Autor Wątek: To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie  (Przeczytany 50720 razy)

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 19, 2005, 19:33:06 »
Taaaaa........ A ¶wistak siedzi i zawija je w te sreberka.

p.s. Co to jest liryka   :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :570:  :570:  :570:  :570:  :D


Pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 19, 2005, 19:49:06 »
O! Wery! Chyba siê pomyli³e¶???? Teraz Ci siê nie zrymowa³o!!!
:D :D :D
Ale i tak Ciê lubiê! <cmok>
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 20, 2005, 23:35:39 »
Jak te kwiatki w mym pokoju
Suche, zwiêd³e
Ledwo ¿ywe

Tak i ja
Jak one
Wegetuje ledwo ¿yje

¦wiat³o mamy
Bez innych rzeczy siê nie uporamy
Woda ich ¿yciem
Ich przy¿yciem

W pe³ni rozkwitu s± piêkne, barwne
Tak by³o dawniej
Mia³y warunki, mia³y powody

By ¿yæ
Schn± bez wody
Wegetuj± a¿ umr±, przepadn±

Wymienie wk³ady w "doniczce"
Znów bêd± ¿y³y
Lecz inne

Poprzednich wcale nie szkoda
Jak mojego ¿ycia na którym stanê³a przeszkoda

Nie jedna ani dwie
¬le siê dzieje .... chcia³bym powiedzieæ NIE
Moje NIE by³oby  takie niezrozumia³e
Takie wstydliwe, takie nie¶mia³e


Pozdrawiam:
Piotrek  :(
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline jaga

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 22, 2005, 18:01:52 »
Rachunek kamieni

Przebudzony kamieñ jest bardzo zdziwiony.
Z przebudzenia wynika, ¿e nie jest kamieniem.
Wiêc czym jest? Z jakiej materii zdzia³any?
Niewielkie jest moje poznanie, niewielkie,
Moja wiedza jest sk±pa, a to, co rozumiem,
Jest owocobraniem mojej s³abej wiary.
Trud mój dopiero teraz siê zaczyna,
Bo¿e, który jeste¶ dla mnie wiêkszym ciê¿arem
Ni¿ ja dla Ciebie.
A chocia¿ upadam pod Twoim brzemieniem,
Trwam pod nim,
Bo pragnê zasi±¶æ
Na drugim brzegu cz³owieka,
Na drugim brzegu brata,
Na drugim brzegu my¶li,
Na drugim brzegu serca.
Przy stole pojednania.
Gdzie wszystko ma swój sens i ³ad.
Gdzie nie ma ¿adnych sprzeczno¶ci i z³udzeñ.
Gdzie duch nie walczy z oporem materii,
Gdzie ostry topór nie godzi w pieñ drzewa,
Gdzie krew nie p³ynie od uk³ucia no¿em,
Gdzie woda nie jest przeciwna ogniowi,
Gdzie nie istnieje szukanie i lêk.

Dlatego wierzê, chocia¿ owa wiara,
Która dla innych jest ojczyzn± ciszy,
Dla mnie jest jeszcze jedn±
Burz±.
Dlatego wci±¿ od nowa szukam Ciê i szukam.
Jakby Ciê za ma³o by³o w tym wszystkim.
W czym Ciê nieustannie widzê i czujê.

Jeste¶ umêczony mn±, Bo¿e,
Ale ja równie¿ jestem umêczony Tob±.
Zerwane sieci w falach Genezareth,
Gorzkie modlitwy, piwnice, ciemno¶ci
I medytacje nad tajemn± spraw±,
Dlaczego ginie sprawiedliwy m±¿,
A z³y zasiada w radzie cz³owieczeñstwa,
Dlaczego mêdrzec pada pod toporem,
A t³uste sad³o ¿re w³ochaty szczur,
Dlaczego k³amie czarna zakonnica,
A Maria Curie by³a ateistk±.
Ko³owrót mêki, niepokój sumienia
I karuzela grzechów, i upadek,
I to pytanie, od którego bol±
Wargi:
Powiedz, czy tê rzeczywisto¶æ
Mo¿e ocaliæ poezja?

A potem znowu wsaystko od pocz±tku:
Zawi³e drogi, zasadzki i sid³a,
Zerwane sieci w falach Genezareth
I wizja kwitn±cego figowca,
Który jeszcze wieczorem
By³ uschniêtym kikutem.

Bo¿e nauki, serc i intuicji,
Pragnê odnale¼æ nici, które ³±cz±
Serce ze sercem, zjawisko z zjawiskiem,
Pragnê odnale¼æ kie³ki wszystkich zdarzeñ,
Ich sen i jawê, spoczynek i trud,
I te klêcz±ce w naiwnej pokorze
Py³ki i ziarnka,
I te przeciwko Tobie zbuntowane
Góry gigantów.
Abym móg³ wreszcie zrozumieæ i poj±æ,
Jak ¿yæ, by prze¿yæ godnie odrobinê
Wrogiego czasu.
Jak ¿yæ, by nie z³amaæ
Twego imienia —
Ja, celnik, który kiedy¶
Bêdê Ciê b³aga³ o kromkê wieczno¶ci
Jak o kromkê chleba.

Roman Brandstaetter
S³owa s± czym¶ wiêcej ni¿ tym co mówisz i tym co piszesz, s³owa s± tym czym jeste¶.

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 24, 2005, 22:56:08 »
Jak to jest
Nie wiem sam
¯ycie to jest ch³am

Brutalno¶æ ju¿ mnie mêczy
Nie mam ¿adnej uprzê¿y
¯eby siê trzymaæ

Choæby siê uda³o
To tylko chwila
Tak siê nie sta³o
Ci±gle czego¶ ma³o

Dra¿ni mnie mój ³eb têpy
Mój umys³ zamkniêty
Nawet przeze mnie nieodgadniêty

Co ludzie powiedzieli
A pó¼niej siê od tego odciêli
I w nawiasie mnie zamknêli

Z tego co widze
Trzeba mi gromnice
I bêdzie spokój

Nie bêdzie mnie
Cz³owieka prostego
Przez wszystkich zapomnianego
Troszke zdo³owanego


Pozdrawiam :(:(:(
Piotrek :(:(:(
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 24, 2005, 23:39:54 »
o widze ¿e masz do³a , nie mysl o tym i nie do³uj siê  :588:
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 24, 2005, 23:53:18 »
ja nie pisze .... nie umiem ... ale .... to bez rymów i znaczenia ... wyp³yne³o przed chwil±  :?  :?  :?  :?  :(  :(  :(

S± dni ...
kiedy patrzysz przed siebie
i wszedzie widaæ s³oñce

S± dni ...
kiedy patrzysz wokó³
i wszedzie jest nadzieja

Ale ...

S± te¿ dni ...

kiedy patrzysz w s³oñce
...i widaæ tylko ciemne chmury

kiedy niewazne na co spojrzysz ...
i tak chce sie p³akaæ ...

kiedy wszystko wokó³
wydaje sie tak beznadziejne ...

S± dni ...
takie jak dzi¶ ...
... ze trudno siê u¶miechn±æ ...
... ze trudno nawet zyc

 :?  :?  :?  :(  :(  :(  :?  :?  :?
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 25, 2005, 00:05:09 »
Monika  :532:


pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline KAMILA

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 121
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 25, 2005, 08:56:52 »
WOW ale macie talenty! To trzeba gdzie¶ zebraæ i mo¿e jakis tomik wydaæ?!  :D  :D
By yourself, no matter what they say!

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 25, 2005, 14:29:56 »
Werty Monia ....I ja powinnam dzi¶ do³±czyæ co¶ od siebie... Ale najlepiej pisze siê w nocy...

Mocno ¶ciskam i pozdrawiam

misia
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 25, 2005, 16:53:16 »
Endzi. Monika, Misia, Kamila i Ca³a Reszta! A przede wszystkim Werty!!! Nie smuæcie siê! Jutro bêdzie lepiej! Jutro te¿ jest dzieñ! I najwa¿niejsze:.... ¿e jeste¶my, i ¿e siê kochamy!!! Niniejszym o¶wiadczam: szczerze Was kocham i ju¿ nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez Was!!!!!!!!
¦ciskam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo mocno!!! Wasza Ewunia! :)
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 26, 2005, 01:10:37 »
Nowy dzieñ siê zacz±³ :-) Zobaczymy ,co przyniesie :-) A je¶li chodzi o wyznania mi³osne to j te¿ Was kocham  :532:  :532:  :532:  :588:  :588:  :588:  :509:
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 30, 2005, 14:39:31 »
ooo rrrrraaaaannnyyyyy  :oops:
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 30, 2005, 14:42:39 »
Boo ... co siê tak ¶licznie czerwienisz?? :D :D :D :588:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 30, 2005, 14:43:41 »
a bo ja wstydliwa jezdem  :wink:
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...