Autor Wątek: Uczeń sześcioletni  (Przeczytany 7664 razy)

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Uczeń sześcioletni
« dnia: Marzec 26, 2011, 22:24:45 »
Ju¿ wkrótce dzieci sze¶cioletnie stan± siê obligatoryjnie uczniami szko³y. Rodzi siê wiele w±tpliwo¶ci i pytañ. Na dzieñ dzisiejszy nie wiadomo, czy sze¶ciolatki znajd± siê w klasie razem z siedmiolatkami, czy te¿ osobno. Ta roczna ró¿nica miedzy dzieæmi sze¶cio- i siedmioletnimi to wielki skok w rozwoju. W³a¶nie dziecko sze¶cioletnie znajduje siê w okresie, w którym dokonuj± siê istotne zmiany w organizmie, we wszystkich sferach. Najwiêksze ró¿nice miêdzy sze¶ciolatkiem a siedmiolatkiem s± dostrzegalne w sferze emocjonalnej i motywacyjnej. I tu napotykamy pierwszy próg, który trzeba umiejêtnie przekroczyæ. Przede wszystkim nie nale¿y szar¿owaæ z wymaganiami. Trzeba przeczekaæ, a¿ dojrzeje uk³ad nerwowy. Na tym polu jest wiele do wykonania. Rodzic powinien uczyæ empatii, rozró¿niania dobra od z³a, prawdomówno¶ci. Dziecko w tym wieku podatne jest na uczenie siê na w³asnych b³êdach. Niezwykle istotne jest motywowanie dziecka do pokonywania trudno¶ci. Dajmy dziecku nadziejê, ¿e potrafi, ¿e mo¿e, ¿e siê w koñcu uda.

Przegl±d najwa¿niejszych procesów poznawczych i innych wp³ywaj±cych na naukê dziecka:

1.Aktywno¶æ dziecka
G³ówn± form± jest zabawa i dzia³anie. Poprzez te formy dziecko ³atwiej siê uczy i zdobywa wiedzê. Dlatego te¿ w licznych programach ta forma dominuje w pierwszych miesi±cach nauki.

2.Ruch
Przeciêtny sze¶ciolatek ma jeszcze s³abe miê¶nie i ko¶ciec, dlatego te¿ musi czêsto zmieniaæ pozycjê. Przy stole, biurku, ³awce lubi± podpieraæ siê, klêczeæ, k³a¶æ siê. Zachowania takie wynikaj± z w³a¶ciwo¶ci rozwojowej i nie nale¿y za to karaæ dziecko.

3.Pamiêæ
Dominuje pamiêæ mechaniczna (zapamiêtywanie, mimo ca³kowitego lub czê¶ciowego braku jego rozumienia). Nowe wiadomo¶ci powinny byæ czêsto powtarzane i utrwalane i to konieczne za pomoc± wielu zmys³ów (to tzw. poznawanie polisensoryczne). Naj³atwiej dzieci przyswajaj± tre¶ci w zabawach przy wykorzystaniu rytmów, rymów, kojarzeñ. Wystêpuje ma³a gotowo¶æ pamiêciowa, dlatego nale¿y wykazaæ siê cierpliwo¶ci± przy wydobywaniu
z pamiêci ¿±danych informacji. Mo¿na dziecku u³atwiæ podpowiadaj±c, np. pocz±tek wiersza.

4.Uwaga
Dominuje uwaga mimowolna (bodziec z otoczenia odwraca uwagê od pracy/wykonywanego zadania). Dziecko potrafi siê skupiæ najwy¿ej 15 minut. Silna koncentracja uwagi powoduje du¿e zmêczenie. Istotne s± krótkie przerwy w pracy (najlepiej zabawa ruchowa) dla mobilizacji organizmu. Na tym etapie rozwoju sze¶ciolatek nie skupi siê na jednoczesnym wykonywaniu kilku czynno¶ci. Albo pisze albo s³ucha.

5.Pisanie i rysowanie szlaczków oraz elementów literopodobnych
Sze¶ciolatki wykazuj± silne napiêcie miê¶niowe r±k. To miê¶nie barków, przedramienia, nadgarstka i palców.  Z tego powodu ruchy r±k s± ma³o p³ynne i precyzyjne. Litery i znaki s± uproszczone, charakteryzuj± siê tzw. geometryzacj±.
Mog± wyst±piæ trudno¶ci:
-z mieszczeniem siê w liniach (w ograniczonym polu)
-z kszta³tnym i proporcjonalnym pismem
-z ³±czeniem liter w wyrazach
-z podjêciem wysi³ku pisania/rysowania
£atwiej jest opanowaæ pisanie liter drukowanych. Litery pisane s± dla dziecka bardzo podobne. 

6.S³uchanie i s³uch fonemowy (tzw. fonematyczny)
S³uch fonematyczny mo¿e byæ nie w pe³ni ukszta³towany. W spostrzeganiu s³uchowym sze¶ciolatek potrafi dokonaæ podzia³u zdania na wyrazy, chocia¿ mo¿e mieæ trudno¶ci z przyimkami. Dokonuje analizy i syntezy sylabowej (to popularne wyklaskiwanie wyrazów). Nie ma problemów z rozró¿nianiem g³osek w nag³osie (na pocz±tku wyrazu). Problemy mog± pojawiæ siê w wyró¿nianiu g³osek w ¶ródg³osie i w nag³osie (w ¶rodku wyrazu i na koñcu). Zdobycie tych umiejêtno¶ci jest mo¿liwe w æwiczeniach i zabawach dostosowanych do mo¿liwo¶ci dziecka.

7.Mowa
Proces rozwoju mowy mo¿e nie byæ zakoñczony. Mog± wystêpowaæ trudno¶ci w wymawianiu niektórych g³osek (g³oski szumi±ce sz, ¿, cz, d¿ oraz r).
« Ostatnia zmiana: Listopad 28, 2015, 23:49:52 wysłana przez Misioza »
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Uczeñ sześcioletni
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 28, 2011, 21:24:00 »
Jak ju¿ wcze¶niej napisa³am u Julki w klasie "zero" s± dzieci piêcioletnie i sze¶cioletnie w wiêkszo¶ci przypadków widaæ ró¿nicê wieku. Tak wiêc pomiêdzy sze¶ciolatkiem a siedmiolatkiem tak¿e bêdzie ró¿nica.
« Ostatnia zmiana: Listopad 28, 2015, 23:51:28 wysłana przez Misioza »
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Uczeñ sześcioletni
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 28, 2011, 21:36:43 »
Tak, tylko, ¿e w wieku sze¶ciu lat nastêpuje skok rozwojowy. Powy¿szy artyku³ ma ukazaæ swoiste cech sze¶ciolatka.
« Ostatnia zmiana: Listopad 28, 2015, 23:51:12 wysłana przez Misioza »
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline mamablizniaczek

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 619
  • Zobacz profil
Uczeñ sześcioletni
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 31, 2011, 00:06:29 »
W Belgii dzieci zaczynaja pierwsza klase, jak maja okolo 6 lat i zdadza egzamin w klasie przedszkolnej na ponad 80%. To okolo oznacza, ze dziecko zaczynajac we wrzesniu ma 6 lat, lub konczy nied³ugo, jak rowniez to, ze sa i dzieci 5 letnie zaczynajace pierwsza klase.
W ubieg³ym roku szkolnym pierwsza klase zaczynal 4 - latek, nie wiem dlaczego ale moje dzieci mowily, ze bardzo dobrze umial czytac.W ubieg³ym roku szkolnym jezdzilismy razem na basen ( pierwsza i druga klasa) i byl taki malutki, ze musiano podwyzszac dno basenu.
Moje dzieci sa teraz w trzeciej klasie, maja 8 lat, skoncza 9 we wakacje . Ale sa tez dwie dziewczynki, ktore w styczniu skonczy³y 8 lat.
A do szkoly zaczynaja chodzic dzieci w wieku 2,5 lat ( Nie ma osobnych przedszkoli). Obowiazuja ich dzwonki, przerwy, i siedza w klasach. Oczywiscie bawia sie, ale i tez maja zajecia przy stolikach.
« Ostatnia zmiana: Listopad 28, 2015, 23:50:57 wysłana przez Misioza »
Paradigm 754 VEO,
wk³ucia metalowe Sure-T

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Uczeñ sześcioletni
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 31, 2011, 07:15:13 »
Porównuj±c system o¶wiatowy w Polsce i w innych krajach (zw³aszcza zachodnich i skandynawskich) mo¿na dostrzec znaczne ró¿nice. Ale i w Polsce s± dzieci wybitnie zdolne.
« Ostatnia zmiana: Listopad 28, 2015, 23:50:43 wysłana przez Misioza »
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline mamablizniaczek

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 619
  • Zobacz profil
Uczeń sześcioletni
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 31, 2011, 22:57:07 »
Chodzilo mi o to, ze nie nalezy sie obawiac wczesnego zaczynania nauki przez dzieci 6-letnie, bo zaczynaja rowniez dzieci mlodsze.
Jesli widac, ze dziecko w nastepnej klasie sobie nie radzi wystarczajaco dobrze ( zyczony poziom to 80%) , to nie czeka sie do konca roku szkolnego i dziecko wraca do poprzedniej klasy po feriach swiatecznych. Rowniez , ma mozliwosc w trakcie roku szkolnego przejsc do klasy wyzszej.
W szkole dzieci spedzaja caly dzien, rowniez te najmlodsze, od 8.50 do 16.00, z wyjatkiem srody, kiedy zajecia odbywaja sie pol dnia.
« Ostatnia zmiana: Listopad 28, 2015, 23:50:29 wysłana przez Misioza »
Paradigm 754 VEO,
wk³ucia metalowe Sure-T

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Uczeń sześcioletni
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 01, 2011, 06:15:02 »
Masz racjê, jest jeszcze taki komfort, ¿e nauczyciele dobieraj± programy, a przy tym uwzglêdniaj± wiek dziecka. Niestety, my nie mamy takich rozwi±zañ jak w Belgii. Ale dzieci z problemami i te bardzo zdolne zostan± objête pomoc±. Nie nale¿y martwiæ siê na zapas.  :)
« Ostatnia zmiana: Listopad 28, 2015, 23:50:12 wysłana przez Misioza »
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline jatoja

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 9
  • Zobacz profil
Odp: Uczeń sześcioletni
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 05, 2015, 07:26:53 »
A tu są już kolejne zmiany. Niektóre będą wprowadzone od września.
1.Nie będzie sześciolatków w szkole. Chyba, że inaczej zadecydują rodzice, bo mogą zapisać do szkoły.
2.Rodzice mogą ponownie zapisać sześciolatka do klasy pierwszej, jeśli uznają to za wskazane.
3.Będzie tzw. "pusty rocznik". Bardzo malutko odroczonych dzieci. Ma to i dobre i złe strony.
4.Sześciolatki mogą realizować "zerówkę" w szkole lub w przedszkolu. W przedszkolu priorytetem mają być dzieci młodsze. To może być różnie z przyjęciem dziecka przewlekle chorego. Trzeba popytać wcześniej w przedszkolach przed rekrutacją.

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
Odp: Uczeń sześcioletni
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 05, 2015, 22:30:47 »
w sumie wracamy do tego co było kiedyś.... w grupie 6 latków czyli zerówkach uczono  liter, i pisania, i czytania ... myślę, że powrót 6 latków do przedszkoli i zerówek to dobry pomysł, a nie męczenie się w ławkach... nie przekonują mnie argumenty typu: przyjmiemy 6 latki nie będzie miejsca dla 3 latków.... a dawniej miejsce było i dla jednych i dla drugich.... i pracowało się wspaniale prowadząc grupe od 3 latka aż po zerówkę :)
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline Malalcia

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 114
  • Zobacz profil
Odp: Uczeń sześcioletni
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 17, 2015, 14:06:53 »
A ja właśnie mam problem.
Weronika powinna iść jako sześciolatek we wrześniu 16 do szkoły. I teraz klops bo zerówka, której jest teraz nie może jej ponownie przyjąć do siebie. Więc mogę wysłać ją do 1 klasy lub innej zerówki i za rok dopiero do szkoły.
w związku z tym uważam, że w tej sytuacji lepszym wyjściem będzie posłanie jej do 1 klasy i zmiana środowiska tylko raz. Niż teraz znów zerówka i powtórka tego co ma teraz i potem znów zmiana na szkołę.

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Malalcia

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 114
  • Zobacz profil
Odp: Uczeń sześcioletni
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 30, 2015, 11:24:46 »
No i klops.   :(
Sama nie wiem czy to dobrze czy źle.   >:(
Szkoła przynajmniej rejonowa przyjąć dziecko musi a w zerówkach nie ma rejonizacji. Ciekawe gdzie mi przyjmą dziecko z cukrzycą do zerówki.
Skłaniam się jednak bardziej ku 1 klasie teraz. W sumie to walczyć teraz o zerówkę, żeby Panie jakoś pomogły przy pomiarach etc. i potem za rok znów walka o to w szkole. Masakra jakaś. :(

Offline jatoja

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 9
  • Zobacz profil
Odp: Uczeń sześcioletni
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 30, 2015, 12:59:52 »
Jest taki bałagan, że sami nie wiedzą, czym nas uraczą w nowym roku szkolnym.
Jedno jest pewne. To będzie tzw. pusty rocznik w szkołach. I możesz na tym wygrać.
Na dzień dzisiejszy wygląda to tak (wszystko na stronie ministerialnej):
1.Będą robione sondaże - rodzice podpisują. Pamiętaj, że to sondaże i możesz zmienić zdanie bez żadnej konsekwencji. Dotyczy to decyzji rodzica, gdzie posłać sześciolatka (zerówka czy szkoła)
2.Przedszkole musi przyjąć dzieciaka - obowiązek rocznego przygotowania, ale... jeśli już dziecko realizowało ten obowiązek, to może być różnie. Przedszkola muszą też przyjąć młodsze roczniki, a z gumy nie są.
3.W szkołach będzie dzieci jak na lekarstwo. To głównie dzieci odroczone z tego roku i ewentualnie sześciolatki, o ile rodzice poślą. I tu wielka szansa dla Ciebie. Przyjmą z pocałowaniem ręki, zwłaszcza tam, gdzie jedno dziecko decyduje o "być albo nie być" (będzie klasa lub nie, będą dwie mniejsze albo jedna duża itd.)
4.Jest też inny problem. Zapowiadają zmianę podstawy programowej. Obecna jest przystosowana dla sześciolatków. Jaka będzie nowa? Trudno przewidzieć, ale treści mogą być trudniejsze. I tu przemyśl.
W expose premier zapowiedziała powrót służby zdrowia do szkół. I się to czyni. W ustawie pojawił się zapis o obligatoryjnym tworzeniu gabinetów "przedlekarskich". To jest szansa na właściwą opiekę w szkole. W ustawie nic nie pisze na temat przedszkoli.

Śledź wiadomości na bieżąco. Masz czas do końca marca.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 30, 2015, 16:06:26 wysłana przez jatoja »

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Odp: Uczeń sześcioletni
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 03, 2016, 23:25:55 »
Rzeczywiście z expose wynika,ze maja wrócić gabinety stomatologiczne i lekarskie w szkołach,ciekawe jak oni chcą to zrobić...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Malalcia

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 114
  • Zobacz profil
Odp: Uczeń sześcioletni
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 04, 2016, 12:58:03 »
No widzę, że mamy te same spostrzeżenia dot. puszczenia lub zatrzymania dziecka. I znajdujemy te same punkty z informacjami.  :) ;)

W szkole kilka godzin wysiedzi ale potem trzeba opiekę też zapewnić (świetlica lub jakaś opieka zastępcza - pytanie jaka).

Co do tych gabinetów lekarskich czy stomatologicznych to ja bym się za bardzo nie przyzwyczajała. Lekarz pewnie będzie max 2 razy w tygodniu po 2-3 godziny. Nie ma opcji na cały tydzień 8 godzin codziennie bo i skąd wezmą kasę na to.