Autor Wątek: Spacery i stres...  (Przeczytany 9818 razy)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Spacery i stres...
« dnia: Lipiec 22, 2004, 23:32:06 »
Jak to jest u Was? Czy jak wybieracie sie gdziekolwiek:na spacer, na wiêksze zakupy,do znajomych...Czy stresujecie siê?Oczywiscie pociechy id± z Wami. Mnie to czêsto bardzo determinuje...i wykañcza...choæ wiem,ze czêsto nie mam wyj¶cia...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Spacery i stres...
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 23, 2004, 16:57:01 »
Jako ¿e do diabetologa je¼dzimy do Warszawy i do tego poci±giem i nieraz muszê zabraæ dwie moje pociechy bo nie ma chêtnych aby zostac z moim m³odszym synkiem to po powrocie z takiej eskapady czujê siê jakby stado s³oni po mnie przesz³o. Tak samo jest jak idê na jakie¶ przyjêcie do rodziny albo do znajomych, po pierwsze moje urwiski wejd± wszêdzie i na ka¿dym kroku trzeba ich pilnowaæ, po drugie wiadome, ¿e Damianek chcia³by zje¶æ wszystkiego po trochu co znajduje siê na stole...po trzecie jak ju¿ s± zmêczeni to tak marudz± i p³acz±, ¿e nie do wytrzymania to jest...
Dlatego uwielbiam siedzieæ sobie w domku, albo wyj¶æ na spacerek bo kupiê im po lodzie i mam ¶wiêty spokój... :grin:
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Spacery i stres...
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 23, 2004, 21:51:05 »
Pyta³am moj± mame. Stwierdzi³a:
Cytuj
Owszem, stresujê siê. Szczególnie na przyjeciach czy wizytach. Okropnie sie czuje przy tych wszystkich s³odkosciach na stole... Ale poza tym to chyba nie... Chyba, ¿e jak chodze z toba do sklepu odzie¿owego. Zwariowac mo¿na!
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Spacery i stres...
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 23, 2004, 23:28:59 »
Bia³a podziêkuj Mamie:D
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline JAjola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 465
  • Zobacz profil
Spacery i stres...
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 13, 2007, 23:00:57 »
Jak idê z moim dzieckiem na spacer to jest ok,ale jak idê na wiêksze zakupy ...
to jest tak jakbym to ja sz³a z nim a nie on ze mn±... bo najpierw musimy obejrzeæ to co
ciekawi jego a dopiero potem to co mnie interesuje.Mam sposób na to,wystarczy,¿e dostanie gazetê z tematyki komputerowej i mam go z g³owy.Chyba,¿e jest to jaki¶ supermarket to puszczam go samopas i tak mnie znajdzie.
Natomiast uroczysto¶ci z typu-zastawiony stó³...s± bardzo stresuj±ce,chyba nawet bardziej dla mnie ni¿ dla Grzesia.On znajduje sobie zajêcie i nie spogl±da na stó³,a ja patrzê jak inni opychaj± siê ...I oczywi¶cie ciocie,wujkowie mówi± -daj mu tego,to przecie¿ chude.
A  TO op³ywa majonezem ,czy t³uszczem...albo mówi± zjedz,przecie¿ on nie patrzy...
W g³owach im siê nie mie¶ci ,¿e zjemy jaki¶ kawa³ek ciasta i nie siêgamy po wiêcej,zw³aszcza ja ,bo przecie¿ mam zdrow± trzustkê.
Staram siê ,¿eby przed wyj¶ciem na takie przyjêcie moje dziecko zjad³o posi³ek,bo chyba by mi serce pêk³o gdyby by³ g³odny a na stole same trudno strawialne potrawy.
U¶miechnij siê ,jutro na pewno bêdzie lepiej.

Offline Anio³

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 196
  • Zobacz profil
Spacery i stres...
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 14, 2007, 09:32:17 »
Hmm spacerek jeszcze w mi³ym towarzystwie to na pewno by mi siê cukier ustabilizowa³ hehe
Pogoda dzisiaj a¿ zacheca do tego....
Pozdro
 Zawsze dziêkuj, nawet je¶li nie masz za co.Forrest Gump

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Spacery i stres...
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 14, 2007, 21:54:23 »
JAjola z biegiem lat (lat choroby) te wszystkie przyjêcia bêd± wygl±da³y inaczej, problemy zmalej±, dziecko bêdzie ros³o, ty bêdziesz siê mniej stresowa³a... zobaczysz ¿e tak bêdzie... g³owa do góry...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Spacery i stres...
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 14, 2007, 22:00:40 »
monia,
Cytat: "monia"
Dlatego uwielbiam siedzieæ sobie w domku, albo wyj¶æ na spacerek bo kupiê im po lodzie i mam ¶wiêty spokój...  


dla mnie takie spêdzenie czasu te¿ jest najmniej stresuj±ce

na wiêksze zakupy lubie isc z me¿em: ja pilnuje dzieci, on kasy i dokumentów
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline JAjola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 465
  • Zobacz profil
Spacery i stres...
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 14, 2007, 22:05:08 »
boo ,pewnie masz racjê,bo uczê siê ,ka¿dego dnia czego¶ nowego i o cukrzycy i o ¿yciu z ni±.I z ka¿dym miesi±cem jest ³atwiej. :)
U¶miechnij siê ,jutro na pewno bêdzie lepiej.

Offline Anio³

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 196
  • Zobacz profil
Spacery i stres...
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 15, 2007, 11:12:35 »
boo masz racje, bardzo dobrze to uj±³e¶....
POzdrawiam
 Zawsze dziêkuj, nawet je¶li nie masz za co.Forrest Gump

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Spacery i stres...
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 15, 2007, 12:05:58 »
Cytat: "Anio³"
bardzo dobrze to uj±³e¶....

nooo nie wiem czy uj±³em... :shock:  mo¿e w poprzednim wcieleniu by³am mê¿czyzn±...  :583:   :D
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Duchhhh

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 418
  • Zobacz profil
Spacery i stres...
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 15, 2007, 23:51:26 »
O Anio³ mylisz p³ci ju¿ drugi raz - nu, nu Anio³ku, do szkó³ki albo na praktyki :D :D :D
;) ;)

Pozdrawiam S.
[you] "B±d¼ przy mnie na dobre i na z³e,
 Przyrzekam tym samym odwdziêczê siê."... (w³asne)

Offline Anio³

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 196
  • Zobacz profil
Spacery i stres...
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 16, 2007, 09:29:21 »
Do szkó³ki to juz raczej nie. Ale jak co na praktyki sie skusze...
Pozdrawiam :grin:  :grin:  :grin:
 Zawsze dziêkuj, nawet je¶li nie masz za co.Forrest Gump

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Spacery i stres...
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 19, 2007, 23:06:20 »
Z za³o¿enia nie zabieram dzieci do supermarketów. Je¿eli to tylko Ewciê i to tylko po co¶ konkretnego (po nieca³ej godzinie ma do¶æ mimo ¿e bardzo chce i¶æ oczywi¶cie).
Je¿eli chodzi o spacery to ostatnio mój syn sprawdza moj± cierpliwo¶æ. Potrafi sie rozbierac po spacerze przez godzinê albo d³u¿ej. Ca³e szczê¶cie ubiera siê szybciej.  :) Najgorzej jest gdy siê gdzie¶ spieszymy. Zdarza siê, ze Ewa spó¼nia siê przez brata do szko³y, ale jestem konsekwentna i musi ubrac siê sam. Efekty widaæ!
Idzie wiosna i bêdzie coraz mniej do ubierania. Pamiêtam jeszcze jak ca³a upocona stara³am siê zapanowac nad dzieciakami a potem jeszcze znoszenie wózka i dziecka...(z trzeciego piêtra).
By³y te¿ momenty dramatyczne. Kiedys wracali¶my ze spaceru, Ewa mówi³a ¿e jej s³abo. Powiedzia³am ¿eby wesz³a szybko na górê i zbada³a szugerek. Ewa wesz³a do domu i us³ysza³am jak pada w przedpokoju. Rzuci³am zakupy i pobieg³am na górê my¶l±c ¿e Ewa straci³a przytomno¶æ. Okaza³o siê, ¿e tylko siê wyg³upia³a. Wtedy przyznajê, ze wybuch³am! Nakrzycza³am na ni± strasznie.

Offline Iza

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1266
  • Zobacz profil
Spacery i stres...
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 20, 2007, 09:06:46 »
Cytat: "Asia"
Ewa wesz³a do domu i us³ysza³am jak pada w przedpokoju. Rzuci³am zakupy i pobieg³am na górê my¶l±c ¿e Ewa straci³a przytomno¶æ. Okaza³o siê, ¿e tylko siê wyg³upia³a. Wtedy przyznajê, ze wybuch³am! Nakrzycza³am na ni± strasznie.


No niestety mojej córci te¿ siê trzymaj± czasem takie g³upie ¿arty,
ja przerazona szybko chce badaæ poziom a ona nagle "o¿ywa" i mi mówi ¿e siê tylko wyg³upia³a :evil:
Och te dzieci...Ale mo¿e to te¿ znaczy ¿e maj± pewien dystans do swojej choroby :)