Autor Wątek: Zepsuta pompa !!!  (Przeczytany 37976 razy)

Offline donata

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 13, 2010, 13:26:16 »
Lila zadzwon do mnie pod numer 601 182 387 ,moze Ci pomoge.
Juleczka z mam± i  siostr± Joasi±

Offline glodkowski

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 189
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 13, 2010, 16:19:44 »
Najprawdopodobniej masz taki sam problem z pomp± jak ja .Zadzwoñ do mnie jak chcesz to moze co¶ razem wykombinujemy : 791042381

Offline Lila

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 206
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 15, 2010, 10:19:07 »
Dziêkujê wszystkim za okazan± pomoc.  Tak sie niestety sk³ada, ¿e w domu nie mam internetu a w sobotê tylko wpad³am do pracy na chwilê w drodze na pogotowie, ¿eby zapytaæ na forum o numer Pana Arkadiusza i potem wpad³am znowu na chwilê po pogotowiu, tak ¿e nie mog³am skorzystaæ z waszej pomocy i numerów telefonów.  Jeszcze raz wielkie dziêki.
Tak jak siê spodziewa³am przez weekend nic nie zdzia³a³am, ale chocia¿ mia³am insulatard, który podawali¶my tylko na noc, bo na dzieñ okaza³ siê niepotrzebny. Wczoraj wieczorem pod³aczy³y¶my pompê ponownie i sta³ siê cud!!! Zadzia³a³a. Wk³ucie zmieni³y¶my na kolejne i dzi¶ rano nadal dzia³a. Rano uda³o mi siê zadzwnoiæ do Warszawy, oddzwoni³ te¿ pan Arkadiusz i twierdz±, ¿e w przypadku komunikatu "brak podawania" to wina jest po stronie wk³ucia nie pompy. Co prawda zmieni³y¶my w piatek wk³ucie i wszystko inne i nadal pokazywa³a "brak podawania", ale pani z Warszawy twierdzi, ¿e mo¿e mia³am pecha i trafi³am na jak±¶ wadliw± partiê. Po¿yjemy, zobaczymy jak siê bêdzie pompa sprawowaæ. Teraz przynajmniej mam w domu insulatard i jak siê co¶ stanie, nie zareagujê tak jakby nast±pi³ koniec ¶wiata.

Offline glodkowski

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 189
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 15, 2010, 15:17:57 »
To dobrze ¿e tak siê to wszystko skoñczy³o :grin:  :grin:  :grin:

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 15, 2010, 19:36:22 »
¯ycz± sobie za jedno g³upie wk³ucie 40-50 z³ - ale produkuj± buble. Z³odzieje!  :evil:
na³ogowy browerzysta

Offline pansa1

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1468
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 15, 2010, 21:57:04 »
Cytat: "biker"
¯ycz± sobie za jedno g³upie wk³ucie 40-50 z³ - ale produkuj± buble. Z³odzieje!  :evil:


Mocno powiedziane, ale prawdziwe, musimy zmieniæ podej¶cie do sprawy, to jest towar jak ka¿dy inny a klient p³aci i wymaga! :twisted: ja reklamowa³am zawsze i wszystko, nie raz by³ dym w med tronicu  :lol:
Pompa Paradigm 722 wk³ucia metalowe 6mm

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 15, 2010, 21:59:42 »
Cytat: "biker"
¯ycz± sobie za jedno g³upie wk³ucie 40-50 z³ - ale produkuj± buble.
30-36z³,ale to i tak nie jest przecie¿ tanio..A ja tak sobie my¶lê,¿e to jest mo¿e tak,jak z tymi proszkami do prania i p³ynami-niby ta sama marka,ale te kupowane w Pl jako¶ nie pior± i jako¶ s³abo i krótko pachn± :evil:  :evil: .Wiêc co Polska ³atwym miejscem zbytu dla produktów gorszej jako¶ci?? :roll:
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline aneta987

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1593
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 15, 2010, 22:03:19 »
Wiêc co Polska ³atwym miejscem zbytu dla produktów gorszej jako¶ci??  

Te¿ czêsto  mam takie wrarzenie  :evil:

[ Dodano: Pon Mar 15, 2010 10:04 pm ]
No nie znów mi nie wysz³o cytowanie wypowiedzi muszê jeszcze popróbowaæ :oops:
Paradigm 722, wk³ucia Quick-set 6mm

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 15, 2010, 23:06:11 »
Cytat: "aneta987"
No nie znów mi nie wysz³o cytowanie wypowiedzi muszê jeszcze popróbowaæ :oops:

Aby tekst by³ zaznaczony jako cytat, w okienku pisania wiadomo¶ci musi siê znale¼æ pomiêdzysymbolami [quote="nazwa cytowanego u¿ytkownika"] i [/quote]
Wtedy wszystko to co siê znajduje pomiêdzy tymi znacznikami w kwadratowych nawiasach jest traktowane jako cytat.
na³ogowy browerzysta

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 15, 2010, 23:26:57 »
Cytat: "Lila"
ale pani z Warszawy twierdzi, ¿e mo¿e mia³am pecha i trafi³am na jak±¶ wadliw± partiê

No proszê a jak siê reklamuje wk³ucia to ci w medtroniku zawsze twierdz±, ¿e wk³ucia s± po prostu the best, niemal¿e robione w kosmicznej technologii i nigdy to nie jest wina wk³ucia.  :evil:
Dobrze, ¿e chocia¿ popma ruszy³a :!:
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 13, 2010, 19:57:08 »
Ca³y czas wyskakuje mi "B³±d", zmieni³am wszystko, w koñcu zadzwoni³am do firmy, maj± mi wymieniæ na now±, w pi±tek przyjdzie. Radzi³ mi pan, ¿ebym jeszcze wyjê³a baterie na d³u¿ej i ponownie w³o¿y³a, zobaczymy, czy zadzia³a. To tak w du¿ym skrócie.
Ogólnie, jak na z³o¶æ, dzisiaj jest 13. Ogólnie nie wierzê w przes±dy, ale:
1.zepsu³a mi siê pompa
2.Madzia(moja siostra) prawie rodzi i sytuacja nieciekawa, bardzo siê o ni± martwiê, bo siê mêczy w tym szpitalu... :( :( ;( Jak urodzi za kilka dni, to bêdzie dobrze, ale to nie jest wiadome...i tak i tak urodzi wcze¶niaka, bo nie s±dzê ¿eby utrzymali jej ci±¿ê do koñca listopada...
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 13, 2010, 21:08:08 »
Pinczerko, nam pompa po prostu "umar³a", wy³±cza³a siê bez powodu, te¿ kazali nam wyj±æ bateriê na d³u¿ej, ale to nie pomog³o. Wymienili na zastêpcz±, tamt± mieli wys³aæ do Stanów (koszt naprawy 500 USD), ale nie bylo gwarancji, ¿e naprawi±. Na szczê¶cie dostali¶my Spirit od WO¦P, ale... te¿ co¶ siê zepsu³o. I znów "jedziemy" na zastêpczej, a po tamtej na razie s³uch zagin±³.  :wink:
A co do siostry to b±d¼ dobrej my¶li, na pewno wszystko bêdzie dobrze!
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline nAGER

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 339
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 13, 2010, 21:26:07 »
Ja teraz czekam na zastêpcz±, dlatego ¶migam na penach. W mojej najprawdopodobniej ¶ruba pad³a - przesta³a siê krêciæ. Draaamat!
Nerwowa reakcja na krytykê wcale nie k³adzie jej kresu - wrêcz przeciwnie, rodzi w oceniaj±cym przekonanie, ¿e ma racjê w tym, co mówi.

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 14, 2010, 10:13:14 »
Cytat: "nAGER"
Ja teraz czekam na zastêpcz±, dlatego ¶migam na penach. W mojej najprawdopodobniej ¶ruba pad³a - przesta³a siê krêciæ. Draaamat!

Nager, ale Ty to ju¿ jako¶ strasznie d³ugo czekasz na tê pompê, czy to mi siê tylko wydaje? Buniu, u mnie wyjêcie baterii te¿ nic nie da³o, niestety...:( czekam, a¿ wymieni±, jutro powinna ju¿ przyj¶æ. Bazê mam Lantusa, trochê siê martwiê, bo ten Lantus le¿y w temp.pokojowej od pocz±tku wrze¶nia, czyli tak jakby ciut za d³ugo, ale to chyba nic siê nie stanie? Jeszcze pan dzwoni³ dwa razy, a za drugim razem powiedzia³, ¿e zapomnia³ spytaæ siê, jaki chcê kolor :D :D Tak¿e moim zdaniem szybciutko zareagowali.
Buniu, jestem dobrej my¶li co do siostry, ale jednak biedna taka siê mêczy...Jest ma³a, ma 152 cm wzrostu, a brzuszek taki wielgaachny ;) I tylko le¿eæ mo¿e... ech... :(
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 14, 2010, 10:55:29 »
ojej Pinczerko. Pozdrów siostrê odemnie:) to mo¿e ma³a nie jest taka malutka jak brzuszek ma taki wielga¶ny? Pewnie ze 2 kilo ma? Nie przejmuj siê wcze¶niactwiem, mojej kole¿anki brat urodzi³ siê w 28 tygodniu ci±¿y z wag± 1 kilograma, le¿a³ 2 miesi±ce w szpitalu, teraz ma 1,5 roku  i jest potê¿nym ch³opakiem:) ¶liczny, grubasek:)
Nie ma czym siê przejmowaæ, bidula siê mêczy, ale wszystko siê u³o¿y. Ju¿ nied³ugo bêdziesz cioci±:)
Nawet jak urodzi siê wcze¶niakiem, to nie takim strasznym prawda?;)
Ja mam 157 cm wzrostu.. tak¿e chyba Twoja siostra wygl±da bajecznie z tym brzuszkiem, pozdrów j±:)
Co do pompy, nareperuj± i oddadz±. Trzymam kciuki.