Autor Wątek: Lipidogram  (Przeczytany 7405 razy)

Offline GoMi¶

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 59
  • Zobacz profil
Lipidogram
« dnia: Styczeń 19, 2006, 21:06:43 »
Minê³o ponad rok od choroby Micha³a,dlatego tez zrobilismy wszystkie badania kontrolne. Zaniepokoi³ mnie lipidogram gdy porówna³am go z ubieg³orocznym.Cholesterol HDL34 ponizej normy(rok wczesniej 69)LDL 124(wczesniej 66)Trojglicerydy choc w normie 55 to i tak rok wczesniej 35,A cholesterol ca³kowity 168(ale rok wczesniej 142)
Czy¿by ta paskudna cukrzyca? :twisted:
Pani doktor prosi o spokój(ale jak tu byæ spokojnym)
Byæ mo¿e robiê jakie¶ b³edy ¿ywieniowe?Czy macie podobne doswiadczenie,czy moze normy u ma³ych dzieci s± mniej rygorystyczne.Bardzo mnie niepokoi taki stan cholesterolu u mojego dziecka.

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3861
  • Zobacz profil
Lipidogram
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 20, 2006, 01:26:51 »
:shock:  :shock: Mojej Martynce nikt nie robi³ podobnych badañ...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Lipidogram
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 20, 2006, 22:31:32 »
A jak badania tarczycowe??? Moja siostrzenica 8 -letnia dziewczynka(32 kg- nadwaga) w zesz³ym roku poziom cholesterolu mia³a 200 w zwi±zku z tym, ¿e nasza rodzina jest obci±¿ona tarczyc± babcia (czyli moja mama leczona hormonami) niedoczynno¶æ a mój brat (ojciec dziecka) nadczynno¶æ (leczona hormonami) dostala leki obni¿aj±ce poziom cholesterolu, dieta dalsze badania na razie wszystko wróci³o do normy ale musz± co jaki¶ czas kontrolowaæ. W³a¶nie ostatno siê dowiedzia³am, ¿e u dzieci z cukrzyc± bardzo czêsto wspó³istniej± choroby wspó³towarzysz±ce jest to nieszcze¶liwa celiakia b±d¼ te¿ tarczyca zwi±zane  z chromosomami. Tarczyca, celiakia i tarczyca maj± takie samechromosomy i dlatego dochodzi do równoczesnego uszkodzenia oraz wspó³istnienia tych chorób razem. Tak przynajmniej zrozumia³am z wyk³adu mojej lekarki
to co znalaz³am w neciehttp://www.netklinika.pl/cukrzyca/tarczyca.htm

http://www.cornetis.com.pl/artykul.php?id=2&rok=2002&numer=2&str_p=73
Znalaz³am co¶ takiego to mo¿e byæ ciekawe ale strona siê nie otwiera Tarczyca wydziela hormony: tyroksynê (T4) i trójjodotyroninê (T3). ... Równie¿ u
chorych z cukrzyc± insulinoniezale¿n± i mikroalbuminuri± mo¿e rozwin±æ siê ...
www.cenlab.com.pl/info_o_badaniach.htm - 19k
To na razie wszystko jak co¶ znajdê to dodam
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline GoMi¶

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 59
  • Zobacz profil
Lipidogram
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 21, 2006, 16:41:52 »
Badania tarczycowe s± dobre TSH 2,72mlU/l

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Lipidogram
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 21, 2006, 19:48:20 »
Cytat: "Misioza"
:shock:  :shock: Mojej Martynce nikt nie robi³ podobnych badañ...


4 lata temu ... wsumie to nawet ponad 4  :shock:  w Klinice w Ligocie robiono mi wszystkie takie badania ...
Od 4 lat u diabetologa nie mia³am wykonywanych ... ale ... w zwiazku z niecukrzycowymi hospitalizacjami mia³am robie wlasnie te badania ... (chyba jako jedne z podstawowych)
Wiec mozna powiedziec ze teraz kontroluje cholesterol itd ... co oko³o 6 miesiecy
Jak narazie wyniki dobre :)
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Lipidogram
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 22, 2006, 01:46:03 »
U dzieci podobno poziom mo¿e byæ wy¿szy, bo siê rozwijaj± i potrzebuj±.
Ale do 180 ca³kowitego to jest norma.
Wa¿ne ¿eby by³a odpowiednia proporcja HDL/LDL, tj. nie mniej niz 1:4 (tak mi siê zdaje)

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Lipidogram
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 22, 2006, 17:16:44 »
Cytat: "GoMi¶"
Badania tarczycowe s± dobre TSH 2,72mlU/l

a T3 i T4 samo TSH nie jest dobrym odzwierciedleniem
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Lipidogram
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 23, 2006, 01:42:32 »
wg pozycji "Jak interpretowaæ wyniki badañ"  Woschnagg, Exel :
"U osób poni¿ej 20 lat stê¿enie chol.ca³kowitego wynosi poni¿ej 170mg%. ....
... Stê¿enie HDL powinno wynosiæ 35mg%. Jednak w ocenie zagro¿enia mia¿d¿yc±  jest wa¿ny iloraz chol.ca³k. do HDL, który nie powinien przekroczyæ 5."
Czyli jak kto¶ ma 230 ca³k. ale 55 HDL, to nie nale¿y obawiaæ sie powik³añ mia¿d¿ycowych.
Gdyby HDL by³ 30, to owszem - very bad :(

Warto¶ci prawid³owe triglicerydów :  < 150mg%
Mog³yby podskoczyæ np. przy problemach alkoholowych (jeszcze chyba za wcze¶nie ;) ) lub z³ym ustawieniu cukrzycy (co jak widaæ nie ma miejsca)

G³owa do góry: u Micha³a jest wiêc wszystko ok.   :lol:
Po prostu rok temu mia³ wyj±tkowo wysoki HDL ("cholesterol dobry"), co te¿ nie jest niczym z³ym.
PS. Giga rok temu mia³a do¶æ wysoki chol.ca³k. ale HDL by³ te¿ proporcjonalnie wy¿szy. Jutro idziemy zmierzyæ ponownie to zobaczymy.

Offline Agata

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 489
  • Zobacz profil
Lipidogram
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 28, 2010, 13:57:08 »
W ci±gu 4 lat cukrzycy u mojej córki wzrós³ cholesterol - przy zachorowaniu mia³a ok. 170, potem po 2 latach skoczy³o do 200. Kazali zrobiæ jeszcze raz po 3 miesi±cach i znowu 200. Wczoraj odebra³am wyniki, wszystkie b.dobre tylko ten cholesterol - 228mg/dl, :sad:  z czego LDL 130 ( w normie) a HDL 84 ( 4 powy¿ej normy). Trójglicerydy 68 przy normie 40-140, wiêc ok.
Lekarz twierdzi, ¿e cukrzyca mo¿e mieæ ale tylko niewielki wp³yw na te poziomy, drugi czynnik to genetyka i dieta. Ja mam wysoki poziom cholesterolu, zawsze nieco powy¿ej górnej granicy i nie pomagaj± ¿adne diety, zreszt± staram siê na codzieñ  odzywiaæ zdrowo. Pochodzê z rodziny "obarczonej" wysokim cholesterolem i problemami z nadci¶nieniem. Lekarz mnie pouczy³, ¿e powinnam zwracaæ baczn± uwagê na dietê dziecka. Do tej pory wydawa³o mi siê, ¿e to robiê. Chocia¿ zawsze mo¿na co¶ poprawiæ  :) . proszê podzieliæ siê ze mn± swoimi dobrymi radami :)
Agata

pompa Accu Check Spirit, wk³ucia Rapid-D Link 6mm/20; Novorapid

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Lipidogram
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 28, 2010, 19:51:08 »
Agato!Mam taki sam przypadek z moim Marcinem-wszystkie badania ok,poza tym cholesterolem-zawsze ma 205-207 i muszê stwierdziæ,¿e chyba naprawdê czynnik genetyczny odgrywa tutaj ogromn± rolê.Te¶ciowa ma baardzo powy¿ej normy,moja mama równie¿ (uroki Hashimoto :( ),a i mój dziadek,tata mamy mia³,babcia z drugiej strony to samo.....Ja póki co ciesze siê,¿e od kilku lat jest to w³a¶nie warto¶æ 200 z ma³ym kawa³kiem i nie ulega ona zmianie-zobaczymy,jak bêdzie w badaniach tegorocznych.
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
Lipidogram
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 28, 2010, 19:55:50 »
ja mia³am 200. I powiem ¿e danacol u mnie podzia³a³;) Spad³o do 170, jest ok ;)

Offline Agata

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 489
  • Zobacz profil
Lipidogram
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 28, 2010, 20:57:49 »
Anula, a jak d³ugo stosowa³a¶ danacol?
Joanna , a co na takie wyniki Wasz diabetolog albo pediatra?
Agata

pompa Accu Check Spirit, wk³ucia Rapid-D Link 6mm/20; Novorapid

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Lipidogram
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 28, 2010, 22:27:42 »
Agato!I diabetolog i pediatra wiedz±,¿e staramy siê bardzo o przestrzeganie diety,wiêc po prostu pilotujemy sytuacjê,by nie uleg³a pogorszeniu...
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Lipidogram
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 29, 2010, 06:19:06 »
ja tez mam cos nie tak z cholesterolem. po zachorowaniu mialam ok.200, ale diabetolog powiedziala, ze  powinno sie unormowac, bo po diagnozie cukrzyca i w jej poczatkach wszystko sie namieszalo.i bylo ok. do czasu. ostatni wynik tez ok.200, chociaz nie jem slodyczy i ograniczam maslo, moja dieta nie jest bardzo tlusta, a cholesterol wysoki.juz chyba taki urok tej cukrzycy i trzebe po prostu mocno sie pilnowac...
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2692
  • Zobacz profil
Lipidogram
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 29, 2010, 08:43:46 »
Agata ale wyniki cholesterolu sa ok. Kiedy¶ robiono g³ównie cholesterol ogó³em którego wynik nic nie mówi. Jak widaæ LDL czyli tzw. z³y cholesterol Klara ma w normie a wysoki HDL to super . Za wiekszo¶æ przypadków udarów zawa³ów obcia¿a sie w tej chwili trójglicerydy które te¿ macie ok. Fakt ¿e LDL móg³by byæ ni¿szy ale jest zachowany dobra proporcja mniêdzy HDL a LDL wiêc naprawdê jest dobrze. Poza tym jest tak ¿e 80% cholesterolu wytwarzamy sami i sa osoby u których przy ograniczeniu cholesterolu z zewn±trz organizam wyprodukuje wiêcej wiêc efekt bêdzie taki ¿e poziom cholesterolu jeszcze wzro¶nie. S± margaryny króre maja dodatek fitosteroli które wp³ywaja na obni¿enie cholesterolu lecz tylko wtedy gdy je jemy.
Pozdrawiam
paradigm 722 sure-t 6mm