzisiaj dla Was rymowali
Z sosnowieckiej wrêcz oddali
Boo&Kret - forumowicze zagorzali...

...Kret i Boo siê zjednoczyli
Posta rymem Wam strzelili
Jednak teraz siê ¿egnaj±
Bo pomys³ów ju¿ nie maj±...:D:D:D
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 17, 2005, 21:43:34 »
Mamy now± uczestniczke rymowanek
Naszysch s³ownych przepychanek
Witaj Boo w tym temacie
Pisz wiêcej i pytaj co macie
Czekamy na reszte nadal koniecznie
Piszcie cokolwiek - nawet niegrzecznie

Ewie co mnie tak obdarowa³a
I moc prezentów rozda³a
Te¿ co¶ mam
I teraz wszystko rozdam
Dla Twej rodzinki
Te¿ kupimy upominki
Dla siostrzyczki
£adne czerwone ró¿yczki
Dla mamy
¦liczne tulipany
Dla Twojego brata
kupimy ma³ego fiata
Dla tatusia Twego
Mamy jamnika d³ugiego
O Ewie nie zapomnimy
Kosz wiosennych kwiatów jej kupimy
Bikowi co siê stara³ ¿ywo
Kupimy zgadnijcie - piwo
Dla Boo i Kreta te¿ co¶ siê wykombinuje
Jak siê tylko wino sklaruje
Kupimy im ferrari
Co siê nigdy nie rozwali
Forumowiczom te¿ co¶ siê wymy¶li
Oby tylko przyszli


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 18, 2005, 00:19:52 »
Super!!!!!!!!!!!!! Ale z Was zdolniachy  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 18, 2005, 11:06:02 »
:rofl:
na³ogowy browerzysta

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 18, 2005, 11:13:00 »
Dzi¶ naprawdê nie mam czasu,
skrobnê szybko, bez ha³asu.
Od zakupów z Tarnowa
ju¿ zaczyna boleæ g³owa!
Ca³a moje rodzina
z wdziêczno¶ci nie mo¿e wytrzymaæ.
Zanim wiêc z rado¶ci pêknê
Piotrusiu: dziêki wielkie!
Ale ekipa z Sosnowca
nam walnê³a posta!
Pe³no robali wszêdzie!
Bomble i drapanie bêdzie!
Wysi³ku ile trzeba w³o¿yæ jeszcze
by spotkaæ tu i resztê?
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline ARTUR

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 101
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 18, 2005, 14:04:05 »
Nigdy jeszcze nad wierszem sie my¶la³em , najwy¿szy czas co¶ naskrobaæ :twisted:

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 18, 2005, 14:52:35 »
Te¿ nie jestem dzi¶ czasowy
Wrzuce jednak jakie¶ strofy
Mi³o, ¿e rodzinka ucieszona
I nie jest zawiedziona
Ekipa z Sosnowca
Faktycznie walnê³a bombowca
Pisaæ prosze dalej
Szybciej, ¶mialej


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 18, 2005, 23:10:17 »
hehe ja nie umie.  :P  ale moge podziwiac wasze zdolno¶ci :D  :mrgreen:  :D  :570:
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 19, 2005, 00:05:24 »
Pisaæ by siê wiêcej chcia³o
Ale w g³owie my¶li ma³o
Przemêczenie w d.... daje
Dzi¶ zmêczy³y mnie tramwaje
Autobusy, samochody
Gwar uliczny no i schody...
Ale "nic to" jak odpocznê
Nowy w±tek tu rozpocznê
B³ogi spokój Wam zak³ócê
Nie cieszcie siê :D napewno tu wrócê  :P
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 19, 2005, 00:06:44 »
Pisaæ by siê wiêcej chcia³o
Ale w g³owie my¶li ma³o
Przemêczenie w d.... daje
Dzi¶ zmêczy³y mnie tramwaje
Autobusy, samochody
Gwar uliczny no i schody...
Ale "nic to" jak odpocznê
Nowy w±tek tu rozpocznê
B³ogi spokój Wam zak³ócê
Nie cieszcie siê :D napewno tu wrócê  :P
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...