Autor Wątek: Cukieras pierwszy dzieñ w szkole  (Przeczytany 7764 razy)

Offline pansa1

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1468
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« dnia: Sierpień 31, 2010, 21:06:29 »
Kochane spanikowane mamusie i tatusiowie :) , zak³adam ten w±tek aby dodac sobie otuchy, mój ma³y cycuszek idzie jutro na rozpoczêcie roku wiêc bêdê mia³a kryzysy ró¿nej ma¶ci w zwi±zku z tym faktem :D mam nadziejê, ¿e te¿ podzielicie siê zarówno swoimi lêkami jak i do¶wiadczeniami tych najtrudniejszych pierwszych dni a nastêpnie sukcesami swoich pociech:D
Ps. fotki eleganckich cukierasów mile widziane  :D
Pompa Paradigm 722 wk³ucia metalowe 6mm

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 31, 2010, 21:35:51 »
Cze¶æ:)
Ja tam ju¿ chodzi³am do szko³y, zawsze rok szkolny udany, koñczy³ siê wyró¿nieniem:)
Ale w tym roku bêdzie ostro.. ,- 4 klasa, nowi nauczyciele.
Nie martw siê Pansa (Eliza?), wszystko bêdzie dobrze:) nauczyciele siê przeszkol±, je¶li bêd± mieæ chêci i bêdzie dobrze:)
Ja¶ ma pompê, wiêc bêdzie ³atwiej. Wiadomo - na pocz±tku musisz troszkê siê po¶wiêciæ.
Ale bêdzie dobrze:) u mnie tak by³o i bêdzie:)
Wychowawca napewno bêdzie wyrozumia³y, ja mam tak± nadziejê.
Bo co do kole¿anek to w innym temacie.. ehh i ahh.. kompletnie nieporozumienie
Nie ¿yczê takich kole¿anek NIKOMU.
Rok szkolny mija³ bez problemów, konkursy, nagrody, oceny. Jak to szko³a.
Nauka..
Mam nadziejê ¿e bêdzie dobrze. My cukiereczki sobie poradzimy!
Trzymajcie siê.
Pozdrawiam.

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 31, 2010, 23:19:07 »
Moja Julka te¿ jutro idzie powitaæ rok szkolny. Mam strasznego stresa jak to bêdzie z pani± wychowawczyni± i cukrzyc±. :roll:  Wiem, ¿e w szkole s± "cukierasy" ale starsze wiêc wiêkszo¶æ jak nie wszystko potrafi± zrobiæ same.
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 31, 2010, 23:19:53 »
Bartosz idzie ju¿ do III klasy wiêc ju¿ za mn± pierwsze kroki , mam nadziejê  :lol:  Pamiêtam jak dzi¶, pierwszy dzieñ szkolny w  zerówce czy I klasy. Ta niepewno¶æ i lêk jak to bêdzie zaczê³a siê ju¿ jak pamiêtam od po³owy sierpnia. By³o i jest dobrze, chocia¿ nie powiem ¿e nie przesz³am boi w zerówce a¿ skoñczy³o siê wizyt± u pani dyrektor i to z szumnym wej¶ciem z mojej strony  :roll:  ale niestety nerwy zrobi³y swoje. Muszê powiedzieæ ¿e pomimo ¿e wychowawczyni Bartosza niewiele wie o cukrzycy i nie wiem czy potrafi³a by zrobiæ poziom  :sad:   ale mam z ni± wspania³y kontakt. Co dziennie przychodzê pod koniec lekcji gdzie Bartosz wychodzi z klasy, robi sobie poziom i podajemy insulinê ¿eby na przerwie ¶niadaniowej móg³ z klas± zje¶æ. Na ka¿de wyj¶cie do kina muzeum, wyjazd na wycieczkê mam za darmo.., jadê jako opiekun.Uwa¿am ¿e jest ok.  :D
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 01, 2010, 00:10:32 »
No taki ma³y wierszyk dla naszych "s³odkich" uczniów

www.diabetica.pl - na stronie g³ównej :-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline camilla

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 368
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 01, 2010, 06:35:31 »
U mnie podwójny stres, bo Dawid idzie do zerówki, a jego siostra do pierwszej klasy. Nowi nauczyciele, nowi koledzy. Jak ju¿ pisa³am w innym temacie mam te¿ problem z sal±, gdzie Dawid ma mieæ zajêcia. A na dodatek nasza szko³a od dzisiaj pozbawiona jest ca³ej za³ogi rz±dz±cej i nie wiem czy cokolwiek da siê za³atwiæ  :? Mam stresa wiêkszego ni¿ moje dzieci  :P
Pompa Accu Chek Combo, insulina Humalog, glukometr Optium Xido

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 01, 2010, 13:15:53 »
not o my ju¿ po apelu.... nowa pani nic nie wie o cukrzycy ale wziê³a informator ode mnie i poprosi³a o  wytyczne dotycz±ce tylko Kai.....powiedzia³a : no to bêdziemy siê uczyæ obie:) spyta³a czy Kaja mo¿e æwiczyæ i tañczyæ.... i zapewni³a ¿e bêdzie dobrze.... :lol:
oby!!! trzymam za to kciuki  :)  i za was wszystkich równie¿.... a oto pierwsze szkolne zdjêcia... nowy rok szkolny 2010/2011 uwa¿am za rozpoczêty ding-dong  ding-dong.....

ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 01, 2010, 13:23:45 »
U  mnie te¿ dobrze:)
Pani oczywi¶cie nie mo¿e podaæ glucagonu, ale to chyba norma..
Nie ma prawa :P
Ale ogólnie dobrze, o cukrzycy nie mia³a pojêcia, bo oczywi¶cie poprzednia pani ¿adnym nauczycielom oprócz ksiêdza nie powiedzia³a :shock:  :shock:
A chyba powinni wiedzieæ ??
Jestem zadowolona, bêdzie dobrze
zdjêæ brak.. klisza by pêk³a , wiêc wola³am nie ryzykowaæ :)

a jutro 6 lekcji  :evil:  :shock:

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 01, 2010, 14:04:49 »
U nas równie¿ ok....Wszystko trwa³o nieca³± godzinkê,bo pani uzna³a,¿e dzieci musz± wykorzystaæ s³oñce,kt.nie¶mia³o wyjrza³o w³a¶nie zza chmur :) .Martynka usiad³a dzielnie na miejscu brata i zosta³a "zaadoptowana"jako zastêpstwo nieobecnej kole¿anki.
W naszej szkole w tym roku jest 5 klas pierwszych!!!!!!!Dosz³y nieobowi±zkowe sze¶ciolatki-pierwszoklasi¶ci......A Martynka ju¿ za 2lata w obowi±zkowej zerówce.. :shock:

Wszystkiego najlepszego dla Uczniów naszych s³odziutkich-acy cukrzyca sprawia³a im jaknajmniej k³opotów w szkole i aby mog³y udowodniæ,¿e s³odziak te¿ potrafi!!! :)  :)
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline camilla

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 368
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 01, 2010, 17:03:56 »
My nadal w trakcie witania szko³y. Córka rozpoczê³a dzisiaj pierwsz± klasê. Dawid jutro zaczyna zerówkê. Uda³o mi siê za³atwiæ przeniesienie :)  Teraz bêd± mieli klasy obok siebie  :grin:
Zastanawiam siê co zrobiæ, ¿eby nie nastraszyæ nowej wychowawczyni, ale ¿eby nie zignorowa³a cukrzycy tak, jak niektórzy w przedszkolu. No i co robicie z glukagonem? W przedszkolu by³ w plecaku Dawida w szatni, ale w szkole to nie przejdzie. Dzieci w tym wieku maj± ró¿ne pomys³y. Dajecie glukagon wychowawcy, pielêgniarce, czy jakie¶ inne pomys³y?
Pompa Accu Chek Combo, insulina Humalog, glukometr Optium Xido

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 01, 2010, 17:06:46 »
Cytat: "camilla"
Dajecie glukagon wychowawcy, pielêgniarce, czy jakie¶ inne pomys³y?
Ja po prostu da³am pani do schowania do szuflady w klasie (wiêkszo¶æ lekcji maj± w swojej :) ),drugi jest w gabinecie pielêgniarki.
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 01, 2010, 17:06:52 »
W mojej szkole s± zasady : Nauczyciel nie mo¿e podaæ ¿adnego LEKU .
W biurku le¿eæ nie mo¿e !
W apteczce, by³. Ale pielêgniarki w szkole nie ma, wiêc i tak by mi nikt go nie poda³! odpukaæ. Liczê na pomoc lekarza, w razie czego.
No ewentualnie bêde nosiæ w plecaku..
paranoja..

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 01, 2010, 17:26:19 »
ja - tak jak by³o i w zerówce- wszystko zostawiam w plecaku u Kai.. glukometr, ma³a kosmetyczkê, w której jest glukagon, glukoza w saszetce i krówki:)
i nie zdarzy³o siê by jej kto¶ grzeba³ w plecaku :P
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 01, 2010, 17:29:11 »
Hej, hej. U nas II klasa. Jestem pe³na obaw jak Kacper bêdzie zachowywa³ siê w tym roku je¶li chodzi o chorobê. W I klasie ró¿nie bywa³o, niestety podjada³, albo dzieli³ sobie II ¶niadanie na 2 przerwy :shock: Z nasz± Pani± jest jak u Beci. Du¿o nam pomaga, ale to na Kacperku spoczywa du¿a odpowiedzialno¶æ. PAni ci±gle przypominam o zabraniu soku na WF czy spacer etc., ale czasami zapomina :(
Je¿eli chodzi o glukagon to jest u pielêgniarki, a ja tylko donoszê za¶wiadczenie od lekarza rodzinnego o tym, ¿e w przypadku zagro¿enia ¿ycia dziecka nale¿y go podaæ. Dostali¶my ju¿ plan lekcji i jeden dzieñ Kacper bêdzie d³u¿ej w szkole, a co za tym idzie zje dwa posi³ki w szkole. Rozmawia³am z synkiem i wyra¿a gotowo¶æ do 2 pomiarów i telefonów do mamy. Chcê daæ dziecku kredyt zaufania - zobaczymy.
Pansa jak Kacper szed³ do I klasy rok temu to ja prawie zawa³u dosta³am bo tak siê ba³am, a Ja¶ko do zerówki cz I klasy????
Beciu, jak dobrze rozumiem chodzisz do szko³y ¿eby podaæ insulinê? Bartosz jest starszy od Kacpra, a mo¿e ja od niego za du¿o wymagam???? Ja pracujê i ciê¿ko by³oby mi je¼dziæ do szko³y, je¼dzimy jak co¶ siê dzieje, a babcia chodzi na basen.
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 01, 2010, 18:44:23 »
Hej, ja te¿ na rozpoczêciu roku. Chodnik robi± i do liceum trzeba i¶æ naoko³o, ech...
Fajnie, ¿e w miarê Wam siê pouk³ada³o i pierwszy dzieñ poradzi³y¶cie sobie. W sumie to jutro bêdzie pierwszy dzieñ dla niektórych Waszych s³odziaczków i trzymam kciuki :* :) :)Ja to stara jestem, nowych nauczycieli nie mam(poza jedn±, ale j± szybko u¶wiadomiê, zazwyczaj mówiê, ¿e mam cukrzycê i jak mi spadnie cukier to bêdê musia³a doje¶æ na lekcji). Rok temu by³ lekki stres, teraz ca³a klasa ju¿ wie i naprawdê mam wielk± ulgê, ¿e nie muszê wszystkich od nowa u¶wiadamiaæ.
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm