Autor Wątek: Jakie mog± byæ skutki ró¿nych postaw rodzicielskich?  (Przeczytany 4259 razy)

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Jakie mog± byæ skutki ró¿nych postaw rodzicielskich?
« dnia: Marzec 24, 2011, 21:33:39 »
Rodzice preferuj± w³asne style wychowania i w³asne postawy. Dzieci w krêgu rodzinnym formu³uj± swe postawy, kszta³tuj± sposób bycia, ustalaj± normy moralne. Dziecko jest dobrym obserwatorem ¿ycia w rodzinie i umie oceniaæ zachowanie siê rodziców. Mo¿na stwierdziæ, ¿e postawy dzieci w stosunku do swoich rodziców i pozosta³ych cz³onków rodziny s± zgodne z postawami, jakie te osoby ¿ywi± wobec dzieci.

Postawa odtr±caj±ca sprzyja kszta³towaniu siê u dziecka agresywno¶ci, k³ótliwo¶ci, niepos³uszeñstwa, k³amstwa, kradzie¿y, zahamowania rozwoju uczuæ wy¿szych, a nawet zachowania antyspo³ecznego. Mo¿e równie¿ powodowaæ trudno¶æ w przystosowaniu siê na skutek zahamowania, zastraszenia, bezradno¶ci, a tak¿e reakcji nerwicowych.

Postawa unikaj±ca
mo¿e prowadziæ do powstawania w dziecku takich cech, jak niezdolno¶æ do nawi±zywania trwa³ych wiêzi uczuciowych, brak koncentracji i wytrwa³o¶ci w dzia³aniu, nieufno¶ci wobec otoczenia, ³atwo¶ci wchodzenia w konflikty z innymi. Niezaspokojenie potrzeby kontaktu emocjonalnego z rodzicami o takich postawach mo¿e prowadziæ do trudno¶ci w nawi±zywaniu interakcji uczuciowych. Z punktu widzenia klinicznego bêd± to dzieci psychopatyczne.

Postawa nadmiernie chroni±ca prowadzi do opó¼nienia dojrza³o¶ci spo³eczno - emocjonalnej, poczucia zale¿no¶ci od rodziców, bierno¶ci, wzmo¿onego poczucia w³asnej warto¶ci, nastawieñ egocentrycznych i egoizmu.

Postawa nadmiernego wymagania sprzyja kszta³towaniu siê takich cech, jak brak wiary we w³asne si³y, niepewno¶æ, lêkliwo¶æ, przewra¿liwienie i uleg³o¶æ, pobudliwo¶æ, brak zdolno¶ci do koncentracji. Mog± powstawaæ równie¿ trudno¶ci szkolne lub w przystosowaniu spo³ecznym. Gdy dziecko jest zdolne do buntu wobec rodziców i ma dobry kontakt z rówie¶nikami, to wówczas ta postawa ulega os³abieniu.

Akceptacja dziecka przez rodziców sprzyja kszta³towaniu siê zdolno¶ci do nawi±zywania trwa³ej wiêzi emocjonalnej, do przywi±zania oraz zdolno¶ci do wyra¿ania uczuæ. Dziecko mo¿e byæ wiêc weso³e, przyjacielskie, mi³e, us³u¿ne, a tak¿e dziêki poczuciu bezpieczeñstwa - odwa¿ne.

Postawa wspó³dzia³ania na ogó³ powoduje, ¿e dziecko staje siê ufne wobec rodziców, zwraca siê do nich po rady i pomoc, jest zadowolone z pracy, z rezultatów w³asnego wysi³ku, wytrwa³e, zdolne do wspó³dzia³ania, do podejmowania zobowi±zañ, potrafi troszczyæ siê o w³asno¶æ swoj± i innych.

Cechuj±ca rodziców postawa rozumnej swobody wyzwala u dzieci zdolno¶æ do wspó³dzia³ania z rówie¶nikami. Dziecko jest uspo³ecznione, pomys³owe, bystre, w miarê pewne siebie, ³atwo przystosowuj±ce siê do ró¿nych sytuacji spo³ecznych. Mo¿e przejawiaæ d±¿enie do pokonywania ró¿nych przeszkód, koñczenia czynno¶ci rozpoczêtych, spe³niania trudnych zadañ.

Przy postawie uznaj±cej prawa dziecka w rodzinie mo¿e ono wyrobiæ w sobie lojalno¶æ i solidarno¶æ w stosunku do innych cz³onków rodziny, nie musi polegaæ zawsze na rodzicach i byæ od nich zale¿ne, ale mo¿e podejmowaæ czynno¶ci z w³asnej inicjatywy, co sprzyja twórczo¶ci.

Postawy dziecka w stosunku do rodziców nale¿y traktowaæ jako funkcjê wychowawcz± rodziców. Efekty oddzia³ywañ wychowawczych rodziców zale¿± od tego, jak dziecko odbiera stosunek rodziców do niego w porównaniu z ich ustosunkowaniem siê do rodzeñstwa: czy s±dzi, ¿e jest lepiej lub gorzej traktowane w rodzinie, bardziej lub mniej, albo s± jednakowo uznawane i kochane. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e percepcja postaw rodzicielskich przez dziecko mo¿e odbiegaæ znacznie od rzeczywistej postawy matki lub ojca. Tak np. dziecko, któremu rodzice pozostawiaj± wiele swobody i nie krêpuj± jego aktywno¶ci w domu i poza domem, mo¿e odczuwaæ to jako brak zainteresowania jego sprawami.

Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e dobre stosunki pomiêdzy rodzicami i dzieæmi rodz± w dziecku emocjonaln± pewno¶æ, poczucie bezpieczeñstwa i spokój emocjonalny. ¬ród³em pozytywnej postawy dziecka wobec siebie i innych jest w³a¶nie mi³o¶æ i troska rodziców, a tak¿e chêæ przebywania z nim. Dziecko powinno odczuwaæ, ¿e przedstawia dla rodziców jedn± z najwiêkszych warto¶ci ¶wiata otaczaj±cego.
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Jakie mog± byæ skutki ró¿nych postaw rodzicielskich?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 25, 2011, 23:53:46 »
Fajnie opisane i daje do my¶lenia :grin:
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
Jakie mog± byæ skutki ró¿nych postaw rodzicielskich?
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 26, 2011, 01:03:33 »
Postawa odtr±caj±ca, Postawa unikaj±ca, Postawa nadmiernie chroni±ca, Postawa nadmiernego wymagania - po przeczytaniu Twojego postu zda³am sobie sprawê, ¿e moi rodzice ci±gle te postawy mi narzucaj± i jest tam zbyt wiele dopasowañ do mojej osoby.
Z reszt± jestem w szoku, ¿e przyjemnie i lekko mi siê czyta³o, co jest dzisiaj rzadko¶ci±. :)
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Jakie mog± byæ skutki ró¿nych postaw rodzicielskich?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 26, 2011, 08:56:35 »
Stara³am siê, by literatura by³± napisana prosto i zrozumiale, bez naukowego nazewnictwa.

Kasiu, a próbowa³a¶ porozmawiaæ szczerze z rodzicami bez nadmiernych emocji? Zapewniam Ciê, ¿e nie jest tak, jak my¶lisz. Porozmawiaj, a przekonasz siê, jak bardzo im na Tobie zale¿y. Bez rozmowy nie bêdziesz tego wiedzia³a. Wiele stracisz.  :)
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
Jakie mog± byæ skutki ró¿nych postaw rodzicielskich?
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 26, 2011, 15:11:31 »
Rozmawia³am. Wiele razy. Ale koñczy³o siê to typu: "Nie mam czasu", "Za du¿o Ci siê w g³owie od tych twoich japoñskich bajeczek poprzewraca³o", "Jak Ci siê nudzi, to id¼ siê poucz". Rozmowy nic nie daj±.
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
Jakie mog± byæ skutki ró¿nych postaw rodzicielskich?
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 26, 2011, 15:18:48 »
Cytat: "gawor93"
Rozmowy nic nie daj±.
bardzo du¿o daj±... tylko trzeba chcieæ....
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog