Autor Wątek: Wadliwe wk³ucia  (Przeczytany 24813 razy)

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 21, 2008, 22:30:53 »
Ja u¿ywa³am tych wk³uæ ... ale nie jestem dzieckiem i mam troche cia³ka ;) Jako¶ specjalnie zadowolona nie by³am, maj± oczywiscie plusy i minusy ...
Wk³uwanie tego serterem mnie przeraza³o, wola³am robiæ rêcznie, bo nie wygl±da to tak jak w quick setach, ze nie wiadac nic, wrêcz przeciwnie, tam widaæ wszystko :)

Co do sertera spytaj przedstawiciela czy niemogli by Ci np. po¿yczyc, albo wymienic  :roll:
Jak ja zrezygnowa³am z Silhuoette i przesz³am na Sof-sety to kiedys jako¶ przy okazji, zupe³nie za darmo dosta³am serter od przedstawicielki medycznej (po¼niej w zamian, a wzasadzie bardziej zeby mi w domu nie leza³, bo stwierdzi³am ze moze komu¶ sie przydac, odda³am mój do Silhuoetów) Takze moze jest mozliwosc wypozyczenia, lub wymiany. Przynajmniej na czas próby, bo szkoda wyrzucac kase, jak siê okaze ze wk³ucia Wam nie pasuj±  :roll:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline DorotaK

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 272
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 22, 2008, 20:51:15 »
Tak jak Lua :wink:  pisa³a, kilkakrotnie reklamowa³am ró¿ne "pompowe" rzeczy w Medtronicu z ró¿nym skutkiem. Reklamowa³am sensor - który po pod³±czeniu do nadajnika nie dzia³a³, nie zapali³a siê lampka i nie by³o mo¿liwe uruchomienie sensora w pompie. Wys³a³am list z opisem ca³ej sytuacji, po kilku rozmowach z ró¿nymi przedstawicielami medycznymi, jedna pani nie mia³a ¿adnego pojêcia o sensorze, wiêc rozmowy z nimi s± bardzo trudne po "odej¶ciu" Pana Marcina W. z Medtronica - i tu reklamacja by³a skuteczna. Reklamowa³am serter do zak³adana sensorów (co¶ siê sta³o ze sprê¿yn± prawdopodobnie) - te¿ skutecznie.
Ale nigdy nie uda³o mi siê odzyskaæ wadliwych wk³uæ. I tu chodzi o zaginaj±ce siê wk³ucia quick-sety 6/60. Bywaj± partie, w których ka¿de jedno wk³ucie "siada" w ci±gu jednego dnia. I nic siê nie uda³o zrobiæ, Medtronic napisa³ pismo, ¿e wk³ucia s± wytwarzane w jakiej¶ supertechnologii i to , ¿e zatykaj± siê w ci±gu tego samego dnia , w którym s± za³o¿one s± tylko i wy³±cznie moj± win±, czyli tego, kto je zak³ada. I przy tej reklamacji by³o wszystko jak nale¿y, czyli zebra³am te wadliwe wk³ucia, napisa³am pismo, w którym wyja¶ni³am, co i jak i - nic nie zdzia³a³am.
[shadow=red]Ale to wszystko nic w porównaniu z tym co siê dzieje z obecnymi sensorami do pompy 722.
Od jakiego¶ czasu jest z nimi co¶ nie tak, ¿aden nie dzia³a jak powinien, a ró¿nice miêdzy tym co wskazuje pompa a glukometrem s± po prostu nie do przyjêcia.[/shadow]
Mama s³odkiego Igorka 08.05.2005

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 23, 2008, 23:40:22 »
Cytat: "Dora"
to wszystko nic w porównaniu z tym co siê dzieje z obecnymi sensorami do pompy 722.
Od jakiego¶ czasu jest z nimi co¶ nie tak, ¿aden nie dzia³a jak powinien, a ró¿nice miêdzy tym co wskazuje pompa a glukometrem s± po prostu nie do przyjêcia.

Zgadzam siê z Tob±, co¶ z nimi nie tak.
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2692
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 24, 2008, 12:30:16 »
Je¶li chodzi o zaginaj±ce sie wk³ucia - Dora to wyglada tak jakby koñcówka sie za³ama³a - bo jesli tak to znaczy ¿e te wk³ucia sa zad³ugie dla twojego dziecka - my tak mielismy i jedynym sposem by³o przejscie na easy -sety. I teraz musze zapisywaæ kiedy mam zmienic wk³ucie bo do konca cukry ok.  :D  :D a jesli chodzi o sensory.. my ich nie uzywamy nawet sie zastanawia³m nad zmian± pompy i zakupem sensorów ale lekarze na Dzia³dowskiej sa sceptyczni i uwa¿aj± ¿e ten sustem jest jeszcze niedopracowany i dok³adnie s± za du¿e róznice w poziomach w porównaiu z glukometrem i dlatego raczej nie polecaja ich zwa³aszcza dla dzieci
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline DorotaK

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 272
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 24, 2008, 18:49:19 »
Mania! Wszystko by siê zgadza³o, mo¿na przej¶æ na easy. Ale ja ju¿ próbowa³am, po przeczytaniu hymnów pochwalnych na ich temat tu na forum. Tylko u nas easy trzymaj± siê nieca³e 3 dni a potem mamy komunikat: brak podawania, czyli ni mniej ni wiêcej tylko Wk³ucie zatkane. Nie wiem dlaczego tak siê u nas w³a¶nie dzieje, ale easy s± nie do przyjêcia. Poza tym ta ig³a, koszmar.
A je¿eli chodzi o sensory, to ja by³am w 100% zadowolona z pompy 722. Nawet Luê zachêci³am do jej kupna. Sprawdzalno¶æ poziomów by³a naprawdê bardzo dobra. Ale ostatnio (jakie¶ 2 miesi±ce) co¶ siê dzieje z sensorami, nie wiem Medtronic zmieni³ producenta tych sensorów, czy jakie¶ materia³y, ale zaczê³o siê dziaæ co¶ na prawdê niedobrego z nimi. I nie zamierzam tak tego zostawiæ. Od jakiego¶ czasu pierwszy komunikat po za³o¿eniu sensora to : B£¡D SENSORA!!
Dlatego mam pro¶bê do wszystkich cukiereczków maj±cych pompê 722 i podobne jak ja problemy o jaki¶ odzew na ten temat. Mo¿e wspólnymi si³ami uda nam siê co¶ zrobiæ.

A jak w rozmowie z przedstawicielk± Medtronica us³ysza³am, ¿e w czasie infekcji z gor±czk± trzeba wyci±gaæ sensor, to my¶la³am, ¿e mnie sz... trafi, przecie¿ ja po to w³a¶nie kupi³am tê w³a¶nie pompê, ¿eby mo¿na by³o poradziæ sobie z poziomami.
Mama s³odkiego Igorka 08.05.2005

Offline donata

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 24, 2008, 21:12:44 »
My mamy ostatnio problem z wezykami pekaja od strony zbiorniczka z insulina.Reklamowalam 9 szt z pozytywnym skutkiem.Powiedziano ,ze lepiej bedzie jak Julka bedzie noscic pompe w poziomie.Od 14 lutego Julka ma nowa pompe 722 i zakupilismy pas w ktorym pompe nosi w poziomie ,ale niestety wezyki nadal nie wytrzymuja.Jutro jedziemy do kliniki zakladac pierwszy sensor.Dora az sie boje po Twoim opisie jak to bedzie.Dora a czy z wezykami nigdy nie mialas  problemow?
Juleczka z mam± i  siostr± Joasi±

Offline DorotaK

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 272
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 24, 2008, 21:32:04 »
Nam siê urwa³ do tej pory jeden dren, a powiem szczerze, ze ich nie oszczêdzamy. A z sensorami, oby tak jak z wk³uciami, oby chodzi³o o wadliw± partiê. My mamy sensory wa¿ne do marca'08 wcze¶niejsze z dat± wa¿n. do chyba stycznia'08 te¿ by³y do bani. Powiem szczerze, ¿e mimo licznych wyjazdów ostatnio nawet przez my¶l mi nie przejdzie za³o¿enie sensora, na razie mam ich do¶æ, do¶æ wra¿eñ i niemi³ych rozczarowañ z nimi zwi±zanych. Ale mam nadziejê, ¿e to siê zmieni i nastepne zakupione przez nas sensory bêd± takie jak wcze¶niej (poziomy by³y bardzo zbli¿one do tych z glukometru, nieraz nawet takie same).
Trzeba byæ dobrej my¶li.
Mama s³odkiego Igorka 08.05.2005

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 01, 2008, 18:30:37 »
A czy kto¶ z Was mia³do tej pory problem z wk³uciami Rapid D - link z Roche? Mnie siê trafi³a kolejna, TÊPA seria. I to do tego stopnia ¿e ig³y nie s± w stanie nawet przebiæ skóry, nie mówi±c o wk³uciu ca³ej ich d³ugo¶ci. Próbuj±c wbiæ takie wk³ucie, koñczy siê to tylko naprê¿aniem siê skóry pod naciskiem ig³y, bez skutku niestety. Co wtedy mozna zrobiæ?
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 03, 2008, 17:53:11 »
Kicia spróbuj zareklamowaæ. Koniecznie
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 15, 2008, 14:28:05 »
Monika, jak wygl±da procedura reklamacji? Bawiæ siê w telefonowanie czy uderzyæ pismem? Mo¿e wypowie siê do¶wiadczony forumowicz  :wink:
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 15, 2008, 23:17:33 »
Ja kiedy¶ dzwoni³am do firmy Roche do Warszawy bo parê razy pod rz±d zatyka³y siê wk³ucia. Pani powiedzia³a ¿eby wszystkie wk³ucia opisaæ co siê dzia³o i wys³aæ do nich.
Ale ja da³am sobie z tym spokój i nic nie wys³a³am a zatkane wk³ucia powêdrowa³y do kosza.
Beata, mama  15 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 16, 2008, 15:06:22 »
Jak ja im wy¶lê te wk³ucia to zostanê bez. A kosztowy du¿o pieniedzy, niestety.
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 16, 2008, 16:00:47 »
Bez ich wysy³ki niestety reklamacji Ci nie uwzglêdni±.Masz jedyne wyj¶cie zakupiæ jeszcze raz i przy zamawianiu zwróciæ uwagê ¿e poprzednio dosta³a¶ wadliwe a te wadliwe im odes³aæ. Zreszt± w firmie Roche gdzie zamawia siê wk³ucia pani Agnieszka zapomnia³am nazwiska powie Ci dok³adnie co masz zrobiæ z tymi wk³uciami wadliwymi wk³uciami. Nie masz na co czekaæ bo zap³aci³a¶ kupê kasy a wk³ucia s± do d...y.Sk³adaj reklamacjê.
Beata, mama  15 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 16, 2008, 19:55:58 »
Cytat: "Becia"
bo parê razy pod rz±d zatyka³y siê wk³ucia


odpukaæ, nie mielismy takich problemów

Becia, objawia³o siê to wysokimi cukrami, czy by³ alarm na pompie :?:
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 16, 2008, 21:34:42 »
ani razu nie zadzia³a³ alarm :x by³y tylko wysokie cukry :(
W jeden dzieñ rano zmienia³am wk³ucie a wieczorem o 19.00 poziom 408 :shock:  :shock:  po prostu zatkane wk³ucie.
Beata, mama  15 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm