Autor Wątek: Cytaty, sentencje ...............  (Przeczytany 41951 razy)

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 09, 2005, 00:47:12 »
Nie wystarczy du¿o wiedzieæ, ¿eby byæ m±drym.  
Heraklit

=====
Kapita³ skromno¶ci przynosi zawsze wysoki procent.  
Montesqeieu


=====
Nie ludzie nami rz±dz±, lecz w³asne s³abo¶ci.
A.Fredro


=====
Kobieta nigdy nie widzi co siê dla niej robi. Zawsze dostrze¿e, czego siê nie robi. ;)
Georges Courteline

=====
Najwiêksze szcze¶cie to urodziæ siê dobrym.
Joseph Joubert


=====
Nie traktujmy ¿ycia zbyt powa¿nie - ostatecznie i tak nikt nie wychodzi z niego ¿ywy.  
Douglas Morrison


=====
Nawet najdalsz± podró¿ rozpoczyna pierwszy krok.
Lao-cy
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline rozalka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 12, 2005, 21:36:34 »
jeszcze co¶ ode mnie  :)


variatio delectat - odmiana sprawia przyjemno¶æ.

varium et mutabile semper femina - chwiejn± i zmienn± jest zawsze kobieta. Wergiliusz.

vivere militare est - ¿ycie jest walk±. Seneka.
Nawet je¶li niebo zmêczy³o siê b³êkitem
nie ga¶ nigdy ¶wiat³a nadziei.

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 18, 2005, 00:00:51 »
Trochê klasyki  

D¿em  > Modlitwa III - Pozwól mi

Pozwól mi spróbowaæ jeszcze raz
Niepewno¶æ m± wyleczyæ, wyleczyæ mi
Za pychê i k³amstwa, same na³ogi
Za wszystko co zwi±zane z tym
Za ¶wiñstwa du¿e i ma³e
Za m± niewiarê - rozgrzesz mnie
No rozgrzesz mnie, no, no, no....
Panie mój, o Panie
Chcê trochê czasu, bo czas leczy rany
Chcia³bym, chcia³bym zobaczyæ co
Co dzieje siê w mych snach
Co dzieje siê
I nie, i nie chcê p³akaæ, Panie mój
Uczyñ bym by³ z kamienia
Bym z kamienia by³
I pozwól mi, pozwól mi
Spróbowaæ jeszcze raz, jeszcze raz
Chcê trochê czasu, bo czas, bo czas leczy rany
Chcia³bym, chcia³bym zobaczyæ co
Co dzieje siê, co dzieje siê w mych snach
I nie, i nie chcê p³akaæ, Panie mój
Uczyñ bym by³ z kamienia
Bym z kamienia by³
I pozwól mi, pozwól mi spróbowaæ jeszcze raz
Jeszcze raz....

D¿em  > Zapal ¶wieczkê

Na kiepskich zdjêciach okruchy dawnych dni
Czyja¶ twarz zapomniana twarz
W pamiêci zakamarkach wci±¿ rozbrzmiewa ¶miech
Czyja¶ twarz zapamiêtana
Mijaj± dni ludzie natury
Wci±¿ nowych masz przyjació³ starych przykry³ kurz
Dziewczyny ci±gle piêkne lecz w pamiêci tkwi
Ten pierwszy dzieñ najgorêtszych z dni

Ref:
Zapal ¶wieczkê za tych których zabra³ los
Zapal ¶wieczkê w oknie
Zapal ¶wieczkê za tych których zabra³ los
¦wiat³o w oknie

Ludzi dobrych i z³ych wci±¿ przynosi wiatr
Ludzi dobrych i z³ych wci±¿ zabiera mg³a
I tylko ty masz t± niezwyk³± moc
By zatrzymaæ ich by daæ wieczno¶æ im
Pomy¶l choæ przez chwilê podaruj u¶miech swój
Tym których napotka³e¶ na jawie i w¶ród snów
A mo¿e kto¶ skazany na samotno¶æ
Ogrzeje siê twym ciep³em zapomni o k³opotach

Ref: Zapal ¶wieczkê...

D¿em  > List do M.

Mamo piszê do ciebie wiersz
Mo¿e ostatni, na pewno pierwszy
Jest g³êboka, ciemna noc
Siedzê w ³ó¿ku, a obok ¶pi ona
I tak spokojnie oddycha
Dobiega mnie jaka¶ muzyka
Nie, to tylko w mej g³owie szum
Siedzê, tonê i tonê we ³zach
Bo jest mi smutno, bo jestem sam
D³awi mnie strach

Samotno¶æ to taka straszna trwoga
Ogarnia mnie, przenika mnie

Widzisz mamo, wyobrazi³em sobie, ¿e
¯e nie ma Boga, nie ma, nie
Nie ma Boga, nie
Spokojny jest tylko mój dom
Gdzie Ty jeste¶, a mnie tam nie ma
Gdzie nie wrócê ju¿, chyba nie
Mamo, bardzo ciê kocham, kocham ciê

My¶la³em, ¿e ty skrzywdzi³a¶ mnie
A to ja skrzywdzi³em ciebie
Szkoda, ¿e tak pó¼no poj±³em to
Tak pó¼no to, to zrozumia³em
Zrozumia³em to


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline KeBi

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 71
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 26, 2005, 08:27:55 »
Trzeba byæ podobnym, aby sie zrozumieæ i innym, aby sie pokochaæ  (nie znam autora)

Offline rozalka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 26, 2005, 18:25:00 »
a to mi siê ostatnio spodoba³o :

Dzieki milosci czlowiek moze rozwiazac generalny problem ludzkiego istnienia - przezwyciezyc uczucie osamotnienia. Erich Fromm

Kropla milosci znaczy wiecej niz ocean rozumu. Blaise Pascal

dum spiro, spero - dopóki oddycham, nie tracê nadziei

...przyjaciel potrafi zmieniæ pustynie w pe³en zieleni ogród...

 :grin:  :grin:  :grin:
Nawet je¶li niebo zmêczy³o siê b³êkitem
nie ga¶ nigdy ¶wiat³a nadziei.

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 12, 2005, 22:43:15 »
Nie ¿a³uj tego co stracone
¯a³uj tego co mozesz straciæ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wo³aj a¿ kto¶ us³yszy
Wo³aj na przekór ciszy
Wo³aj na ¶wiat skuty mrokiem
A¿ sie otworza zrenice okien
Wo³aj, zaufaj sobie
Wo³aj a¿ kto¶ odpowie
Wo³aj do ¶pi±cych ludzi
A¿ miêdzy nimi cz³owieka zbudzisz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cz³owiek bardzo siê skupia na ka¿dym bólu
A tak zadko siê cieszy gdy go nie czuje.
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 15, 2005, 00:26:02 »
"Dzieci, poch³oniête jak±¶ fascynuj±c± zabaw±, trac± poczucie rzeczywisto¶ci. Zdolne s± wtedy traktowaæ swoje fantazje z ca³kowit± powag±. Postêpowanie maniaków nacechowane jest zazwyczaj podobnym infantylizmem."

"Przed Nieznanym Trybuna³em" J.J. Szczepañski


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
To ja mo¿e o RADO¦CI...?
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 17, 2005, 22:34:01 »
Radowanie siê z niczego - to prawdziwa rado¶æ.    /Loo - Cy/

Owocem ducha za¶ jest: mi³o¶æ, rado¶æ, pokój, uprzejmo¶æ, dobroæ, wierno¶æ, opanowanie.     /List do Galotów 5,22/

W ¶miechu jest ca³e bogactwo cz³owieka.     /F. Rabelais/

Rado¶æ nieokie³znana unosi nas i wzburza umys³ bardziej ni¿ lêk i smutek.     /Plutarch/

Raduje mnie boskie me cz³owieczeñstwo! Raduje rozkosz gro¼nych mo¿liwo¶ci.     /J. Tuwim/

Nie ma prawdziwej rado¶ci, gdy nie ma jej z kim dzieliæ.     /Byron/

Zagoniæ smutek w dalekie zakamarki ¶wiadomo¶ci, przydusiæ go zmêczeniem, ciszyæ siê z wype³nienia ka¿dej minuty...      /W. Bacewicz/

I pozna³em, ¿e nie masz nic lepszego, jako weseliæ siê a czyniæ dobrze za ¿ywota swego.     /Eklezjasta/

Gdy duch jest pe³en rado¶ci cia³o lepiej siê czuje, a obecne przymioty wydaj± siê milsze.     /Kartezjusz/

Wierzê, i¿ wewnêtrzna rado¶æ ma jak±¶ tajemnicz± moc, która sprawia, ¿e los staje siê dla nas ³askawszy.      /j.w./

Niech dzieñ po dniu przemija, niech mija jak strza³a.
Byle rado¶ci pocz±tek i koniec da³a;
A rado¶æ z tego ¼ród³a czy z owego p³ynie -
Bêdziem kiedy¶ roztrz±saæ w pó¼niejszej godzinie.     /A. Fredro/

[ Dodano: Pi± Kwi 15, 2005 11:06 am ]
Wiosna - to jedyna na tym ¶wiecie rewolucja, która jest godna przyjêcia z powag±, jedyna, która zawsze odnosi sukces. Fiodor Tiutczew
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline rozalka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 17, 2005, 11:51:26 »
co¶ na weso³o ....

"Kto pozostaje w miejscu tego ¿ó³wie na luzie bior±"

 :D  :grin:
Nawet je¶li niebo zmêczy³o siê b³êkitem
nie ga¶ nigdy ¶wiat³a nadziei.

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 17, 2005, 12:46:46 »
¦wiat nie jest taki z³y, a ¿ycie - pe³ne niespodzianek.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 21, 2005, 18:44:27 »
Wierzcie mi: nic bardziej po¿±danego,
a nic trudniejszego na ziemi
jak prawdziwa rozmowa.
Adam Mickiewicz,

Ka¿de ¿ycie okre¶la siê i warto¶ciuje
poprzez wewnêtrzny kszta³t mi³o¶ci.
Powiedz mi, jaka jest twoja mi³o¶æ,
a powiem ci, kim jeste¶.
Jan Pawe³ II

Cz³owiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli siê z innymi.
Jan Pawe³ II

Ludzie buduj± za du¿o murów,
a za ma³o mostów.
Izaak Newton


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline jaga

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 22, 2005, 17:59:08 »
s³owa mog± czyniæ ¿ycie
prostym
¶ci±gaj± czasem sen z powiek
s³owa rani± bardziej ni¿ miecz pchniêty w serce
daj± rado¶æ
i zabieraj± j±
s³owa s± po to
by mówiæ innym kocham
                           
ja ( 7.10.96r.) to troche staroci

a teraz jeden z ulubionych twórców:
"Rachunek kamieni"

Przebudzony kamieñ jest bardzo zdziwiony.
Z przebudzenia wynika, ¿e nie jest kamieniem.
Wiêc czym jest? Z jakiej materii zdzia³any?
Niewielkie jest moje poznanie, niewielkie,
Moja wiedza jest sk±pa, a to, co rozumiem,
Jest owocobraniem mojej s³abej wiary.
Trud mój dopiero teraz siê zaczyna,
Bo¿e, który jeste¶ dla mnie wiêkszym ciê¿arem
Ni¿ ja dla Ciebie.
A chocia¿ upadam pod Twoim brzemieniem,
Trwam pod nim,
Bo pragnê zasi±¶æ
Na drugim brzegu cz³owieka,
Na drugim brzegu brata,
Na drugim brzegu my¶li,
Na drugim brzegu serca.
Przy stole pojednania.
Gdzie wszystko ma swój sens i ³ad.
Gdzie nie ma ¿adnych sprzeczno¶ci i z³udzeñ.
Gdzie duch nie walczy z oporem materii,
Gdzie ostry topór nie godzi w pieñ drzewa,
Gdzie krew nie p³ynie od uk³ucia no¿em,
Gdzie woda nie jest przeciwna ogniowi,
Gdzie nie istnieje szukanie i lêk.

Dlatego wierzê, chocia¿ owa wiara,
Która dla innych jest ojczyzn± ciszy,
Dla mnie jest jeszcze jedn±
Burz±.
Dlatego wci±¿ od nowa szukam Ciê i szukam.
Jakby Ciê za ma³o by³o w tym wszystkim.
W czym Ciê nieustannie widzê i czujê.

Jeste¶ umêczony mn±, Bo¿e,
Ale ja równie¿ jestem umêczony Tob±.
Zerwane sieci w falach Genezareth,
Gorzkie modlitwy, piwnice, ciemno¶ci
I medytacje nad tajemn± spraw±,
Dlaczego ginie sprawiedliwy m±¿,
A z³y zasiada w radzie cz³owieczeñstwa,
Dlaczego mêdrzec pada pod toporem,
A t³uste sad³o ¿re w³ochaty szczur,
Dlaczego k³amie czarna zakonnica,
A Maria Curie by³a ateistk±.
Ko³owrót mêki, niepokój sumienia
I karuzela grzechów, i upadek,
I to pytanie, od którego bol±
Wargi:
Powiedz, czy tê rzeczywisto¶æ
Mo¿e ocaliæ poezja?

A potem znowu wsaystko od pocz±tku:
Zawi³e drogi, zasadzki i sid³a,
Zerwane sieci w falach Genezareth
I wizja kwitn±cego figowca,
Który jeszcze wieczorem
By³ uschniêtym kikutem.

Bo¿e nauki, serc i intuicji,
Pragnê odnale¼æ nici, które ³±cz±
Serce ze sercem, zjawisko z zjawiskiem,
Pragnê odnale¼æ kie³ki wszystkich zdarzeñ,
Ich sen i jawê, spoczynek i trud,
I te klêcz±ce w naiwnej pokorze
Py³ki i ziarnka,
I te przeciwko Tobie zbuntowane
Góry gigantów.
Abym móg³ wreszcie zrozumieæ i poj±æ,
Jak ¿yæ, by prze¿yæ godnie odrobinê
Wrogiego czasu.
Jak ¿yæ, by nie z³amaæ
Twego imienia —
Ja, celnik, który kiedy¶
Bêdê Ciê b³aga³ o kromkê wieczno¶ci
Jak o kromkê chleba.

Roman Brandstaetter
S³owa s± czym¶ wiêcej ni¿ tym co mówisz i tym co piszesz, s³owa s± tym czym jeste¶.

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 22, 2005, 21:41:39 »
... S¡ TAJEMNICE, KTÓRYCH DUSZA SZLACHETNEGO CZ£OWIEKA NIGDY NIE OGL¡DA, NIE NAZYWA, POZNAJE SIÊ JE WE DWOJE I NIGDY SAMEMU. I TO JEST PRZYJA¬Ñ...  /?/

Niepowidzenie mo¿e z³amaæ tylko tego, kto da³ siê zwie¶æ powodzeniu!     /Seneka/

Pragnienia za¶lepiaj± oczy rozs±dku.     /Przys³owie arabskie/

Tempo nadaje ¿yciu smak.     /O. Wilde/

HUMOR - to najlepszy pas ratunkowy na oceanie ¿ycia.     /W. Finch/

Czas up³ywa... z ró¿y opadaj± p³atki, ale nie ciernie.     /E. Orzeszkowa/

BO W ¯YCIU CHOÆ TO JEDNO¦Æ - ¯E ROZKOSZ Z CIERPIENIEM,
TRUD, NUDA, WSTYD I S£AWA KOÑCZ¡ SIÊ ZNURZENIEM.     /A. Malczewski/
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 24, 2005, 23:35:37 »
Có¿ to jest mi³o¶æ? Czy¿ to nie jest najpiêkniejszy afekt ludzkiego serca! nie najzieleñszy to listek rozkwitaj±cej duszy ludzkiej! nie braterska to d³oñ podana ca³ej ludzko¶ci za po¶rednictwem kobiety? Nie pierwszy to, nie konieczny krok, zrobiony przez nieznanego ¶wiatu m³odzieñca na owej piêknej drodze, która go ma zaprowadziæ pomiêdzy ludzi, uczyniæ cz³onkiem statecznej rodziny, os±dziæ na pewnem stanowisku w spo³eczeñstwie, nama¶ciæ na ojca, na obywatela!.
Z. Kaczkowski
------------------------------------------
Gdy siê zobaczy³o tylko raz
piêkno szczê¶cia na twarzy ukochanej osoby,
wiadomo ju¿, ¿e dla cz³owieka
nie mo¿e byæ innego powo³ania,
jak wzbudzanie tego ¶wiat³a
na twarzach otaczaj±cych nas ludzi.
Albert Camus
--------------------------------------------
¦wiat bez mi³o¶ci jest martwym ¶wiatem
i zawsze przychodzi godzina,
kiedy cz³owiek zmêczony b³aga
o twarz jakiej¶ istoty i serce ol¶nione czu³o¶ci±.
Albert Camus
---------------------------------------------
Kochaj wszystkich. Ufaj niewielu.
B±d¼ gotów do walki,
ale jej nie wszczynaj.
Pielêgnuj przyja¼nie.
William Szekspir
----------------------------------------------
Mi³o¶æ nie polega na wzajemnym wpatrywaniu siê w siebie, ale wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku.
Antoine de Saint-Exupéry


To ja Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 25, 2005, 17:11:19 »
Wpatrzony w ciemno¶æ ¶wiata, w noc bez z³udzeñ,
Chowam w mym sercu wiarê w dzieñ przebudzeñ,
W ¶wit, który wejdzie w mi³o¶ciwym z³ocie -
Wiarê opart± jeno na têsknocie
Nieznu¿onego serca, które czeka -
Wiarê w wszechmon± mi³o¶æ
                                   i w cz³owieka.   /L. Staff/

B±d¼ ducha pogodnego i nie po¿±daj pomocy i spokoju takiego, którego tylko  inni mog± ci u¿yczyæ.     /M. Aureliusz/

NIE CHOWAJ NIENAWI¦CI PO WIECZNE CZASY, TY, KTÓRY SAM NIE JESTE¦ WIECZNY!!!     /Arystoteles/

[ Dodano: Pi± Kwi 29, 2005 3:22 pm ]
Nie ma nic gorszego jak brak wiary w siebie. Jest jak rak. A przecie¿ ka¿dy cz³owiek ma w sobie do¶æ si³y, by siê zmierzyæ z losem.     /Martin Gray - "Si³y ¿ycia"/
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj