Autor Wątek: Nasze ulubione wiersze...  (Przeczytany 6954 razy)

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Nasze ulubione wiersze...
« dnia: Lipiec 28, 2005, 17:41:46 »
Macie swój ulubiony wiersz? Ulubionego autora? Wrzuæcie je tutaj... Chêtnie poczytam...
To mój ulubiony, do którego czêsto wracam...


S± takie chwile, gdy siê nie ¶mie badaæ
Swej w³asnej duszy, bo siê cz³owiek lêknie,
¯e ani jednej nie znajdzie w niej struny,
Co potr±cona, jeszcze czysto d¼wiêknie.

Lecz trzeba tylko jednego spojrzenia
Pe³nymi wielkiej mi³o¶ci oczyma,
By w akord zwi±zaæ wszystkie struny duszy
Potrzeba jednych oczu - lecz ich nie ma!


                K. Przerwa - Tetmajer
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Nasze ulubione wiersze...
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 28, 2005, 23:40:14 »
Ja mam mnóstwo ulubionych...Jasnorzewsk±,Ga³czyñskiego,ks.Twardowskiego...i jeszcze wiele...Musze poszukaæ i odkurzyæ kilka to je tu wrzucê :-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline slodziutka

 • Wiadomości: 28
  • Zobacz profil
Nasze ulubione wiersze...
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 11, 2005, 21:54:17 »
Trzeba marzyæ

¯eby co¶ siê zdarzy³o
¯eby mog³o siê zdarzyæ
I zjawi³a siê mi³o¶æ
Trzeba marzyæ
Zamiast dmuchaæ na zimne
Na gor±cym siê sparzyæ
Z deszczu pobiec pod rynnê
Trzeba marzyæ

Gdy spadaj± jak li¶cie
Kartki dat z kalendarzy
Kiedy szaro i mgli¶cie
Trzeba marzyæ
W ch³odnej, pustej godzinie
Na swój los siê odwa¿yæ
Nim twe szczê¶cie ciê minie
Trzeba marzyæ

W rytmie wietrznej têsknoty
Wraca fala do pla¿y
Ty pamiêtaj wci±¿ o tym
Trzeba marzyæ
¯eby co¶ siê zdarzy³o
¯eby mog³o siê zdarzyæ
I zjawi³a siê mi³o¶æ
Trzeba marzyæ

Jonasz Kofta

-------------


Powiedz "Dzieñ dobry"

Je¶li nadchodzi wieczór i nudzisz siê,
Je¶li zamgli siê czy deszcz spadnie,
Je¶li opadn± martwe li¶cie,
Je¶li bêdzie ci ¼le,
Je¶li nie bêdziesz za dziesi±t± granic±,
Daleko od mego domu, mych drzwi,
Wejd¼ za próg, przyjd¼ mi powiedzieæ "dzieñ dobry"..
Je¶li ¿yjesz niekiedy zda³a od s³oñca,
W moim sercu dziej± siê cuda
I ¶miechu jest ile dusza zapragnie,
Dla tego, komu go nie dostaje.
Przyja¼ñ lepsza jest ni¿ wszystkie banki,
Dro¿sza ni¿ sztabka z³ota...
Nie zapomnij mi powiedzieæ "dzieñ dobry".
Zadzwoñ czasem do mnie,
Wystarczy us³yszeæ g³os...
Zawsze kto¶ jest dla kogo¶.
Nie wszyscy s± egoistami,
Zawsze jest kto¶ dla tego komu smutno,
Tak wielu ludzi spotykasz na swych drogach...
Przyjd¼, je¶li chcesz,
Przyjd¼ mi powiedzieæ "dzieñ dobry".

Jan-Ludwik


i jeszcze inne, ale te dwa lubiê jako¶ tak... specjalnie:)

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Nasze ulubione wiersze...
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 30, 2006, 13:42:45 »
Dlaczego
Nie wierzysz w siebie wiêkszego od siebie
w ¶mieræ mniejsz± od ¶mierci
w to ¿e mo¿na zachorowaæ na grzech
w to ¿e samotno¶æ jest z³a je¿eli siê przed ni± ucieka
w to ze czas krzyczy na ca³e gard³o ale go nie s³yszysz albo udajesz
Greka
siedzisz smutny jak Stañczyk w Ho³dzie pruskim oparty na flecie
nie wierzysz w nic
ale dlaczego siê boisz

Jan Twardowski

______________________________

Nic
Jakie to dziwne
tak bola³o
nie chcia³o siê ¿yæ
a teraz takie niewa¿ne
niemadre
jak nic

Jan Twardowski
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Nasze ulubione wiersze...
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 30, 2006, 14:22:49 »
Chcia³em ju¿ zamkn±æ dzieñ...
"Chcia³em ju¿ zamkn±æ dzieñ na klucz,
Jak doczytan± ksiêgê,
Owin±æ siê czarn± cisz±.
I zasn±æ na potêgê
A¿ tu za oknem w¶ciek³a zorza,
Budz±ca rado¶æ i przestrach,
Rozb³ys³a niczym po¿ar
Wybuch³a jak orkiestra
Oto dzieñ nowy i ¶wiat nowy
Tysi±cem dziwów gra mi.
Zerwa³em siê na równe nogi
Przed wysokimi stan±³em schodami"
Leopold Staff

Kochaæ i traciæ...
"Kochaæ i traciæ, pragn±æ i ¿a³owaæ,
Padaæ bole¶nie i znowu siê podnosiæ,
Krzyczeæ têsknocie "precz!" i b³agaæ "prowad¼!"
Oto jest ¿ycie: nic, a jak¿e dosyæ...

Zbiegaæ za jednym klejnotem pustynie,
I¶æ w ton za per³± o cudu urodzie,
A¿eby po nas zosta³y jedynie
¦lady na piasku i krêgi na wodzie."
Leopold Staff
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline JarekR.

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 42
  • Zobacz profil
Nasze ulubione wiersze...
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 07, 2006, 13:41:11 »
http://univ.gda.pl/~literat/micinski/index.htm

To jeden z moich ulubionych autorow :)
Kto przestaje marzyæ - umiera.

Offline KRUPCZATKA

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1208
  • Zobacz profil
Nasze ulubione wiersze...
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 27, 2006, 14:20:16 »
Nie moje,ale mi siê podoba...

Czasami wystarczy byæ TYLKO realist±...
I ju¿ mów± o Tobie wariat...
A jak jeste¶ pesymist±...wtedy...
taaa...wtedy mówi±.....twardo chodzisz po ziemi...nie ¿yjesz z³udzeniami...
a to przecie¿ nieee...taaaak
czasami ludzie myl± pojêcia...
pesymizm....realizm....optymizm....
 :D :D  :D   :D  :D

_________________
Nie ¶mierci musiMY sie baæ...a niepe³nego ¿ycia..
Nie trzeba ¿yæ wiecznie...wystarczy po prostu ¯YÆ
*Denerwowaæ siê,to karaæ w³asne cia³o za g³upotê innych... :wink:

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Nasze ulubione wiersze...
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 14, 2007, 23:12:26 »
"Tak ma³o"

Tak ma³o do szczê¶cia potrzeba :

- skrawek gwiezdnego nieba
i s³oñca co dzieñ oz³oci
gdy rano otwierasz oczy.

- kropelek rosy na trawie
i ¶piewu ptaków o ¶wicie,
trzeba siê jednak nauczyæ
patrzeæ
i kochaæ ¿ycie !

Krystyna Kunigiel-Jab³oñska
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Nasze ulubione wiersze...
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 14, 2007, 23:16:11 »
"Manekiny"

Ruch na ulicach
szczytowe godziny
mijaj± siê w t³umie
ludzkie manekiny.
Twarz mask± kamienn±,
serce - twardym g³azem
samouwielbienie
egoizm baga¿em.
Nêdza drepcze obok,
on strz±sa rêkawem
i rwie siê do przodu !
po forsê ! po s³awê !
U¶miechu zabrak³o
w Twej twarzy cz³owieku
robocie u schy³ku
dwudziestego wieku.

Krystyna Kunigiel-Jab³oñska


... szkoda ze ten wiersz taki ... prawdziwy  :roll:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Nasze ulubione wiersze...
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 24, 2007, 20:44:56 »
Bo ja siê uczê najwiêkszej sztuki ¿ycia:
U¶miechaæ siê zawsze i wszêdzie
I bez rozpaczy znosiæ bóle,
I nie ¿a³owaæ tego co przesz³o,
I nie baæ siê tego co bêdzie!

Pozna³am smak g³odu
I bezsennych nocy (to by³o dawno)
I wiem jak k³uje zimno
Gdy w k³êbek chcia³by¶ skulony,
I wiem co znaczy laæ ³zy niemocy
W niejeden dzieñ jasny ,
Niejedn± noc ciemn±

I nauczy³am siê popêdzaæ my¶lami
Czas, co bezlito¶nie lubi siê d³u¿yæ.
I wiem jak ciê¿ko trzeba walczyæ
z sob±,
Aby nie upa¶æ i nie daæ siê znu¿yæ
Nie koñcz±c± zda siê drog±.

I dalej uczê siê najciê¿szej sztuki ¿ycia
U¶miechaæ siê zawsze i wszêdzie
Bez rozpaczy znosiæ bóle,
Nie ¿a³owaæ tego co przesz³o
I nie baæ siê tego co bêdzie.

Kto¶ po klawiszach palcami wodzi
O struny skrzypiec czyja¶ rêka tr±ca
Jaka¶ melodia z dala nadchodzi -
Chcê j± spamiêtaæ, lecz tony siê m±c± -
¦ni mi siê w nocy nasze pianino -
Czarne i l¶ni±ce stoi pod ¶cian± -
I na mnie czeka, gdy dni szare min±
Wrócê do niego - gdy wolna zostanê...
Na razie ¶niê tylko i rymy uk³adam
Czasem - choæ rzadko - ³zy leje
I bajki sobie opowiadam,
I do snów moich siê ¶miejê

Budujê przysz³o¶æ promienn±, jasn±
Podk³ady.(?) dajê z dobroci
I wtedy cela przestaje byæ ciemn±
Przez kraty s³oñce j± z³oci -
A w s³onecznej jasnej strudze
W blasku prawdziwych urojeñ
Dusza siê k±pie jak w strudze
I l¿ej oddycha serce moje

Przez gwiazdy, ksiê¿yc i s³oñca promienie
Przez wszystkie blaski istniej±ce
Zasy³am w dom mój pozdrowienia
I moje serce têskni±ce
Przez drzewa, krzewy i przez wiatru tchnienie
Przez wszystko co kwitnie i ro¶nie
Zasy³am w dom mój pozdrowienia

I moje sny o wio¶nie
Przez ¶wie¿± zieleñ, przez b³êkit nieba
Poprzez gry kolorów têczowych l¶nienie
Zasy³am w dom mój pozdrowienia
W tonach ¿a³obnej piosenki.

Irena Bobowska
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Nasze ulubione wiersze...
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 24, 2007, 20:45:53 »
"Nie p³acz w li¶cie
nie pisz ¿e los ciebie kopn±³
nie ma sytuacji na ziemi bez wyj¶cia
kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno
odetchnij popatrz
spadaj± z ob³oków
ma³e wielkie nieszczê¶cia potrzebne do szczê¶cia
a od zwyk³ych rzeczy naucz siê spokoju
i zapomnij ¿e jeste¶ gdy mówisz ¿e kochasz "
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Nasze ulubione wiersze...
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 24, 2007, 20:47:56 »
Nic

Jakie to dziwne
tak bola³o
nie chcia³o siê ¿yæ
a teraz takie niewa¿ne
niemadre
jak nic

Jan Twardowski
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline kruszynka

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 717
  • Zobacz profil
Nasze ulubione wiersze...
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 23, 2007, 23:05:06 »
Cytuj
¦pieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz±
zostan± po nich buty i telefon g³uchy
tylko to co niewa¿ne jak krowa siê wlecze
najwa¿niejsze tak prêdkie ¿e nagle siê staje
potem cisza normalna wiêc calkiem niezno¶na
jak czysto¶æ urodzona najpro¶ciej z rozpaczy
kiedy myslimy o kim¶ zostaj±c bez niego

Nie b±d¼ pewny ¿e czas masz bo pewno¶æ niepewna
zabiera nam wra¿liwo¶æ tak jak ka¿de szczê¶cie
przychodzi jednocze¶nie jak patos i humor
jak dwie namiêtno¶ci wci±¿ s³absze od jednej

tak szybko st±d odchodz± jak drozd milkn± w lipcu
jak d¼wiêk trochê niezgrabny lub jak suchy uk³on
¿eby widzieæ naprawdê zamykaj± oczy
chocia¿ wiêkszym ryzykiem rodziæ siê ni¿ umrzeæ
kochamy wci±¿ za ma³o i stale za pó¼no

Nie pisz o tym zbyt czêsto lecz pisz raz na zawsze
a bêdziesz tak jak delfin ³agodny i mocny

¦pieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz±
i ci co nie odchodz± nie zawsze powróc±
i nigdy nie wiadomo mówi±c o mi³o¶ci
czy pierwsza jest ostatni± czy ostatnia pierwsz±


Jan Twardowski
Pozdrawiam serdecznie
  Dorota