Autor Wątek: A mo¿e co¶ na dykcjê?  (Przeczytany 2428 razy)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
A mo¿e co¶ na dykcjê?
« dnia: Marzec 13, 2005, 22:48:23 »
1) B¡K
Spad³ b±k na str±k, a str±k na p±k. Pêk³ p±k, pêk³ str±k, a b±k siê zl±k³.

2) BYCZKI
W trzêsawisku trzeszcz± trzciny, trzmiel trze w Trzciance trzy trzmieliny a trzy byczki znad Trzebyczki z trzaskiem trzepi± trzy trzewiczki.

3) BZYK
Bzyczy bzyg znad Bzury zbzikowane bzdury, bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy i nad Bzur± w bzach bajdurzy, bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka, bo zbzikowa³ i ma bzika!

4) CHRZ¡SZCZ
Trzynastego, w Szczebrzeszynie chrz±szcz siê zacz±³ tarzaæ w trzcinie.

Wszczêli wrzask Szczebrzeszynianie: - Có¿ ma znaczyæ to tarzanie?! Wezwaæ trzeba by lekarza, zamiast brzmieæ, ten chrz±szcz siê tarza! Wszak Szczebrzeszyn z tego s³ynie, ¿e w nim zawsze chrz±szcz BRZMI w trzcinie!

A chrz±szcz odrzek³ nie zmieszany:

Przyszed³ wreszcie czas na zmiany! Drzewiej chrz±szcze w trzcinie brzmia³y, teraz bêd± siê tarza³y.

5) CIETRZEW
Trzódka pieg¿y dr¿y na wietrze, chrzêszcz± w zbo¿u skrzyd³a chrz±szczy, wrzeszczy w deszczu cietrzew w swetrze drepcz±c w kó³ko po¶ród g±szczy.

6) CZY¯YK
Czesa³ czy¿yk czarny koczek, czyszcz±c w koczku ka¿dy loczek, po czym przykry³ koczek toczkiem, lecz czê¶æ loczków wysz³a boczkiem.

7) DZIÊCIO£
Czarny dziêcio³ z chêci± pieñ ci±³.

8) GORYL
Turla³ goryl po Urlach kolorowe korale, rudy góral kartofle tar³ na tarce wytrwale, gdy spotkali siê w Urlach góral tar³, goryl turla³ chocia¿ sensu nie by³o w tym wcale.

9) HUCZEK
Hasa³ huczek z t³uczkiem wnuczka i niechc±cy hukn±³ ¿uczka. ? Ale heca... - wnuczek mrukn±³ i z hurkotem w he³m siê stukn±³. Le¿y ¿uczek, le¿y wnuczek, a pomiêdzy nimi t³uczek. St±d dla huczka jest nauczka by nie hasaæ z t³uczkiem wnuczka.

10) JAMNIK
W grz±skich trzcinach i szuwarach kroczy jamnik w szarawarach, szarpie k³±cza oczeretu i przytracza do beretu, wa¿kom pêki skrzypu wrêcza, traszkom suchych trzcin narêcza, a gdy zmierzchaæ siê zaczyna z jaszczurkami sprzeczkê wszczyna, po czym znika w oczerecie w szarawarach i berecie....

11) KRÓLIK
Kurkiem kranu krêci kruk, kropl± tranu brudz±c bruk, a przy kranie, robi±c pranie, królik gra na fortepianie.

12) KRUK
Za parkanem w¶ród kur na podwórku kroczy³ kruk w purpurowym kapturku, raptem strasznie zakraka³ i zrobi³a siê draka, bo mu kura ukrad³a robaka.

13) MUSZKA
Ma³a muszka spod £opuszki chcia³a mieæ ró¿owe nó¿ki - ró¿d¿k± nó¿ki czarowa³a, lecz wci±¿ nó¿ki czarne mia³a.

Po có¿ czary, moja muszko? Rusz¿e mó¿d¿kiem, a nie ró¿d¿k±! Wyrzuæ wreszcie ró¿d¿kê wró¿ki i unurzaj w ró¿u nó¿ki!

14) PCH£A
Na peronie w Poroninie pch³a pl±sa³a po pianinie. Przytupnê³a, podskoczy³a i pianino przewróci³a.

15) SZCZENIAK
W g±szczu szczawiu we Wrzeszczu klaszcz± kleszcze na deszczu, szepcze szczygie³ w szczelinie, szczeka szczeniak w Szczuczynie, piszczy pszczo³a pod Pszczyn±, ¶wiszcze ¶wierszcz pod leszczyn±, a trzy pliszki i liszka taszcz± p³aszcze w Szypliszkach.

16) TRZNADLE
W krzakach rzek³ do trznadla trznadel:

- Mo¿esz mi po¿yczyæ szpadel? Muszê nim przetrzebiæ chaszcze, bo w nich strasz± straszne paszcze.

Odrzek³ na to drugi trznadel:

- Niepotrzebny, trznadlu, szpadel! Gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach, z krzykiem pierzchnie ka¿da, paszcza!

17) ¯ABA
Warzy ¿aba smar, pe³en smaru gar, z wnêtrza gara bucha para, z pieca bucha ¿ar, smar jest w garze, gar na ¿arze, wrze na ¿arze smar

 ufff


           
 
 
 
 

 :lol:  :lol:  :lol:
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
A mo¿e co¶ na dykcjê?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 13, 2005, 23:02:34 »
Troszeczkê jezyk mi siê popl±ta³ :D:D:D:D:D
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
A mo¿e co¶ na dykcjê?
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 14, 2005, 00:43:27 »
Tak podykcjowa³am. ¿e jêzyk po³ama³am :D
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline KAMILA

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 121
  • Zobacz profil
A mo¿e co¶ na dykcjê?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 14, 2005, 09:11:10 »
:D WOW ale niez³e æwiczonka na dykcjê! Oj przydadz± sie, przydadz± i to wielu, wielu ludziom! Ja sobie tez nie¼le jêzyk prawie po³ama³am! :grin:  :grin:
By yourself, no matter what they say!

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
A mo¿e co¶ na dykcjê?
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 14, 2005, 10:21:27 »
W Szczebrzeszynie chrz±szcz brzmi w trzcinie. A kto mieszka w Chrz±szczewie? Tego nikt nie wie! He, he...
Chrz±szczewo to wioska nieopodal Kamienia Pomorskiego. Nazwa super! Zaintrygowa³a mnie. Lubiê takie po/³amañce jêzykowe!
Pozdrawiam!
Ewa.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
A mo¿e co¶ na dykcjê?
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 15, 2005, 22:30:43 »
no nie jest tak zle mi nawet niezle posz³o :mrgreen:  :D
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
A mo¿e co¶ na dykcjê?
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 20, 2005, 10:12:00 »
Trzeba sobie u³atwiaæ ¿ycie. Zamiast:
"stó³ z powy³amywanymi nogami"
³atwiej powiedzieæ:
"stó³ bez nóg".
To chyba znaj± wszyscy. Ale nie spoczywajmy na laurach, jeszcze pro¶ciej bêdzie:
"sam blat"!
:lol:
na³ogowy browerzysta

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
A mo¿e co¶ na dykcjê?
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 21, 2005, 12:37:52 »
jeszcze ³atwiej bedzie grat  :mrgreen:  :lol:  :lol:  :lol:
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline Kucka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2244
  • Zobacz profil
A mo¿e co¶ na dykcjê?
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 19, 2006, 19:01:25 »
No to mój jêzyk troszke sie zmota³ :P :P :P Ale fajne æwiczonka :D :D :D
"¯ycie po to jest ¿eby je prze¿yæ
Trzeba komu¶ zaufaæ, w co¶ wreszcie uwierzyæ"
(Natural Dread Killaz » Uwierzyæ w siebie)