Autor Wątek: Refundacja na osprzêt do osobistych pomp insulinowych  (Przeczytany 11073 razy)

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Refundacja na osprzêt do osobistych pomp insulinowych
« dnia: Wrzesień 20, 2004, 12:27:43 »
Bêd±c na Tagach w Toruniu, przedstawicielka firmy MiniMed wrêczy³a nam instrukcje refundacji na osprzêt do osobistych pomp insulinowych MINIMED.

  Z dniem 22 wrze¶nia wchodzi w ¿ycie rozporz±dzenie Ministra Zdrowia z dn. 16 sierpnia 2004r. dodaj±ce do wykazu refundowanych przedmiotów ortopedycznych i srodków pomocniczych zestawy infuzyjne (wk³ucia) do osobistych  pomp insulinowych do 10szt., raz na miesi±c, bezp³atnie do kwoty 300z³, dla dzieci do 18 roku ¿ycia.

Firma Medtronic maj±c na celu starania o najlepsz± i najwygodniejsz± dla pacjentów obs³ugê, postanowi³a prowadziæ dystrybucjê bezpo¶redni± z Warszawy, omijaj±c tym samym posredników - dostarczaj±c wk³ucia prosto i na czas.

1. Pacjenci w celu otrzymania Zlecenia zg³aszaj± sie do pediatry lub diabetologa, który zgodnie z instrukcj± mo¿e zapisaæ wk³ucia na kolejne trzy miesi±ce.
2. Pacjent z otrzymanym od lekarza wypisanym Zleceniem oraz wa¿nym dowodem ubezpieczenia (np. Ksi±¿eczka Rodzinna podstemplowana przez zak³ad pracy) powinien udaæ siê do lokalnego oddzia³u NFZ, gdzie otrzyma wa¿n± na ca³y rok Kartê Zaopatrzenia.
3. Po up³ywie trzech miesiêcy pacjent zg³asza siê do lekarza ponownie z Kart± Zaopatrzenia w celu otrzymania Zlecenia na kolejne 3 miesi±ce.

Uwaga: szczegó³owe przepisy i wymagania w ró¿nych oddzia³ach NFZ mog± siê nieco od siebie ró¿niæ.

4. Aby otrzymaæ wk³ucia, Pacjent proszony jest o ich zamówienie przez telefon, fax, e-mail lub list w siedzibie firmy Medtronic. Przy zg³aszaniu zamówienia prosimy o podanie:
- wybranego pakietu zestawów
- podanie symboli katalogowych wybranych wk³uæ
- podanie adresu wysy³ki
- podanie numeru kontaktowego
- okresu na jaki zosta³o wystawione zlecenie

W przypadku zamówienia listownego prosimy o jednoczesne za³±czenie Kart Zaopatrzenia. W ci±gu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia pod adres wskazany w zamówieniu nadejd± zestawy. Jednocze¶nie kurier odbierze od Pacjenta Kartê Zaopatrzenia (o ile wcze¶niej zostanie nades³ana listownie) oraz Zlecenie a tak¿e odbierze ewentualn± dop³atê je¶li zamówi± Pañstwo osprzêt na kwotê przekraczaj±c± 300z³.

OD DNIA 22 WRZE¦NIA PACZKI KURIERSKIE DLA PACJENTÓW ZAMAWIAJ¡CYCH ZESTAWY MINIMED SA BEZP£ATNE !!!!!

Karta Zaopatrzenia zostanie odes³ana do Pacjenta po podstemplowaniu i wype³nieniu odpowiednich rubryk. Personel Medtronic bêdzie stara³ siê przypominaæ Pacjentom o konieczno¶ci ponownego otrzymania Zlecenia od lekarza.

5. Uwaga: istnieje mo¿liwo¶æ otrzymania dofinansowania do zakupu zestawów infuzyjnych z Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Kwota dofinansowania zosta³a wyznaczona na 150% kwoty przyznanej przez Ministra. W praktyce oznacza to, ¿e pacjent - który na mocy rozporz±dzenia ma przyznane 300z³ - mo¿e staraæ siê o dofinansowanie w wysoko¶ci do 450z³ miesiêcznie co daje w sumie kwotê do 750 z³ miesiêcznie.

Potrzebne dokumenty, które nale¿y z³o¿yæ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie to kserokopie:
- orzeczenia o stopniu niepe³nosprawno¶ci
- za¶wiadczenia o dochodach z ostatnich 3 miesiêcy
- zlecenia wype³nionego przez lekarza i Karty Zaopatrzenia
- oraz w oryginale faktura zakupu lub fakturê proforma.
Dokumenty te dostarczane s± jednorazowo a decyzja przyznawana na ca³y rok.
Adresy Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie w ca³ej Polsce, do których mog± siê zg³aszaæ Pacjenci, dostepne s± w siedzibie firmy Medtronic, u przedstawicieli MiniMed oraz w o¶rodkach pompowych.

Kontakt z firm± Medtronic:
Biuro: (otwarte w godz. 8.00-16.30)
Medtronic Poland sp z o.o.
04-041 Warszawa
ul. Ostrobramska 101

Zamówienia:
tel: 22/ 465 69 12
      22/ 465 69 29
fax   22/ 465 69 32

e-mail: zamowienia@minimed.pl

Informacja tel: 22/ 465 69 34
                      0693 280 324
 e-mail: informacja@minimed.pl

Przedstawiciele-informacja: 0691 897 972
                                         0691 897 973
                                         0691 897 974
                                         0693 061 391
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Re: Refundacja na osprzêt do osobistych pomp insulinowych
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 20, 2004, 16:21:27 »
Cytat: "monia"
dla dzieci do 18 roku ¿ycia.


czuje sie poszkodowana  :(  :?  :(  :?  :(   Powinno byc chociaz do czasu az ktos nie skonczy nauki, albo .... e tam

ale dobrze ze chociaz dzieciaczki beda miec gratis
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Refundacja na osprzêt do osobistych pomp insulinowych
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 20, 2004, 16:49:21 »
Hm...Czy aby na pewno nie da siê nic zrobiæ dla tych powy¿ej 18nastki???
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Refundacja na osprzêt do osobistych pomp insulinowych
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 20, 2004, 17:10:17 »
Bardzo przepraszam ale nie dopatrzy³am siê w ulotce jeszcze jednej bardzo wa¿nej rzeczy. A mianowicie:

W zwi±zku z niepe³n± refundacj± kosztów ponoszonych przez u¿ytkowników pomp oraz z krótkim czasem na przygotowanie siê do wype³nienia niezbêdnych formalno¶ci, Medtronic jednorazowo proponuje specjalne 3 miesiêczne pakiety dla wszystkich pacjentów zamawiaj±cych u nas osprzêt - objêtych rozporz±dzeniem Ministra o refundacji z dnia 16 sierpnia. Dziêki temu zyskacie czas na zapoznanie siê z mo¿liwo¶ci± pozyskania dodatkowych funduszy z Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Je¿eli kto¶ bêdzie zainteresowany to mogê podaæ  rodzaje tych pakietów. Czyli jakie wk³ucia tam s±.

A je¶li chodzi o osoby powy¿ej 18 roku ¿ycia to uwa¿am to za bardzo du¿± niesprawiedliwo¶æ. Bo nie wszystkie osoby w tym wieku pracuj±, albo maj± sk±d zdobyæ pieni±dze na wk³ucia.
Moim zdaniem powinno siê przedstawiaæ dokumenty, ¿e jest siê osob± nie pracuj±c±, lub te¿ z ma³ymi zarobkami i dla takich w³a¶nie doros³ych ludzi, te¿ powinna byæ refundacja.

[ Dodano: Pi± Pa¼ 01, 2004 12:56 pm ]
Chcia³abym opisaæ bardzo ciekaw± rzecz, która mi siê zdarzy³a gdy chcia³am za³atwiæ w³a¶nie w/w refundacjê.
Otó¿ w Poradni na Dzia³dowskiej w Warszawie dosta³am Zlecenie na wk³ucia i na drugi dzieñ, postanowi³am zanie¶æ je do siedleckiego NFZ. Jakie¿ by³o moje zdziwienie ( chocia¿ nie powinno mnie to dziwiæ), kiedy bardzo nie mi³a pani powiedzia³a, ¿e nie przyjmie zlecenia. A to dlatego, ¿e na tym druku by³a nazwa firmy Medtronic i nie by³o numeru kontraktu. Z³apa³am za telefon i dzwoniê na Dzia³dowsk±,a tam mi mówi±, ¿e nie mieli ¿adnych problemów jeszcze, a wydali ju¿ paredziesi±t Zleceñ. No to zadzwoni³am do NFZ w Warszawie i tam mi mówi±, ¿e bez problemu przyjm± takie Zlecenie. A w Siedlcach przyj±æ nie chcieli. No wiêc nie mia³am wyj¶cia i posz³am do pediatry Damianka i tam mi wypisali zlecenie, ale pani w siedleckim NFZ data siê nie spodoba³a i mia³am zasuwaæ kolejny raz po Zlecenie, a ¿e mia³am gor±czke to powiedzia³am tej okropnej babie co o Niej my¶le, odwróci³am siê na piêcie i posz³am. Tak to w³a¶nie za³atwi³am refundacje na wk³ucia.
Teraz mój m±¿ ma tam i¶æ bo ja nie rêczê za siebie  :evil:  :evil:  :evil:
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Karmelek

 • Administrator
 • Light
 • *****
 • Wiadomości: 217
  • Zobacz profil
Refundacja na osprzêt do osobistych pomp insulinowych
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 06, 2006, 20:15:12 »
Dowiedzia³am siê dzisiaj od przedstawicielki firmy Roche, ¿e od tego roku mog± staraæ siê o refundacje wk³uæ do pompy osoby z powik³aniami ocznymi (pe³noletnie).

Niestety szczegó³ów nie znam  :(

Offline Lila

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 206
  • Zobacz profil
Refundacja na osprzêt do osobistych pomp insulinowych
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 16, 2008, 12:43:34 »
Jako prawie ca³kowity ignorant w sprawie pomp chcia³abym siê zapytaæ czy te powy¿sze informacje o refundacji na wk³ucia do 300 z³ s± nadal aktualne i jak to wygl±da w praktyce tzn. czy te 300 z³ wystarczy w skali miesi±ca czy nie, a je¶li nie to ile ewentualnie trzeba do³o¿yæ od siebie.  I czy do pompy kupuje siê tylko wk³ucia czy co¶ jeszcze, oprócz insuliny oczywi¶cie.
Zaczynam my¶leæ o pompie, bo poziomy Liwii s± katastrofalne i tak siê zachowuj± jakby w ogóle nie mia³y na nie wp³ywu ani insulina ani jedzenie. Tyle ¿e przy dodatkowej celiakii i innych chorobach i wadach koszty s± u mnie bardzo wa¿ne, wiêc zanim przyst±piê do szukania ewentualnej pomocy finansowej chcia³abym siê zorientowaæ czy potem dam radê sama tê pompê utrzymaæ.
Bêdê wdziêczna za pomoc..

Offline Iza

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1266
  • Zobacz profil
Refundacja na osprzêt do osobistych pomp insulinowych
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 16, 2008, 13:24:36 »
Cytat: "Lila"
czy te 300 z³ wystarczy w skali miesi±ca czy nie, a je¶li nie to ile ewentualnie trzeba do³o¿yæ od siebie. I czy do pompy kupuje siê tylko wk³ucia czy co¶ jeszcze, oprócz insuliny oczywi¶cie.


Je¶li chodzi o nas to w zupe³no¶ci wystarczy,nie musimy dokupywaæ sami wk³uæ,
raz w roku dokupujemy tylko zbiorniczki na insulinê,to koszt 10szt.ok 90z³ i nic wiêcej.
Jestesmy na pompie Paradigm 712-Medtronic i u¿ywamy wk³uæ Quick-Set.

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
Refundacja na osprzêt do osobistych pomp insulinowych
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 16, 2008, 18:51:03 »
Cytat: "Lila"
czy te 300 z³ wystarczy w skali miesi±ca czy nie, a je¶li nie to ile ewentualnie trzeba do³o¿yæ od siebie. I czy do pompy kupuje siê tylko wk³ucia czy co¶ jeszcze, oprócz insuliny oczywi¶cie. a nam czasami nie wystarcza i muszê dokupywaæ wk³ucia....  60 z³ za zestaw 2 wk³uæ jeden z wê¿ykiem drugi bez... moja córka ma pompê H -Tron Plus ....do tego raz na 2-3 miesi±ce 2 baterie 70 z³,  raz na pó³ roku adapter i raz w roku t³oczek do tego czasami ampu³ki na insulinê za 10 z³....
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline Iwona Lubos

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 192
  • Zobacz profil
Refundacja na osprzêt do osobistych pomp insulinowych
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 16, 2008, 19:31:52 »
Cytat: "Iza"
Je¶li chodzi o nas to w zupe³no¶ci wystarczy,nie musimy dokupywaæ sami wk³uæ,
raz w roku dokupujemy tylko zbiorniczki na insulinê,to koszt 10szt.ok 90z³ i nic wiêcej.
Jestesmy na pompie Paradigm 712-Medtronic i u¿ywamy wk³uæ Quick-Set.

U mnie ta sama sytuacja ,no jeszcze 2 baterie za 8 z³ :)
Co ciê nie zabije to ciê wzmocni :)tego siê trzymam:)
Iwcia5

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Refundacja na osprzêt do osobistych pomp insulinowych
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 16, 2008, 21:43:47 »
My u¿ywamy easy setów. 1 szt. kosztuje 30z³ wiêc z refundacji jest 10 szt na miesi±c. My¶lê, ¿e to spokojnie wystarczy na miesi±c. Dodatkowy koszt to bateria AAA 1 szt. wymieniana co 1-2 mies. i strzykawka 8-9z³ wymieniana co 2-3 mies. U nas w porównaniu do Lantusa wychodzi nieporównywalnie taniej, wychodzi na to, ¿e to tylko koszt NovoRapidu plus max 10 z³ ¶rednio na bateriê i strzykawkê/mies. Mamy P722 - nie wliczam kosztu sensorów, bo to ju¿ inna historia. A do penów ju¿ nigdy nie chcia³yby¶my wróciæ.
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
Refundacja na osprzêt do osobistych pomp insulinowych
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 17, 2008, 14:45:44 »
my Novorapid kupujemy za 1 grosz....

[ Dodano: Sro Sty 13, 2010 11:27 am ]
w  ostatnim numerze Active nr 4/2009 jest sporo ciekawych info..... po  Accu do³±czy³ nowe formularze na zaopatrzenie wk³uæ......nowe dla lekarzy i nowe na przed³u¿enie do NFZ......
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Refundacja na osprzêt do osobistych pomp insulinowych
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 13, 2010, 16:52:52 »
http://www.activemagazyn.pl/?gclid=CLWAvebcoZ8CFcQUzAodZBnR6g
4 to chyba do¶æ stary ...  :?  w ka¿dym razie tu mozna poczytaæ
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
Refundacja na osprzêt do osobistych pomp insulinowych
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 13, 2010, 17:16:51 »
Monika to dziwne.. bo ja ten nr dosta³am dzisiaj i mam nr4/2009(15).......jak spr z twoim linkiem to ten sam numer:) :grin:
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2692
  • Zobacz profil
Odp: Refundacja na osprzêt do osobistych pomp insulinowych
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 13, 2015, 19:32:35 »
Mam pilne pytanie czy kod na osprzęt do pompy to P.091.02?? bo jutro poproszę o wystawienie zlecenia mojego pediatrę a on nie wie nic w tym temacie (czytaj - ja wypełnię zlecenie a on podstempluje:). a już nie pamiętam kiedy to robiliśmy (przeważnie załatwiam u diabetologa)
Poprawiono literówkę.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 13, 2015, 19:52:38 wysłana przez marder »
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Odp: Refundacja na osprzêt do osobistych pomp insulinowych
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 13, 2015, 21:01:21 »
P/091.01.....chyba że Jerz jest kobietą w ciąży...  8)
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia