Autor Wątek: Refleksja...  (Przeczytany 1462 razy)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Refleksja...
« dnia: Luty 22, 2006, 01:27:53 »
Kiedy codziennie wstajesz z ³ó¿ka i patrzysz na te same ¶ciany nie
widzisz nic nadzwyczajnego. Po prostu wstajesz i idziesz do kuchni zrobiæ
sobie jak zawsze ten sam posi³ek. Wszystko ci±gle jest takie same, wrêcz
identyczne. Idziesz do sklepu bez u¶miechu na twarzy. Stajesz w kolejce i
niecierpliwisz siê ¿e tylu ludzi przed Tob±, a przecie¿ tak bardzo Ci siê
¶pieszy. Masz jeszcze 15 minut do autobusu. Wszystko Ciê denerwuje pocz±wszy
od porannego ¶cielenia ³ó¿ka, po ogl±danie ci±gle tych samych reklam.

A teraz wyobra¼ sobie jak czuje siê osoba która od wielu, wielu lat nie mo¿e
chodziæ. Pomy¶l ile da³aby ta osoba by przej¶æ siê do sklepu i stan±æ w tej
kolejce która tak bardzo Tobie siê d³u¿y. Pomy¶l jak wiele da³aby osoba
niewidoma by zobaczyæ jedn± z tych reklam których tak bardzo nienawidzisz.

Jak my¶lisz - co by zrobi³a osoba bezrobotna która w³a¶nie od kilku dni
chodzi do pracy na Twoim miejscu? Jêcza³a ¿e znowu idzie do pracy?
Narzeka³aby ¿e nie chce jej siê ¶pieszyæ na autobus? Nie. Taki cz³owiek
da³by wszystko by t± pracê utrzymaæ.

A kto¶ kto ma niedow³ad r±k czy tak jak Ty wstawa³by z niechêci± gdyby mia³
zdrowe rêce? Czy tak jak Ty kl±³ by i wzywa³ wszystkich ¶wiêtych dlatego bo
nie chce mu siê zrobiæ ¶niadania i po¶cieliæ ³ó¿ka? NIE!

Kiedy nastêpnym razem bêdziesz wykonywaæ te same czynno¶ci pomy¶l o tych
którzy w³a¶nie teraz robi± co¶ w z ogromnym trudem, marz±c ¿e jutro bêdzie
im l¿ej.


http://www.zosia.piasta.pl/krotkie-opowiadania.htm
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Refleksja...
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 22, 2006, 08:52:15 »
Hmmm... Có¿, nie ¶cielam ³ó¿ka, bo raz, ¿e nie lubiê, dwa, ¿e i tak nie ma po co (wychodzê z domu i wracam przed siódm±). Do sklepu chodzê raz w tygodniu zrobiæ jedne wielkie zakupy. Rano nie chce mi siê wstawaæ, i owszem, bo ja tak bardzo lubiê spaæ... Ale w sobotê odwypiam ca³y tydzieñ i jest o.k. Spanie i jêzyk migowy, to jedyne rzeczy jakie robiê w ¿yciu, które naprawdê robiê dla siebie i które naprawdê sprawiaj± mi przyjemno¶æ.

Naprawdê rzadko siê denerwujê, nigdy nie unoszê, choæ wiele mocno prze¿ywam i stresujê siê g³upstwami. Moje ¿ycie mog³o by byæ lepsze, ale ja nie umiem tego dokonaæ. Nie mniej jednak: lubiê swoje ¿ycie. Nie chcia³abym byæ kim¶ innym. Doceniam to, co mam.

Misia!!! Dziêki za refleksyjne opowiadanko!!! Cmok!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Refleksja...
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 22, 2006, 11:06:52 »
ostatnio jestem w³asnie na etapie ... nie chce, nie zrobie, nie moge, nie podoba mi sie ...  :oops:
Misia :588: Dziekuje ... :588:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline wo6253

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 153
  • Zobacz profil
Refleksja...
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 25, 2006, 23:16:06 »
W³asnie jakie¶ 2 tygodnie temu sobie to lepiej u¶wiadomi³em, bo rozmawiam na gg z osob± , która ma pora¿enie mózgowe.
Dok³adnie te same odczucia Misia.
Dobrze, ¿e to poruszy³a¶.  
Dziêkujê:)

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Refleksja...
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 22, 2007, 13:09:41 »
Ci±gle gdzie¶ siê ¶pieszymy, nigdy na nic nie mamy czasu. Dzieñ podobny do dnia, nawet nie wiadomo kiedy mija dzieñ, miesi±c, ca³e lata. Dopiero jak dopadnie nas lub naszych bliskich jaka¶ choroba, czy inna tragedia przystopujemy na chwilê.
 Bo¿e cz³owieku dok±d tak gonisz, za czym! -niejednokrotnie stawiamy sobie to pytanie.
 Tyle jest rzeczy w ¿yciu ko³o których przechodzimy w po¶piechu, których nie zauwa¿amy.
Choroba synka zmieni³a bardzo moje ¿ycie. Zawsze by³am wra¿liwa na ból i cierpienie innych, ale teraz bardziej potrafiê je dostrzec, nauczy³am siê kochaæ ka¿dego cz³owieka i znale¼æ w nim piêkno.
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Refleksja...
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 22, 2007, 15:11:05 »
¦wiête s³owa. Tylko, ¿e czêsto inni ludzie nie dostrzegaj± nas (czasami nawet ci najbli¿szi).
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua