Autor Wątek: ???????  (Przeczytany 11608 razy)

Offline Anna1968

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 313
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 11, 2009, 10:06:30 »
Córka na razie przyjê³a chorobê z do¶æ du¿ym spokojem twierdz±c,ze nie mia³a wp³ywu na to ze siê pojawi³a, ale ma wp³yw na dalsze ¿ycie z ni±. My¶lê, ¿e gdybanie pojawi siê pó¼niej w bardziej doros³ym ¿yciu.Staram siê o tym nie my¶leæ a je¿eli ju¿ to tylko pozytywnie. Jak patrzê na kole¿anki Emilii, które zajadaj± siê ro¿nymi paskudztwami i czêsto ludzi doros³ych którzy siê nie szanuj± ,to wtedy sobie my¶lê ,ze mój cukiereczek mo¿e byæ w przysz³o¶ci bardziej zdrowy ni¿ jej kole¿anki. Mo¿e to samolubne podej¶cie do sprawy i nikomu nie ¿yczê ¿adnej choroby, ale niestety wiêkszo¶æ ludzi sama siê o nia prosi. ¯ycie z ta choroba na pewno jest utrudnione,ale jest i to z wiêksz± odpowiedzialno¶ci± za nie. :)

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 11, 2009, 10:56:56 »
ja ju¿ kiedy¶ o tym pisa³am... nasza dzieci s± dojrzalsze od swoich rówie¶ników.... bardziej do¶wiadczone...rozs±dniejsze....a przede wszystkim bardziej kochane....
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline Przemo

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 176
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 15, 2009, 09:21:36 »
Cytat: "anitapa"
ja ju¿ kiedy¶ o tym pisa³am... nasza dzieci s± dojrzalsze od swoich rówie¶ników.... bardziej do¶wiadczone...rozs±dniejsze....a przede wszystkim bardziej kochane....


Wszystkie dzieci s± kochane... No przynajmniej powinny byæ... Ale ¿ycie pisze ró¿ne scenariusze...
Hmm jak nie bêdziesz trzymaæ g³owy wyprostowanej i walczyæ z przeciwno¶ciami to ju¿ jeste¶ skazany...
Skazany na zapomnienie...

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 06, 2010, 18:37:28 »
Cytat: "anitapa"
ja ju¿ kiedy¶ o tym pisa³am... nasza dzieci s± dojrzalsze od swoich rówie¶ników.... bardziej do¶wiadczone...rozs±dniejsze....a przede wszystkim bardziej kochane....

Wiem, ¿e co prawda temat przestarza³y ale siê wypowiem.
My diabetycy, nie jeste¶my inni. Jeste¶my tak samo m±drzy i dojrzali.
A nawet , czasami jeste¶my bardziej dojrzali.
Wiadomo, s± ró¿ne chwile, my¶li. Ka¿dy diabetyk chyba takie ma.. ka¿dy zadaje sobie te pytanie ''Dlaczego ja? Dlaczego moje dziecko? Dlaczego to w³a¶nie ono??.." ale i tak nie uzyska na nie odpowiedzi.. i tak nie uzyska..
A mo¿e jednak?
Sama nie wiem.. ja nie uzyska³am..
Kto¶ kiedy¶ tu napisa³, ¿e to rodzica wina.. ¿e to rodzica wina, ¿e dziecko zachorowa³o..
a to wcale nie prawda.. tak mia³o byæ, i tak jest.. niestety.
Dzisiaj mia³am tak± chwilê, chwilê 'jesiennego przygnêbienia..' w szkole.. Zadawa³am sobie pytanie : 'Dlaczego ja?? Dlaczego ??' podczas w fu. Pani mówi³a, ¿e jakby nie by³o pompy bym by³a zdrow± dziewuch± (dok³adnie tak mówi³a). Wtedy zrobi³o mi siê smutno, nie lubia³am rozmawiaæ o mojej chorobie..
Ale teraz, ju¿ patrzê przez ró¿owe okulary! :D :D
Tak wygl±da top my¶lenia 10-letniej dziewczyny.. :D
Pozdrawiam! :grin:

Offline mk

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 303
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 06, 2010, 18:47:39 »
Anula5, Kochana jak czytam Twoje wypowiedzi to wierz mi, ¿e wielu ludzi którzy s± 2 razy starsi od Ciebie nie urastaj± Ci do piêt!
Jeste¶ niesamowicie dojrza³a i taka m±dra!
Pani± i tym co mówi nie ma sensu siê przejmowaæ. W ¿yciu niestety spotkamy jeszcze wiele trudno¶ci, ale nie ma sytuacji bez wyj¶cia. Kiedy¶ us³ysza³am takie piêkne zdanie: "Nie ma sytuacji bez wyj¶cia. Gdy Bóg zamyka drzwi. To zostawia uchylone okno". Tylko fakt, ¿e trzeba du¿o wysi³ku w³o¿yæ ¿eby to okno znale¼æ czasami.
Na pytanie "Dlaczego ja?" nie znajdziemy odpowiedzi. Przynajmniej na razie. Zawsze mnie zastanawia³o dlaczego ja sobie takiego pytania w kontek¶cie cukrzycy nie postawi³am, a jedynie w innych sytuacjach ¿ycia codziennego.

Offline Mama S³odziaków

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 82
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 06, 2010, 21:05:32 »
Anula5 jeste¶ bardzo dojrza³± emocjonalnie dziewczynk±,  dojrzalsz± ni¿ wielu doros³ych, chylê przed Tob± czo³a. Bardzo bym chcia³a, ¿eby moje s³odkie dzieciaki te¿ by³y tak rozs±dne i m±dre. Uczê ich akceptacji choroby, traktowania jej jako normalno¶ci i mogê mieæ tylko nadziejê, ¿e nie bêd± jako¶ strasznie buntowa³y siê przeciwko cukrzycy, kiedy bêd± starsze. Pozdrawiam Ciê cieplutko :)
Tylko tam gdzie jest rozmy¶lanie, mo¿e byæ zrozumienie. Tylko tam gdzie jest zrozumienie- jest mi³o¶æ.
Hans Margolius

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 06, 2010, 21:11:02 »
Cytat: "mk"
Anula5, Kochana jak czytam Twoje wypowiedzi to wierz mi, ¿e wielu ludzi którzy s± 2 razy starsi od Ciebie nie urastaj± Ci do piêt!
Jeste¶ niesamowicie dojrza³a i taka m±dra!

Cytat: "Mama S³odziaków"
Anula5 jeste¶ bardzo dojrza³± emocjonalnie dziewczynk±, dojrzalsz± ni¿ wielu doros³ych, chylê przed Tob± czo³a. Bardzo bym chcia³a, ¿eby moje s³odkie dzieciaki te¿ by³y tak rozs±dne i m±dre.

Podpisujê siê pod tym dwoma ³apkami. Zazdroszczê Twoim rodzicom takiej m±drej córki i mam nadziejê, ¿e moje dzieciê te¿ bêdzie takie m±dre.
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 07, 2010, 15:42:04 »
Cytat: "Anula5"
Dzisiaj mia³am tak± chwilê, chwilê 'jesiennego przygnêbienia..' w szkole.. Zadawa³am sobie pytanie : 'Dlaczego ja?? Dlaczego ??' podczas w fu. Pani mówi³a, ¿e jakby nie by³o pompy bym by³a zdrow± dziewuch± (dok³adnie tak mówi³a). Wtedy zrobi³o mi siê smutno, nie lubia³am rozmawiaæ o mojej chorobie..

Anula, ludzie jak czasami co¶ paln±, to a¿ szkoda gadaæ, wrr...  :evil:  Mo¿e nie by³o to z³o¶liwie czy co¶ ze strony tej wuefistki, ale mia³a¶ prawo siê "przygnêbiæ"i doskonale Ciê rozumiem. A poza tym, ona tak po prostu to powiedzia³a, bez szczególnego kontekstu, czy to jej "stwierdzenie" wysz³o w czasie rozmowy?? A poza tym, nastêpnym razem odepnij pompê i powiedz, ¿e ju¿ jej nie masz i jeste¶ zdrow± dziewuch±, ciekawe jak zareaguje. Ech...
Ale dobrze, ¿e Twoja jesienna chandra nie trwa³a d³ugo i ¿e siê z nami tym podzieli³a¶ :) :) Te¿ siê podpisujê pod tym, ¿e jeste¶ bardzo inteligentna, ale to ju¿ nie muszê chyba o tym pisaæ ;) :)
Buziaki :)
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm