Autor Wątek: Wadliwe wk³ucia  (Przeczytany 25321 razy)

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #120 dnia: Październik 17, 2010, 20:33:50 »
Bingo, pomys³ super, ale w innym temacie. Potrzebujê jeszcze kilka takich dzia³añ. No to mamy:
1.edukacja diabetologiczna ¶rodowisk dziecka
2.ratownictwo medyczne dla nauczycieli (niestety, w podstawowym zakresie)
3.konferencja naukowa dla dzieci z cukrzyc± i ich rodzin
4.szkolenia - musz± byæ, choæby dla kadry zarz±dzaj±cej
Co jeszcze????

Problemy - tu proszê o pomoc, jakie macie problemy, ale tak, by mo¿na uj±æ "ogólnikowo" i trzeba trzymaæ siê celu g³ównego
Diagnoza - nie problem, ale potrzeba najnowszych danych statystycznych + ¼ród³o tych danych
Cele - g³ówny: wzrost ¶wiadomo¶ci spo³eczeñstwa na temat cukrzycy
Cele szczegó³owe - tu spoko
Ewaluacjê da siê zrobiæ
Monitoring - tu problem, bo jak to rozgry¼æ? Ankiet± on-line, czy jak?
Pozosta³ tytu³ projektu - ma kto¶ pomys³?
To tak w bardzo skróconym zarysie "szkielet" projektu.
Czy s± obecne na forum ksiêgowe?
I ostatnie na teraz pytanie? Kto dysponuje czasem i we¼mie udzia³ w szkoleniach w WUP - Wojewódzkie Urzêdy Pracy? Kapita³ Ludzki, POKL
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #121 dnia: Październik 17, 2010, 20:48:14 »
Cytat: "karioka"
I ostatnie na teraz pytanie? Kto dysponuje czasem i we¼mie udzia³ w szkoleniach w WUP - Wojewódzkie Urzêdy Pracy? Kapita³ Ludzki, POKL

 a bêd± te szkolenia  tylko w miastach wojewódzkich? w zale¿no¶ci kiedy... ja bym teoretycznie mog³a:)
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2692
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #122 dnia: Październik 17, 2010, 20:54:18 »
No to  tak tytu³ projektu-
 :D  :D 1. Cukrzyca- nowe podej¶cie
2. Cukrzyca nie wybiera :evil:  :evil:
3. Cukrzyca - problem nas wszystkich
4. Diabetycy s± w¶ród nas ( w kazdej szkole)
5. Szko³a przyjazna diabetykom
6. Dzieci podwójnie s³odkie :D  :D
7. Nie bójmy siê diabetyków
8. Diabetyk nie zara¿a- pozwólmy im ¿yæ jak zdrowe dzieci
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #123 dnia: Październik 17, 2010, 20:55:34 »
Na pewno w miastach wojewódzkich, a kiedy - nie mam pojêcia. To ju¿ zale¿y od Wojewódzkich Urzêdów Pracy. Na razie poszukuje wspomnianych wcze¶niej informacji i osób chêtnych, nie do pracy, ale do ciê¿kiej roboty. Jak to bêdzie, to bierzemy siê do roboty. Potrzeba koordynatora.

[ Dodano: Nie Pa¼ 17, 2010 8:59 pm ]
Najpierw pro¶ba do amina strony. Trzeba to gdzie¶ wrzuciæ w osobny temat.

Tytu³y fantastyczne, wybierzcie.
Co dalej?

[ Dodano: Pon Pa¼ 25, 2010 5:55 pm ]
Wadliwe wk³ucia wymienili na ... wadliwe. Czy mo¿na pos³aæ dziecko do szko³y, wiedz±c, ¿e wk³ucie jest wadliwe??? Nie trzyma³o siê cia³a, zwisa³o. Mia³am dzi¶ cukry 581 :shock:  i jecha³am na penie.  :sad:
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline andrzej64

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 1
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #124 dnia: Styczeń 31, 2011, 09:14:45 »
Witam. U¿ywam wk³uæ quick set od 6 lat. Od pewnego czasu zauwa¿y³em, ¿e dzia³aj± coraz krócej, tzn. na pocz±tku mo¿na je by³o przetrzymaæ do 5, nawet 6 dni (zdarza³o siê przetrzymywanie z ró¿nych powodów) i cukry by³y w normie. Od kilkunastu miesiêcy mo¿na je trzymaæ coraz krócej. Ostatni± partiê któr± otrzyma³em musia³em wymieniaæ co 1-2 dni. Po prostu cukry s± bardzo wysokie. Po zmianie wk³ucia wracaj± do normy, ale na bardzo krótko. Czy kto¶ ma podobne spostrze¿enia?

Offline zielona75

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1106
 • mamuśka
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #125 dnia: Styczeń 31, 2011, 10:08:29 »
Cytat: "andrzej64"
Czy kto¶ ma podobne spostrze¿enia?

Nie mam takich spostrze¿eñ. U¿ywamy te same wk³ucia 2,5 roku. Wymieniam co 3-4 dni. Mo¿e zrosty siê robi± i w tych miejscach s± problemy z wch³anianiem insuliny.
mama słodziaka (10 lat)
Paradigm 722; NR; Quick-set; MiniLink; Contour LINK