Autor Wątek: Cukieras pierwszy dzieñ w szkole  (Przeczytany 7754 razy)

Offline pansa1

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1468
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 02, 2010, 23:03:39 »
Mania przes³ucha³am ma³¿a-nic nie wie o Beci :twisted:  trzeba to uznac za nie wyt³umaczaln± tajemnicê...a Ty te¿ swojego Jerza poka¿ a nie Go tak na avatarze tylko lansujesz :D zak³adamy klub ³amaczy serc niewie¶cich :D
Z innej beczki,¿eby nie mno¿yc tematów tutaj wklejê tekat który dzi¶ po powrocie ze szko³y napisa³am dla Pañ opiekuj±cych siê Ja¶kiem.

 Instrukcja obs³ugi Jasia-wiadomo¶ci ogólne.

1.   Cukrzyca typu I jest chorob± metaboliczn± , chory organizm nie reguluje poziomu cukru we krwi, nie dzia³aj± w nim tak¿e mechanizmy obronne chroni±ce przed zbyt niskim poziomem (hipoglikemi±) Choremu na cukrzycê poziom cukru mo¿e spa¶c  do zera, taki stan oznacza utratê przytomno¶ci, drgawki-ciê¿kim powik³aniem jest epilepsja . Brak w³asnej insuliny powoduje, ¿e wszystko co jest zjadane , trawione i zamieniane w cukier prosty czyli glukozê, zamiast trafiac  do tkanek i od¿ywiac je, wêdruje do krwiobiegu, zamieniaj±c krew w gêsty syrop (hiperglikemia), co prowadzi do ¶pi±czki cukrzycowej, kwasicy ketonowej i powik³añ wielonarz±dowych

2.   Do tego typu sytuacji nie dojdzie je¶li bêdziemy : kontrolowali poziom cukru we krwi, pilnowali  aby dziecko zjada³o do koñca posi³ek na który dosta³o insulinê, obserwowali je podczas zabawy ruchowej pamiêtaj±c, ¿e intensywnie pracuj±ce miê¶nie wy³apuj± glukozê z krwiobiegu i spalaj± j± i je¶li nie podamy dziecku jedzenia które bêdzie „paliwem” to dojdzie do niedocukrzenia.  

3.   Insulina ma za zadanie, cukier w który zamienia siê wszystko co zjadamy przetransportowac  do tkanek.

4.   Zapotrzebowanie na insulinê zmienia siê: z wiekiem, przy infekcjach zmianach pór roku, porach dnia, a tak¿e w sytuacjach stresowych, kiedy dziecko ro¶nie, w okresie pokwitania itp. Zawsze ilo¶c insuliny dopasowujemy elastycznie do poziomu cukru i sytuacji ( mniej insuliny je¶li idziemy biegac , wiêcej je¶li zamierzamy np. rysowac )

dopisujcie do tego to co jeszcze powinno byc.
Pompa Paradigm 722 wk³ucia metalowe 6mm

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 03, 2010, 09:51:06 »
Pansa, krótko ale bardzo tre¶ciwie. Napewno Pani trzeba wyklarowaæ ¿eby pamiêta³a o zabraniu glukometru i np. soku na wf czy plac zabaw i oczywi¶cie przypomnia³a dziecku o pomiarze. Ja jeszcze zrobi³am ¶ci±gê z cukrów, napisa³am przedzia³y cukrowe: np. poni¿ej 60 - du¿e niebezpieczeñstwo, szybko podaæ sok i jedzenie, 60-80 niski cukier nale¿y szybko zje¶c, 90-130 norma, powy¿ej 220 - hiperglikemia, nie mo¿e je¶æ dzwoni do mamy ile podaæ insuliny itd. Oczywi¶cie podci±gne³am to pod swoje dziecko i Pani asystuj±c przy pomiarze wie o co chodzi.
Ja dzisiaj rozmawia³am z nasz± Pani± i pytam: Pani Basiu, czy w tym roku mo¿emy na Pani± liczyæ :) , a Pani : oczywi¶cie, przecie¿ to mój obowi±zek :)  MOZNA???

[ Dodano: Pi± Wrz 03, 2010 9:59 am ]
Z ostatniej chwili:
O 9:40 synek mia³ zmierzyæ, ale co¶ mu siê widocznie pomiesza³o :shock: Dzwoniê do niego, odbiera w tle s³yszê trwa lekcja, szybko zmierzy³, poda³ insulinê i na lekcji wci±ga³ II ¶niadanie - trochê pewnie przeszkadza³ w lekcji, ale Pani pewnie nawet nie mrugnê³a :) Noo pierwszy dzieñ mu wybaczam ;) od poniedzia³ku siê pilnujemy
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2692
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 03, 2010, 10:40:33 »
Pansa dodaj jeszcze ¿e jesli dzieciê siê ¼le poczuje to mierzy cukier i natychmiast dzwoni do ciebie choæby to by³o 15min po posi³ku i insulinie - wa¿na jest ta kolejno¶æ mierzy i dzwoni a nie odwrotnie bo i tak nim podejmiesz decyzje pewnie bêdzie sie musia³ zmierzyæ :D  :D, w gabinecie pielêgniarki ja zostawi³am 2 glukometr na wypadek jakby "w³a¶ciwy" siad³,
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline Agnessj

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 347
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 03, 2010, 10:47:58 »
a ja dzis bardzo pozytywnie
Pani dzwoni do mnie  na tel komorkowy ze Natalia zmierzyla i ma 77 ( nie umawialaysmy sie ze bedzie dzwonic wiec juz duzy plus)

Teraz bylam zjadla i w trakcie posilku dostala insuline bo cukier niski
Pani jeszcze popytala a na koniec slowa "damy rade" bardzo mnie podbudowaly

widac checi ze strony Pani i zainteresowanie

strasznie sie ciesze

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 03, 2010, 11:15:14 »
pansa1, super to napisa³a¶  :one:
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2692
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 03, 2010, 11:30:59 »
Na stres najlepszy jest ...inny stres :D  :D tak¿e Jerz mi w tym roku nie straszny (fakt to ju¿ 2 klasa ) bo Wicio zacz±³ przedszkole :D  :evil:  :D (wczoraj poszed³ ale pod warunkiem ze poinformujê panie ¿e jest niewidzialny i nikt do niego nie bêdzie nic mówi³)i by³o ok ale dzisiaj szed³ z p³aczem :(  :( prosi³ abym go zawioz³a w baga¿niku i zostawi³a pod prac± (wie ¿e nie mo¿e zostawaæ sam w samochodzie ..ale w baga¿niku nikt by go nie widzia³ :D  :evil: - nawet przez chwile chcia³am go tam zamk±æ ..ale nie wiem czy by mnie nie zamknêli :D  :D )
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline camilla

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 368
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 03, 2010, 13:23:28 »
U nas pierwszy dzieñ zajêæ. Pokaza³am Pani jak dzia³a glukometr, wyja¶ni³am o co chodzi z glukagonem i (o dziwo!) nie us³ysza³am, ¿e ona nie mo¿e itp., da³am rozpiskê ile glukozy braæ przy jakim cukrze i uprzedzi³am, ¿e nie mam zamiaru ca³y rok chodziæ na II ¶niadanie. I wyobra¼cie sobie, ¿e Pani zgodzi³a siê pilnowaæ Dawida przy podawaniu insuliny wg moich wytycznych na kartce  :grin:  Jak widaæ wystarczy odrobina dobrej woli. Mam nadziejê, ¿e siê nie rozmy¶li tak, jak w zesz³ym roku Pani z przedszkola  :roll:
Pompa Accu Chek Combo, insulina Humalog, glukometr Optium Xido

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 03, 2010, 19:32:56 »
mania,  przes³odki ten twój Wicio :D  u¶mia³am siê od ucha do ucha  :D  :D
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline aneta987

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1593
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 03, 2010, 20:03:23 »
A u nas jak w tamtym roku. maciek mierzy cukier na lekcji 9.30 tak akurat mu wypada i zjada w zale¿no¶ci od poziomu. A pani có¿ pewnie nadal udaje ¿e jej to nie dotyczy. Jak j± w tamtym roku poprosi³am aby popdczas lekcji zerka³a na Maæka stwierdzi³a ¿e ona ma 12 dzici a nie jedno  :evil: . W tym roku jeszcze nie rozmawia³am. W pon. muszê porozmawiaæ z pani± od niemieckiego bo jest inna. Jedynie co to pani od religii wykazywa³a ju¿ w tamtym roku najwieksze zainteresowanie choæ wówczas bywa³a tylko na zastêpstwie a w tym roku ma z nimi religiê.
Paradigm 722, wk³ucia Quick-set 6mm

Offline Przemo

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 176
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #39 dnia: Wrzesień 08, 2010, 08:44:10 »
Hmm a moje bli¼niaki posz³y do przedszkola :) W naszej rodzinie tylko ja jestem chory (mam nadziejê ¿e tak zostanie) ale muszê napisaæ o tym bo by³y bardzo dzielne. Pierwszego dnia oczywi¶cie nie wiedzia³y o co chodzi wiêc zosta³y bardzo chêtnie. Drugiego dnia by³ lament w domu, marudzenie w samochodzie ale w przedszkolu po u¶ciskaniu taty posz³y pochlipuj±c do swojej salki. I tak do dzisiaj, nie musz± ich Panie odrywaæ ode mnie ³omem :) Ale jestem z nich dumny :) :) :) :) Maj± dopiero 3 latka i 2 miesi±ce :)
Hmm jak nie bêdziesz trzymaæ g³owy wyprostowanej i walczyæ z przeciwno¶ciami to ju¿ jeste¶ skazany...
Skazany na zapomnienie...

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 08, 2010, 12:04:08 »
Gratulacje dla dzieciaczków :) Oj pocz±tek przedszkola, to trudny okres dla dzieci i rodziców :)
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline Agnessj

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 347
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 11, 2010, 12:33:56 »
Nasza Pani nas w tym tygodniu zaczepila pytajac o szkolenia ze chetnie by pojechala i jest wiecej nauczycieli ze szkoly ktorzy by sie wybrali :)

To by³o bardzo mi³e oczywiscie dalam jej wszystkie namiary

Offline Beata77

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 382
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 11, 2010, 22:02:12 »
Cytat: "Przemo"
Hmm a moje bli¼niaki posz³y do przedszkola :) W naszej rodzinie tylko ja jestem chory (mam nadziejê ¿e tak zostanie) ale muszê napisaæ o tym bo by³y bardzo dzielne. Pierwszego dnia oczywi¶cie nie wiedzia³y o co chodzi wiêc zosta³y bardzo chêtnie. Drugiego dnia by³ lament w domu, marudzenie w samochodzie ale w przedszkolu po u¶ciskaniu taty posz³y pochlipuj±c do swojej salki. I tak do dzisiaj, nie musz± ich Panie odrywaæ ode mnie ³omem :) Ale jestem z nich dumny :) :) :) :) Maj± dopiero 3 latka i 2 miesi±ce :)


Ja pamiêtam pocz±tki z Laur±. Jak posz³a do przedszkola mia³a dwa latka i 10 miesiêcy. Od wrze¶nia do kwietnia jak to napisa³e¶ Pani odrywa³a ja ode mnie ³omem. Ona p³aka³a w sali a ja w szatni. Dramat. Mam nadziejê ¿e z drugim pójdzie mi lepiej :D
Pompa Paradigm 715, wk³ucia Sure-T 6mm
Glukometr -Accu-chek performa nano
Insulina- Novorapid

Mama Laury (11 lat)

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2692
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 12, 2010, 07:14:27 »
Beatka na pocieszenie - Zuza jak sz³a mia³a 2 lata i 8 miesiêcy - 3 dnia nie wyje³am jej w domu z pod sto³u pod którym w ekspresowym tempie sie rozbiera³a  z tego co uda³o mi siê za³ozyæ :evil: (poniewa¿ to by³ pocz±tek ci±¿y z Jerzem) przedszkole odpu¶ci³am(posz³a za rok i by³o ok). Jerz poszed³ jak mia³ 4 latka i 3 miesi±ce i poprostu znikn±³ w sali (nigdy nie pa³aka³), Wicio poszed³ w wieku 3 i 3 miesi±ce i p³aka³ bo p³acz± dzieci, trochê siê kjei do nogi ale bez dramatu ( w piatek nawet juz czeka³ na pani± w szatni i razem z ni± wszed³ do sali z usmiechem na twarzy). Wysuwa sie z tego wniosek - im starsze tym lepiej ..i kazde dziecko jest jednak inne. Pozdrawiam
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline Beata77

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 382
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 12, 2010, 08:45:29 »
To prawda Mania. Teraz bêdê mia³a syna wiêc mam nadziejê ¿e bêdzie twardy :D
Pompa Paradigm 715, wk³ucia Sure-T 6mm
Glukometr -Accu-chek performa nano
Insulina- Novorapid

Mama Laury (11 lat)