Autor Wątek: Cytaty, sentencje ...............  (Przeczytany 41956 razy)

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« dnia: Styczeń 29, 2005, 23:52:32 »
A tak mi siê umy¶la³o taki temacik za³o¿yæ

------------------------------------------------
"¯ycie otrzymuje siê bez podziêkowania, za¿ywa siê go nie wiedz±c jak, daje siê innym bez ¶wiadomo¶ci o tym i traci siê nie spostrzegaj±c kiedy."

Wolter
-------------------------------------------------
"Nikt nic nie czyta; je¶li czyta nie rozumie; je¶li rozumie natychmiast zapomina."

prawo Lema
--------------------------------------------------
"Wstrz±saj±ce wydarzenia ¿yciowe odkrywaj± w ludziach prawdziwe osobowo¶ci, rodz± nowe postawy."

Jan Józef Szczepañski
---------------------------------------------------
"Czas nie p³ynie - czas trwa."

Miguel Cervntes
----------------------------------------------------
"Któ¿ nie chcia³by staæ siê przez szczê¶cie g³upszy, zamiast byæ m±drzejszym przez szkodê?"

Cyprian Kamil Norwid
-----------------------------------------------------
"Choroba pozwala poznaæ s³odycz zdrowia, z³o - dobra, g³ód - syto¶ci, zmêczenie - wypoczynku."

Heraklit
------------------------------------------------------
"Ludzie b³agaj± Boga o zdrowie. Nikt jednak ze ¶miertelników nie my¶li, ¿e zachowanie zdrowia le¿y w jego w³asnych rêkach."

Demokryt
-------------------------------------------------------
"Przez zdrowie rozumiem mo¿no¶æ istnienia pe³nym, dojrza³ym, ¿ywym, radosnym ¿yciem, w ¶cis³ym zwi±zku z tym, co kocham - ziemi± i wszystkimi jej cudowno¶ciami."

Katherine Mansfield
--------------------------------------------------------
Aequam memento rebus in arduis servare mentem - Pomnij zachowaæ umys³ niezachwiany po¶ród z³ych przygód (Horacy)
---------------------------------------------------------
Nulla sors longa est, dolor et voluptas invicem cedunt. Ima permutat brevis hora summis - Nie ma nic sta³ego, cierpienie i przyjemno¶æ nastêpuj± kolejno po sobie. Jedna krótka godzina wszystko zmieni
----------------------------------------------------------
 summum ius, summa iniura - najwy¿sze prawo to najwy¿sza niesprawiedliwo¶æ; zbyt surowa kara jest krzywd±.
-----------------------------------------------------------
 nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit - nie by³o wielkiego geniuszu bez domieszki szaleñstwa
------------------------------------------------------------
 non est bonum esse hominem solum - nie jest dobrze cz³owiekowi byæ samemu.
-------------------------------------------------------------
 nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu - nie ma nic w umy¶le, czego by przedtem w zmys³ach nie by³o (z Arystotelesa)
--------------------------------------------------------------


ps: niech to bêdzie temat my¶li a nie rozwa¿añ. Nie komentujmy. Please


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 30, 2005, 00:31:57 »
:grin: To ja te¿ dodam(choæ nie wiem kogo)

"Tyko ludo¿erca nie gardzi cz³owiekiem"  :D  :D  :D

"Mi³o¶c to ból- powiedzia³a ma³pa ca³uj±c je¿a"
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 30, 2005, 01:39:02 »
To i ja dorzuce pare moich ulubionych

"I¶æ za marzeniem, znowu i¶æ za marzeniem, i tak zawsze, a¿ do koñca ..." Joseph Conrad

"S± rzeczy znane i nieznane, a pomiêdzy nimi drzwi." William Blake

"Dopóki próbujesz - nigdy tak naprawde nie przegrywasz" ***

"Nawet je¶li niebo zmêczy³o siê b³êkitem, nie ga¶ nigdy ¶wiat³a nadziei" Bob Dylan
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 30, 2005, 09:55:14 »
"¯ycie ludzkie jest jak gra w ko¶ci. Je¶li nam siê nie dosta³a do r±k ta ko¶æ, któr± chcemy, trzeba siê staraæ jak najlepiej wyzyskaæ tê, która nam by³a przez los s±dzona". - Terencjusz

==========================================================

"Na najwa¿niejszych skrzy¿owaniach ¿yciowych nie stoj± ¿adne drogowskazy". - Charles Chaplin

==========================================================

"Kulturalne zero jest zerem dopiero" - Feliks Rajczak

==========================================================

"Pierwsze westchnienie mi³o¶ci, to ostatnie westchnienie rozumu". - Eliza Oszeszkowa

==========================================================

"¦mieræ to nieprzyjemna formalno¶æ, ale za to przyjmuje siê wszystkich kandydatów". - Paul Claudel

==========================================================

"Wierno¶æ psa zale¿y niekiedy od wytrzyma³o¶ci smyczy" - Wies³aw Trzaskalski

==========================================================

"Pieni±dze szczê¶cia nie daj±. Dopiero zakupy". - Marylin Monroe

==========================================================
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline rozalka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 30, 2005, 17:22:25 »
Nie ten co z Tob± tañczy,
Nie ten co z Tob± siê ¶mieje,
Lecz ten co z Tob± cierpi
Jest Twoim przyjacielem.

--------------------------------

Je¿eli tylko chcesz,
to drugiemu co¶ od siebie daj,
bo prawdziwy ¿ycia sens
dawaæ innym to,
co sam by¶ dostaæ chcia³.
Nawet je¶li niebo zmêczy³o siê b³êkitem
nie ga¶ nigdy ¶wiat³a nadziei.

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 30, 2005, 22:27:21 »
A ja mo¿e dorzucê parê z³otych mysli o Nas matkach

Bóg nie mo¿e byæ wszêdzie dlatego wynalaz³ matkê  (Mathew Arnold)

 :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  

Matczyna mi³o¶æ nie zna strachu  (Seneka)

 :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  

Serce matki to przepa¶æ, na której dnie zawsze znajdzie siê przebaczenie (Honoriusz Balzak)

 :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  

Powietrze, ¶wiat³o czy odpoczynek uzdrawiaj±, lecz najwiêksze ukojenie p³ynie z kochaj±cego serca matki (Theodor Fontane)

 :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)

¯adna m±dro¶æ, której mo¿emy nauczyæ siê na ziemi, nie da nam tego, co s³owo i spojrzenie matki (Wilhelm Raabe)
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline TOMASZ_O

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 67
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 30, 2005, 23:22:40 »
Dziewczyna
S³usznie mówimy,¿e panny boginie,
Bo gine ka¿dy, kto im siê nawinie.

cytat z JANA ANDRZEJA MORSZTYNA


Dziecku , lecz nie cz³owiekowi dojrza³emu, przystoi pragn±æ ponad miarê.
                       DEMOKRYT


Dziecinstwo jest jak zatarte oblicze
na z³otej monecie która d¼wiêczy
czysto.
Tadeusz Ró¿ewicz

W s³owach tylko chêæ widzim, w dzia³aniu potêgê;
Trudniej dzieñ prze¿yæ, ni¼li napisaæ ksiêgê.
                Adam Mickiewicz


Geniusz, co bywa w pokorze natchniêty,
to ju¿ nie geniusz - to na ziemi ¶wiêty!
                  Wincenty Pol


Pesymista twierdzi, ¿e wszystkie kobietty to nie¿±dnice.
Optymista nie jest tego zdania, ale ma nadzieje.
                     Julian Tuwim


Ka¿de ¿ycie okre¶la siê i warto¶ciuje
poprzez wewnêtrzny kszta³t mi³o¶ci.
Powiedz mi, jaka jest twoja mi³o¶æ,
a powiem ci, kim jeste¶.


Nastêpnym raze przygotuje tematycznie


                 TOMASZ_O

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 30, 2005, 23:38:19 »
Najg³êbsza mi³o¶æ znajduje swoje spe³nienie nie w tym, co ma, ale w tym, co ofiarowuje.
Ojciec Andrew SDC

********************************************************************

Nie liczy siê, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile mi³o¶ci wk³adamy w dzia³anie.
Matka Teresa z Kalkuty

********************************************************************

Nade wszystko ceñcie sobie mi³o¶æ, któr± otrzymujecie, gdy¿ o wiele trwalsz± oka¿e siê ona, ni¿ z³oto lub zdrowie.
Og Mandino

*******************************************************************

Gdy siê zobaczy³o tylko raz piêkno szczê¶cia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo ju¿, ¿e dla cz³owieka nie mo¿e byæ innego powo³ania, jak wzbudzanie tego ¶wiat³a na twarzach otaczaj±cych nas ludzi
A. Camus

******************************************************************

Bóg jest obecny w ka¿dym cz³owieku, który jest ci przychylny, dla którego jeste¶ wart trudu, który z tob± idzie i pozostaje, kiedy zapada wieczór
P. Bosmans

******************************************************************

"Prawdziwa warto¶æ mi³o¶ci polega na tym, ¿e zawsze rozrzutnie darzy sob± niegodnych."
Rabindranath Tagore
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 31, 2005, 00:26:37 »
Absentem, qui rodit amicum, qui non defendit alio culpante, solutos qui capiat risus hominum famamque dicacis, fingere qui non visa potest, commissa tacere qui nequit, hic niger est, hunc tu, Romane caveto!
- Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskar¿eñ innych, kto cieszy siê z wy¶miewañ ludzkich i ³owi plotki gadu³ów, kto potrafi zmy¶laæ rzeczy nie widziane, a nie potrafi zmilczeæ zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem, tego wystrzegaj siê, rzymianinie! (Horacy)
------------------------------------------------------------
Adeo familiariter est hominibus omnia sibi ignoscere, nihil aliis remittere
- Jest rzecz± ludzk± po przyjacielsku nawzajem wszystko sobie wybaczaæ, nie pozostawiaj±c nic innym w tej sprawie (Velleius Paterculus)
------------------------------------------------------------
Ad venerem quicumque voles attingere suam, si modo duraris, praemia digna feres
- Ktokolwiek zechce dotkn±æ przedmiotu swej mi³o¶ci, je¿eli tylko wytrwa, otrzma nale¿n± nagrodê (Owidiusz)
-------------------------------------------------------------
Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur!
- zgod± wzrastaj± ma³e rzeczy, niezgod± najwiêksze upadaj±
-------------------------------------------------------------
Fides quaerens intellectum - Wiara poszukuj±ca zrozumienia
-------------------------------------------------------------

ps: niech to bêdzie temat my¶li a nie rozwa¿añ. Nie komentujmy. Please


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 31, 2005, 19:03:05 »
No to i ja co¶ dodam!!
-Kazdy jest kowalem swego losu
-B³±dzenie jest rzecz± ludzk±
-Gdzie zgoda tam i zwyciêstwo
-Przez ciernie do gwiazd
-drogie jest to co rzadkie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wybaczaj wiele innym sobie nie wybaczaj niczego
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dla wroga pier¶ ,dla nieprzyjació³ serce.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W zazdro¶ci wiecej jest mi³osci w³asnej ,ni¿ mi³osci do drugiej osoby          F>de la .R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nic tak nie zatruwa powietrza jak rozpadajaca sie przyjazñ                          H.E.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Przyjazñ z kobieta zawsze konczy siê mi³osci±                                  H.S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Prawdziwy przyjaciel to nie ten ,kto osusza ³zy twoje,lecz ten,kto nie pozwala ci ich wylewaæ
E.F.T.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Przyjazñ to milcz±ca umowa miêdzy dwiema osobami odznaczaj±cymi sie instyktem spo³ecznym i zaletami serca.                                                   Voltarie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pierwsza wielka przyjazn to co¶ równie poteznego i piêknego jak pierwsza mi³o¶æ.    K.C.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ciesz sie dobiazgami, a wielkie szczêscie wejdzie w twoje ¿ycie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
¯eby byæ szczêsliwym, dodawaj do tego co masz, i odejmuj od tego co pragniesz.
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Najbardziej zbyteczna rzecz w nieszczesciu - to ³zy.                       A.Czechow.
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````
W³asne cierpienie uczy ¿e nikomu nie nalezy robiæ przykrosci.
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Rado¶æ mija szybko ból jest wieczny
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````
A GDY SERCE TWE PRZYT£OCZY
MY¦L, ¯E ZYC NIE WARTO
Z £EZ OCIERAJ CUDZE OCZY
CHOCIAZ TWOICH NIE OTARTO.                                                            M.KONOPNICKA.
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Gdy zamykaja sie drzwi jedyne drzwi do szczêscia,otwieraj± siê inne, ale my patrzymy na perwsze drzwi tak d³ugo ¿e nie widzimy tych drugich.                        H.K
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Najtudniejsza rzecz w zyciu to nauczyc siê, które mosty przekroczyæ, a które paliæ.     D.R.
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````
¯ycie to stolik w którym miód jest tylko cieniutk± warstw± na wierzchu.
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Inaczej serce rz±da ,inaczej my¶l s±dzi,inaczej ¶wiat spoglada,inaczej los rz±dzi.
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````
¯YCIE JAK JESIEÑ....CO¦ Z BLASKÓW LATA,
Z USMIECHU S£OÑCA PZEZ M£G£Y I SZARUGI,
Z Z£OTAWYCH BLASKÓW W¦RÓD SZAREGO SWIATA,
Z KWIATÓW CO NIGDY NIE KWITN¡ RAZ DUGI.                          M.G
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````
¯ycie przecieka przez daty jak woda przez palce                  M.G
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lenistwo to nic wiêcej jak zwyczaj odpoczywania zanim siê zmêczysz.             J.R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
S³owa przynale¿± do czynu,milczenie do wiecznosci.                                 T.C
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jak pieknie by³oby na ¶wiecie, gdyby ludzie potrafili spojrzeæ oczami drugiego cz³owieka
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Najbardziej smieszne pragnienie to pragnienie podobania siê wszystkim.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Stojac w miejscu te¿ mo¿na zab³±dziæ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 31, 2005, 21:39:34 »
"Nie rozpaczaj, ¿e przegra³e¶ bitwê - trzeba wiele odwagi, by doj¶æ tam, gdzie siê bitwy przegrywa."

"¯yj chwil±, jakby to by³a ostatnia chwila Twojego ¿ycia."
Janis Joplin    


"Cokolwiek potrafisz lub my¶lisz, ¿e potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potêgê i magiê."
Johann Wolfgang von Goethe  

"Du¿o trzeba w ¿yciu przej¶æ, by zrezygnowaæ ze swoich planów i zamierzeñ. Jeszcze wiêcej trzeba przej¶æ, by naprawdê zadowoliæ siê tym, co siê posiada."
Coroner

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 31, 2005, 22:36:33 »
Dzisiaj dla odmiany co¶ o przyjacio³ach i nieprzyjacio³ach

NIe skarby sa przyjació³mi,ale przyjaciel skarbrem (Epikret)

 :) :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)

Tylko niekochani nienawidz± (Charlir Chaplin)

 :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :

Gdy brakuje nam hamulców przyjazñ mo¿e wpa¶æ w po¶lizg (Ewa Gliñska)

 :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  

NIe ma takiej krzywdy, której nie mozna przebaczyæ (Kard. Stefan Wyszyñski)

 :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  

Lepsze jest mêczeñstwo z mi³o¶ci niz mêka nienawisci  (Kard. Stefan Wyszyñski)

 :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  

Mi³o¶æ miêdzy ludzi nale¿y siaæ jak z³ote zboze, a k±kol nienawi¶ci trzeba wyrywaæ i deptaæ nogami (Stefan ¯eromski)

 :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  
Nie ma cz³owieka tak doskona³ego, ¿eby nie mozna by³o miec dla niego przyjazni bardzo doskona³ej (Kartezjusz)

 :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)

 [shadow=red]MI£O¦Æ GDY ZNISZCZYMY MI£O¦Æ I PRZYJAZÑ, CÓ¯ WARTO¦CIOWEGO POZOSTANIE?[/shadow] (David Hume)
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 31, 2005, 22:47:36 »
imperare sibi maximum est imperium
- panowaæ nad sob± to najwy¿sza w³adza. Seneka, Cyceron
------------------------------------------------------------------
 impossibilium nulla obligatio est
- nikt nie jest zobowi±zany do rzeczy niemo¿liwych.
------------------------------------------------------------------
 non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est
 - nie ten jest ubogi, kto ma³o ma, ale ten, kto chce mieæ wiêcej. Seneka.
-------------------------------------------------------------------
tota vita discendum est mori
- przez ca³e ¿ycie trzeba siê uczyæ umieraæ. Seneka.
-------------------------------------------------------------------
amor omnibus idem
- mi³o¶æ dla wszystkich jednaka. Wergiliusz
-------------------------------------------------------------------


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 31, 2005, 23:22:27 »
A i sorki za byki niezle ich tu narobi³am :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 02, 2005, 00:01:16 »
...uczucie samotno¶ci, je¶li jest przykre, to jest jeszcze przykrzejsze, gdy siê go doznaje w¶ród ludzi
------
Samotno¶æ jest przyjemno¶ci± dla tych, którzy jej pragn± i mêk± dla tych, co s± do niej zmuszeni.

                                                   W³adys³aw Tatarkiewicz
======================================
Samotno¶æ - có¿ po ludziach..."

Adam Mickiewicz
--------------------ps: niech to bêdzie temat my¶li a nie rozwa¿añ. Nie komentujmy. Please

Pozdrawiam:
Piotrek
[/u]
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D