Autor Wątek: Problem z na³ogiem babci  (Przeczytany 4558 razy)

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Problem z na³ogiem babci
« dnia: Kwiecień 01, 2012, 21:11:02 »
Mam problem z babci± Ani. I tat± Ani te¿... Przeprowadzili siê do domu jednorodzinnego, piêtrowego- babcia zajmuje dó³ a tata górê, gdzie Ania ma swój pokój, bo je¼dzi tam na weekendy.
Babcia pali, ¿e w ogóle, to jej sprawa, ale pali w domu. Jak wiadomo dym i smród leci do góry. Po dwóch dniach Ania jest przesi±kniêta smrodem petów. Sama palê, ale nie w domu.
Zwraca³am uwagê, prosi³am, zakazywa³am Ani je¼dziæ do ojca. Gucio! Nie pomog³o. Raz, po awanturze zrobionej tacie Ani, ¿e to niepowa¿ne, ¿e mog³aby wychodziæ przed dom, babcia ³askawie wychodzi³a. My¶la³am, ¿e zrozumia³a... O jak¿e by³am naiwna! Dzi¶ Ania wraca i czujê, ¿e po prostu ¶mierdzi. No i zrobi³am jazdê. Moje argumenty typu "nie kochacie Ani, trujecie j± z mi³o¶ci?" i "a¿ tak siê boisz matki, ¿e nie zwrócisz jej uwagi i katergorycznie nie za¿±dasz palenia na zewn±rz?" wywo³a³y debilny u¶miech na twarzy tatusia. I wiecie co us³ysza³am? "Przesadzasz".
Dodam, ¿e proszenie babci przez Aniê, ¿eby nie pali³a, ¿e ¶mierdzi spotka³o siê z... cisz±...
I teraz zadanie dla Was. Oceñcie, czy ja przesadzam? Mo¿e faktycznie to nic takiego a ja zabraniam wizyt dziecka u ojca bo jestem wredna z natury...
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Problem z na³ogiem babci
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 01, 2012, 21:17:04 »
Popieram Ciebie Buniu,przenigdy nie pozwoli³abym,aby moje dzieci by³y podtruwane.M±¿ pali,ale absolutnie nie w domu!!!
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2693
  • Zobacz profil
Problem z na³ogiem babci
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 01, 2012, 22:22:26 »
Bunia nie jestes wredna ale szkoda aby Ania nie mia³a kontaktu z tat± przez "fajki". Poprostu za³o¿enie drzwi, kotary miêdzy piêtrami sprawê za³atwi- ja te¿ nie toleruje palenia przy dzieciach - na pocz±tku zajmowalismy "górê' domu a dó³ pal±ca te¶ciowa i w³asnie takie oddzielenie poczatkowo kotara a potem drzwiami za³atwilo problem - te¶ciowa cze¶ciej przychodzi "do nas" niz my chodzimy do niej:))) a u nas bezwglednie nie ma palenia
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Problem z na³ogiem babci
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2012, 23:03:18 »
Dziwne jest ¿e babcia Ani w dzisiejszych czasach nie wie co to jest " bierny palacz " i jakie s± tego skutki. Mój m±¿ pali ale nigdy w domu, albo wychodzi na balkon albo na spacer z psem lub czasami po prostu do piwnicy  :roll:  Basiu na pewno nie przesadzasz bo ja bym te¿ nie pozwoli³a sobie ¿eby moje dziecko by³o nara¿one na opary papierosowe.
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Problem z na³ogiem babci
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 02, 2012, 06:35:13 »
Mania, ja nie napisa³am, ¿e zabraniam siê widywaæ z ojcem. Mo¿e siê z ni± spotykaæ, ale nie u siebie w domu. Wiesz, Ania nie jest skazana na mieszkanie tam, wiêc kotary i drzwi nie wchodz± w rachubê.
Becia, jak Ania zachorowa³a to "wieszali na mnie psy", ¿e Ania ma cukrzycê bo j±... g³odzi³am, wiêc o jakiej ¶wiadomo¶ci mówimy?
Szlag mnie trafia najbardziej na to, ¿e ojciec nie potrafi chroniæ swojego dziecka...
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2693
  • Zobacz profil
Problem z na³ogiem babci
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 02, 2012, 07:57:30 »
Bunia nie to mia³am na my¶li :( (zreszta sama napisa³a¶ ¿e zazkaywa³a¶ Ani tam je¼dziæ wiêæ) a nie o to przeciez chodzi tylko o jakie¶ sensowne rozwi±zanie- moze faktycznie spotykanie siê poza domem baci je¶li bacia jest niereformowalna to jedyne wyj¶cie
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline Kangoo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 641
 • słodki staż: tyle co WOŚP + kilka miechów ;-)
  • Zobacz profil
Problem z na³ogiem babci
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 02, 2012, 08:27:26 »
trzeba powiedzieæ kochanej babci, ¿e jak tak dalej bêdzie postêpowaæ to nastêpnym razem z wnuczk± spotka siê podczas swojego pochówku

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Problem z na³ogiem babci
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 02, 2012, 09:04:04 »
Mania, tak te¿ powiedzia³am szanownemu by³emu ma³¿onkowi, ¿e bêdzie siê ni± widywa³ poza domem. Ale on chyba nie bardzo sie cieszy z tych spotkañ, bo po poprzedniej akcji nie odzywa³ siê do Ani przez 3 tygodnie, twierdz±c, ¿e to ona powinna zadzwoniæ do niego i spytaæ czy mo¿e siê spotkaæ... Ewidentnie siê obrazi³, ale na dziecko????????
Kangoo, znaj±c mój charakterek, to jak siê wkurzê to tak babci powiem. :P
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Problem z na³ogiem babci
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 02, 2012, 10:24:48 »
Cytat: "bunia"
jak Ania zachorowa³a to "wieszali na mnie psy", ¿e Ania ma cukrzycê bo j±... g³odzi³am
Ja dla odmiany mia³am za t³usty pokarm...podobno :evil:  :evil:
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline aneta987

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1593
  • Zobacz profil
Problem z na³ogiem babci
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 02, 2012, 19:20:21 »
Nigdy nie pozwala³am paliæ w domu i wkurza mnie nawet fakt jak kto¶ idzie ulic± i pali a jestem wyj±tkowo wra¿liwa na dym tytoniowy zaraz mnie dusi .
Paradigm 722, wk³ucia Quick-set 6mm

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Problem z na³ogiem babci
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 02, 2012, 19:55:11 »
Z do¶wiadczenia wiem, ¿e na³ogowy palacz olewa wszelkiego typu uwagi, dopóki... no w³a¶nie, dopóki nie stanie mu siê co¶ powa¿nego ze zdrowiem, a którego negatywne skutki spowoduje palenie. Chocia¿... lekarz onkolog, który by³ kiedy¶ u nas w liceum opowiada³, ¿e chwilê po operacji pacjent (mia³ raka krtani bodaj¿e, wyciêli mu tam co nieco)... poszed³ sobie na fajeczkê.
Musisz byæ stanowcza i postawiæ na swoim - bo tu chodzi o ZDROWIE dziecka. A bycie biernym palaczem to chyba najgorsza krzywda, jak± wyrz±dzaj± papierosy. Sama zawsze walczy³am, ¿eby moja siostra ograniczy³a palenie, jak by³a w ci±¿y, a pó¼niej, jak urodzi³a, zrobi³am jej akcjê, jak zapali³a na dworze przy wózku z Jagod±. Sama dym papierosowy wyczuwam z kilometrowych odleg³o¶ci, nie cierpiê tego "zapachu". A ubrania przesi±kniête tym zapachem to jaka¶ masakra.
Ojciec chyba musi wybraæ, co dla niego jest wa¿niejsze. Spotkania z córk± czy fajki. Ja bym jednak walczy³a o czyste powietrze wokó³ Ani. Jest tyle zanieczyszczeñ, po co dok³adaæ nowe?
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Problem z na³ogiem babci
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 02, 2012, 20:35:54 »
Pinczerka, a mo¿e chcia³aby¶ wpa¶æ do babci i z ni± pogadaæ? :D
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline pansa1

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1468
  • Zobacz profil
Problem z na³ogiem babci
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 02, 2012, 21:00:55 »
Ojcu zrobi³abym edukacjê,  szybko (¿eby siê nie zmêczy³)  merytorycznie (¿eby zrozumia³) i spokojnie ¿eby nie rozkrêciæ awantury (b±d¼ co b±d¼ pójdziesz siedzieæ jak za cz³owieka jak by co  ;) )
A z babci± bym odpu¶ci³a, bo szkoda nerwów na by³± te¶ciow± ( nie bez powodu mówi sie ¿e te¶ciowa powinna mieæ dwa zêby, jeden do otwierania butelek a drugi ¿eby j± bola³  :P )

Nie wysy³a³abym jednak tam swojego dziecka, bo to nie zmienia faktu, ¿e zgadzaæ siê nie musisz na to, ¿eby by³o biernym palaczem  :evil:
Pompa Paradigm 722 wk³ucia metalowe 6mm

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Problem z na³ogiem babci
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 02, 2012, 21:31:07 »
Pansa, uwierz mi, ¿e edukacjê mia³ b³yskawiczn±: z mi³o¶ci do dziecka, z ³aciny i z s±downictwa... Dorzuci³am jeszcze kilka w±tków, ale potraktowa³am je po macoszemu.
Sama palê (powiedzmy, ¿e popalam), ale nie w pomieszczeniu przy dzieciach.
No có¿, ¶wiêta Ania spêdzi z dala od "kochaj±cej i ¶wiadomej" babci i równie wspania³ego pod tym wzglêdem tatusia... Na pewno wyjdzie jej to na zdrowie! Na cukry te¿ bêdzie to mia³o dobry wp³yw bo tam, niestety, ma ci±gle podwy¿szone  poziomy(tatu¶ boi siê nie tylko matki, insulina te¿ powoduje u niego respekt i dozuje j± Ani jakby by³a na kartki).
A ju¿ ugryzienie Ani w ramiê w ramach "oddania" za dziabniêcie w rozkosznej zabawie córki i ojca uwa¿am za debilizm w czystej postaci.  :evil:
Nie jestem idealn± matk±, mam sobie wiele do zarzucenia, ale pewne rzeczy s± dla mnie karygodne i nie do przyjêcia...

Mo¿e tata Ani wchodzi tu i czyta posty- nie wiem, bo ciê¿ko siê od niego tego dowiedzieæ. Mo¿e przekona siê, ¿e ja nie przesadzam i siê nie czepiam- przynajmniej nie w tej kwestii...  :twisted:
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline matimartyna

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 902
  • Zobacz profil
Problem z na³ogiem babci
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 02, 2012, 21:52:37 »
W mojej rodzinie od dawna nikt nie pali, nawet jak przychodz± do mnie osoby wykonuj±ce remont (ostatnio kafelki w kuchni) maj± zakaz palenia. Przebywam codzienne z dzieæmi mojej siostry, dwoje szykujê do szko³y, a trzecia ma³a duszyczka jest ze mn±. Nie zdarza siê by kto¶ chcia³ zapaliæ. Od pewnego czasu bywa, ¿e w sobotê opiekujê siê dzieckiem chrze¶niaczki. Dawniej zostawia³a j± (gdy musia³a) z dobr± znajom± babci. Okaza³o siê, ¿e w jej obecno¶ci palono papierosy i gdy przysz³a do domu by³ jeden wielki p³acz. Dziecku to przeszkadza³o. Od tej pory ma³a gdy jest taka potrzeba jest ze mn±, bo do "tej palaczki" nie chce ju¿ chodziæ.
Reasumuj±c mo¿e jednak ca³kowity zakaz palenia w domu gdzie jest dziecko to konieczne ¿±danie. Dzieci nie znosz± dymu papierosów. Czy po takim pobycie w zadymionym domu cukry s± w porz±dku? Przecie¿ wiadomo, ¿e diabetycy nie powinni paliæ, bo insulina siê gorzej wch³ania, my¶lê, ze to dotyczy równie¿ biernych palaczy. Moim zdaniem w takim przypadku nie nale¿y i¶æ na ¿adne ustêpstwa.
Pompa Accu-Chek Combo, wkłucia teflonowe lub metalowe.