Autor Wątek: W koñcu jednak siê skusi³...... ;)  (Przeczytany 10260 razy)

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2843
  • Zobacz profil
W koñcu jednak siê skusi³...... ;)
« dnia: Luty 09, 2006, 20:38:09 »
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
W koñcu jednak siê skusi³...... ;)
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 09, 2006, 21:37:54 »
Fajne :D :D :D Podoba mi siê :D :D :D


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Szeger

 • Gość
W koñcu jednak siê skusi³...... ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 10, 2006, 11:43:43 »
hahahahha... dobre :)

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
W koñcu jednak siê skusi³...... ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 10, 2006, 22:31:20 »
:D  :D
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline glodkowski

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 189
  • Zobacz profil
W koñcu jednak siê skusi³...... ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 10, 2006, 22:33:27 »
HA HA HA :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
W koñcu jednak siê skusi³...... ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 15, 2006, 11:25:34 »
hehe :wink:
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline Anio³

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 196
  • Zobacz profil
W koñcu jednak siê skusi³...... ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 07, 2007, 22:40:45 »
Dobre hehe  :D  :D  :D  :D  :D
 Zawsze dziêkuj, nawet je¶li nie masz za co.Forrest Gump

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6068
  • Zobacz profil
W koñcu jednak siê skusi³...... ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 31, 2014, 20:40:39 »
MODLITWA MʯCZYZNY. ,, BO¯E DROGI " Chodzê codziennie do pracy i wytrzymujê tam 8 godzin, podczas gdy ¿ona siedzi sobie w domu. Chcê, ¿eby wiedzia³a, co musze znosiæ, wiêc proszê Ciê, pozwól, by jej cia³o sta³o siê moim na jeden dzieñ. Amen. Bóg w swej nieskoñczonej m±dro¶ci spe³ni³ pro¶bê mê¿czyzny. Nastêpnego ranka mê¿czyzna obudzi³ siê jako kobieta. Wsta³, szybko przygotowa³ ¶niadanie dla swej drugiej po³ówki, obudzi³ dzieci, przygotowa³ im ubrania do szko³y, da³ im ¶niadanie, zapakowa³ drugie ¶niadanie dla nich i odwióz³ je autem do szko³y. Poszed³ do domu, zebra³ rzeczy do prania i nastawi³ je, poszed³ do banku, aby wp³aciæ pieni±dze. Poszed³ na bazarek po zakupy, potem do domu, rozpakowa³ zakupy, zap³aci³ rachunki i wpisa³ je do ksi±¿ki rachunkowej. Wyczy¶ci³ kuwetê kota i wyk±pa³ psa. By³a ju¿ 1:00 ,wiêc spieszy³ siê, by po¶cieliæ ³ó¿ka, powiesiæ pranie, wytrzeæ kurze, zamie¶æ i wytrzeæ pod³ogê w kuchni. Poszed³ do szko³y, by odebraæ dzieci, a w drodze powrotnej rozmawia³ z nimi. Przygotowa³ im mleko i herbatniki i dopilnowa³, aby odrobi³y lekcje. Potem wyj±³ deskê do prasowania i prasuj±c ogl±da³ telewizjê. O 16.30 zacz±³ obieraæ ziemniaki i warzywa na sa³atkê i przygotowa³ kotlety schabowe. Po kolacji posprz±ta³ w kuchni, nastawi³ zmywarkê, posk³ada³ pranie, wyk±pa³ dzieci i po³o¿y³ je do ³ó¿ka. O 21.00 by³ ju¿ zmêczony a poniewa¿ jego codzienne obowi±zki jaszcze siê nie skoñczy³y, poszed³ do ³ó¿ka, gdzie odby³ stosunek zanim zd±¿y³ zaprotestowaæ. Nastêpnego ranka, gdy tylko siê obudzi³ ukl±k³ ko³o ³ó¿ka i powiedzia³: Bo¿e nie wiem, co ja sobie wyobra¿a³em. Jak¿e siê myli³em zazdroszcz±c mojej ¿onie, ¿e mo¿e ca³y dzieñ byæ w domu. Proszê, bardzo Ciê proszê, czy móg³by¶ to wszystko przywróciæ tak jak by³o ?" Bóg w swej nieskoñczonej m±dro¶ci odpowiedzia³: ,,Mój synu, widzê, ¿e czego¶ siê nauczy³e¶ i bardzo chêtnie bym to wszystko zamieni³, tak jak by³o, ale musisz poczekaæ dziewiêæ miesiêcy. Wczoraj w nocy zaszed³e¶ w ci±¿ê"
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
W koñcu jednak siê skusi³...... ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 01, 2014, 08:42:33 »
Genialne!!!! :D  :D  :D
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline ryszard705

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 175
  • Zobacz profil
W koñcu jednak siê skusi³...... ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 01, 2014, 15:23:19 »
Drogi Mê¿u:
Piszê do Ciebie ten list, aby powiedzieæ, ¿e opuszczam Ciê na dobre.
By³am dla Ciebie dobr± kobiet± przez ostatnie siedem lat i nie otrzyma³am za to
nic dobrego. Ostatnie dwa tygodnie by³y dla mnie piek³em. Twój szef zadzwoni³ do mnie i powiedzia³, ¿e rzuci³e¶ dzi¶ robotê. Ostatniego tygodnia wróci³e¶ do domu i nawet nie zauwa¿y³e¶, ¿e mam now± fryzurê, piêknie zrobione paznokcie, przygotowa³am Twoje ulubione miêso i mam na sobie now±, piêkn± i kusz±c± bieliznê Przyszed³e¶ sobie, zjad³e¶ w dwie minuty, i poszed³e¶ spaæ zaraz po obejrzeniu meczu. Nigdy nie mówi³e¶ mi te¿, ¿e mnie kochasz czy czego¶ podobnego. Zatem albo mnie zdradza³e¶,albo nigdy nie kocha³e¶. Ale to ju¿ niewa¿ne, poniewa¿ odchodzê.
P.S. Je¿eli masz ochotê mnie szukaæ, to nie rób tego. Twój BRAT i ja przeprowadzili¶my siê razem do Szczecina! Mamy nowe wspania³e ¿ycie!
... Twoja By³a Ma³¿onka
Droga By³a Ma³¿onko:
W ¿yciu nie spotka³o mnie nic wspanialszego ni¿ Twój list. To prawda, ¿e byli¶my ma³¿eñstwem przez siedem lat, jednak do dobrej kobiety by³o Ci naprawdê daleko. Ogl±da³em mecze za ka¿dym razem, kiedy epatowa³a¶ mnie swoj± ¿a³osn± nago¶ci±, chodz±c po domu w bieli¼nie, aby na to nie patrzeæ. Szkoda ¿e to nie dzia³a³o. Zauwa¿y³em kiedy obciê³a¶ w³osy w ubieg³ym tygodniu i pierwsz± rzecz±, któr± pomy¶la³em by³o "wygl±dasz jak facet!". Moja matka nauczy³a mnie, ¿eby lepiej nie mówiæ nic, kiedy nie jestem w stanie powiedzieæ czego¶ mi³ego. Kiedy przygotowywa³a¶ moje ulubione miêso, musia³a¶ pomyliæ mnie z MOIM BRATEM, poniewa¿ zaprzesta³em jedzenia wieprzowiny ju¿ siedem lat temu. Poszed³em sobie spaæ, kiedy zobaczy³em Twoj± now± bieliznê, poniewa¿ by³a na niej jeszcze metka z cen±. Modli³em siê, ¿eby to by³ przypadek, ¿e tego samego dnia, którego
rano po¿yczy³em mojemu bratu dwie¶cie z³otych, Twoja bielizna mia³a na metce 199,99 z³. Po tym wszystkim nadal Ciê kocha³em i czu³em, ¿e jeszcze mo¿emy to naprawiæ. Zatem kiedy zorientowa³em siê, ¿e w³a¶nie wygra³em w totka dziesiêæ milionów, rzuci³em robotê i zakupi³em dwa bilety na Jamajkê. Kiedy jednak przyszed³em do domu, Ciebie ju¿ nie by³o. Jak s±dzê, wszystko to sta³o siê nie bez powodu. Mam nadziejê, ¿e w³a¶nie u³o¿y³a¶ sobie ¿ycie, tak jak zawsze chcia³a¶. Mój prawnik powiedzia³, ¿e list, który do mnie napisa³a¶ jest wystarczaj±cym powodem, aby orzec rozwód z Twojej winy i nie dzieliæ maj±tku. Zatem trzymaj siê.
P.S. Nie wiem czy Ci mówi³em, ¿e mój brat Karol urodzi³ siê jako
Karolina.Mam nadziejê, ¿e to nie problem.

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6068
  • Zobacz profil
W koñcu jednak siê skusi³...... ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 01, 2014, 20:08:45 »
ryszard.... Twoja riposta jest rewelacyjna:0 :D  :D  :D  :D  :D  :D
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline Czarek i mama

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 262
  • Zobacz profil
W koñcu jednak siê skusi³...... ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 02, 2014, 13:05:21 »
:D   genialne  :D
Accu Chek Combo,metalowe Rapidy 6mm,Humalog

Offline asiakrzysiek1

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 606
  • Zobacz profil
W koñcu jednak siê skusi³...... ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 10, 2014, 15:18:35 »
dobre
A¶kaAccu-chek Combo, Flex link 6/60, Novorapid

Offline Emeryk125

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 1
  • Zobacz profil
W koñcu jednak siê skusi³...... ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 21, 2014, 18:16:23 »
no ¶wietne  :P

Offline mama-kasia

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 8
  • Zobacz profil
Odp: W koñcu jednak siê skusi³...... ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 18, 2016, 11:23:32 »
Hahahahaha, bardzo dobra historia. Wychodzi na to, że właściwie nigdy możemy nie poznać osoby z którą jesteśmy nawet przez kilka lat. A potem wielkie zaskoczenie :D