Wolna Amerykanka > Pół żartem, pół serio

Kawały

(1/114) > >>

Kreton:
[glow=blue]Ma³y kawa³:Z pamiêtnika ¿o³nierza:

Poniedzia³ek: Ganiali¶my po lesie Niemców

Wtorek: Niemcy ganiali po lesie nas

¦roda: Znowu my ganiali¶my po lesie Niemców

Czwartek: Znowu Niemcy ganiali po lesie nas

Pi±tek: Dzisiaj do lasu przyszed³ le¶niczy i wszytkich przegoni³ :D

Dopisujcie w³asne kawa³y![/glow]

Misioza:
:P dobre!

Kretonku:))))jak przypomni mi siê co¶ w miar przyzwoitego to te¿ napisze;)

Kreton:
[glow=blue]Staram siê :D:D:D[/glow]

marder:
Dwóch facetów zosta³o skazanych na ¶mieræ, ¶ci¶lej mówi±c na krzes³o elektryczne. Doprowadzili ich do miejsca egzekucji, ksi±dz udzieli³ im ostatniej pos³ugi, stra¿nik wyg³osi³ okoliczno¶ciowe przemówienie po czym zwróci³ siê powa¿nym tonem do jednego ze skazanych:

- Synu, czy masz jak±¶ ostatni± pro¶bê ?

- Tak, uwielbiam Ich troje....zagrajcie mi jaki¶ szlagier z ich p³yty.

- Oczywi¶cie - odpowiedzia³ stra¿nik po czym zwróci³ siê z tym samym do drugiego skazañca.

- Proszê... chce zgin±æ pierwszy.

Sylwia:
Anglik, Francuz i Polak zostali z³apani przez Niemców i wtr±ceni do wiêzienia. Stra¿nik by³ jednak w porz±dku, wiêc powiedzia³, ¿e zanim zamknie ich na 5 lat, dostan± to, czego bêd± chcieli. Anglik poprosi³ o zapas piwa na 5 lat. Spe³nili jego ¿yczenie, zamknêli go z zapasem piwa. Francuz poprosi³ o zapas brandy, wiêc zamknêli go z 5 letnim zapasem brandy. Polak poprosi³ o zapas papierosów, wiêc dosta³ 5 letni zapas papierosów. Piêæ lat pó¥niej Niemcy wypuszczaj± wiê¥niów. Najpierw wypu¶cili Anglika, który wytoczy³ siê kompletnie pijany. Potem przysz³a kolej Francuza, równie¿ mia³ k³opoty z wyj¶ciem o w³asnych si³ach. W koñcu wypu¶cili Polaka. Wyszed³ i pyta: "Czy kto¶ ma ognia?".

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej