Autor Wątek: Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników  (Przeczytany 31122 razy)

Offline JAjola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 465
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #90 dnia: Kwiecień 12, 2007, 11:35:55 »
Ka¿dy cz³owiek potrzebuje akceptacji ¶rodowiska,ale ta akceptacja musi wyp³ywaæ z nas samych.
Je¶li my nie akceptujemy siebie i swoich u³omno¶ci ,to  rzutuje na nasz obraz w otoczeniu.
W szpitalu ,w trakcie moich zajêæ edukacyjnych wesz³a pani z dziewczynk± ,w wieku ok.10 lat.
I wiadomo rozmowa ,i w pewnym momencie i mama i dziecko p³acze,bo dzieci jej nie akceptuj±,
bo ona ma tylko 2 kole¿anki,bo dlaczego to ona jest chora?
Zawrza³o we mnie,ze z³o¶ci na tê mamê.
Wpaja swojemu dziecku,¿e takie nieszczê¶liwe,a przecie¿ to nie jest prawda.
Wcale nie wiadomo,czy gdyby nie mia³a cukrzycy mia³aby du¿o wiêcej prawdziwych
przyjació³,bo znajomych na ulicy mo¿na mieæ ogromnie wielu,to zale¿y od charakteru
osoby,je¶li otwarta to wokó³ t³um,a je¶li  skryta to musi znale¼æ swoje miejsce,zbudowaæ
swoje przyja¼nie,je¶li robi problem ze swojej choroby ,to i inni tak to postrzegaj±,a je¶li siê
przyja¼niæ to z lud¼mi warto¶ciowymi ,bo  na bezwarto¶ciowych szkoda czasu marnowaæ.
Ale ,¿eby dziecko wierzy³o w siebie...,¿e choroba  go wcale nie ogranicza,¿e tak naprawdê
wszystko zale¿y od niego,to my -rodzice musimy w  naszych pociechach wyhodowaæ takie
przekonanie i wierzyæ w to. :)
U¶miechnij siê ,jutro na pewno bêdzie lepiej.

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #91 dnia: Kwiecień 19, 2007, 23:28:03 »
Pamiêtam dziewczynkê, która mia³a zak³adana pompê razem z Ewci±. Mama tej dziewczynki zwierza³a siê mojej mamie, ¿e czêsto siadaj± z mê¿em po kolacji i rozprawiaj± za co tak Bóg ich pokara³ t± cukrzyc±. Córeczka oczywi¶cie siedzi z nimi. Ma³a posz³a do zerówki rok po¼niej bo nie mog³a sobie poradzic z ca³± sytuacj±. Potem okaza³o siê, ¿e ba³a siê zaraziæ dzieci cukrzyc±....
Nie bêdê komentowaæ, ale wo³a o pomstê do nieba!!!

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #92 dnia: Kwiecień 20, 2007, 12:48:26 »
Cytat: "Asia"
Nie bêdê komentowaæ


ja te¿ nie. :evil:
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #93 dnia: Kwiecień 20, 2007, 18:44:58 »
Tak czy inaczej przypuszczam, ¿e ci ludzie maj±c zdrowa córeczkê i tak nie byliby szczê¶liwi bo znale¼li by sobie inne zmartwienia...

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #94 dnia: Kwiecień 20, 2007, 22:46:07 »
U¿alaæ siê -O NIE! to nie ma sensu, przecie¿ to nic nie da.
Nigdy nie zdarzy³o mi siê ¼le mówiæ o cukrzycy przy Bartku, a wrêcz przeciwnie zawsze staram siê pozytywnie mówiæ dziecku o tej chorobie. To co zauwa¿y³am to Bartosz jak na razie nie wstydzi siê o niej mówiæ. Np. na placu zabaw potrafi strzeliæ gadkê do dzieci:
-nie mo¿esz tak siê na mnie pchaæ bo tu mam wk³ucie a tu pompê  :lol:
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline Ela

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #95 dnia: Kwiecień 21, 2007, 20:20:28 »
Dla mojego Piotrka te¿ nie by³o to nigdy problemem :grin: . Zawsze mówi³ wszystkim,¿e jest chory i u¶wiadamia³ ich co to za choroba. Nie przeszkadza mu, ¿e woko³o zbieraj± siê dzieci gdy bada sobie cukier. Za rok pójdzie do gimnazjum ciekawe co wtedy bêdzie?
Ela mama s³odkiego Piotrusia