Autor Wątek: Cukrzyca a autoimmunologiczne zapalenie tarczycy  (Przeczytany 3748 razy)

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Cukrzyca a autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
« dnia: Czerwiec 15, 2005, 19:39:44 »
Dzi¶ by³am odebraæ zaleg³e wyniki badañ+ zrobiæ USG tarczycy i jamy brzusznej. Brzuszek i wszystkie narz±dy s± w porz±dku, ale w tarczycy mam nieznacznie zwiekszony przep³yw i co¶ co tam jest obni¿one. Komentarz jest taki, ¿e ten obraz odpowiada wstêpnej fazie autoimmunologicznego zapalenia tarczycy. Narazie badania immunoliogiczne sa w normie- TPS (czy jakos tak) mam 20 a norma jest do 60. Narazie mam tylko chodzic na badania. Nie wiem tylko jaki ma to zwi±zek z cukrzyc±... A Wy??
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Cukrzyca a autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 17, 2005, 19:52:17 »
Agniesia! Pytanie na marginesie: jak za³atwi³a¶ badanie USG (jama brzuszna mnie interesuje). By³a¶ prywatnie czy sponsorowa³ Ciê Fundusz Zdrowia? Bo u mnie za "pañstwowe" pieni±dze to 1. muszê mieæ "konkretny powód" czyli  czytaj: zwijaæ siê z bólu, a i tak 2. termin na "za pó³ roku". Poproszê o jakie¶ wskazówki i podpowiedzi...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Cukrzyca a autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 18, 2005, 09:05:40 »
Wiecie co, przera¿a mnie my¶l o tym, jak to bêdzie gdy nasze cukierki dorosn± i bêd± skazane na lekarzy dla doros³ych. Jak czytam o tych wszystkich problemach z badaniami to mi siê wielu rzeczy odechciewa. Dzieciom jednak jest ³atwiej - co rok mamy robione wszystkie szczegó³owe badania, ju¿ lekarz tego pilnuje. Raaaaany jak to bêdzie za kilka lat.
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Cukrzyca a autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 18, 2005, 10:29:28 »
Ewciu! Ja jeszcze przez miesi±c podlegaæ bêde pod pediatriê :D min. z tego powodu mialam 3-dniowe badania szczegó³owe w szpitalu. Na hospitalizajê czeka³am 2 miesi±ce, a na USG 2,5 tygodnia. By³am normalnie- ze skierowaniem. Nie wiem czy doros³ym funduj± takie badania, ale popro¶ swojego dibetologa... mo¿e uda sie ugadaæ co nieco...

Ja równie¿ sie bojê, co to bêdzie z lekarzami, bo muszê zmieniæ lekarza pierwszego kontaktu. Na szczê¶cie poradni nie :D:D:D Moge tam chodziæ do 25 roku ¿ycia, a ¶ci¶lej- do czasu kiedy bede siê zaliczaæ do m³odzie¿y ucz±cej siê. Mam jeszcze 7 lat do prze¿ycia z moimi lekarkami z poradni... i bardzo mi to odpowiada :D:D:D .
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Cukrzyca a autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 18, 2005, 13:16:01 »
Hmmm... Zatem cieszcie siê tym, co macie!!! Powodzenia!! :D
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

mm

 • Gość
Cukrzyca a autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 24, 2005, 15:44:56 »
Agniesiu,
niestety autoimmunologiczne zapalenie tarczycy jest o tyle powi±zane z cukrzyc±, ¿e to te¿ choroba z autoagresji.
Maj±c jedn± chorobê z autoagresji (np. cukrzycê) niestety o wiele ³atwiej o kolejne, np. celiakiê, chorobê Hashimoto, autoimmunoligiczne zapalenie w±troby czy tarczycy. Dlatego tak wa¿ne s± badania kontrole.
Mój synek (4 lata) od prawie 3 lat choruje na cukrzycê, a pó³ roku temu wykryto u niego równie¿ celiakiê. Celiakia u diabetyków jest zwykle niema, bezobjawowa i tak te¿ by³o w tym przypadku.

pozdrowienia,

s.

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3861
  • Zobacz profil
Cukrzyca a autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 25, 2005, 00:30:57 »
Z tego smaego powodu odradza siê szczepieñ w szczególno¶ci w przypadku dzieci chorych na cukrzycê.Nasz doktor mowi³,¿e tylko te konieczne nic ponad to... Zreszt± co¶ w tym jest...W wielu przypadkach cukrzyca ujawni³a siê w³a¶nie po szczepieniach...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Cukrzyca a autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 25, 2005, 17:47:30 »
Emh pamietam jak mojemu mêzowi chyba rok temu badanie USG zleca³ lekarz pierwszego kontaktu, ale w naszej poradni by³o takie urz±dzenie wiêc..... mo¿e to zale¿y od wyposa¿enia danej placówki lekarskiej  :grin: Ale spróbuj zawsze mozna ponarzekaæ aby ponagliæ ich decyzjê i zmusiæ do dzia³ania :twisted:
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************