Autor Wątek: To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie  (Przeczytany 50719 razy)

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 30, 2005, 16:20:00 »
Bo Boo jest Indiank±!!! Wolno tak mówiæ? Czy muszê u¿yæ okre¶lenia: rodowit± Amerykank±...? :D
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 02, 2005, 04:38:16 »
Boo: ale ¿eby w rodzinie siê wstydziæ, takiej wielgachnej i takiej wspania³ej  :) Please don't :!:


dawno juz nie pisa³em.... kiedy¶ tak.... wiêc mo¿e kiedy¶ siê odwa¿ê....
.... jak siê bardziej zadomowiê..... jak mnie jeszcze oswoicie.....
Chocia¿, .... zbyt krótkie jest ¿ycie..... a potem, oby do nieba......
wiêc ¿yæ mi trzeba...... póki tyka zegar....
póki czujê co¶..... póki obok kto¶.....
czas siê wychyliæ, naraziæ, o¶mieszyæ....
zatraciæ siê, by zdobyæ nic..... takie ma³e nic.....
...... by szczê¶liwym byæ.
....
...
..
.
Sk±d mi siê to wziê³o? Samo tak jako¶ wysz³o  :? :neutral:  :?

Czas przestaæ ple¶æ androny i rozgoniæ, sk³êbione zas³ony..... :)
Do dzie³a:

Ju¿ pi±ta rano jest
Na dworzu ¶nieg i zawieja
Idzie górnik do pracy....
...dobrze ¿e to nie ja.

PS. Piekni jeste¶cie, naprawdê piêkni

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 04, 2005, 13:35:06 »
Oswoj± Ciê, Giga, oswoj±!!!! Ja siê czai³am chyba z rok zanim siê ostatecznie zalogowa³am. A teraz...? Sam widzisz!! U¶ciski! Ewa.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline jaga

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 08, 2005, 15:30:26 »
dr¿± mi d³onie
z nadmiaru twoich spojrzeñ
i ze zbyt natrêtnej muzyki
z³apa³am siê w pajêczynê utkan± smutkiem
stó³ pe³en jest
resztek robionych nadziei
wiêc upijam sie ¿yciem
z dala od ciebie
(1995)
----------------------

ciche szmery budz±
zaspane spojrzenia otulone
           zimowym snem
nagle o¿ywa optok s³ów
gotowy uj¶æ do oceanu wyznañ

rozkwitaj± p±ki kolorywch ¶pewów
w konarach zastyg³ych drzew
gdzie¶ w oddali s³ychaæ gwar
            ³±kowych istnieñ

w starym p³ocie
mruczy zaspany ¶wierszcz
szemraj± podwórkowe zapachy

rozkochane panny w bia³ych sukniach
biegn± drog± gubi±æ
           niewinne chwile

czasem tylko nad stawem
kto¶ roz³o¿y koc ze wspomnieniami
wyk³adaj±c przepyszne
          s³odkie marzenia
(1995)
---------------------------------------

[ Dodano: Nie Maj 08, 2005 3:32 pm ]
te wiersze to zamkniêty kiedy¶ bardzo trudny rozdzia³ w moim ¿yciu........rozdzia³ odszed³ w niepamiêæ a sentyment do wierszy pozosta³

[ Dodano: Nie Maj 08, 2005 3:36 pm ]
ale mnie dzi¶ wziê³o na grzebanie w starych ¶mieciach.........sentymentalna sie robie na staro¶æ...... :wink:

[ Dodano: Nie Maj 08, 2005 4:15 pm ]
„ Niech trwa”

Tak cudnie jest w puchu twych snów
a¿ rozp³ywa siê z nadmiaru rozkoszy
   ka¿de s³owo
Bo kiedy ka¿dy gest jak wanilia s³odki    
                         jak noc latem gor±cy
s³owa milkn± umykaj± ca³e wersy
pozostaje jedynie twój szept
    na moich ustach
 W ka¿dym moim spojrzeniu zamyka siê
   twój u¶miech
W wieczno¶ci zamykam to co teraz trwa
i rzucamy siê w wir nieskoñczono¶ci
niech wiruje nam ¶wiat w wiecznym kocham
(2000)
-------------------------------
„ Krzy¶”
pierwszy u¶miech
tak s³odki jak zapach konwalii wiosn±
a potem pierwsze s³owa
   które d¼wiêcz± jak
¶piew ¶wierszczy noc±
i dotyk maleñkich d³oni
jak aksamit kolorowych ³±k
i pierwszy ma³y krok
   ku wieczno¶ci
i drugi beztroski
ufne spojrzenie
ka¿dy gest wype³niony mi³o¶ci±

--------------------------------
***

Wypijmy za dzisiaj
Póki nie stanie siê wczoraj
Wypijmy za chwilê która jest
Nie my¶l o jutrze
Nie zapamiêtuj wczorajszych ran
Nie mo¿esz byæ ze mn± jutro
Nie mo¿esz wczoraj
Je¶li chcesz b±d¼ teraz
W tej chwili
Szczê¶cie jest dzisiaj
I dzi¶ jest mi³o¶æ

   ***
dwa s³owa
po³±czone piórem na kartce
ju¿ na zawsze
dwie chmury
pchane przez wiatr
w t± sam± stronê
dwie my¶li
pomy¶lane w tej samej chwili
ja i ty
razem w snach
ukryci skrzêtnie pod poduszk±
S³owa s± czym¶ wiêcej ni¿ tym co mówisz i tym co piszesz, s³owa s± tym czym jeste¶.

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 09, 2005, 01:24:43 »
Znowu mi siê tek¶cik uroi³  :oops:

Tak kruche jak krucho¶æ ¿ycia
Nie mo¿e nie mieæ okrycia
Delikatne jak p³atek ¶niegu
Który leci w bezbiegu
¦liczne jak wschód s³oñca
Piêkno¶æ maleñstwa nie ma koñca
Czu³e niczym ró¿y kwiat
Co zna ca³y ¶wiat
Beztrosko¶æ dzieci±tka nie ma koñca
Jak okolice s³oñca piêkna i gor±ca
Niewinno¶æ u¶miechu
G³êboko¶æ oddechu
R±czki malutkie jak ziarno zbo¿a
Niech ma je w opiece opatrzno¶æ Bo¿a

Szczê¶ciem jest daæ koleje ¿ycie
Choæ to na razie moje ciche marzenie,
Lecz wie¿e w to skrycie
¯e to bêdzie moje spe³nieniePozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline jaga

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 09, 2005, 19:25:47 »
Piotru¶ :) ono ju¿ sie spe³nia...w twoich my¶lach...
S³owa s± czym¶ wiêcej ni¿ tym co mówisz i tym co piszesz, s³owa s± tym czym jeste¶.

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 18, 2005, 13:59:44 »
oczywi¶cie nie moje, ... znalezione w necie i ....

Krzyczê w przestrzeñ bez dna,
w oczy niewidz±ce,
nie s³ysz±ce uszy
Dzwiêk powraca
wyciszony przez ¶wiat
Tak trwam w tym wszech¶wiecie
a samotno¶æ
g³ucha na me wo³anie
i ¶lepa na mój ból
trwa ze mn±
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 24, 2005, 23:43:23 »
Kolejne bazgro³y :570:


Na d³ugiej drodze samotno¶ci
Przy ca³ej mej u³omno¶ci
sam
Samotno¶ci nocy gwiazdka l¶ni
Popio³u gar¶æ, ¿ycie sobie kpi
ja
Zas³oniête ¿aluzje ¶wiata noc±
W ruinie ¿ycia ¶pie, niech rechocz±
wci±¿
Nieszczê¶liwy wygnaniec mi³o¶ci
Co nie dla mnie i to mnie z³o¶ci


Pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 12, 2005, 00:28:06 »
Chce kochaæ
I byæ kochanym

Chce ¿yæ
Mo¿ecie nawet z tego sobie kpiæ

Chce zapomnieæ o mej wegetacji
I nerwów ci±g³ej kumulacji

Chce pa¶æ jak drzewo d³ugie i wysokie
Tak jak morze jest szerokie

Na g³êbinie przyzwoito¶ci
Jest koniec mej ¿ywotno¶ci

Ju¿ nie mogê
Nie wytrzymam

My¶le wiêc jestem
Kto¶ powiedzia³
Choæ my¶le
I tak mnie nie ma

Testamentu nadszed³ czas
I nekrolog co by nie poszed³ w las

:( :( : (: (: :( :( :( :( :( :( :(
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 12, 2005, 13:14:26 »
Werty :588: <przytula mocnooooooooooooooooooooooooooooo>
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwiec 12, 2005, 17:21:04 »
Oj, Werty! Nie ma siê co smucic :) ¯ycie jest zbyt krótkie i zbyt piekne, ¿eby przej¶æ przez nie z opuszczon± g³ow±. Jak to mówi moja koleznka: baniak do góry!
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwiec 12, 2005, 19:10:06 »
Werty wy³a¼ z tego do³a... natychmiast!!!
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwiec 12, 2005, 21:14:54 »
Werty! Teraz powiem najg³upsz± rzecz pod s³oñcem! Ale co tam!!!
Nie znam Ciê, ale kocham Ciê niesamowicie!!! Gdyby nie Ty, to nie uruchomiliby¶my sklepiku z absurdalnymi rzeczami na tej stronce. Nie wiedzia³abym, ¿e w Wierzchos³awicach jest dworek.  I... Nie wiem, co jeszcze, ale nie wyobra¿am sobie tego forum bez Ciebie! I podobnie jak Boo zaraz Ciê wykopiê z tego do³ka!!! ¦ciskam mocno!!!! Twoja Ewunia!!! :D
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwiec 13, 2005, 16:48:52 »
Ewuniu :588: sama s³odycz p³ynie z twoich s³ów :D No mo¿e po za tym kopniakiem :P Ale có¿ do³ka ju¿ chwilke nie moge przegoniæ :( I tak jeszcze pozostanie póki co :( Ale to nic. Kwestia przyzwyczajenia :(


pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwiec 13, 2005, 23:34:22 »
Czyli co? Ty i Twój do³ek jeste¶cie nieod³±cznymi przyjació³mi? Póki co?
Je¶li tak, to czy nie ma sposobu, by wygry¼æ tego Twojego przyjaciela...?
Bardzo proszê o przepis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj