Autor Wątek: Pieczywo  (Przeczytany 17088 razy)

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Pieczywo
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 27, 2009, 19:46:45 »
moja mama kiedy¶ upiek³a chleb kukurydziany. pyszny by³, chocia¿ w tej piekarni, co kupujê, te bu³ki sa naprawdê dobre, jako¶ nie wydaje mi siê, ¿eby co¶ do nich dodawali.

hmm, nigdzie nie mogê znale¼æ m±ki pe³noziarnistej, a mam przepis na ciasteczka w³a¶nie z takiej m±ki. Musimy siê wybraæ chyba do jakiego¶ supermarketu w wiêkszym mie¶cie.:)

w³a¶ciwie to bardziej jem bu³ki grahamki, ale kto wie, co do nich dodaj±. ale smaczne s±^^
za bardzo moja mama i ja nie mamy czasu, aby piec chleb same, nie mamy te¿ specjalnej maszyny, tylko w zwyk³ej blasze na ciasto piek³a moja mama.

(:
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline laurence

 • Wiadomości: 13
  • Zobacz profil
Pieczywo
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 27, 2009, 22:19:57 »
Ja po m±kê pe³noziarnist± je¿d¿ê do m³yna, wcze¶niej umawiam siê z w³a¶cicielem o od³o¿enie mi takiej m±ki, bo generalnie to na codzieñ takiej nie maj±:)
M±ka kosztuje mnie 1 z³ za 1 kg. Jest dosyæ grubo zmielona, ale wypieki wychodz± super. Nadaje siê na chleb, bu³ki, nale¶niki, ciasta...
A zakwas do chleba zrobi³am sama. Wymaga³o to trochê czasu i cierpliwo¶ci ale op³aci³o siê:)
Proste obliczanie WW i WBT:
http://wymienniki.dladiabetyka.pl/

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Pieczywo
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 27, 2009, 22:28:03 »
Nigdy w¿yciu nie piek³am chleba  :?  i nawet nie wiem czy bym umia³a  :roll:
Beata, mama  15 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline andziaroza

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 394
  • Zobacz profil
Pieczywo
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 27, 2009, 22:28:59 »
laurence czy moglabys nam dac przepis na taki chlebus??/

Offline laurence

 • Wiadomości: 13
  • Zobacz profil
Pieczywo
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 29, 2009, 00:05:28 »
Podajê zatem przepis na chleb na zakwasie.
Podstawow± rzecz± o jak± nale¿y siê postaraæ jest oczywi¶cie zakwas. Najpro¶ciej zdobyæ go  u znajomego piekarza ale ja nie mia³am takiej mo¿liwo¶ci i zrobi³am sobie zakwas sama z m±ki ¿ytniej i wody.

Oto przepis jak wykonaæ zakwas:
100g m±ki ¿ytniej wymieszaæ dok³adnie z letni± wod±, aby otrzymaæ do¶æ gêst± papkê konsystencji ciasta na racuchy, b±d¼ kwa¶nej ¶mietany. Pozostawiæ przykryte ¶ciereczk± w cieple (optymalnie by³oby w pobli¿u grzejnika ale ja u¿y³am sobie podgrzewacza USB pod³±czonego do laptopa:)).
Co 12 godzin dok³adnie wymieszaæ, tak, aby powsta³y pêcherzyki powietrza, znowu przykryæ i odstawiæ w spokoju. Ka¿dego dnia dodajemy ok. 100 g m±ki i wodê, do uzyskania konsystencji ¶mietany i tak przez 4-5 dni. Optymalna temperatura do rozwoju zakwasu to miêdzy 25⁰C a 30⁰C. Zakwas pozostawiony w naczyniu ca³y czas ¿yje i wymaga dokarmiania. Trzeba o tym pamiêtaæ bo ucieknie. Jak jest go du¿o mo¿na przechowywaæ go w lodówce, przykryty ¶ciereczk± – wtedy jego rozwój jest znacznie zahamowany. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nawet w lodówce trzeba o niego dbaæ i regularnie go mieszaæ i „dokarmiaæ” co jaki¶ czas, tzn. dodaæ m±ki i letniej wody i pozostawiæ w cieple na 12 godzin. ¦wie¿o nastawiony zakwas pachnie niezbyt przyjemnie. Ale jest to normalne. Zapach zwykle jest kwa¶ny mo¿e byæ nawet odrzucaj±cy, ale taki urok zakwasu... Nie powinien natomiast ¶mierdzieæ, ple¶nieæ i przybieraæ dziwnych kolorów (zielonego, czarnego ani niebieskiego). Je¶li zakwas siê nie uda³ nale¿y go wyrzuciæ a naczynie wyparzyæ i próbowaæ zrobiæ jeszcze raz z now± m±k±:)


Przepis na chleb:

Najpierw wykonujemy zaczyn:
40-80 g zakwasu (im wiêcej zakwasu tym kwa¶niejszy chlebek)
80g maki pszennej
60g letniej wody

Sk³adniki dok³adnie wymieszaæ w szklanym naczyniu drewnian± albo porcelanow± ³y¿k± (nie u¿ywaæ metalowej) i pozostawiæ do wyro¶niêcia na 12 godzin (np. na noc) w cieple (ja standardowo u¿ywam podgrzewacza USB).
Po tym czasie wykonujemy ciasto:
Wyro¶niêty zaczyn
500g m±ki ¿ytniej
300g letniej wody
3g soli
5 g cukru (jako po¿ywka dla zakwasu)
1 ³y¿ka oliwy z oliwek
Gar¶æ sezamu albo kminku (mo¿na tak¿e dodaæ s³onecznik, dyniê, majeranek, tymianek… co kto lubi…  mo¿na pokusiæ siê nawet o dodanie podsma¿onej cebulki albo pokrojonego w paseczki z±bka czosnku) Wa¿ne, ¿eby nie przesadziæ z ilo¶ci± i drastycznie nie zmieniaæ proporcji.

Zaczyn wymieszaæ z  wod± i m±k±, dodaæ pozosta³e sk³adniki i mieszaæ mikserem kilka minut ¿eby sk³adniki dobrze siê po³±czy³y. Ciasto powinno byæ do¶æ zbite, nie kleiæ siê do r±k (je¿eli siê zbytnio klei, to  mo¿na podsypaæ trochê m±ki). Wierzch ciasta posmarowaæ oliw± z oliwek i obróciæ. Przykryæ workiem (foli± spo¿ywcz± albo zwyk³± „jednorazówk±”) ale niezbyt szczelnie, tak ¿eby by³ dostêp powietrza i ustawiæ w ciep³ym miejscu na ok. 3-5 godzin. Ciasto powinno trochê urosn±æ, ale niezbyt mocno. Po tym czasie podsypaæ lekko m±k±, rozp³aszczyæ w misce i zawin±æ brzegi cista na siebie. Ponownie zostawiæ do wyro¶niêcia na kolejne 3-5 godzin. Jeszcze raz podsypaæ lekko m±k± i powtórzyæ rozp³aszczanie ciasta a po zwiniêciu umie¶ciæ w formie wysmarowanej oliw± (ja nie dajê bezpo¶rednio do formy ale u¿ywam papieru do pieczenia, który smarujê oliw±). Formê przykryæ foli± spo¿ywcz±, tym razem szczelnie i pozostawiæ na oko³o 5 godzin. Po tym czasie posmarowac wierzch chleba oliw± i umie¶ciæ w rozgrzanym do 200 st.C piekarniku. Piec oko³o 40 minut (bez funkcji termoobiegu na najni¿szej pó³ce piekarnika. Ja k³adê formê na ceg³y szamotowe, które po³o¿y³am specjalnie do pieczenia chleba na spód piekarnika)
Je¿eli skórka zbyt mocno i za wcze¶nie siê spiecze  mo¿na przykryæ chleb w piekarniku  foli± aluminiow±.
Chleb przechowujê zawiniêty w papier, w którym siê upiek³ i  lnian± ¶ciereczkê.
Ten chleb smakuje ca³ej rodzinie nawet z samym mas³em, a jeszcze bardziej pokropiony oliw± z oliwek :)

W mojej rodzinie najczê¶ciej jemy go z indykiem pieczonym w zio³ach (oczywi¶cie je¶li chcecie to podam przepis nastêpnym razem :)  ) i warzywami (papryka, ogórek, pomidor) albo z bia³ym chudym serem twarogowym i swojskim d¿emem bez cukru (te¿ mogê podaæ przepis :)  )
To tyle na dzi¶, w razie pytañ s³u¿ê pomoc±…
Udanych wypieków!
Proste obliczanie WW i WBT:
http://wymienniki.dladiabetyka.pl/

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
Pieczywo
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 29, 2009, 11:43:38 »
MNIAM,MNIAM a¿ czujê ten zapach.Takie rzeczy jada³am w dzieciñstwie  :D  na taki chlebek posmarowany w³asnorêcznie zrobinym mas³em, dziadziu¶ polewa³ ¶wie¿o odwirowany miodek ,prosto z miodarki  :P  ale..... "to se ne wrati" :(
Kiedy¶ upiekê taki chleb.......tradycja nie mo¿e zakoñczyæ siê na mamie.
Ale mnie wziê³o na sentymenty  :oops:
*pozdrawiam  Marzena

Offline laurence

 • Wiadomości: 13
  • Zobacz profil
Pieczywo
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 29, 2009, 15:50:16 »
Wspomnê jeszcze tylko, ¿e ta ca³a pracoch³onna procedura po jakim¶ czasie przestaje byæ k³opotliwa, po ilu¶ tam upieczonych bochenkach pieczenie jest naprawdê proste i przyjemne.
No i ten zapach ¶wei¿ego chleba, który rozchodzi siê po ca³ym domu.... a¿ mi³o :)
Proste obliczanie WW i WBT:
http://wymienniki.dladiabetyka.pl/

Offline Anna1968

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 313
  • Zobacz profil
Pieczywo
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 26, 2010, 21:32:59 »
z Dedykacja dla Anity

Bu³eczki szybkie ,zdrowe i smaczne
sk³adniki:
 ok 500-600 gr maki pszennej
30 gr dro¿d¿y ¶wie¿ych
sól szczypta
1 ³y¿eczka cukru
1 ³y¿ka oleju s³onecznikowego
ok 200-300 ml letniej wody
Wykonanie:
M±kê przesiaæ wsypaæ do miski zrobiæ do³ek wkruszyæ dro¿d¿e dodaæ cukier sól i letnia wodê po trochu wyrabiaj±c wody tyle, aby ciasto by³o elastyczne i miêkkie. Olejem podczas wyrabiania smaruje rêce i tak po³±czyæ wszystkie sk³adniki. Uformowaæ bu³eczki zrobiæ naciêcia krzy¿yki  w ka¿dej bu³eczce i na15-20 min do piekarnika na 200st C Wychodzi ok 12 bu³eczek ¶redniej wielko¶ci
Mo¿na mieszaæ maki np. ¿ytnia z pszenn± albo graham ,dodaæ ziarenka dyni ,s³onecznika co kto lubi.

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6068
  • Zobacz profil
Pieczywo
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 26, 2010, 21:35:01 »
zaraz jutro siê za nie biorê...:)
 ale mi mi³o przez te dedykacjê:) :grin:
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline Anna1968

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 313
  • Zobacz profil
Pieczywo
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 26, 2010, 21:44:06 »
A teraz chlebek
50dkg maki pszennej
40 maki zytniej
 50g swiezych drozdzy
ok po³ litra cieplej wody
lyzeczka soli2 lyzki oliwy
ziarenka wed³ug upodobania

Dro¿d¿e rozpu¶ciæ w malej ilo¶ci wody odstawiæ w cieple miejsce aby zaczê³y pracowaæ.Obie maki wymieszaæ razem dodaæ sol , wlaæ dro¿d¿e pozosta³± wodê i wyrabiaæ ciasto,w trakcie wyrabiania dodawaæ oliwe. Pozostawiæ ciasto w spokoju na jakies 20/30 minut.Po tym czsie jeszcze raz wyrobic podsypuj±c maka uformowaæ chlebek i do pieca na ok 40 minut 180 /200stopni.Mozna modyfikowac ilosci maki tylko aby byla zachowana waga calosci czyli 900dkg.

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6068
  • Zobacz profil
Pieczywo
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 26, 2010, 22:05:36 »
piek³am i jest pyszny....
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline kruszynka

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 717
  • Zobacz profil
Pieczywo
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 27, 2010, 23:17:48 »
Cytat: "Becia"
Nigdy w¿yciu nie piek³am chleba :? i nawet nie wiem czy bym umia³a :roll:

jestem pewna ze umialabys Beatko
Fajne te Wasze przepisy.

Ja czesciej pieke chleb w automacie do pieczenia chlebka.
Pozdrawiam serdecznie
  Dorota

Offline amela

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 475
  • Zobacz profil
Pieczywo
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 28, 2010, 15:11:57 »
Bu³eczki s± pycha. Wczoraj piek³am i zniknê³y w oka mgnieniu, moje g³odomory juz siê dopominaj± o nastêpny raz....tym razem zrobiê z ziarnami....a chlebek te¿ mnie kusi, podejrzewam ¿e tez bêdzie pyszny...
amela

Offline andziaroza

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 394
  • Zobacz profil
Pieczywo
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 28, 2010, 19:33:05 »
dziewczyny ale  narobi³yscie smaka chlebek  piek³am pyszny a bu³eczki jutro musza byc pyszne mniam mniam :smile:

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6068
  • Zobacz profil
Pieczywo
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 29, 2010, 19:28:28 »
Cytat: "amela"
Bu³eczki s± pycha. Wczoraj piek³am i zniknê³y w oka mgnieniu,


  podpisujê siê pod ameli±...... Anno1968  rewelacyjne s± twoje przepisy... proste, szybkie w wykonaniu i przepyszne..... :grin:
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog