Autor Wątek: Cytaty, sentencje ...............  (Przeczytany 41950 razy)

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 10, 2005, 00:11:37 »
Kto unika wszelkich rzeczy nieprzyjemnych,
unika te¿ najwy¿szego szczê¶cia.
¶wiat³o potrzebuje cienia.
Konrad Loren

Ka¿dy cz³owiek potrzebuje stale
nawet pewnej ilo¶ci trosk,
cierpieñ lub biedy,
tak jak okrêt potrzebuje balastu,
by p³yn±æ prosto i równo.
Arthur Schopenhauer,

¯adna namietno¶æ
nie odziera umys³u równie skutecznie
ze wszystkich w³adz dzia³ania i my¶lenia,
co strach.
Edmund Burke

Aby pokochaæ jak±¶ rzecz,
wystarczy sobie powiedzieæ,
¿e mo¿na by j± utraciæ.
Gilbert Keith Chesterton

Nawet najmniejsza ka³u¿a
odbija niebo.
Przys³owie litewskie

Gdzie kwitnie kwiat- musi byæ wiosna,
a gdzie jest wiosna
-wszystko wkrótce zakwitnie.
Fredrich Rückert

Aby¶cie tylko potrafili po³o¿yæ kwiaty
pomiêdzy smutnymi li¶æmi ¿ycia!
Wilhelm Raabe

Zachwyca nas zauwa¿alne piêkno;
lecz wieczne jest to co niewidoczne.
Marie von Ebner- Eschenbach

Nie mog³em siê powstrzymaæ od wklejania.


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 10, 2005, 13:24:24 »
Potrzebujê ciê, poniewa¿ ciê kocham...
czy
Kocham ciê, poniewa¿ cie potrzebujê...

Który cytat jest wg Was w³a¶ciwy..?
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 11, 2005, 04:57:22 »
Lubiê takie zagadki.
W³a¶ciwy jest tylko jeden.

potrzebujê ciê, poniewa¿ ciê kocham
kocham ciê, bo tego potrzebujê
potrzebujê tego, odk±d pokocha³em ciebie
pokocha³em ciebie, gdy zauwa¿y³em potrzebê, by oddaæ ci wszystko
potrzeba ta mówi mi, ¿e ciê kocham
a wiêc potrzebujê ciê, abym wiedzia³ ¿e to ciebie kocham.

cbdo.

hm, wybaczcie to ma³e zamieszanie ;)

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 11, 2005, 13:32:14 »
Giga! Wow! Ale cudeñko Ci siê uda³o stworzyæ!!!
A tu Ewa. Emocjonalna pustynia!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 18, 2005, 00:25:53 »
:sad:
Je¶li ci mi³o¶æ nieznana,
M±dro¶ci± nie chwal siê w³asn±!
Jak gwiazdy gasn± od rana,
Rozumu b³yski tak gasn±,

I wszêdzie ma on granice
I horyzontów swych koñce;
Geniusze - to b³yskawice!
Mi³o¶æ - to s³oñce.

Dopóki ¿ycie w nas go¶ci,
Dopóki serce nie skrzep³o,
A s³oñce, ten wzór mi³o¶ci,
Daje nam ¶wiat³o i ciep³o,

Zw±tpieñ cisn±cych siê t³umnie
Ono rozstrzyga zawi³o¶æ;
M±dro¶ci± - kochaæ rozumnie!
M±dro¶ci± - mi³o¶æ.

S. Grudziñski

------------------
Jedna ³zê Ci wy¶lê , ³zê têsknoty.
Jeden w³os , ten co o dotyk Twój prosi.
I jeden u¶miech taki smutny.
I jedno serce moje,
Takie Twoje , ¿e a¿ obce.

Z harmonij najpiêkniejsza bywa
Mi³o¶æ prawdziwa.

G. Roznecki
-------------------
Mi³o¶æ jest jak cieñ cz³owieka,
Szkoda, kto dla niej wiek trwoni,
Kiedy j± gonisz, ucieka,
Kiedy uciekasz, to goni.

J. Niemcewicz
 :sad:


Pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 19, 2005, 19:23:09 »
Werty!! G³owa do góry!! Mi³o¶æ to piêkne uczucie, którym dzielisz siê z drug± osob±, a to z kolei daje cz³owikowi niewiarygodn± si³ê. Jestem pewna, ¿e niebawem i Ciebie dopadnie :)
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 21, 2005, 01:37:58 »
Jest jeszcze taka mi³o¶æ,
¶lepa, bo widoczna,
jak szcê¶liwe nieszczê¶cie,
pó³ rado¶æ, pó³ rozpacz,
ile to trzeba wierzyæ,
milczeæ, cierpieæ, nie pytaæ,
skakaæ jak osio³ do skrzynki pocztowej
by dostaæ nic
za wszystko

[J. Twardowski]


---------------
Ten mi siê spodoba³


Jeszcze z raju samego.
Jeszcze z drzewa rajskiego.
Nachyli³o siê jab³ko w moj± stronê.
I odgiê³a siê ga³±¼, jab³ko w d³oni zosta³o,
Jeszcze ca³e, a ju¿ podzielone.

Obiegniemy wszystkie sady i ogrody,
I w koscio³y ciemnych lasów ciê powiodê.
Wiatr nam mocno zwi±¿e rêce jednym w³osem,
A obr±czki s± ukryte w s³ojach sosen.
Przysiêgniemy - lecz nie obcym, ale sobie,
Ty na czyst± wodê w ¼ródle, ja na ogieñ.

Co¶ srebrnego dzieje siê w chmur dali,
Wicher do drzwi puka, jakby przyniós³ list.
My¶my d³ugo na siebie czekali.
Jaki ruch w niebiosach, s³yszysz - burzy ¶wist.(...)

[B. Le¶mian]
------------------
Ten to dopiero bóstwo :)

Moja mi³a ma cudne usteczka,
ma usteczka jak wiosenne rano -
moja mi³a jest ca³± melodi±
gdzie¶ na ³±kach i kwiatach ¶piewan±...

Na usteczkach mojej mi³ej oczy
zawisaj±, jak na polnym kwiecie -
moja mi³a jest stworzona na to,
aby przez ni± ¶niæ o innym ¶wiecie...

[Karzimierz Przerwa-Tetmajer]


Pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 28, 2005, 13:31:06 »
To ja przedstawiam credo mojego ¿ycia:

Jedyna prawda ma w kaprysie:
Choæ ten sam - zawsze jestem inny.
Kocham me ka¿de widzimisiê
I ¿yjê sobie wci±¿ dziecinny.
Tak d³ugo w wino zmieniam wodê,
A¿ mi siê urwie ucho dzbanka;
Wtedy piæ bêdê m± pogodê
Ja: u¶miech, traf i niespodzianka.
         K. Wierzyñski
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 19, 2005, 19:27:49 »
Za d³ugo cisza tutaj panowa³a :P  :twisted:   :524:    :520:  

Oddajmy siebie w ca³o¶ci nie jako równowarto¶æ, ale po prostu dlatego, ¿e nie mamy nic wiêcej.
Augustyn z Hippony

Kochaj wszystkich. Ufaj niewielu.
B±d¼ gotów do walki,
ale jej nie wszczynaj.
Pielêgnuj przyja¼nie.
William Szekspir

Je¶li chcesz byæ kochanym,
b±d¼ wart mi³o¶ci.
Owidiusz

Nigdy nie bêdzie szczê¶liwy ten,
kogo drêczy my¶l,
¿e kto¶ jest szczê¶liwszy od niego.
Seneka

Naturalne zdolno¶ci,
podobnie jak naturalne ro¶liny,
wymagaj± pielêgnowania.
Bacon

Znajdujesz to czego szukasz,
umyka ci to, co zaniedbujesz.
Sokrates

Praktykujmy cierpliwo¶æ,
a nie æwiczmy jej u innych.
ks. Jakub Alberione

Lepiej u¿ywaæ swojego rozumu
na znoszenie niewoli,
które na nas spad³y,
ni¿ na przewidywanie tych,
które mog± siê przytrafiæ.
Francois Rochefoucauld

Postêpuj zawsze w³a¶ciwie.
Da to satysfakcjê kilku ludziom,
a resztê zadziwi.
Mark Twain


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 21, 2005, 01:21:27 »
Jeste¶my anio³ami o jednym skrzydle, dlatego tylko objêci potrafimy wzbiæ siê do lotu!  Luciano de Crescendo

Szczê¶cie to jest to, czego w ¿yciu prawdopodobnie nie osi±gniemy, ale na szukanie czego warto po¶wiêciæ ¿ycie. Stendhal

Szczê¶cie jest zawsze tam, gdzie cz³owiek je widzi. H. Sienkiewicz

Szczê¶cie to jedyna rzecz, jaka siê mno¿y, je¶li siê j± dzieli. A. Schweitzer

Ka¿da ³za uczy nas jakiej¶ prawdy. Ugo Fascolo

Je¶li dzisiejsza m³odzie¿ nie przestanie siê tak ekstrawagancko ubieraæ, nie bêdziemy mogli siê zorientowaæ kiedy przybêd±  Marsjanie.  Jean Yanne

PECUNIAE OMNIA PARENT =
WSZYSTKO JEST WA¯NIEJSZE OD PIENIÊDZY. HORACY
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline slodziutka

 • Wiadomości: 28
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpień 11, 2005, 22:04:05 »
-O, królik jest m±dry- powiedzia³ Puchatek w zamy¶leniu.
-Tak- przyzna³ Prosiaczek, królik jest m±dry.
-I ma rozum- rzek³ Puchatek.
-Tak- zgodzi³ siê Prosiaczek, Królik ma rozum.
-Nast±pi³o d³ugie milczenie......
-I my¶lê- ci±gn± Puchatek- ¿e on w³a¶nie dlatego nigdy nic nie rozumie...¼ród³o chyba wiadome;)

a drugie- z "Armagedonu"

-Przegra³e¶ co¶ kiedy¶?
-Nigdy siê nie podda³em...

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 04, 2005, 01:36:11 »
Bogus³aw Adamowicz
"Uko³ysana"

Powiew poranku po nocy marzenia
Coraz to têskniej i pie¶ci i ch³odzi,
Coraz to cudniej zdrój szczê¶cia siê spienia —
Coraz to s³odziej, i s³odziej, i s³odziej...

Coraz to rzewniej czar do snuj± k³oni,
Coraz to mgli¶ciej jej oko siê mru¿y...
Coraz to tkliwiej dr¿y u¶cisk jej d³oni —
Coraz to d³u¿ej, i d³u¿ej, i d³u¿ej...

Coraz to bli¿ej —jej g³ówka zmêczona,
Coraz to ¶mielej na pier¶ m± siê tuli,
Coraz to ufniej garnie siê w ramiona,
Coraz to czulej, i czulej, i czulej.

Coraz to rzewniej, i têskniej, i senniej,
Coraz to wolniej serduszko jej dyszy...
Coraz pogodniej, spokojniej, promienniej,
Coraz to ciszej, i ciszej, i ciszej...


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 04, 2005, 11:26:49 »
"Nadzieja jest jak cukier w herbacie, nawet je¶li jest ma³a i tak os³odzi wszystko" ¼ród³o:opakowanie herbaty :lol:
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #43 dnia: Grudzień 04, 2005, 22:59:59 »
Po trzech miesi±cach ciszy w tym temacie co¶ podrzuce. Co¶ co mo¿e pobódziæ my¶li :D


Sándor Márai - O warto¶ci ¿ycia
Warto¶æ ¿yciu mo¿e nadaæ jedynie s³u¿ba, z jak± zwracamy siê ku sprawie cz³owieka. Brzmi to cokolwiek oschle i ogólnikowo. Ale to jedyna prawda, jak± pozna³em, z wszystkimi nastêpstwami. Nikt nie mo¿e siedzieæ na kwitn±cej ³±ce jak byczek Fernando, nikt nie mo¿e bezkarnie w±chaæ piêknych kwiatów. Jeste¶ cz³owiekiem, musisz wiêc ¿yæ na ludzk± mod³ê, po¶ród ludzi. ¯yjesz po ludzku, je¶li ¿yjesz sprawiedliwie. Je¶li u spodu ka¿dego twojego uczynku i s³owa le¿y ten oto zamiar: nie szkodziæ ludziom. Je¿eli usi³ujesz - nie zwracaj±c na siebie uwagi i nie popisuj±c siê - pomagaæ ludziom. Czasami w ten sposób, ¿e nie przemilczasz prostych prawd. Czasami - nie przekazuj±c dalej cudzych k³amstw. Czasami jedynie przez to, ¿e nie mówisz 'tak', kiedy wszyscy wo³aj± 'Tak, tak!'. Nie godziæ siê, przez ca³e ¿ycie, konsekwentnie, na to, co jest k³amstwem ludzi, wiêksze to bohaterstwo, ni¿ okazyjnie, bij±c siê w piersi, g³o¶no przeciwko niemu protestowaæ. Tylko wtedy spoczniesz w spokoju na ³o¿y ¶mierci, je¿eli ka¿dego dnia, w pe³ni tego ¶wiadom, s³u¿y³e¶ prawdzie. Czasami prawda jest prosta i drobna. Lecz ty nie przebieraj. Taka jest warto¶æ ¿ycia.


Czy¿ nie piêkne  :?:


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #44 dnia: Grudzień 15, 2005, 12:30:13 »
"Odwa¿ni nie ¿yj± wiecznie, ale tchórze nie ¿yj± wcale"

Nie wiem czyje to, ale uwazam, ze cytat jest baaaardzo m±dry  :)
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o