Autor Wątek: Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...  (Przeczytany 24353 razy)

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« dnia: Marzec 01, 2006, 08:00:29 »
Hej!!
Ju¿ dawa³am znaæ tu i ówdzie, ¿e co¶ mi ohydnego wywali³o na brodzie...

Kiedy¶ mia³am podobn± przygodê z "czym¶" pod pach±, ale wtedy po jaki¶ dwóch tygodniach bólu da³o siê rozgoniæ antybiotykami. Ponoæ by³ to czyrak, któremu uda³o mi siê zapobiec.
W zesz³ym roku ok. wrze¶nia rozwinê³o  mi siê jakie¶ paskudztwo na policzku, z czego¶, co by³o zwyk³ym uk±szeniem. Niektórzy mo¿a  pamiêtaj± t± historiê, bo prze¿ywa³am strasznie. Tak¿e na Forum. - A tak na marginesie: ma kto¶ dobry sposób na szybkie leczenie blizn? Bo zosta³a mi niefajna na samym ¶rodku policzka!!!

No i teraz... Czyrak, albo ropniak, albo jeszcze co¶ tam... Aby dok³adnie stwierdziæ co, to trzeba by temu pozwoliæ siê wybudowaæ. Na co ja nie mam ochoty, zw³aszcza bior±c pod uwagê to, ¿e jedn± brzydk± bliznê na twarzy ju¿ mam (patrzcie powy¿ej).

Póki co gula buduje mi siê straszna. Boli mnie pó³ twarzy. Nie mogê spaæ po nocach, bo wybudza mnie w³a¶nie ów ból. To jest co¶ nie do opisania i co¶ bez nazwy!!!

Czy kto¶ z Was wie jak zapobiegaæ takim sprawom? Czy faktycznie jest to nieuniknione przy cukrzycy? Bo cokolwiek czytam, to widzê, ¿e "cukrzyca sprzyja czyrakom".  Mo¿e macie jakie¶ do¶wiadczenia w tej kwestii? Mo¿e jakie¶ domowe metody powstrzymania mnie przed zgniciem???

Boli mnie potwornie!!!! Co mam robiæ???
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline wo6253

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 153
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 01, 2006, 09:12:26 »
Emh, nie s³ysza³em o takim zwiazku, no chyba ¿e komus ju¿ kr±¿enie w nogach ca³kiem wysiad³o ale to inna sprawa. Mi siê nic takiego nigdy nie zrobi³o, my¶lê ¿e to jest niezale¿ne od cukrzycy. A dlaczego nie wybierzesz sie do dermatologa?

Pozdrawiam

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3861
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 01, 2006, 11:10:14 »
Takie paskudztwa s± nastêpstwem "przeziêbionej krwi". (Tak mi mówiono) Podobno do 7 wrzodów to wychodzi :D Ja mia³am 3, z tego dwa na twarzy (ko³o ust). Wiem Ewciu jak cierpisz,bo sama to rpzechodzi³am i bardzo Ci wspó³czujê :( Chyba ma¶æ ichtiolowa pomaga na to,ale jeszcze powinna¶ braæ antybiotyk. Najlepiej i¶æ z tym do lekarza.Potem hm..wycisnê³am to ¶wiñstwo :P Czy bola³o?  :lol:  :lol:  :lol: Hm...trochê,ale za to szybko siê zagoi³o i mam tylko ma³± bliznê(któr± ja tylko widzê :P)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 01, 2006, 11:51:04 »
Ale¿ by³am u lekarza, by³am... Biorê antybiotyk.

A co do ma¶ci ichtiolowej, to zasada jest taka: je¶li ma siê co¶ "zebraæ' to siê ni± smaruje. W koñcu takie co¶ pêka i ichtiol niby czy¶ci t± ranê a¿ do zabli¼nienia.

Je¶li co¶ jest w miarê ma³e, to s± szanse, ¿e siê rozejdzie. Wtedy dodatkowo - oprócz antybiotyku doustnie - smaruje siê ma¶ci± równie¿ z antybiotykiem.

Tyle z grubsza teorii. Bo w praktyce wygl±da to tak, ¿e rozganiam to Neomycyn± w spray'u a tu mi siê buduje wulkan az mi³o. Ju¿ nawet pêka. Tylko z do¶wiadczenia wiem, ¿e jak pêknie, to te¿ siê  jeszcze zbiera i syfi ze dwa tygodnie...

Wracaj±c do tematu zwi±zku czy tez przyczyny czyraków - cukrzycy. To owszem tu i ówdzie spotka³am siê z takimi tekstami (pisa³am  ju¿ wcze¶niej). Mój lekarz "pierwszego kontaktu" widzi w mojej chorobie jedyne s³uszne wyt³umaczenie wszelakich chorów, w tym i zaka¿eñ skóry. Choæ dziwi mnie to nies³ychanie, ¿e 17 lat chorujê, a takie ¶wiñstwa zaczê³y mnie dopadaæ od roku... Mój lekarz kwituej to tekstem, ¿e "po prostu mia³a pani szczê¶cie"... Bez komentarza!!!

Ale je¶li znacie jakie¶ sztuczki na czyraki, to nadal chêtnie poczytam i zastosujê...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 01, 2006, 12:26:07 »
Mój ojciec równie¿ takie czyraki przyk³ada³ ma¶ci± ichtiolow±. Najpierw wyciska³ a potem wyci±ga³ resztê t± ma¶ci±. Natomiast mia³am kole¿ankê, której takie czyraki robi³y siê na twarzy i to co pare miesiêcy. Bra³a wtedy antybiotyk w zastrzyku - chyba dalacin.
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 01, 2006, 13:15:12 »
Monia? A jak d³ugo owe zastrzyki bra³a? I czy w koñcu te zaka¿enia siê uspokoi³y? Przesz³o jej?

[ Dodano: Sro Mar 01, 2006 1:26 pm ]
Mój dyrektor mnie u¶wiadomi³, ¿e te¿ kiedy¶ mia³ co¶ podobnego. I leczy³ siê jedz±c  surowe dro¿d¿e. Ponoæ to jaka¶ ludowa metoda, ale jemu faktycznie ¿aden ¶lad nie zosta³...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 01, 2006, 14:03:04 »
Ewa jak dobrze pamiêtam to jeden zastrzyk pomaga³ na takiego czyraka. Ale niestety Jej siê to odnawia³o.
A czy jej przesz³o to nie mam pojêcia bo bardzo d³ugo ju¿ siê nie widzia³y¶my.
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 01, 2006, 14:40:36 »
My¶la³am, ¿e wybra³a jak±¶ seriê, coby wyja³owiæ organizm i zapobiec nawrotom...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline rozalka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 01, 2006, 21:48:16 »
Hej Ewcia
Swego czasu mia³am tendencjê do takich ropni na twarzy. Jak siê okaza³o mnie najbardziej pomaga³ zwyk³y krem p/tradzikowy chyba frmy Acne Line z kozieradk±  i olejkiem herbacianym (a probowalam du¿o roznych specyfikow i masci) . Zw³aszcza ten olejek herbaciany jest czesto polecany. Na masci z antybiotykiem reagowa³am dosc sporym z³uszczaniem naskorka. Gdzies chyba czyta³am, ze pomagaja herbatki zio³owe oczyszczaj±ce krew takie jak przy tr±dziku - spróbuj- oraz dieta zapobiegaj±ca zaparciom.
Pozdrawiam
Go¶ka
Nawet je¶li niebo zmêczy³o siê b³êkitem
nie ga¶ nigdy ¶wiat³a nadziei.

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 02, 2006, 07:47:05 »
Co¿, dziêki Wam wszystkim...

Dziêki Gosia!!! Spróbujê poszukaæ tego kremu, choæ nazwa podanej przez Ciebie firmy kompletnie mi nic nie mówi... Ale popytam. K³opotów z zaparciami nie mam, wiêc raczej bojê siê przyjmowaæ herbatki tego typu. Od wczoraj za to zapijam siê sza³wi± i pokrzyw±, która to - jak mawia³a moja ¶.p. Babcia - "oczyszcza krew" :) Tak, czy inaczej na pewno  nie zaszkodzi...
A tak w ogóle co do kosmetyków, to ju¿ z za³o¿enia, od zawsze u¿ywam ró¿nych przeciwtr±dzikowych - dla nastolatek ( :D ), bo te s± zwykle dezynfekuj±ce skórê. A ja bojê siê wszelkich bakterii od dziecka.
A tak co do wiadomo¶ci niemal z ostatniej chwili, to wulkan mi pêk³... :( Nie wiem, czy to dobrze, czy ¼le, bo teraz pewnie bêdzie siê papra³ z tydzieñ, albo co gorsza i d³u¿ej...  Na noc wskoczy³am z ichtiolem i trochê zebra³o. Ale czym smarowaæ na dzieñ,  to ju¿ nie wiem. Bojê siê, ¿e antybiotyk rozgoni to, co ju¿ siê zebra³o. A z ichtiolowym b³otem na twarzy nie sposób siê gdziekolwiek pokazaæ...
Jutro idê znów siê pokazaæ lekarzowi, dzi¶ czasowo nie wyrobiê...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 02, 2006, 17:47:39 »
Ewcia wybierz siê do dobrego dermatologa mo¿e musisz zrobic jakie¶ dodatkowe badania krwi? I dowiedz siê o Dalacin ja sam go stosowa³am na tr±dzik ( w p³ynie) ale z tego co wiem ma szerokie zastosowanie i jest dobry
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 02, 2006, 19:38:41 »
Ja dalacin w p³ynie non stop uzywam. Na prawdê super antybiotyk :)
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 03, 2006, 07:35:47 »
Mam Dalacin w p³ynie. Te¿ mi go przepisano. Bodaj¿e w zesz³ym roku przy tej przygodzie z ugryznieniem. Ale na mnie, niestyty, nie dzia³a. :(  Chyba to nie te szczepy bakterii. A Neomecyna i owszem...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 06, 2006, 12:28:00 »
ponoæ Oxycort w sprayu te¿ skutkuje
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 06, 2006, 12:55:54 »
By³am w pi±tek "na kontroli". Lekarz by³ niesamowicie zdziwiony, ¿e tak szybko mi siê to wybudowa³o i pêk³o. Dosta³am ma¶æ DETROMYCYNA 2% (te¿ antybiotyk). £adnie po niej zbiela³o i mo¿e siê ju¿ zacznie goiæ... :)
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj